Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
İDARE HUKUKU
1 Dersin Adı: İDARE HUKUKU
2 Dersin Kodu: KAM2208
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 4
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. RAMAZAN CENGIZ DERDİMAN
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: -
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: E-mail: rcderdiman@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2941084
Adres: Uludağ Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Görükle Kampusu16059 Nilüfer/Bursa
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Kamu kurum ve kuruluşları ile diplomatik ilişkileri ve faaliyetleri yürüten kuruluşlarda görev alacakların kamu hizmetlerini hukuka uygun kriterler ve ilkeler içinde ayrı bir idare hukuku gereklerine uygun olarak yürütmelerini, yönetilenlerin idareyle ilişkilerinde hak ve yükümlülüklerinin bilincinde olmalarını sağlamak. Uluslar arası hukuk bağlamında idare hukuku perspektifinin ve AB teşkilatlanmasını değerlendirmek. Ayrıca, Anayasal bir ilke olan kuvvetler ayrılığı ilkesi uyarınca, yürütme erkinin teknik bir uzantısı olan “İdare” ile bireyler arasındaki hukuki ilişkileri incelemektir.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 İdarenin eylem ve işlemlerinde ayrı ve otonom bir idare hukuku ilkelerine uygun davranmak.;
2 İdarenin teşkilâtlanması, eylem ve işlemlerinde temel Anayasal ve yasal, ilkeleri göz önünde bulundurmak.;
3 Organik ve fonksiyonel idarenin idare hukukuna tâbi olması kriterlerini öğrenerek hukuka uygun eylem ve işlemler tesis;
4 İdarenin yasama, yürütme ve yargı ile ilişkileri, görev ve yetkileri hakkında bilgi edinmek. Kamu Malları ve tâbi oldukları hukukî kural ve ilkeleri ayrıca kamu mallarının hukukî rejimi öğrenmek. Kamu görevlileri, türleri, hukukî statüleri, hakları, tâbi oldukları yasaklar ve yükümlülükler ile özlük işleri hakkında bilgi sahibi olmak İdarî sözleşmelerin düzenlenmesi ve akdedilmesi usûlleri, hukukî statüleri, idarenin bu sözleşmelerden kaynaklanan hak ve borçlarını öğrenmek. Mesleğe giriş ve meslekte ölçme ve değerlendirmelere hazırlıklı olmak. İdarenin yasama, yürütme ve yargı ile ilişkileri, görev ve yetkileri hakkında bilgi edinmek. Kamu Malları ve tâbi oldukları hukukî kural ve ilkeleri ayrıca kamu mallarının hukukî rejimi öğrenmek. Kamu görevlileri, türleri, hukukî statüleri, hakları, tâbi oldukları yasaklar ve yükümlülükler ile özlük işleri hakkında bilgi sahibi olmak İdarî sözleşmelerin düzenlenmesi ve akdedilmesi usûlleri, hukukî statüleri, idarenin bu sözleşmelerden kaynaklanan hak ve borçlarını öğrenmek. Mesleğe giriş ve meslekte ölçme ve değerlendirmelere hazırlıklı olmak. İdarenin yasama, yürütme ve yargı ile ilişkileri, görev ve yetkileri hakkında bilgi edinmek. Kamu Malları ve tâbi oldukları hukukî kural ve ilkeleri ayrıca kamu mallarının hukukî rejimi öğrenmek. Kamu görevlileri, türleri, hukukî statüleri, hakları, tâbi oldukları yasaklar ve yükümlülükler ile özlük işleri hakkında bilgi sahibi olmak İdarî sözleşmelerin düzenlenmesi ve akdedilmesi usûlleri, hukukî statüleri, idarenin bu sözleşmelerden kaynaklanan hak ve borçlarını öğrenmek. Mesleğe giriş ve meslekte ölçme ve değerlendirmelere hazırlıklı olmak. ;
5 Kamu Malları ve tâbi oldukları hukukî kural ve ilkeleri ayrıca kamu mallarının hukukî rejimi öğrenmek.;
6 Kamu görevlileri, türleri, hukukî statüleri, hakları, tâbi oldukları yasaklar ve yükümlülükler ile özlük işleri hakkında bilgi sahibi olmak;
7 İdarî sözleşmelerin düzenlenmesi ve akdedilmesi usûlleri, hukukî statüleri, idarenin bu sözleşmelerden kaynaklanan hak ve borçlarını öğrenmek.;
8 Mesleğe giriş ve meslekte ölçme ve değerlendirmelere hazırlıklı olmak.;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 İdare Hukuku ve İdare Kavramı ile Uluslar Arası Hukuk Açısından Durumu
2 İdare Hukukuna Hâkim Olan İlkeler ve Uluslar Arası Hukukun Koyduğu Prensipler
3 İdarenin Görevleri ve Yetkileri
4 Merkezden Yönetim ve Yardımcı Kuruluşlar ile Bunların Uluslar arası Kuruluşlarla İlişkileri
5 Yerel Yönetimler
6 Hizmet Yönünden Yerinden Yönetimler
7 Kamu Malları
8 Kamu Görevlileri
9 Kamu Hizmeti
10 Kolluk
11 İdarî İşlemler
12 İdarî Sözleşmeler ve Uluslar arası Sözleşmelerin İdari Nitelikli Durumuna İlişkin Tartışmalar
13 İdarenin Sorumluluğu
14 İdarenin Denetlenmesi ve İdarenin Uluslar arası Kuruluşlar Tarafından Antlaşmalar Çerçevesinde Denetlenmesinin Egemenlikle Olan İlişkisi
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: A-Ders Kitabı: Ramazan Cengiz Derdiman, İdare Hukuku, 4. Baskı, Alfa Aktüel yayınları, Bursa, 2011. B-Referanlar: Prof. Dr. Bahtiyar Akyılmaz, Prof. Dr. Murat Sezginer, Doç. Dr. Cemil Kaya Türk İdare Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 2011 Metin Günday, İdare Hukuku İmaj yayınları, Ankara, 2011 A. Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011 Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2010 Ramazan Yıldırım, İdare Hukuku Dersleri – 1 Mimoza Yayınları, Konya 2012 Ramazan Yıldırım, İdare Hukuku Dersleri – II Mimoza Yayınları, Konya 2010
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 36 36
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 46 46
Toplam İş Yükü 180
Toplam İş Yükü / 30 saat 6
Dersin AKTS Kredisi 6
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 2 5 3 2 2 4 5 2 0 0
OK2 3 5 4 3 2 4 5 2 0 0
OK3 3 5 4 3 2 4 5 2 0 0
OK4 3 5 3 3 2 4 5 2 0 0
OK5 3 5 4 3 2 4 5 2 0 0
OK6 3 5 4 3 2 4 5 2 0 0
OK7 2 5 4 3 2 4 5 2 0 0
OK8 3 5 4 3 2 4 5 2 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr