Türkçe English
Öğrenci Kabulü
Türk Öğrenciler

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Bu konuda öğrenciler için hazırlanan bilgiler, kitapçık ve/veya elektronik ortamda Uludağ Üniversitesi öğrencilerine kayıt sırasında verilmektedir. Uludağ Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, http://www.uludag.edu.tr/Icerik/index/konu/138adresinden ulaşılabilir.

Orta öğretimden yüksek öğretime geçişte iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Sınav sisteminin birinci aşaması “Yükseköğretime Geçiş Sınavı” (YGS) olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır. “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”, orta öğretimi başarı ile tamamlayan ve yüksek öğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yüksek öğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır. YGS’de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puanı olmayan adayların; YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme (Sınavsız Geçiş hakkı olanlar hariç) ve ikinci aşamadaki Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakları bulunmamaktadır. YGS’de 140.000-179.999 arası puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu ön lisans programlarlı ile açıköğretim programlarını tercih hakkı kazanır. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, ikinci aşama sınavlarına (LYS) girme hakkı kazanır. YGS’de 180 ve üzeri puan alan adaylar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açıköğretim programlarını, hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih hakkı kazanır. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan eğitim programları dışındaki yükseköğretim programlarına başvurabilmek için YGS puanının 140 ve üzeri olması gerekir. Sınav sisteminin ikinci aşaması “Lisansa Yerleştirme Sınavları” (LYS) olarak adlandırılmaktadır. Bu sınavlar, adayların ders düzeyindeki bilgi ve yeteneklerini ölçen ve açık öğretim dışındaki örgün lisans programlarına yerleştirmede esas alınacak başarı puanını belirleyen sınavlardır. LYS’de uygulanan her test ayrı ayrı değerlendirmeye alınır ve her test için bir standart puan hesaplanır. Bu standart puanlar ve ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı LYS puanları (ALYS) hesaplanır. ALYS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek LYS puanları oluşturur. LYS’de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alın lisans programlarını tercih edebilir.

Uludağ Üniversitesinde Eğitim Fakültesinin Resim-İş Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerine, Güzel Sanatlar Fakültesi’ne ve Devlet Konservatuvarına ön kayıt ve yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES‘den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.

Doktora programlarına başvurmak isteyen adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Eğitim fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomalarının denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. Yüksek lisanslarını tamamlamış olan adayların ALES‘den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.

Doktoraya başvuran adayların ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrencilerin ise ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dillerinin birinden en az 55 puanı veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması gerekir.

Uludağ Üniversitesinde yabancı dil hazırlık eğitimi; Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, fakülte ve dört yıllık yüksekokul öğrencilerine verilmektedir. Fakülte ve yüksekokul bölümleri gereksinimleri doğrultusunda, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde bir yıl süre ile verilen yabancı dil eğitiminde, öğrencilerin bilgi düzeyini belirlemek amacıyla, her yıl eylül ayı içerisinde Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı düzenlenmektedir. Yabancı dil yeterlilik sınavına giren ve 100 üzerinden 70 puan alan öğrenciler başarılı kabul edilmektedir. Bazı uluslararası kurumların yaptığı sınavlardan yeterli puan alan öğrenciler, yabancı dil eğitiminden muaf sayılmaktadır.

Eşdeğerliliği Kabul Edilen Sınavlar:

İngilizce Fransızca Almanca
CBT 173 DALF B2 PNDS B2
IBT 61
PBT 500
IELTS 5,5
FCE B
CAE C
CPE C

Yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, yerleştirme sınavına alınarak yabancı dil bilgi düzeylerine uygun bir sınıfta, haftada en az 20, en fazla 30 saat olarak programlanan hazırlık eğitimine tabi tutulurlar. Hazırlık sınıfı öğrencileri, yıl boyunca toplam derslerinin %80’ine devam etmek zorundadırlar. Bu devamlılığı sağlayamayanlar, yeterlik sınavına giremezler.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler


2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren kendi imkanlarıyla Türkiye’de ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde yeni bir uygulamaya başlanmıştır. Yabancı uyruklu öğrenci sınavı kaldırılmış ve üniversitelere Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülmesi şartıyla yurt dışından öğrenci kabulünde diğer ülkelerin ulusal ve uluslararası sınavları ile kabul hakkı verilmiş böylece geniş bir hareket alanı bırakılmıştır.

Uludağ Üniversitesi’ne yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları, ilgili akademik birimlerin görüşü alınarak, başvuru tarihleri ile birlikte her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasında (http://www.oidb.uludag.edu.tr) ilan edilir.

Uludağ Üniversitesine, yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ulusal/uluslararası sınavlara göre yerleştirme yapılabildiği gibi 2012 yılından itibaren UÜYÖS (Uludağ Üniversitesi yurtdışından öğrenci kabul sınavı) ile öğrencilerin üniversiteye yerleştirilmeleri yapılır.

Lise son sınıfta bulunan veya mezun olan yabancı uyruklu adayların başvuruları ve TC veya K.K.T.C. uyruklu olup, lise öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların başvuruları kabul edilir. UÜYÖS’ün yapılış şekli ve içeriği, önceki dönemlerde yapılan YÖS sınavlarına uygun olacak şekilde Uludağ Üniversitesi tarafından belirlenir. Yerleştirme, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ulusal/uluslar arasısınavlar, UÜYÖS / veya UÜYÖS ve özel yetenek sınavı sonucuna göre belirlenerek ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde en yüksek puandan başlayarak sıralanan liste üzerinden yapılır.

Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen lisans ve yüksek lisans adayları, eğitimleri esnasında aldıkları dersler ve başarı notları, varsa diğer kişisel bilgileri dilekçe ekinde, ilgili enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Bu adaylardan denklik belgesi aranmaz. Denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında, YÖK’den olumlu görüş alınması koşuluyla programa kabul edilirler.

Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçe’dir. Adayların TÖMER tarafından düzenlenen Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeleyenler Türkçe dil koşulundan muaf tutulur. Lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulur. Doktora adaylarının anadilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden yapılan ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı dilde öğretim yapan anabilim dallarına başvuruda bulunan yabancı uyruklu adayların öğretim göreceği dil anadilinden farklı dil ise; Türkçe sınavına ek olarak ilgili programın yabancı dil sınavına başvurmak zorundadır. Yabancı uyruklu adaylar, ALES’e veya Senatonun belirleyeceği uluslararası düzeyde ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT gibi bir sınava girmek zorundadırlar.

Burslu olan veya ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde Türkiye’de lisansüstü eğitim yapmak üzere aday gösterilen öğrencilerin başvuru evrakları, YÖK tarafından incelenir. Adayların, lisansüstü programa yerleştirilmeleri YÖK’ün onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Değişim Öğrencileri

Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkilerle Üniversiteye gelen değişim öğrencilerinin başvuru ve kayıt işlemleri; ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine Uluslararası Ofis tarafından yürütülür.

Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr