Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ATATÜRK İLKELERİ ve DEVRİM TARİHİ II
1 Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ ve DEVRİM TARİHİ II
2 Dersin Kodu: ATA102
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 2
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. M.ERSİN KUŞDİL
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: İlgili Okutmanlar
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: AİİT Bölüm Başkanı
Adres: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bölümler Binası, Görükle, 16059 Bursa
E-posta: devrimtarihi@uludag.edu.tr
Telefon: 0 224 2942820
18 Dersin Web Adresi: http://devrimtarihi.uludag.edu.tr/
19 Dersin Amacı Bu ders, ulusal mücadelenin ardından, siyasal, toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleştiren devrimleri incelemektedir. Ayrıca, Atatürk dönemine ilişkin dış politika uygulamalarını analiz etmektedir. Bunun yanında, Türk devriminin temel dinamikleri ve Atatürk ilkelerinin, ulus-devlet inşasındaki rolü de değerlendirilmektir.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 İmparatorluktan, ulus devlete geçiş sürecini anlamak;
2 Atatürk’ün kararlarına yön veren ilke ve yöntemleri tanımak;
3 Cumhuriyet kurumlarının, nasıl kurulduğunu ve geliştiğini değerlendirebilmek ;
4 Cumhuriyet ve İmparatorluk kurumları arasındaki farklılık ve benzerlikleri ayrıştırabilmek;
5 Türk Devrimi’ni diğer devrimlerle karşılaştırabilmek ;
6 Laiklik kavramının gelişim sürecini kavramak;
7 Ulusal ve evrensel değerleri bir araya getiren, analitik bir yaklaşım geliştirmek ;
8 Çok-partili hayata geçiş sürecini değerlendirmek;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Cumhuriyet Türkiye’sine Geçiş [Halk Fırkası’nın Kurulması, Hükümet Bunalımı ve Mustafa Kemal Paşa’yı Siyaset Dışına İtme Girişimleri, Anayasa Değişikliği Formülü ve Cumhuriyet’in İlanı]
2 Siyasi Alanda Devrim [Halifeliğin kaldırılması, Erkan-ı Harbiye Umumiye Vekâlet’inin Kaldırılması, Şeriye ve Evkaf Vekâlet’inin Kaldırılması, Cumhuriyet’in İlk Anayasası, 1928 Anayasa Değişikliği ve Laikleşme]
3 Hukuk Devrimi ve Toplumsal Yaşamın Düzenlenmesi [Hukuk kavramı ve Hukuk Devriminin Zorunluluğu, Hukuk Alanında Yenilikler: Medeni Yasa’nın Kabulü, Atatürk İlkeleri’nin Anayasal Nitelik Kazanması, Diğer Yenilikler ve Genel Bir Değerlendirme, Toplumsal Yaşamı Düzenleyen Yenilikler: Giyim-Kuşamın Çağdaşlaştırılması, Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması, Zaman ve Ölçü Birimlerinin Çağdaşlaştırılması, Soyadı Yasası]
4 Eğitim ve Kültür Devrimi [Osmanlı'dan Eğitim Sisteminin Değerlendirilmesi, Eğitim ve Öğretim Birliğinin sağlanması, Medreselerin Kaldırılması, Yazı Devrimi, Millet Mekteplerinin Açılması, Halkevlerinin Açılması, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun Kurulması, Üniversite Reformu, Köy Enstitülerimin Açılması, Eğitim Devrimi Hakkında Genel Değerlendirme]
5 Ekonomik Alanda Devrim [Osmanlı'dan Kalan Ekonomik Yapı, İzmir İktisat Kongresi'nin Etki ve Sonuçları, Dünya Ekonomik Bunalımı ve Karma Ekonomiye Geçiş, Ekonomik Sektörlerdeki Düzenleme ve Gelişmeler: Tarım Sektörü, Sanayi Sektörü, Bankacılık ve Finans Sektörü, Ulaştırma Sektörü, İkinci Dünya Savaşı ve Savaş Ekonomisinin Uygulanması, Ekonomi Devrimi hakkında Genel bir Değerlendirme]
6 Dış Politika Gelişmeleri [Atatürk'ün Dış Politika Hedef ve İlkeleri, Lozan'dan Kalan Sorunların Çözülmesi: Musul Sorunu, Türk-Yunan Nüfus Değişimi Sorunu, Boğazlar Sorunu Türkiye'nin Millet Cemiyeti'ne Üye Olması, Balkan Antantı, Sadabat Paktı, Hatay'ın Anavatana Katılması, Türk-İngiliz-Fransız İttifakı, İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye'nin Savaş Politikası]
7 Devrime Karşı Muhalif Tepkiler/ARA SINAV [Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Kurulması, Şeyh Sait Ayaklanması ve Takrir-i Sükûn Yasası, Mustafa Kemal Paşa'ya Suikast Girişimi, Mustafa Kemal Paşa'nın Büyük Söylev'ini Okuması, Serbest Cumhuriyet Fırkası Deneyimi, Menemen Olayı, Bursa Olayı, Mustafa Kemal Paşa'ya Yeni Bir Suikast Girişimi, Dersim olayları]
8 Çok Partili Rejime Geçiş Süreci [Atatürk’ün Son Yılları, İkinci Dünya Savaşı Yılları ve Muhalefetin Oluşması, Demokrat Parti'nin Kurulması ve 1950 seçimleri]
9 Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik [Cumhuriyetçilik ilkesinin temel kavramları, Atatürk'ün cumhuriyetçilik anlayışı]
10 Atatürk İlkeleri: Ulusalcılık [ Ulusalcılık ilkesinin Temel Kavramları, Atatürk'ün ulusalcılık anlayışı]
11 Atatürk İlkeleri: Laiklik [Laiklik İlkesinin Temel Kavramları, Atatürk'ün Laiklik Anlayışı]
12 Atatürk İlkeleri: Halkçılık [Halkçılık İlkesinin Temel Kavramları, Atatürk'ün halkçılık anlayışı]
13 Atatürk İlkeleri: Devletçilik ve Devrimcilik [Devletçilik İlkesinin Temel Kavramları, Atatürk'ün Devletçilik Anlayışı, Atatürk’ün Devrimcilik Anlayışı]
14 Atatürkçülük Hakkındaki Eleştirilerin Değerlendirilmesi [Atatürkçülük Hakkındaki Değerlendirmelere Toplu Bakış, Atatürk Karşıtı Tezlerin Değerlendirilmesi]
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Komisyon, Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi II, Uludağ Üniversitesi Yayınları. 2008
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 8 8
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 10 10
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 30 saat 2
Dersin AKTS Kredisi 2
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr