Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Resim-İş Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
1981 yılında Bursa Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümü olarak açılmış olan Anabilim dalımız, 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinin bünyesinde yeni yapılanma çerçevesinde yer almıştır. 2007-2008 yılından itibaren YÖK tarafından hazırlanan program uygulanmaktadır.
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Eylül ayından itibaren Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne bağlı olarak, Görükle Kampüsü’ndeki yeni binasında eğitim-öğretimini sürdürmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yükseköğretimde Resim-iş Eğitimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Resim-iş Eğitimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Anabilim Dalımız, her yıl gerçekleştirilen özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Sınava başvuru koşulları, Yüksek Öğretim Kurumu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (YÖK –ÖSYM) tarafından hazırlanan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzundan hareketle belirlenmekte ve her yıl güncellenerek Uludağ Üniversitesi Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda yer almaktadır. Özel Yetenek Sınavı Başvuruları 13.08.2020 tarihinden itibaren, Resim-İş Öğretmenliği Programı Özel Yetenek Sınavı’na başvuracak adayların özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için ilgili yılın Y-TYT´sinde en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir. (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). Her yıl o yıla ait olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu dikkate alınarak özel yetenek sınavı ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Sınav başvuru tarihleri ve sınav kılavuzu Anabilim Dalımız internet sayfasında yayınlanmaktadır. Sınava ilişkin detaylı bilgiler ilgili yılın sınav kılavuzunda yer almaktadır. Tek aşamalı Özel Yetenek Sınavından 50 puanın altında puan alan adaylar Anabilim Dalına öğrenci olarak yerleştirilemezler (Engelli ve Yabancı Uyruklu adaylar için de bu kural geçerlidir). Adayların kesin kayıt için esas alınacak puanları hesaplanırken Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) dikkate alınır ve adayların yerleştirmeye esas olan puanları Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda yer alan formülle hesaplanmaktadır. YP (yerleştirme puanı) hesaplandıktan sonra adaylar, en yüksek puandan en düşük puana doğru bir sıralanmaktadır. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalına öğrenci olarak kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar ilan edilmiş olan kontenjan kadar bir Asıl Liste ve Yedek Liste ile ilan edilmektedir. Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra, Asıl listeden kayıt yaptırmayan aday sayısı kadar, kontenjan tamamlanana kadar Yedek listeden adaylar başarı puanı sırasına göre kayıt yaptırabilmektedirler.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Resim-iş Eğitimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı’nın amacı; teoride ve pratikte temel sanat bilgisine sahip, bu bilgiyi sanatsal üretimlerinde kullanabilen, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünebilen, estetik duyarlılığa sahip ve yaşadığı çevreye bu duyarlılıkla yaklaşabilen, görsel sanatlar eğitimi ve pedagoji alanında yetkin sanat eğitimcileri yetiştirmektir.
Kabul ve kayıt koşullarında belirtildiği üzere; 2011-2012 eğitim-öğretim yılına kadar örgün ve ikinci örgün eğitimi mevcut olan Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren, ikinci örgün eğitim programını sonlandırarak örgün eğitim programına devam etmektedir.
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının Vizyonu; bilgi toplumunun nitelikli görsel sanatlar öğretmenlerini yetiştirmenin yanı sıra eğitim, öğretim ve görsel sanatlar eğitimi ile ilgili alanlarda bilgi üreten, sürekli kendini geliştiren, yetiştirdiği öğretmenlerle örnek gösterilen, mensubu olmaktan onur duyulan bir Anabilim Dalı olmaktır.
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının Misyonu; Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin öğretmenler yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Sanatsal bilgi ve becerilerini derinleştirerek görsel sanatların belirli bir dalında yetkinleşmek
2. Donanımlı bir görsel sanatlar öğretmeni olabilmek amacıyla, yetkinleştiği sanat dalının yanı sıra farklı görsel sanat dallarında da temel düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmak
3. Sanatın doğrudan ya da dolaylı yollarla bağlantılı olduğu çeşitli disiplinlerle ilişkilerini kavramak
4. Başlangıcından günümüze, sanatın yerel ve evrensel bağlamdaki tarihsel gelişimine ilişkin bilgi sahibi olmak
5. Alanın temel uygulama bilgilerini, eğitimini aldığı sanatsal beceriler doğrultusunda yetkin bir biçimde kullanmak
6. Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerini, mesleki yaşantısında karşılaştığı sorunlara çözüm üretmede kullanabilecek donanıma sahip olmak
7. Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim teknolojilerini ve materyallerini yetkin bir şekilde kullanmak ve yeni öğretim materyalleri geliştirmek
8. Türk kültürünün milli ve manevi değerlerini taşıyan sanat ve zanaat ürünlerinin estetik ve tarihsel değerlerine ilişkin bilgi sahibi olmak
9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak
10. Sanatsal öğrenme ve öğretme süreçleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile iletişim kurarak işbirliği yapmak
11. Atatürk ilke ve inkılapları konusunda bilgi sahibi olmak; etkili biçimde sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dilin temel düzeyde bilgi ve becerisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak
12. Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve görsel sanatlar öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak
13. Türk Milli Eğitim sistemi kapsamında, öğretmenlik mesleğinin genel tutum ve değerlerini bilmek ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler yoluyla belirli bir dersi, sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarla planlamak, öğrenme-öğretme sürecini yönetmek, izlemek ve değerlendirmek
16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Başlangıcından günümüze, sanatın yerel ve evrensel bağlamdaki tarihsel gelişimine ilişkin bilgi sahibi olmak
 • Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim teknolojilerini ve materyallerini yetkin bir şekilde kullanmak ve yeni öğretim materyalleri geliştirmek
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve görsel sanatlar öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak
 • Sanatın doğrudan ya da dolaylı yollarla bağlantılı olduğu çeşitli disiplinlerle ilişkilerini kavramak
 • Donanımlı bir görsel sanatlar öğretmeni olabilmek amacıyla, yetkinleştiği sanat dalının yanı sıra farklı görsel sanat dallarında da temel düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Sanatsal bilgi ve becerilerini derinleştirerek görsel sanatların belirli bir dalında yetkinleşmek
 • Türk Milli Eğitim sistemi kapsamında, öğretmenlik mesleğinin genel tutum ve değerlerini bilmek ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
 • Atatürk ilke ve inkılapları konusunda bilgi sahibi olmak; etkili biçimde sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dilin temel düzeyde bilgi ve becerisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler yoluyla belirli bir dersi, sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarla planlamak, öğrenme-öğretme sürecini yönetmek, izlemek ve değerlendirmek
 • Alanın temel uygulama bilgilerini, eğitimini aldığı sanatsal beceriler doğrultusunda yetkin bir biçimde kullanmak
 • Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerini, mesleki yaşantısında karşılaştığı sorunlara çözüm üretmede kullanabilecek donanıma sahip olmak
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Sanatsal öğrenme ve öğretme süreçleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile iletişim kurarak işbirliği yapmak
 • Türk Milli Eğitim sistemi kapsamında, öğretmenlik mesleğinin genel tutum ve değerlerini bilmek ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
 • Atatürk ilke ve inkılapları konusunda bilgi sahibi olmak; etkili biçimde sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dilin temel düzeyde bilgi ve becerisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve görsel sanatlar öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler yoluyla belirli bir dersi, sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarla planlamak, öğrenme-öğretme sürecini yönetmek, izlemek ve değerlendirmek
 • Sanatsal bilgi ve becerilerini derinleştirerek görsel sanatların belirli bir dalında yetkinleşmek
 • Türk kültürünün milli ve manevi değerlerini taşıyan sanat ve zanaat ürünlerinin estetik ve tarihsel değerlerine ilişkin bilgi sahibi olmak
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Sanatın doğrudan ya da dolaylı yollarla bağlantılı olduğu çeşitli disiplinlerle ilişkilerini kavramak
 • Donanımlı bir görsel sanatlar öğretmeni olabilmek amacıyla, yetkinleştiği sanat dalının yanı sıra farklı görsel sanat dallarında da temel düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Alanın temel uygulama bilgilerini, eğitimini aldığı sanatsal beceriler doğrultusunda yetkin bir biçimde kullanmak
 • Başlangıcından günümüze, sanatın yerel ve evrensel bağlamdaki tarihsel gelişimine ilişkin bilgi sahibi olmak
 • Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerini, mesleki yaşantısında karşılaştığı sorunlara çözüm üretmede kullanabilecek donanıma sahip olmak
 • Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim teknolojilerini ve materyallerini yetkin bir şekilde kullanmak ve yeni öğretim materyalleri geliştirmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve görsel sanatlar öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak
 • Donanımlı bir görsel sanatlar öğretmeni olabilmek amacıyla, yetkinleştiği sanat dalının yanı sıra farklı görsel sanat dallarında da temel düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Başlangıcından günümüze, sanatın yerel ve evrensel bağlamdaki tarihsel gelişimine ilişkin bilgi sahibi olmak
 • Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim teknolojilerini ve materyallerini yetkin bir şekilde kullanmak ve yeni öğretim materyalleri geliştirmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Sanatın doğrudan ya da dolaylı yollarla bağlantılı olduğu çeşitli disiplinlerle ilişkilerini kavramak
 • Sanatsal bilgi ve becerilerini derinleştirerek görsel sanatların belirli bir dalında yetkinleşmek
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak
 • Alanın temel uygulama bilgilerini, eğitimini aldığı sanatsal beceriler doğrultusunda yetkin bir biçimde kullanmak
 • Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerini, mesleki yaşantısında karşılaştığı sorunlara çözüm üretmede kullanabilecek donanıma sahip olmak
 • Sanatsal öğrenme ve öğretme süreçleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile iletişim kurarak işbirliği yapmak
 • Atatürk ilke ve inkılapları konusunda bilgi sahibi olmak; etkili biçimde sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dilin temel düzeyde bilgi ve becerisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak
 • Türk Milli Eğitim sistemi kapsamında, öğretmenlik mesleğinin genel tutum ve değerlerini bilmek ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve görsel sanatlar öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler yoluyla belirli bir dersi, sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarla planlamak, öğrenme-öğretme sürecini yönetmek, izlemek ve değerlendirmek
 • Donanımlı bir görsel sanatlar öğretmeni olabilmek amacıyla, yetkinleştiği sanat dalının yanı sıra farklı görsel sanat dallarında da temel düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Sanatın doğrudan ya da dolaylı yollarla bağlantılı olduğu çeşitli disiplinlerle ilişkilerini kavramak
 • Başlangıcından günümüze, sanatın yerel ve evrensel bağlamdaki tarihsel gelişimine ilişkin bilgi sahibi olmak
 • Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerini, mesleki yaşantısında karşılaştığı sorunlara çözüm üretmede kullanabilecek donanıma sahip olmak
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerini, mesleki yaşantısında karşılaştığı sorunlara çözüm üretmede kullanabilecek donanıma sahip olmak
 • Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim teknolojilerini ve materyallerini yetkin bir şekilde kullanmak ve yeni öğretim materyalleri geliştirmek
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Sanatın doğrudan ya da dolaylı yollarla bağlantılı olduğu çeşitli disiplinlerle ilişkilerini kavramak
 • Donanımlı bir görsel sanatlar öğretmeni olabilmek amacıyla, yetkinleştiği sanat dalının yanı sıra farklı görsel sanat dallarında da temel düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Atatürk ilke ve inkılapları konusunda bilgi sahibi olmak; etkili biçimde sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dilin temel düzeyde bilgi ve becerisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve görsel sanatlar öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak
 • Sanatsal bilgi ve becerilerini derinleştirerek görsel sanatların belirli bir dalında yetkinleşmek
 • Sanatsal öğrenme ve öğretme süreçleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile iletişim kurarak işbirliği yapmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve görsel sanatlar öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak
 • Türk Milli Eğitim sistemi kapsamında, öğretmenlik mesleğinin genel tutum ve değerlerini bilmek ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Sanatın doğrudan ya da dolaylı yollarla bağlantılı olduğu çeşitli disiplinlerle ilişkilerini kavramak
 • Donanımlı bir görsel sanatlar öğretmeni olabilmek amacıyla, yetkinleştiği sanat dalının yanı sıra farklı görsel sanat dallarında da temel düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Alanın temel uygulama bilgilerini, eğitimini aldığı sanatsal beceriler doğrultusunda yetkin bir biçimde kullanmak
 • Başlangıcından günümüze, sanatın yerel ve evrensel bağlamdaki tarihsel gelişimine ilişkin bilgi sahibi olmak
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler yoluyla belirli bir dersi, sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarla planlamak, öğrenme-öğretme sürecini yönetmek, izlemek ve değerlendirmek
 • Sanatsal bilgi ve becerilerini derinleştirerek görsel sanatların belirli bir dalında yetkinleşmek
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak
 • Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerini, mesleki yaşantısında karşılaştığı sorunlara çözüm üretmede kullanabilecek donanıma sahip olmak
 • Sanatsal öğrenme ve öğretme süreçleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile iletişim kurarak işbirliği yapmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Sanatsal bilgi ve becerilerini derinleştirerek görsel sanatların belirli bir dalında yetkinleşmek 2 1,2,3,4,5
Sanatın doğrudan ya da dolaylı yollarla bağlantılı olduğu çeşitli disiplinlerle ilişkilerini kavramak 1,2 1,2,3
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak 1 1,2
Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim teknolojilerini ve materyallerini yetkin bir şekilde kullanmak ve yeni öğretim materyalleri geliştirmek 1,2 1
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 1,2 3,4,5
Alanın temel uygulama bilgilerini, eğitimini aldığı sanatsal beceriler doğrultusunda yetkin bir biçimde kullanmak 1,2 1,2,3,4,5
Atatürk ilke ve inkılapları konusunda bilgi sahibi olmak; etkili biçimde sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dilin temel düzeyde bilgi ve becerisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak 1,2 1,2,3
Başlangıcından günümüze, sanatın yerel ve evrensel bağlamdaki tarihsel gelişimine ilişkin bilgi sahibi olmak 1,2 1,4,5
Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerini, mesleki yaşantısında karşılaştığı sorunlara çözüm üretmede kullanabilecek donanıma sahip olmak 1,2 1,3,4
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve görsel sanatlar öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak 1,2 1,2,3,4,5
Donanımlı bir görsel sanatlar öğretmeni olabilmek amacıyla, yetkinleştiği sanat dalının yanı sıra farklı görsel sanat dallarında da temel düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2 1,2,3,4,5
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 1,2 4,5
Sanatsal öğrenme ve öğretme süreçleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile iletişim kurarak işbirliği yapmak 1,2,5
Türk kültürünün milli ve manevi değerlerini taşıyan sanat ve zanaat ürünlerinin estetik ve tarihsel değerlerine ilişkin bilgi sahibi olmak 1,2,3,4,5
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler yoluyla belirli bir dersi, sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarla planlamak, öğrenme-öğretme sürecini yönetmek, izlemek ve değerlendirmek 1,2 1,2,4,5
Türk Milli Eğitim sistemi kapsamında, öğretmenlik mesleğinin genel tutum ve değerlerini bilmek ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın temel uygulama bilgilerini, eğitimini aldığı sanatsal beceriler doğrultusunda yetkin bir biçimde kullanmak 1 4,5
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak 1 1
Donanımlı bir görsel sanatlar öğretmeni olabilmek amacıyla, yetkinleştiği sanat dalının yanı sıra farklı görsel sanat dallarında da temel düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmak 1 4,5
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 1 1,2,4,5
Türk kültürünün milli ve manevi değerlerini taşıyan sanat ve zanaat ürünlerinin estetik ve tarihsel değerlerine ilişkin bilgi sahibi olmak 1 1,2,3,4,5
Türk Milli Eğitim sistemi kapsamında, öğretmenlik mesleğinin genel tutum ve değerlerini bilmek ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak 1 2,3,4
Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerini, mesleki yaşantısında karşılaştığı sorunlara çözüm üretmede kullanabilecek donanıma sahip olmak 1 5
Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim teknolojilerini ve materyallerini yetkin bir şekilde kullanmak ve yeni öğretim materyalleri geliştirmek 1 2,3
Sanatsal bilgi ve becerilerini derinleştirerek görsel sanatların belirli bir dalında yetkinleşmek 1 2,3,4,5,6
Sanatsal öğrenme ve öğretme süreçleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile iletişim kurarak işbirliği yapmak 1 1,2,3
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler yoluyla belirli bir dersi, sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarla planlamak, öğrenme-öğretme sürecini yönetmek, izlemek ve değerlendirmek 1 1,2,4,5
Atatürk ilke ve inkılapları konusunda bilgi sahibi olmak; etkili biçimde sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dilin temel düzeyde bilgi ve becerisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak 1 1,2
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve görsel sanatlar öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak 1 1,4,5
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 1 4,5
Sanatın doğrudan ya da dolaylı yollarla bağlantılı olduğu çeşitli disiplinlerle ilişkilerini kavramak 1 2,3,6
Başlangıcından günümüze, sanatın yerel ve evrensel bağlamdaki tarihsel gelişimine ilişkin bilgi sahibi olmak 1 4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim teknolojilerini ve materyallerini yetkin bir şekilde kullanmak ve yeni öğretim materyalleri geliştirmek 1,2 1,2,3,4,5
Sanatın doğrudan ya da dolaylı yollarla bağlantılı olduğu çeşitli disiplinlerle ilişkilerini kavramak 1,2 1,2,3
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak 1,2 4,5
Donanımlı bir görsel sanatlar öğretmeni olabilmek amacıyla, yetkinleştiği sanat dalının yanı sıra farklı görsel sanat dallarında da temel düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2 2,3,4
Sanatsal öğrenme ve öğretme süreçleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile iletişim kurarak işbirliği yapmak 1,2 2,3,4
Alanın temel uygulama bilgilerini, eğitimini aldığı sanatsal beceriler doğrultusunda yetkin bir biçimde kullanmak 1,2 2,3,4,5
Atatürk ilke ve inkılapları konusunda bilgi sahibi olmak; etkili biçimde sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dilin temel düzeyde bilgi ve becerisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak 1,2 2,3,4
Türk Milli Eğitim sistemi kapsamında, öğretmenlik mesleğinin genel tutum ve değerlerini bilmek ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak 1,2 1,2,3
Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerini, mesleki yaşantısında karşılaştığı sorunlara çözüm üretmede kullanabilecek donanıma sahip olmak 1,2 1,2,3,4,5,6
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 1,2 2,4
Başlangıcından günümüze, sanatın yerel ve evrensel bağlamdaki tarihsel gelişimine ilişkin bilgi sahibi olmak 1,2 3,4,5
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve görsel sanatlar öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak 1,2 2,3,4,5
Sanatsal bilgi ve becerilerini derinleştirerek görsel sanatların belirli bir dalında yetkinleşmek 1,2 2,3,4,5
Türk kültürünün milli ve manevi değerlerini taşıyan sanat ve zanaat ürünlerinin estetik ve tarihsel değerlerine ilişkin bilgi sahibi olmak 2,3
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 4
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler yoluyla belirli bir dersi, sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarla planlamak, öğrenme-öğretme sürecini yönetmek, izlemek ve değerlendirmek 2,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Sanatsal bilgi ve becerilerini derinleştirerek görsel sanatların belirli bir dalında yetkinleşmek 2
Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerini, mesleki yaşantısında karşılaştığı sorunlara çözüm üretmede kullanabilecek donanıma sahip olmak 1,2,3 1,2,3
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve görsel sanatlar öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak 1,2,3 1,2,3
Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim teknolojilerini ve materyallerini yetkin bir şekilde kullanmak ve yeni öğretim materyalleri geliştirmek 1
Sanatın doğrudan ya da dolaylı yollarla bağlantılı olduğu çeşitli disiplinlerle ilişkilerini kavramak 1,2,3 1,2,3
Sanatsal öğrenme ve öğretme süreçleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile iletişim kurarak işbirliği yapmak 1,2,3
Başlangıcından günümüze, sanatın yerel ve evrensel bağlamdaki tarihsel gelişimine ilişkin bilgi sahibi olmak 1,2,3 2
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 2
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler yoluyla belirli bir dersi, sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarla planlamak, öğrenme-öğretme sürecini yönetmek, izlemek ve değerlendirmek 1,2,3 2,3
Alanın temel uygulama bilgilerini, eğitimini aldığı sanatsal beceriler doğrultusunda yetkin bir biçimde kullanmak 1,3
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak 1,2,3 1
Türk kültürünün milli ve manevi değerlerini taşıyan sanat ve zanaat ürünlerinin estetik ve tarihsel değerlerine ilişkin bilgi sahibi olmak 1,2,3
Türk Milli Eğitim sistemi kapsamında, öğretmenlik mesleğinin genel tutum ve değerlerini bilmek ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak 1,3
Donanımlı bir görsel sanatlar öğretmeni olabilmek amacıyla, yetkinleştiği sanat dalının yanı sıra farklı görsel sanat dallarında da temel düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2,3 1,2
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 1,2,3 3
Atatürk ilke ve inkılapları konusunda bilgi sahibi olmak; etkili biçimde sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dilin temel düzeyde bilgi ve becerisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 1,2,3,4,5 2,3
Sanatın doğrudan ya da dolaylı yollarla bağlantılı olduğu çeşitli disiplinlerle ilişkilerini kavramak 1,2,3,4,5 1,2,3,5
Atatürk ilke ve inkılapları konusunda bilgi sahibi olmak; etkili biçimde sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dilin temel düzeyde bilgi ve becerisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak 1,2,3,4,5 1,2,3,4
Alanın temel uygulama bilgilerini, eğitimini aldığı sanatsal beceriler doğrultusunda yetkin bir biçimde kullanmak 1,2,3
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler yoluyla belirli bir dersi, sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarla planlamak, öğrenme-öğretme sürecini yönetmek, izlemek ve değerlendirmek 3,5
Donanımlı bir görsel sanatlar öğretmeni olabilmek amacıyla, yetkinleştiği sanat dalının yanı sıra farklı görsel sanat dallarında da temel düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 1,2,3,4,5 3,4
Sanatsal öğrenme ve öğretme süreçleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile iletişim kurarak işbirliği yapmak 1,2,3,4,5 1,2,3,4
Türk Milli Eğitim sistemi kapsamında, öğretmenlik mesleğinin genel tutum ve değerlerini bilmek ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak 3,4,5
Başlangıcından günümüze, sanatın yerel ve evrensel bağlamdaki tarihsel gelişimine ilişkin bilgi sahibi olmak 3,5
Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerini, mesleki yaşantısında karşılaştığı sorunlara çözüm üretmede kullanabilecek donanıma sahip olmak 1,2,3,4,5 1,2,3,4
Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim teknolojilerini ve materyallerini yetkin bir şekilde kullanmak ve yeni öğretim materyalleri geliştirmek 1,2,3,4,5 4
Sanatsal bilgi ve becerilerini derinleştirerek görsel sanatların belirli bir dalında yetkinleşmek 1,2,3,4,5 2
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve görsel sanatlar öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak 1,2,3,4,5 1,2,3,4
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak 1,3
Türk kültürünün milli ve manevi değerlerini taşıyan sanat ve zanaat ürünlerinin estetik ve tarihsel değerlerine ilişkin bilgi sahibi olmak 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın temel uygulama bilgilerini, eğitimini aldığı sanatsal beceriler doğrultusunda yetkin bir biçimde kullanmak 1,2,3 1,2,3,4
Bilimsel araştırma ilke ve yöntemlerini, mesleki yaşantısında karşılaştığı sorunlara çözüm üretmede kullanabilecek donanıma sahip olmak 1,2,3 3,4
Sanatın doğrudan ya da dolaylı yollarla bağlantılı olduğu çeşitli disiplinlerle ilişkilerini kavramak 1,2,3 1,2,3,4
Sanatsal öğrenme ve öğretme süreçleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile iletişim kurarak işbirliği yapmak 1,2,3 3,4,5
Sanatsal bilgi ve becerilerini derinleştirerek görsel sanatların belirli bir dalında yetkinleşmek 1,2,3 1,2,3,4
Türk Milli Eğitim sistemi kapsamında, öğretmenlik mesleğinin genel tutum ve değerlerini bilmek ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak 1,2,3 1,3,4
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve görsel sanatlar öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak 1,2,3 1,2,3,4
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler yoluyla belirli bir dersi, sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalarla planlamak, öğrenme-öğretme sürecini yönetmek, izlemek ve değerlendirmek 1,2,3 1,3,4
Türk kültürünün milli ve manevi değerlerini taşıyan sanat ve zanaat ürünlerinin estetik ve tarihsel değerlerine ilişkin bilgi sahibi olmak 1,2,3,4
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 2,4
Başlangıcından günümüze, sanatın yerel ve evrensel bağlamdaki tarihsel gelişimine ilişkin bilgi sahibi olmak 1,2,3 2,3
Donanımlı bir görsel sanatlar öğretmeni olabilmek amacıyla, yetkinleştiği sanat dalının yanı sıra farklı görsel sanat dallarında da temel düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2,3 1,2,3,4
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 1,2,3 2,3,4
Atatürk ilke ve inkılapları konusunda bilgi sahibi olmak; etkili biçimde sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dilin temel düzeyde bilgi ve becerisine sahip olmak ve bilişim teknolojilerini kullanmak 1,2,3
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak 1,2,3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan devlet okulları ve özel okullara Görsel Sanatlar Dersi Öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Ayrıca, aldıkları atölye derslerine (Resim, Grafik, Heykel, Seramik, Tekstil, Fotoğraf, Özgünbaskı) bağlı olarak özel sektörde de iş imkânları bulabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Anabilim Dalı´mız, her eğitim-öğretim yılında Yüksek Lisans programına öğrenci kabul etmektedir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
B.U.Ü. Senato kararı ile, 20.09.2020 tarih ve 31250 sayılı Resmi Gazete´de yayınlanan, B.U.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği´nin 29.-30.-31.-32. Maddeleri gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Detaylı bilgi için, B.U.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği´nin 5. Bölümü´ne bakılabilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Gonca ERİM
Telefon: 0 224 2942575
Email:goncae@uludag.edu.tr
Bologna Çalışma Kurulu Üyesi:
Araş.Gör.Dr. Tuğba ŞENYAVAŞ
Telefon: 0 224 2942571
Email:tgurkan@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Anabilim Dalımızda, 1 Profesör, 3 Doçent, 9 Öğretim Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisi Doktor, 3 Doktor Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Anabilim dalımız, Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi’nde Eğitim Fakültesi Dekanlığı karşısında yer alan Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı binasında hizmet vermektedir.
Toplam 6 bin 572 metrekare kapalı alana sahip olan binamız, bodrum kat dahil olmak üzere 3 katlı bir yapıdır ve 21 adet akademik ofis, 1 adet Anabilim Dalı Başkanlığı odası, 1 adet sekreterlik ofisi, 1 adet toplantı salonu, 1 adet hizmetli personel odası, toplamda 15 adet olmak üzere Resim, Heykel, Seramik, Grafik, Tekstil, Fotoğraf ve Özgün baskı atölyeleri, 3 adet kuramsal derslik, 1 adet konferans salonu, 2 adet sergi salonu ve kütüphane imkanlarına sahiptir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GZK0001 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
MBZ0001 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0003 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
RES1101 TEMEL TASARIM I Zorunlu 2 4 0 5
RES1103 DESEN I Zorunlu 1 2 0 3
GKZ1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
GKZ1003 TÜRK DİLİ I Zorunlu 3 0 0 5
GKZ1005 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0003 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0004 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
RES1002 TEMEL TASARIM II Zorunlu 2 4 0 5
RES1004 DESEN II Zorunlu 1 2 0 3
RES1006 SANAT TARİHİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
RES1008 PERSPEKTİF Zorunlu 2 0 0 2
GZK1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
GZK1004 TÜRK DİLİ II Zorunlu 3 0 0 5
GZK1006 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0007 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0008 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
RES2103 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKŞALIMLARI Zorunlu 2 0 0 3
RES2105 BATI SANATI TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Ana Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 7
Seçmeli Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 5
Toplam 32
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0005 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0006 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
RES2102 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 0 3
RES2104 ÇOCUKTA SANATSAL GELİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
Ana Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 7
Seçmeli Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 5
Toplam 24
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0011 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0012 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
RES3101 TÜRK SANATI TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
RES3103 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ I Zorunlu 3 0 0 3
Ana Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 7
Seçmeli Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 6
Toplam 25
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0009 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0010 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 0 3
RES3102 MÜZE EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 3
RES3104 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ II Zorunlu 3 0 0 3
RES3106 ÇAĞDAŞ SANAT Zorunlu 2 0 0 3
Ana Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 7
Seçmeli Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 6
Toplam 28
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBRES01 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Zorunlu 2 6 0 10
MBZ0014 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 0 3
Ana Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 10
Seçmeli Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 4
Toplam 27
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GKZ0002 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
MBRES02 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 2 6 0 10
MBZ0013 OKULLARDA REHBERLİK Zorunlu 2 0 0 3
Ana Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 10
Seçmeli Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 4
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GKS0002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
GKS0003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
GKS0004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
GKS0006 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 3
GKS0008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
GKS0009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
GKS0011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
GKS0014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
GKS0016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
GKS0017 TÜRK MUSİKİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GKS0018 ÇAĞDAŞ DÜNYA SANATI Seçmeli 2 0 0 3
MBS0002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0007 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
MBS0009 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
MBS0010 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
MBS0011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
MBS0014 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0018 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
MBS0021 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
MBS0006 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
RES5001 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI Seçmeli 2 0 0 4
RES5002 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
RES5003 SANAT ELEŞTİRİSİ Seçmeli 2 0 0 4
RES5004 SANAT FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
RES5005 SANAT ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
RES5007 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 4
RES5008 TÜRK MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
RES5009 YAZI Seçmeli 2 0 0 4
RES5010 GELENEKSEL TÜRK RESİM SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
RES5011 SANAT PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
RES2601 RESİM I (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RES2502 RESİM II (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES2504 GRAFİK TASARIMI II (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES2506 HEYKEL II (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES2508 TEKSTİL TASARIMI II (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES2510 SERAMİK II (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES2512 ÖZGÜN BASKIRESİM II (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES2514 FOTOĞRAF II (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES2602 RESİM II (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES2604 HEYKEL II (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES2606 SERAMİK II (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RES3501 RESİM III (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES3503 GRAFİK TASARIMI III (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES3505 HEYKEL III (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES3507 TEKSTİL TASARIMI III (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES3509 SERAMİK III (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES3511 ÖZGÜN BASKIRESİM III (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES3513 FOTOĞRAF III (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES3605 HEYKEL III (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES3607 TEKSTİL TASARIMI III (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES3609 SERAMİK III (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES3611 ÖZGÜN BASKIRESİM III (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES3613 FOTOĞRAF III (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RES3502 RESİM IV (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES3504 GRAFİK TASARIMI IV (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES3506 HEYKEL IV (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES3508 TEKSTİL TASARIMI IV (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES3510 SERAMİK IV (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES3512 ÖZGÜN BASKIRESİM IV (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES3514 FOTOĞRAF IV (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES3602 RESİM IV (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES3604 GRAFİK TASARIMI IV (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES3606 HEYKEL IV (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES3608 TEKSTİL TASARIMI IV (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES3610 SERAMİK IV (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES3612 ÖZGÜN BASKIRESİM IV (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES3614 FOTOĞRAF IV (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RES4501 RESİM V (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES4503 GRAFİK TASARIMI V (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES4505 HEYKEL V (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES4507 TEKSTİL TASARIMI V (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES4509 SERAMİK V (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES4511 ÖZGÜN BASKIRESİM V (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES4513 FOTOĞRAF V (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES4603 GRAFİK TASARIMI V (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES4605 HEYKEL V (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES4607 TEKSTİL TASARIMI V (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES4609 SERAMİK V (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES4611 ÖZGÜN BASKIRESİM V (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES4613 FOTOĞRAF V (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RES4502 RESİM VI (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES4504 GRAFİK TASARIMI VI (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES4506 HEYKEL VI (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES4508 TEKSTİL TASARIMI VI (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES4510 SERAMİK VI (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES4512 ÖZGÜN BASKIRESİM VI (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES4514 FOTOĞRAF VI (A.S.A.) Zorunlu 1 4 0 4
RES4604 GRAFİK TASARIMI VI (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES4606 HEYKEL VI (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES4608 TEKSTİL TASARIMI VI (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES4610 SERAMİK VI (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES4612 ÖZGÜN BASKIRESİM VI (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
RES4614 FOTOĞRAF VI (S.S.A.) Zorunlu 1 2 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr