Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Resim-İş Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
1981 yılında Bursa Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümü olarak açılmış olan Anabilim dalımız, 1982 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinin bünyesinde yeni yapılanma çerçevesinde yer almıştır. 2007-2008 yılından itibaren YÖK tarafından hazırlanan program uygulanmaktadır.
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Eylül ayından itibaren Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’ne bağlı olarak, Görükle Kampüsü’ndeki yeni binasında eğitim-öğretimini sürdürmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yükseköğretimde Resim-iş Eğitimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Resim-iş Eğitimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Anabilim Dalımız, her yıl gerçekleştirilen özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Sınava başvuru koşulları, Yüksek Öğretim Kurumu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (YÖK –ÖSYM) tarafından hazırlanan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzundan hareketle belirlenmekte ve her yıl güncellenerek Uludağ Üniversitesi Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu’nda yer almaktadır. 2020-2021 Özel Yetenek Sınavı Başvuruları 13.08.2020 tarihli Yükseköğretim Kurulu Eğitim- Öğretim dairesi başkanlığından gelen “Özel Yetenek Yerleştirme İşlemleri” konulu yazıda: “Merkezi yerleştirme ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme işleminde ilgili puan türünde yerleştirme puanı kullanılmaktadır. Öğrencinin lehine olmak üzere özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda da TYT´den en düşük 800.000 inci başarı sırası belirlenirken Y-TYT puanının başarı sırasının kullanılması gerekmektedir. Y-TYT puanında "Ek Puanlı Başarı Sırası" kullanılmayacaktır. 2020 YKS Kılavuzlarında özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yerleştirme işleminde kullanılacak formül de verilmiştir. Söz konusu formül uyarınca adayın yerleştirme puanı hesaplanırken adayın TYT Puanı ile OBP puanı değerlendirmeye katılmaktadır. Bu nedenle adayın başvurusu değerlendirilirken Y-TYT puanına göre başarı sırasının dikkate alınması ancak yerleştirme puanı hesaplanırken formülde OBP puanının katılması nedeniyle TYT puanına göre hesaplamanın yapılması gerekmektedir.” esası dikkate alınarak aday öğrenci başvurusu alınmıştır. Her yıl iki aşamadan oluşan özel yetenek sınavı Birinci Aşaması (ELEME), İkinci Aşaması (SEÇME) Sınavıdır. Sınav sorusu ve içeriği sınav sabahı jüri tarafından belirlenip, adaylara duyurulmaktadır. Adaylar, Birinci Aşama Sınavından 50 puan ve üzeri bir puan alması durumunda İkinci Aşama Sınavına girmeye hak kazanır. (Engelli ve Yabancı Uyruklu adaylar için de bu kural geçerlidir.) Bir aday Birinci Aşama Sınavından 50 puanın altında (0-49) bir puan alması veya sınava girmemesi durumunda İkinci Aşama Sınavına giremez. Açıklanan değerlendirme kuralından dolayı Birinci Aşama Sınavı, Eleme Sınavı niteliğindedir. Birinci Aşama sınavından alınan puan ve İkinci Aşama Sınavından alınan puanların aritmetik ortalaması alınarak Özel Yetenek Puanı hesaplanır. Anabilim Dalımızda geçmiş yıllarda Özel Yetenek Sınavı iki aşamalı yapılırken; Covid19 Pandemisi önlemleri sebebiyle 2020 yılında Özel Yetenek Sınavı bir aşama olarak planlanmıştır. Tek aşamalı Özel Yetenek Sınavından 50 puanın altında bir puan alan adaylar Anabilim Dalına öğrenci olarak yerleştirilemezler (Engelli ve Yabancı Uyruklu adaylar için de bu kural geçerlidir). Adayların kesin kayıt için esas alınacak puanları hesaplanırken Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) dikkate alınır ve adayların yerleştirmeye esas olan puanları Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunda yer alan formülle hesaplanmaktadır. YP (yerleştirme puanı) hesaplandıktan sonra adaylar, en yüksek puandan en düşük puana doğru bir sıralanmaktadır. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalına öğrenci olarak kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar ilan edilmiş olan kontenjan kadar bir Asıl Liste ve Yedek Liste ile ilan edilmektedir. Kesin kayıtlar tamamlandıktan sonra, Asıl listeden kayıt yaptırmayan aday sayısı kadar, kontenjan tamamlanana kadar Yedek listeden adaylar başarı puanı sırasına göre kayıt yaptırabilmektedirler.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Resim-iş Eğitimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı’nın amacı; teoride ve pratikte temel sanat bilgisine sahip, bu bilgiyi sanatsal üretimlerinde kullanabilen, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünebilen, estetik duyarlılığa sahip ve yaşadığı çevreye bu duyarlılıkla yaklaşabilen, görsel sanatlar eğitimi ve pedagoji alanında yetkin sanat eğitimcileri yetiştirmektir.
Kabul ve kayıt koşullarında belirtildiği üzere; 2011-2012 eğitim-öğretim yılına kadar örgün ve ikinci örgün eğitimi mevcut olan Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren, ikinci örgün eğitim programını sonlandırarak örgün eğitim programına devam etmektedir.
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının Vizyonu; bilgi toplumunun nitelikli görsel sanatlar öğretmenlerini yetiştirmenin yanı sıra eğitim, öğretim ve görsel sanatlar eğitimi ile ilgili alanlarda bilgi üreten, sürekli kendini geliştiren, yetiştirdiği öğretmenlerle örnek gösterilen, mensubu olmaktan onur duyulan bir Anabilim Dalı olmaktır.
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının Misyonu; Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin öğretmenler yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimcisi gözüyle analiz ederek yeni bakış açıları geliştirebilmek.
2. Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
3. Alanıyla ilgili kaynakları etkin bir şekilde kullanarak sergi, konferans, söyleşi gibi etkinliklere katılmak ve düzenlemek.
4. Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim materyallerini yetkin bir şekilde kullanabilmek ve yenilerini geliştirebilmek.
5. Görsel sanatlar eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri, ölçme-değerlendirme, çocuğun gelişim basamakları, öğrenme özellikleri vb. gibi pedagojik formasyon bilgisine sahip olmak.
6. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak.
7. Mesleği için gerekli olan hukuki bilgiye ve etik değerlere sahip olmak.
8. Görsel sanatlar öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilmek.
9. Sanat eserlerini inceleme ve değerlendirme yoluyla görsel sanatlar ile çevre ilişkisini kurarak özgün görsel çalışmalar yapabilmek.
10. Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
11. Sanat ve sanatçının önemini kavramada ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile işbirliği yapabilmek
12. Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin uygun planlama yapabilmek ve öğrenme ortamları düzenleyebilmek
13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanıyla ilgili kaynakları etkin bir şekilde kullanarak sergi, konferans, söyleşi gibi etkinliklere katılmak ve düzenlemek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimcisi gözüyle analiz ederek yeni bakış açıları geliştirebilmek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
 • Görsel sanatlar eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri, ölçme-değerlendirme, çocuğun gelişim basamakları, öğrenme özellikleri vb. gibi pedagojik formasyon bilgisine sahip olmak.
 • Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim materyallerini yetkin bir şekilde kullanabilmek ve yenilerini geliştirebilmek.
 • Mesleği için gerekli olan hukuki bilgiye ve etik değerlere sahip olmak.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin uygun planlama yapabilmek ve öğrenme ortamları düzenleyebilmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Sanat eserlerini inceleme ve değerlendirme yoluyla görsel sanatlar ile çevre ilişkisini kurarak özgün görsel çalışmalar yapabilmek.
 • Sanat ve sanatçının önemini kavramada ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile işbirliği yapabilmek
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanıyla ilgili kaynakları etkin bir şekilde kullanarak sergi, konferans, söyleşi gibi etkinliklere katılmak ve düzenlemek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimcisi gözüyle analiz ederek yeni bakış açıları geliştirebilmek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
 • Görsel sanatlar eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri, ölçme-değerlendirme, çocuğun gelişim basamakları, öğrenme özellikleri vb. gibi pedagojik formasyon bilgisine sahip olmak.
 • Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim materyallerini yetkin bir şekilde kullanabilmek ve yenilerini geliştirebilmek.
 • Görsel sanatlar öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilmek.
 • Mesleği için gerekli olan hukuki bilgiye ve etik değerlere sahip olmak.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin uygun planlama yapabilmek ve öğrenme ortamları düzenleyebilmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Sanat eserlerini inceleme ve değerlendirme yoluyla görsel sanatlar ile çevre ilişkisini kurarak özgün görsel çalışmalar yapabilmek.
 • Sanat ve sanatçının önemini kavramada ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile işbirliği yapabilmek
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanıyla ilgili kaynakları etkin bir şekilde kullanarak sergi, konferans, söyleşi gibi etkinliklere katılmak ve düzenlemek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimcisi gözüyle analiz ederek yeni bakış açıları geliştirebilmek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
 • Görsel sanatlar eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri, ölçme-değerlendirme, çocuğun gelişim basamakları, öğrenme özellikleri vb. gibi pedagojik formasyon bilgisine sahip olmak.
 • Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim materyallerini yetkin bir şekilde kullanabilmek ve yenilerini geliştirebilmek.
 • Mesleği için gerekli olan hukuki bilgiye ve etik değerlere sahip olmak.
 • Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin uygun planlama yapabilmek ve öğrenme ortamları düzenleyebilmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Sanat eserlerini inceleme ve değerlendirme yoluyla görsel sanatlar ile çevre ilişkisini kurarak özgün görsel çalışmalar yapabilmek.
 • Sanat ve sanatçının önemini kavramada ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile işbirliği yapabilmek
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanıyla ilgili kaynakları etkin bir şekilde kullanarak sergi, konferans, söyleşi gibi etkinliklere katılmak ve düzenlemek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
 • Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim materyallerini yetkin bir şekilde kullanabilmek ve yenilerini geliştirebilmek.
 • Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin uygun planlama yapabilmek ve öğrenme ortamları düzenleyebilmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Sanat eserlerini inceleme ve değerlendirme yoluyla görsel sanatlar ile çevre ilişkisini kurarak özgün görsel çalışmalar yapabilmek.
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanıyla ilgili kaynakları etkin bir şekilde kullanarak sergi, konferans, söyleşi gibi etkinliklere katılmak ve düzenlemek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimcisi gözüyle analiz ederek yeni bakış açıları geliştirebilmek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
 • Mesleği için gerekli olan hukuki bilgiye ve etik değerlere sahip olmak.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin uygun planlama yapabilmek ve öğrenme ortamları düzenleyebilmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Sanat ve sanatçının önemini kavramada ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile işbirliği yapabilmek
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanıyla ilgili kaynakları etkin bir şekilde kullanarak sergi, konferans, söyleşi gibi etkinliklere katılmak ve düzenlemek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimcisi gözüyle analiz ederek yeni bakış açıları geliştirebilmek.
 • Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
 • Görsel sanatlar eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri, ölçme-değerlendirme, çocuğun gelişim basamakları, öğrenme özellikleri vb. gibi pedagojik formasyon bilgisine sahip olmak.
 • Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim materyallerini yetkin bir şekilde kullanabilmek ve yenilerini geliştirebilmek.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin uygun planlama yapabilmek ve öğrenme ortamları düzenleyebilmek
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Sanat eserlerini inceleme ve değerlendirme yoluyla görsel sanatlar ile çevre ilişkisini kurarak özgün görsel çalışmalar yapabilmek.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
 • Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili kaynakları etkin bir şekilde kullanarak sergi, konferans, söyleşi gibi etkinliklere katılmak ve düzenlemek. 1,2 1,2,3
Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimcisi gözüyle analiz ederek yeni bakış açıları geliştirebilmek. 2 1,2,3,4,5
Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak. 1,2 1,2,3,4,5
Görsel sanatlar eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri, ölçme-değerlendirme, çocuğun gelişim basamakları, öğrenme özellikleri vb. gibi pedagojik formasyon bilgisine sahip olmak. 1,2 1,2,3,4,5
Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim materyallerini yetkin bir şekilde kullanabilmek ve yenilerini geliştirebilmek. 1,2 1,4,5
Görsel sanatlar öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilmek. 1,2,3,4,5
Mesleği için gerekli olan hukuki bilgiye ve etik değerlere sahip olmak. 1,2 1
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek 1,2 4,5
Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin uygun planlama yapabilmek ve öğrenme ortamları düzenleyebilmek 1,2 1,2,3,4,5
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 1,2 3,4,5
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek 1,2 1,2,4,5
Sanat eserlerini inceleme ve değerlendirme yoluyla görsel sanatlar ile çevre ilişkisini kurarak özgün görsel çalışmalar yapabilmek. 1 1,2
Sanat ve sanatçının önemini kavramada ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile işbirliği yapabilmek 1,2 1,2,3
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak 1,2,5
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak. 1,2 1,3,4
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili kaynakları etkin bir şekilde kullanarak sergi, konferans, söyleşi gibi etkinliklere katılmak ve düzenlemek. 1 2,3,6
Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimcisi gözüyle analiz ederek yeni bakış açıları geliştirebilmek. 1 2,3,4,5,6
Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak. 1 4,5
Görsel sanatlar eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri, ölçme-değerlendirme, çocuğun gelişim basamakları, öğrenme özellikleri vb. gibi pedagojik formasyon bilgisine sahip olmak. 1 4,5
Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim materyallerini yetkin bir şekilde kullanabilmek ve yenilerini geliştirebilmek. 1 4,5
Görsel sanatlar öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilmek. 1 1,2,3,4,5
Mesleği için gerekli olan hukuki bilgiye ve etik değerlere sahip olmak. 1 2,3
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek 1 1,2,4,5
Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin uygun planlama yapabilmek ve öğrenme ortamları düzenleyebilmek 1 1,4,5
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 1 4,5
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek 1 1,2,4,5
Sanat eserlerini inceleme ve değerlendirme yoluyla görsel sanatlar ile çevre ilişkisini kurarak özgün görsel çalışmalar yapabilmek. 1 1
Sanat ve sanatçının önemini kavramada ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile işbirliği yapabilmek 1 1,2
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak 1 1,2,3
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak. 1 5
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1 2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili kaynakları etkin bir şekilde kullanarak sergi, konferans, söyleşi gibi etkinliklere katılmak ve düzenlemek. 1,2 1,2,3
Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimcisi gözüyle analiz ederek yeni bakış açıları geliştirebilmek. 1,2 2,3,4,5
Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak. 1,2 2,3,4
Görsel sanatlar eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri, ölçme-değerlendirme, çocuğun gelişim basamakları, öğrenme özellikleri vb. gibi pedagojik formasyon bilgisine sahip olmak. 1,2 2,3,4,5
Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim materyallerini yetkin bir şekilde kullanabilmek ve yenilerini geliştirebilmek. 1,2 3,4,5
Görsel sanatlar öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilmek. 2,3
Mesleği için gerekli olan hukuki bilgiye ve etik değerlere sahip olmak. 1,2 1,2,3,4,5
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek 4
Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin uygun planlama yapabilmek ve öğrenme ortamları düzenleyebilmek 1,2 2,3,4,5
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 1,2 2,4
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek 2,4,5
Sanat eserlerini inceleme ve değerlendirme yoluyla görsel sanatlar ile çevre ilişkisini kurarak özgün görsel çalışmalar yapabilmek. 1,2 4,5
Sanat ve sanatçının önemini kavramada ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile işbirliği yapabilmek 1,2 2,3,4
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak 1,2 2,3,4
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak. 1,2 1,2,3,4,5,6
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1,2 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili kaynakları etkin bir şekilde kullanarak sergi, konferans, söyleşi gibi etkinliklere katılmak ve düzenlemek. 1,2,3 1,2,3
Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimcisi gözüyle analiz ederek yeni bakış açıları geliştirebilmek. 2
Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak. 1,2,3 1,2
Görsel sanatlar eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri, ölçme-değerlendirme, çocuğun gelişim basamakları, öğrenme özellikleri vb. gibi pedagojik formasyon bilgisine sahip olmak. 1,3
Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim materyallerini yetkin bir şekilde kullanabilmek ve yenilerini geliştirebilmek. 1,2,3 2
Görsel sanatlar öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilmek. 1,2,3
Mesleği için gerekli olan hukuki bilgiye ve etik değerlere sahip olmak. 1
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek 2
Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin uygun planlama yapabilmek ve öğrenme ortamları düzenleyebilmek 1,2,3 1,2,3
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 1,2,3 3
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek 1,2,3 2,3
Sanat eserlerini inceleme ve değerlendirme yoluyla görsel sanatlar ile çevre ilişkisini kurarak özgün görsel çalışmalar yapabilmek. 1,2,3 1
Sanat ve sanatçının önemini kavramada ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile işbirliği yapabilmek 2
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak 1,2,3
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak. 1,2,3 1,2,3
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili kaynakları etkin bir şekilde kullanarak sergi, konferans, söyleşi gibi etkinliklere katılmak ve düzenlemek. 1,2,3,4,5 1,2,3,5
Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimcisi gözüyle analiz ederek yeni bakış açıları geliştirebilmek. 1,2,3,4,5 2
Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Görsel sanatlar eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri, ölçme-değerlendirme, çocuğun gelişim basamakları, öğrenme özellikleri vb. gibi pedagojik formasyon bilgisine sahip olmak. 1,2,3
Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim materyallerini yetkin bir şekilde kullanabilmek ve yenilerini geliştirebilmek. 3,5
Görsel sanatlar öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilmek. 1,2,3,4
Mesleği için gerekli olan hukuki bilgiye ve etik değerlere sahip olmak. 1,2,3,4,5 4
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek 1,2,3,4,5 2,3
Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin uygun planlama yapabilmek ve öğrenme ortamları düzenleyebilmek 1,2,3,4,5 1,2,3,4
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 1,2,3,4,5 3,4
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek 3,5
Sanat eserlerini inceleme ve değerlendirme yoluyla görsel sanatlar ile çevre ilişkisini kurarak özgün görsel çalışmalar yapabilmek. 1,3
Sanat ve sanatçının önemini kavramada ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile işbirliği yapabilmek 1,2,3,4,5 1,2,3,4
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak 1,2,3,4,5 1,2,3,4
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak. 1,2,3,4,5 1,2,3,4
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili kaynakları etkin bir şekilde kullanarak sergi, konferans, söyleşi gibi etkinliklere katılmak ve düzenlemek. 1,2,3 1,2,3,4
Görsel sanatlar eğitimi alanında, Türkiye ve Dünya’da yaşanan sorunları ve gelişmeleri bir sanat eğitimcisi gözüyle analiz ederek yeni bakış açıları geliştirebilmek. 1,2,3 1,2,3,4
Görsel sanatlar eğitimi alanındaki mevcut sorunlara çözüm üretebilmeye yönelik araştırma projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak. 1,2,3 1,2,3,4
Görsel sanatlar eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri, ölçme-değerlendirme, çocuğun gelişim basamakları, öğrenme özellikleri vb. gibi pedagojik formasyon bilgisine sahip olmak. 1,2,3 1,2,3,4
Görsel sanatlar eğitimine ve öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik güncel öğretim materyallerini yetkin bir şekilde kullanabilmek ve yenilerini geliştirebilmek. 1,2,3 2,3
Görsel sanatlar öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki gelişimini sağlayabilmek. 1,2,3,4
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek 1,2,3 2,3,4
Öğrenme-öğretme sürecine ilişkin uygun planlama yapabilmek ve öğrenme ortamları düzenleyebilmek 1,2,3 1,2,3,4
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 2,4
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek 1,2,3 1,3,4
Sanat eserlerini inceleme ve değerlendirme yoluyla görsel sanatlar ile çevre ilişkisini kurarak özgün görsel çalışmalar yapabilmek. 1,2,3 3
Sanat ve sanatçının önemini kavramada ilgili kurum, kuruluş ve kişiler ile işbirliği yapabilmek 1,2,3
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak 1,2,3 3,4,5
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve uygulamak. 1,2,3 3,4
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1,2,3 1,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan devlet okulları ve özel okullara Görsel Sanatlar Dersi Öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Ayrıca, aldıkları atölye derslerine (Resim, Grafik, Heykel, Seramik, Tekstil, Fotoğraf, Özgünbaskı) bağlı olarak özel sektörde de iş imkânları bulabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Anabilim Dalı´mız, her eğitim-öğretim yılında Yüksek Lisans programına öğrenci kabul etmektedir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
B.U.Ü. Senato kararı ile, 20.09.2020 tarih ve 31250 sayılı Resmi Gazete´de yayınlanan, B.U.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği´nin 29.-30.-31.-32. Maddeleri gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Detaylı bilgi için, B.U.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği´nin 5. Bölümü´ne bakılabilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Gonca ERİM
Telefon: 0 224 2942575
Email:goncae@uludag.edu.tr
Bologna Çalışma Kurulu Üyesi:
Araş.Gör.Dr. Tuğba ŞENYAVAŞ
Telefon: 0 224 2942571
Email:tgurkan@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Anabilim Dalımızda, 3 Doçent, 1 Dr.Öğr.Üyesi, 11 Öğretim Görevlisi, 3 Doktor Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Anabilim dalımız, Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi’nde Eğitim Fakültesi B Blok karşısında yer alan Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı binasında hizmet vermektedir.
Toplam 6 bin 572 metrekare kapalı alana sahip olan binamız, bodrum kat dahil olmak üzere 3 katlı bir yapıdır ve 21 adet akademik ofis, 1 adet Anabilim Dalı Başkanlığı odası, 1 adet sekreterlik ofisi, 1 adet toplantı salonu, 1 adet hizmetli personel odası, toplamda 15 adet olmak üzere Resim, Heykel, Seramik, Grafik, Tekstil, Fotoğraf ve Özgün baskı atölyeleri, 3 adet kuramsal derslik, 1 adet konferans salonu, 2 adet sergi salonu ve kütüphane imkanlarına sahiptir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB1003 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
RES1001 DESEN I Zorunlu 2 2 0 5
RES1003 TEMEL TASARIM I Zorunlu 4 4 0 11
RES1005 PERSPEKTİF Zorunlu 1 2 0 3
TUR101 TÜRKÇE I YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB1004 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
RES1002 TEMEL TASARIM II Zorunlu 4 4 0 11
RES1010 DESEN II Zorunlu 2 2 0 5
RES1012 SANAT TARİHİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
TUR102 TÜRKÇE II SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL2051 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 2 0 4
EBB2003 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
RES2007 YAZI Zorunlu 1 2 0 3
RES2009 BATI SANATI TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
ATA201 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ III(NUTUK) Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Ana Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 6
Seçmeli Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 4
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL2052 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 5
EBB2004 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIM Zorunlu 2 2 0 5
RES2008 ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Zorunlu 2 0 0 4
RES2010 SANAT FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 4
Ana Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 7
Seçmeli Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 5
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB3003 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 5
EBB3005 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
RES3011 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 4
RES3013 TÜRK SANATI TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
Ana Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 7
Seçmeli Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 6
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB3004 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
EBB3006 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
ISL3008 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 1 0 0 2
RES3010 SANAT ELEŞTİRİSİ Zorunlu 2 0 0 3
RES3012 ÇAĞDAŞ SANAT Zorunlu 3 0 0 3
RES3014 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
Ana Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 6
Seçmeli Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 5
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB4001 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
EBB4005 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 4
RES4009 MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 4
RES4011 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
Ana Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 10
Seçmeli Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 4
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB4004 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 8
EBB4006 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
ÖEB4002 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 3
Ana Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 11
Seçmeli Sanat Atölyesi Dersleri İçin Tıklayınız. 5
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RES2141 RESİM I (S.S.A) Seçmeli 2 2 0 5
RES2151 HEYKEL I (S.S.A) Seçmeli 2 2 0 5
RES2153 SERAMİK I (S.S.A) Seçmeli 2 2 0 5
RES2203 SİNEMA-TV Seçmeli 2 0 0 3
RES2205 BİLGİSAYARLI GRAFİK TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
RES2207 YARATICI ÇİZİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
RES2213 SU İLE ÇÖZÜLEBİLEN BOYALAR VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
RES2215 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
RES2217 BİLGİSAYARLI TEKSTİL TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
RES2219 EKSLİBRİS Seçmeli 2 0 0 3
RES2223 ÜSTÜN YETENEKLİLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
RES2241 SANATSAL ANATOMİ Seçmeli 2 0 0 3
RES2243 KAAT-I SANATI Seçmeli 2 0 0 3
RES2111 RESİM I (A.S.A) Zorunlu 2 0 4 6
RES2111 RESİM I (A.S.A) Zorunlu 2 4 0 7
RES2113 TEKSTİL I (A.S.A) Zorunlu 2 0 4 6
RES2113 TEKSTİL I (A.S.A) Zorunlu 2 4 0 7
RES2115 GRAFİK I (A.S.A) Zorunlu 2 0 4 6
RES2115 GRAFİK I (A.S.A) Zorunlu 2 4 0 7
RES2117 ÖZGÜN BASKI I (A.S.A) Zorunlu 2 0 4 6
RES2117 ÖZGÜN BASKI I (A.S.A) Zorunlu 2 4 0 7
RES2119 FOTOĞRAF I (A.S.A) Zorunlu 2 0 4 6
RES2119 FOTOĞRAF I (A.S.A) Zorunlu 2 4 0 7
RES2121 HEYKEL I (A.S.A) Zorunlu 2 0 4 6
RES2121 HEYKEL I (A.S.A) Zorunlu 2 4 0 7
RES2123 SERAMİK I (A.S.A) Zorunlu 2 0 4 6
RES2123 SERAMİK I (A.S.A) Zorunlu 2 4 0 7
RES2141 RESİM I (Y.S.A) Zorunlu 2 0 2 4
RES2151 HEYKEL I (Y.S.A) Zorunlu 2 0 2 4
RES2153 SERAMİK I (Y.S.A) Zorunlu 2 0 2 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr