Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İlahiyat
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi

İlahiyat Fakültesi´nin kökeni, 1975´te öğretime başlayan Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı 4 yıllık Bursa Yüksek İslam Enstitüsü´ne dayanır. Enstitü 1982 yılında Uludağ Üniversitesi´ne bağlı bir fakülte olmuştur.
İlahiyat Fakültelerinin kuruluş amacı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında görev yapacak, örgün ve yaygın din eğitimi alanlarında ülkemizin ihtiyacını karşılayacak nitelikli eleman yetiştirmektir. İlk yılı Arapça hazırlık sınıfı olmak üzere öğrenim süresi beş yıl olan İlâhiyat Fakültesi; İlâhiyat lisans programına öğrenci almaktadır. Öğrencilerimizden gerekli şartları yerine getirenler çift ana dal lisans programı uygulaması ile diğer fakültelerin programlarından birini izleyerek iki diplomaya birden sahip olabilirler. Ayrıca yan dal lisans programı uygulamasıyla sertifika alabilirler.
2
Verilen Derece
İlahiyat programı 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İlahiyat alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans eğitimi için adayların lise diplomasına sahip olması ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS)’den yeterli puanı alması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İlahiyat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili

İlahiyat Fakültesi programının amacı, genel olarak Din ve Temel İslam Bilimleri alanında, objektif ve ilmi esaslar çerçevesinde araştırmalar yapmayı, bilgi üretmeyi, bunları ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşmayı başaracak; bilgili, yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir. İlahiyat Fakültesi dini araştırmalar alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma programları sunar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
2. İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar.
3. Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur.
4. İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir.
5. Kaynakları kullanabilecek derecede (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) Arapça ve bir Batı diline sahip olur.
6. Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
7. Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır.
8. Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.
9. Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
10. Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir.
11. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
12. Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır.
 • Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
 • Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.
 • İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir.
 • Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
 • Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
 • İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir.
 • Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
 • İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.
 • Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir.
 • Kaynakları kullanabilecek derecede (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) Arapça ve bir Batı diline sahip olur.
 • Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir.
 • Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
 • İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar.
 • Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
 • İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir.
 • Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur.
 • Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 1,2
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 1,2
Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 1,2 2
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 2
Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. 1,2 1,2
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1,2
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 1,2 1, 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 1
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 1
Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. 1 1
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1
Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur. 1
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki ku
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 4
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 5
Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir. 1,2 3
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 3
Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur. 1,2 4
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 4
İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir. 1,2 3
Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
3-Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
4-Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
5-Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 1,2,3
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
3-Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 1,2,3,4,5 1, 2
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1
İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir. 3
Kaynakları kullanabilecek derecede (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) Arapça ve bir Batı diline sahip olur. 1,2,3,4,5 4
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 5
Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir. 1,2,3,4,5
Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
3-Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
4-Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 1,2,3
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 1,2,3 1
Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. 1,2,3
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1
Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur. 1,2,3 1
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 1,2,3
İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir. 1,2,3
Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
İlahiyat programını bitirenler ilköğretimde, liselerde ve dengi okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, İmam-Hatip Okullarında ise meslek dersi öğretmeni olarak görev alabilirler. Fakülte mezunları Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde, din görevlisi (müftü, vaiz, imam-hatip, müezzin, Kur´an Kursu öğreticisi) olarak çalışabilirler. Mezun öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı dışında üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak vazife alabilirler. Ayrıca diğer fakülte mezunları gibi, kamu ve özel kuruluşlarda yönetici, memur vb. kadrolarda; yine öğrenimleri sürecinde aldıkları formasyona göre, kütüphanecilik, arşivcilik gibi alanlarda çalışma imkânına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
İlahiyat lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya dengi bir dil sınavından geçerli not aldıkları takdirde lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70´ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
İlahiyat programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Ali Kaya
email: alikaya@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2431066 – 60001
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları

İlahiyat Fakültesinde 37 Profesör, 13 Doçent, 20 Dr. Öğr. Üyesi, 23 Öğrt. Görevlisi, 52 Arş. Görevlisi bulunmaktadır.
Fakülte, iki ana binadan oluşmaktadır. Bu binalarda idari ve teknik hizmet üniteleri, derslikler, seminer salonları, çalışma salonları, öğretim elemanları odaları, yemekhane, kantin ve kafeterya, dini musiki odası, ebrû atölyesi, kütüphane ve bilgi işlem merkezi bulunmaktadır. Fethiye Kampüsü´nde ayrıca, İlâhiyat Fakültesi Uygulama Camii, Kültür Merkezi ve basketbol sahası yer almaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA1001 KURAN OKUMA VE TECVİD I Zorunlu 2 0 0 3
İLA1005 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
İLA1009 İSLAM İNANÇ ESASLARI Zorunlu 2 0 0 4
İLA1011 SİYER Zorunlu 2 0 0 4
İLA1013 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I (EL-LÜGATÜL-ARABİYYE VE ADABUHA I) Zorunlu 2 0 0 4
İLA1015 TÜRK DİN MUSİKİSİ(NAZARİYATI) Zorunlu 2 0 0 3
İLA1017 TEFSİR USULÜ VE TARİHİ Zorunlu 4 0 0 6
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. -1
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA1002 KUR'AN OKUMA VE TECVİD II Zorunlu 2 0 0 3
İLA1008 İSLAM İBADET ESASLARI Zorunlu 4 0 0 5
İLA1010 İSLAM TARİHİ I Zorunlu 4 0 0 5
İLA1012 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI II ( EL-LÜGATÜL-ARABİYYE VE ÂDÂBUHÂ II ) Zorunlu 2 0 0 3
İLA1014 KLASİK MANTIK Zorunlu 2 0 0 2
İLA1016 OSMANLI TÜRKÇESİ Zorunlu 2 0 0 2
İLA1018 TEFSİR I Zorunlu 4 0 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 0
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA2001 KURAN OKUMA VE TECVİD III Zorunlu 2 0 0 2
İLA2009 İSLAM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
İLA2011 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI III ( EL-LÜGATÜL-ARABİYYE VE ÂDÂBUHÂ III ) Zorunlu 2 0 0 2
İLA2011 DİN PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
İLA2017 TÜRK İSLAM EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 3
İLA2019 TEFSİR II (ET-TEFSİR II) Zorunlu 4 0 0 4
İLA2021 İSLAM HUKUK USULÜ Zorunlu 4 0 0 4
İLA2023 HADİS TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA2002 KURAN OKUMA VE TECVİD IV Zorunlu 2 0 0 2
İLA2010 KELAM TARİHİ Zorunlu 3 0 0 3
İLA2012 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI IV ( EL-LÜGATÜL-ARABİYYE VE ÂDÂBUHÂ IV ) Zorunlu 2 0 0 2
İLA2014 DİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
İLA2016 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
İLA2018 TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
İLA2020 İSLAM HUKUKU I Zorunlu 4 0 0 4
İLA2022 HADİS USULÜ Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA3001 KURAN OKUMA VE TECVİD V (TİLÂVETÜ KURANİL-KERÎM VE TECVÎDÜHÛ V) Zorunlu 2 0 0 3
İLA3009 SİSTEMATİK KELAM I Zorunlu 4 0 0 4
İLA3011 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI V ( EL-LÜGATÜL-ARABİYYE VE ÂDÂBUHÂ V ) Zorunlu 2 0 0 2
İLA3013 TASAVVUF I (ET-TASAVVUF I) Zorunlu 2 0 0 2
İLA3015 FELSEFE TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
İLA3017 DİN EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 2
İLA3019 HADİS I Zorunlu 4 0 0 4
İLA3021 İSLAM HUKUKU II Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA3010 SİSTEMATİK KELAM II (İLMÜL KELAM EL-MENHECÎ II) Zorunlu 2 0 0 3
İLA3012 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI VI ( EL-LÜGATÜL-ARABİYYE VE ÂDÂBUHÂ VI ) Zorunlu 2 0 0 3
İLA3014 TASAVVUF II Zorunlu 2 0 0 2
İLA3016 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 2
İLA3018 FELSEFE TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
İLA3020 KURAN OKUMA VE TECVİD VI (TİLÂVETÜ KURANİL-KERÎM VE TECVÎDÜHÛ VI) Zorunlu 0 2 0 3
İLA3022 HADİS II Zorunlu 4 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA4009 İSLAM MEZHEPLER TARİHİ Zorunlu 2 0 0 5
İLA4011 İSLAM FELSEFE TARİHİ Zorunlu 4 0 0 6
İLA4015 KURAN OKUMA VE TECVİD VII(TİLÂVETÜ'L-KUR'ANİ'L-KERÎM VE TECVÎDÜHÛ VII) (MESLEKİ HİTABET) Zorunlu 0 2 0 4
İLA4017 DİNLER TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA4002 KURAN OKUMA VE TECVİD VIII (TİLÂVETÜ'L-KUR'ANİ'L-KERÎM VE TECVÎDÜHÛ VIII)(MESLEKİ HİTABET) Zorunlu 0 2 0 4
İLA4012 DİN FELSEFESİ Zorunlu 3 0 0 4
İLA4018 DİNLER TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 17
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İÖMB1001 EĞİTİME GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İÖMB1002 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA2201 AİLEDE DİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2207 EBRU I Seçmeli 2 0 0 8
İLA2211 BİLGİ ÖĞRETİSİNDE ANA KONULAR Seçmeli 2 0 0 8
İLA2215 GÜNÜMÜZ İSLAM ÜLKELERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2217 HADİSTE İSNAD TENKİDİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2221 İLAHİYAT BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2225 İSLAMIN YAYILIŞ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2229 KÜTÜPHANECİLİK Seçmeli 2 0 0 8
İLA2231 MUKAYESELİ İBADETLER FIKHI Seçmeli 2 0 0 8
İLA2233 OSMANLI SİYASİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2235 PEYGAMBERLER TARİHİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2247 INTRODUCTION TO İSLAMIC THEOLOGY Seçmeli 2 0 0 8
İLA2251 DİNİ MUSIKİ I Seçmeli 2 0 0 8
İLA2253 GÜZEL KURAN OKUMA I Seçmeli 2 0 0 8
İLA2257 LATİNCE I Seçmeli 2 0 0 8
İLA2259 ASTRONOMİ VE DİN Seçmeli 2 0 0 8
İLA2263 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2271 DİVAN ŞİİRİNDE DİNİ İÇERİK Seçmeli 2 0 0 8
İLA2273 EDEBİYAT VE ŞEHİR Seçmeli 2 0 0 8
İLA2275 FARSÇA I Seçmeli 2 0 0 8
İLA2277 GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2279 PALEOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2283 ORYANTALİSTLERİN KURANA YAKLAŞIMLARI Seçmeli 2 0 0 8
İLA2285 TÜRKİYEDE İSLAMCI DÜŞÜNCE Seçmeli 2 0 0 8
İLA2287 MAKAM UYGULAMALI TİLAVET I Seçmeli 2 0 0 8
İLA2289 DİNİ ARAŞTIRMALARDA AKADEMİK YAZIM I Seçmeli 2 0 0 8
İÖMB2001 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA2204 EBRU II Seçmeli 2 0 0 8
İLA2208 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2210 GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2212 HZ. MUHAMMEDİN EVRENSEL MESAJI Seçmeli 2 0 0 8
İLA2216 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2218 MÜSLÜMAN AZINLIKLAR Seçmeli 2 0 0 8
İLA2220 ORYANTALİZM VE İSLAM Seçmeli 2 0 0 8
İLA2224 OSMANLI SOSYAL TARİHİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2226 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2230 TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS Seçmeli 2 0 0 8
İLA2232 TÜRKİYEDE DİN EĞİTİMİNİN SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 8
İLA2234 TÜRKİYENİN DİNİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 8
İLA2236 TÜRK İSLAM EDEBİYATI METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2246 ISLAM AND MYSTICISM Seçmeli 2 0 0 8
İLA2252 DİNİ MUSIKİ II Seçmeli 2 0 0 8
İLA2258 FARSÇA II Seçmeli 2 0 0 8
İLA2260 GÜZEL KURAN OKUMA II Seçmeli 2 0 0 8
İLA2262 LATİNCE II Seçmeli 2 0 0 8
İLA2264 EPİGRAFİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2266 ISLAM IN MODERN WORLD Seçmeli 2 0 0 8
İLA2268 EDUCATION RELIGIEUSE INFORMELLE II Seçmeli 2 0 0 8
İLA2272 SELECTED READINGS IN ISLAMIC THOUGHT Seçmeli 2 0 0 8
İLA2276 ORYANTALİSTLERİN KIRAATLARA YAKLAŞIMLARI Seçmeli 2 0 0 8
İLA2278 BAĞLANMA DİN VE RUH SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 8
İLA2280 AVRUPADA DİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2284 FELSEFE-DİN İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2286 KLASİK DÖNEM TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2288 KURAN-I KERİMDE EHL-İ KİTAP Seçmeli 2 0 0 8
İLA2290 İSLAM VE FİNANS Seçmeli 2 0 0 8
İLA2292 MECELLENİN KÜLLİ KAİDELERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2296 DİNİ ARAŞTIRMALARDA AKADEMİK YAZIM II Seçmeli 2 0 0 8
İÖMB2004 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
İÖMB200415 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 3 6
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA3201 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3207 DİNLER VE EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3209 EBRU III Seçmeli 2 0 0 8
İLA3211 GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR Seçmeli 2 0 0 8
İLA3215 HADİSTE METİN TENKİDİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3219 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE MEVLANA VE ETKİSİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3221 İSLAM HUKUKUNDA KADINLARA YÖNELİK HÜKÜMLER Seçmeli 2 0 0 8
İLA3223 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3229 MANTIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3233 MEDENİYET TARİHİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3237 OSMANLICA EDEBİ METİNLER Seçmeli 2 0 0 8
İLA3239 TARİH USÜL VE TENKİDİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3241 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3261 EDUCATION RELIGIEUSE INFORMELLE I Seçmeli 2 0 0 8
İLA3263 INTRODUCTION TO TASAWWUF Seçmeli 2 0 0 8
İLA3263 INTRODUCTION TO SUFISM Seçmeli 2 0 0 8
İLA3265 ISLAM AND EDUCATION Seçmeli 2 0 0 8
İLA3267 SCHOOLS OF THOUGHT IN ISLAMIC PHILOSOPHY Seçmeli 2 0 0 8
İLA3301 DİNİ MUSIKİ III Seçmeli 2 0 0 8
İLA3303 GÜZEL KURAN OKUMA III Seçmeli 2 0 0 8
İLA3307 KURANDA İNSAN VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 8
İLA3309 YETİŞKİN DİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3311 İSLAM BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3313 TÜRK İSLAM AHLAKÇILARI Seçmeli 2 0 0 8
İLA3315 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 8
İLA3317 SEÇME HADİS METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3321 KİŞİSEL GELİŞİM VE DİN Seçmeli 2 0 0 8
İLA3323 SOSYAL DEĞİŞME VE DİN Seçmeli 2 0 0 8
İLA3327 KURANIN ANA KONULARI Seçmeli 2 0 0 8
İLA3375 AHLAK VE DEĞERLER PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3379 TARİHİ KÜLTÜRÜ VE YAZILARIYLA BURSA ULU CAMİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3383 YAHUDİ MEZHEPLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3385 DİNLERARASI İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 8
İLA3387 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ VE MODERNLEŞMESİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3389 DİN VE SİYASET Seçmeli 2 0 0 8
İLA3391 DİN VE BİLİM İLİŞKİSİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3393 ÇAĞDAŞ İSLAMİ AKIMLAR Seçmeli 2 0 0 8
İLA3395 MODERN DÜNYADA İSLAMOFOBİ Seçmeli 2 0 0 8
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA3264 ENDÜLÜS KÜLTÜRÜ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA3268 AHKAM HADİSLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA3270 KELAM TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA3272 KLASİK FIKIH METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA3306 MODERN SİYER METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA3308 ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE YENİ STRATEJİLER Seçmeli 2 0 0 9
İLA3310 İBNÜ'L-CEZERÎ VE TECVİD İLMİ (İBNÜ'L-CEZERİ VE İLMU'T-TECVİD) Seçmeli 2 0 0 9
İÖMB3002 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 6
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA4253 FIKIH USULÜ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4257 MEDYA ARAPÇASI I Seçmeli 2 0 0 9
İLA4259 PRATİK ARAPÇA III Seçmeli 2 0 0 9
İLA4261 TASAVVUF TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4263 SEÇME METİNLERLE ARAPÇA EDEBİ YAZI TÜRLERİ I Seçmeli 2 0 0 9
İLA4265 ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE TEMEL BECERİLER Seçmeli 2 0 0 9
İLA4301 KLASİK ARAPÇA METİNLERİ I Seçmeli 2 0 0 9
İLA4303 PRATİK ARAPÇA I Seçmeli 2 0 0 9
İLA4309 KLASİK SİYER METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4313 KLASİK KELAM METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4315 KLASİK DÜNYA TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4317 TASAVUF LİTERATÜRÜ Seçmeli 2 0 0 9
İÖMB4001 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA4202 ÇAĞDAŞ AHLAK PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4206 DİNİ MUSIKİ IV Seçmeli 2 0 0 8
İLA4208 DİNLERDE AHLAK Seçmeli 2 0 0 8
İLA4214 GÜZEL KURAN OKUMA IV Seçmeli 2 0 0 8
İLA4224 İSLAM VE CEZA HUKUKU Seçmeli 2 0 0 8
İLA4226 İSLAM VE İKTİSAT Seçmeli 2 0 0 8
İLA4230 SOSYAL KURUMLAR VE DİN Seçmeli 2 0 0 8
İLA4232 YAYGIN ÖĞRETİMDE HADİS Seçmeli 2 0 0 8
İLA4258 DIE QUELLEN UND AUSLEGUNGSARTEN IM ISLAMISCHEN RECHT Seçmeli 2 0 0 8
İLA4268 FARSÇA METİN OKUMALARI Seçmeli 2 0 0 8
İLA4270 RELIGIOUS MOVEMENTS IN THE MUSLIM WORD Seçmeli 2 0 0 8
İLA4272 ÇAĞDAŞ MİSTİK HAREKETLER Seçmeli 2 0 0 8
İLA4312 DİNLER VE ÇOĞULCULUK Seçmeli 2 0 0 8
İLA4314 TÜRK İSLAM EDEBİYATINDA MİTOLOJİK UNSURLAR Seçmeli 2 0 0 8
İLA4326 OSMANLI DÖNEMİ İSLAM DÜŞÜNCESİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4328 TARİH FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4330 OSMANLICA TARİH METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4332 SİYERE MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 8
İLA4336 KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4340 EBRU IV Seçmeli 2 0 0 8
İLA4346 TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 8
İLA4350 KURAN SEMANTİĞİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4352 BATIDA YENİ DİNİ HAREKETLER Seçmeli 2 0 0 8
İLA4356 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 2 0 0 8
İLA4358 DİNLER TARİHİNDE GÜNCEL MESELELER Seçmeli 2 0 0 8
İLA4362 VARLIK FELSEFESİ VE PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4238 DİNLER TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4240 GAYB VE FİTEN HADİSLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4242 İSLAM FELSEFESİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4244 MEDYA ARAPÇASI II Seçmeli 2 0 0 9
İLA4246 MODERN FIKIH METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4248 PRATİK ARAPÇA IV Seçmeli 2 0 0 9
İLA4250 TASAVVUF FELSEFESİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4274 SEÇME METİNLERLE ARAPÇA EDEBİ YAZI TÜRLERİ II Seçmeli 2 0 0 9
İLA4302 KLASİK ARAPÇA METİNLERİ II Seçmeli 2 0 0 9
İLA4304 PRATİK ARAPÇA II Seçmeli 2 0 0 9
İÖMB4006 REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr