Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İlahiyat
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi

İlahiyat Fakültesi´nin kökeni, 1975´te öğretime başlayan Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı 4 yıllık Bursa Yüksek İslam Enstitüsü´ne dayanır. Enstitü 1982 yılında Uludağ Üniversitesi´ne bağlı bir fakülte olmuştur.
İlahiyat Fakültelerinin kuruluş amacı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında görev yapacak, örgün ve yaygın din eğitimi alanlarında ülkemizin ihtiyacını karşılayacak nitelikli eleman yetiştirmektir. İlk yılı Arapça hazırlık sınıfı olmak üzere öğrenim süresi beş yıl olan İlâhiyat Fakültesi; İlâhiyat lisans programına öğrenci almaktadır. Öğrencilerimizden gerekli şartları yerine getirenler çift ana dal lisans programı uygulaması ile diğer fakültelerin programlarından birini izleyerek iki diplomaya birden sahip olabilirler. Ayrıca yan dal lisans programı uygulamasıyla sertifika alabilirler.
2
Verilen Derece
İlahiyat programı 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İlahiyat alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans eğitimi için adayların lise diplomasına sahip olması ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS)’den yeterli puanı alması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İlahiyat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili

İlahiyat Fakültesi programının amacı, genel olarak Din ve Temel İslam Bilimleri alanında, objektif ve ilmi esaslar çerçevesinde araştırmalar yapmayı, bilgi üretmeyi, bunları ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşmayı başaracak; bilgili, yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir. İlahiyat Fakültesi dini araştırmalar alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma programları sunar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
2. İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar.
3. Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur.
4. İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir.
5. Kaynakları kullanabilecek derecede (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) Arapça ve bir Batı diline sahip olur.
6. Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
7. Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır.
8. Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.
9. Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
10. Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir.
11. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
12. Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.
 • İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar.
 • Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
 • Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir.
 • Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
 • Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
 • İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar.
 • Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir.
 • Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
 • İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.
 • Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir.
 • Kaynakları kullanabilecek derecede (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) Arapça ve bir Batı diline sahip olur.
 • Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir.
 • Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
 • Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
 • İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir.
 • Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur.
 • Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
 • İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 1,2 1, 2
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 1,2
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 2
Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. 1,2 1,2
Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 1,2 2
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1,2
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 1
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 1
Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur. 1
Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. 1 1
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki ku
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur. 2
Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir. 1,2 3
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 5
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 4
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 3
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 4
Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur. 1,2 4
İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir. 1,2 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
3-Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
4-Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
5-Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 1,2,3
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
3-Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kaynakları kullanabilecek derecede (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) Arapça ve bir Batı diline sahip olur. 1,2,3,4,5 4
Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir. 1,2,3,4,5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 5
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 1,2,3,4,5 1, 2
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1
İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir. 3
Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
3-Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
4-Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. 1,2,3
Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur. 1,2,3 1
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 1,2,3
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 1,2,3
Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur. 1,2,3
İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir. 1,2,3
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
İlahiyat programını bitirenler ilköğretimde, liselerde ve dengi okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, İmam-Hatip Okullarında ise meslek dersi öğretmeni olarak görev alabilirler. Fakülte mezunları Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde, din görevlisi (müftü, vaiz, imam-hatip, müezzin, Kur´an Kursu öğreticisi) olarak çalışabilirler. Mezun öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı dışında üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak vazife alabilirler. Ayrıca diğer fakülte mezunları gibi, kamu ve özel kuruluşlarda yönetici, memur vb. kadrolarda; yine öğrenimleri sürecinde aldıkları formasyona göre, kütüphanecilik, arşivcilik gibi alanlarda çalışma imkânına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
İlahiyat lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya dengi bir dil sınavından geçerli not aldıkları takdirde lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70´ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
İlahiyat programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Ali Kaya
email: alikaya@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2431066 – 60001
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları

İlahiyat Fakültesinde 37 Profesör, 13 Doçent, 20 Dr. Öğr. Üyesi, 23 Öğrt. Görevlisi, 52 Arş. Görevlisi bulunmaktadır.
Fakülte, iki ana binadan oluşmaktadır. Bu binalarda idari ve teknik hizmet üniteleri, derslikler, seminer salonları, çalışma salonları, öğretim elemanları odaları, yemekhane, kantin ve kafeterya, dini musiki odası, ebrû atölyesi, kütüphane ve bilgi işlem merkezi bulunmaktadır. Fethiye Kampüsü´nde ayrıca, İlâhiyat Fakültesi Uygulama Camii, Kültür Merkezi ve basketbol sahası yer almaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA1001 KUR'AN OKUMA VE TECVİD Zorunlu 2 0 0 3
İLA1003 TEFSİR USULÜ Zorunlu 2 0 0 3
İLA1005 HADİS TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
İLA1007 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
İLA1009 İSLAM İNANÇ ESASLARI Zorunlu 2 0 0 3
İLA1011 SİYER Zorunlu 2 0 0 3
İLA1013 ARAP DİLİ EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 3
İLA1015 TÜRK DİN MUSİKİSİ(NAZARİYATI) Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA1002 KUR'AN OKUMA VE TECVİD II Zorunlu 2 0 0 3
İLA1004 TEFSİR TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
İLA1006 HADİS USULÜ Zorunlu 2 0 0 3
İLA1008 İSLAM İBADET ESASLARI I Zorunlu 2 0 0 3
İLA1010 İSLAM TARİHİ I Zorunlu 4 0 0 4
İLA1012 ARAP DİLİ EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 3
İLA1014 MANTIK Zorunlu 2 0 0 3
İLA1016 OSMANLI TÜRKÇESİ Zorunlu 2 0 0 2
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA2001 KURAN OKUMA VE TECVİD III Zorunlu 2 0 0 2
İLA2003 TEFSİR I (ET-TEFSİR I) Zorunlu 2 0 0 3
İLA2005 HADİS I (EL-HADİS I ) Zorunlu 2 0 0 3
İLA2007 İSLAM İBADET ESASLARI II Zorunlu 2 0 0 3
İLA2009 İSLAM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
İLA2011 ARAP DİLİ EDEBİYATI III Zorunlu 2 0 0 2
İLA2013 DİN EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 2
İLA2015 DİN PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
İLA2017 TÜRK İSLAM EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA2002 KURAN OKUMA VE TECVİD IV Zorunlu 2 0 0 2
İLA2004 TEFSİR II (ET-TEFSİR II ) Zorunlu 2 0 0 3
İLA2006 HADİS II (EL-HADİS II) Zorunlu 2 0 0 3
İLA2008 İSLAM HUKUK USULÜ I Zorunlu 2 0 0 2
İLA2010 KELAM TARİHİ Zorunlu 3 0 0 3
İLA2012 ARAP DİLİ EDEBİYATI IV Zorunlu 2 0 0 2
İLA2014 DİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
İLA2016 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
İLA2018 TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA3001 KURAN OKUMA VE TECVİD V Zorunlu 2 0 0 2
İLA3003 TEFSİR III (ET-TEFSİR III ) Zorunlu 2 0 0 2
İLA3005 HADİS III (EL-HADİS III) Zorunlu 2 0 0 2
İLA3007 İSLAM HUKUK USULÜ II Zorunlu 2 0 0 2
İLA3009 SİSTEMATİK KELAM I Zorunlu 4 0 0 4
İLA3011 ARAP DİLİ EDEBİYATI V Zorunlu 2 0 0 2
İLA3013 TASAVVUF I (ET-TASAVVUF I) Zorunlu 2 0 0 2
İLA3015 FELSEFE TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA3002 KURAN OKUMA VE TECVİD VI Zorunlu 2 0 0 2
İLA3004 TEFSİR IV (ET-TEFSİR IV ) Zorunlu 2 0 0 2
İLA3006 HADİS IV (EL-HADİS IV) Zorunlu 2 0 0 2
İLA3008 İSLAM HUKUKU I Zorunlu 2 0 0 2
İLA3010 SİSTEMATİK KELAM II (İLMÜL KELAM EL-MENHECÎ II) Zorunlu 2 0 0 2
İLA3012 ARAP DİLİ EDEBİYATI VI Zorunlu 2 0 0 2
İLA3014 TASAVVUF II Zorunlu 2 0 0 2
İLA3016 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 2
İLA3018 FELSEFE TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA4001 KUR'AN OKUMA VE TECVİD VII Zorunlu 2 0 0 3
İLA4003 TEFSİR V (ET-TEFSİR V ) Zorunlu 2 0 0 2
İLA4005 HADİS V (EL-HADİS V) Zorunlu 2 0 0 2
İLA4007 İSLAM HUKUKU II (EL-FIKHUL -İSLAMİ II) Zorunlu 2 0 0 2
İLA4009 İSLAM MEZHEPLER TARİHİ Zorunlu 3 0 0 3
İLA4011 İSLAM FELSEFE TARİHİ Zorunlu 4 0 0 4
İLA4013 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA I Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA4002 KURAN OKUMA VE TECVİD VIII Zorunlu 2 0 0 3
İLA4004 TEFSİR VI (ET-TEFSİR VI ) Zorunlu 2 0 0 2
İLA4006 HADİS VI (EL-HADİS VI) Zorunlu 2 0 0 2
İLA4008 İSLAM HUKUKU III (EL-FIKHUL -İSLAMİ III) Zorunlu 2 0 0 2
İLA4010 DİNLER TARİHİ Zorunlu 4 0 0 4
İLA4014 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA II Zorunlu 0 2 0 2
İLH4012 DİN FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
İLA2201 AİLEDE DİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
İLA2201 AİLEDE DİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2203 ALEVİLİK BEKTAŞİLİK Seçmeli 2 0 0 4
İLA2203 ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK Seçmeli 2 0 0 8
İLA2205 DİNİ MUSIKİ REPERTUARI VE USÜLLER Seçmeli 2 0 0 4
İLA2205 DİNİ MUSIKİ REPERTUARI VE USÜLLER Seçmeli 2 0 0 8
İLA2207 EBRU I Seçmeli 2 0 0 4
İLA2207 EBRU I Seçmeli 2 0 0 8
İLA2209 EDEBİYAT VE FELSEFE Seçmeli 2 0 0 4
İLA2211 BİLGİ ÖĞRETİSİNDE ANA KONULAR Seçmeli 2 0 0 4
İLA2211 BİLGİ ÖĞRETİSİNDE ANA KONULAR Seçmeli 2 0 0 8
İLA2213 FRANSIZCA DİNİ METİNLER I Seçmeli 2 0 0 4
İLA2213 FRANSIZCA DİNİ METİNLER I Seçmeli 2 0 0 8
İLA2215 GÜNÜMÜZ İSLAM ÜLKELERİ Seçmeli 2 0 0 4
İLA2215 GÜNÜMÜZ İSLAM ÜLKELERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2217 HADİSTE İSNAT TENKİDİ Seçmeli 2 0 0 4
İLA2217 HADİSTE İSNAD TENKİDİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2219 HALKLA İLİŞKİLER  Seçmeli 2 0 0 4
İLA2219 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 8
İLA2221 İLAHİYAT BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
İLA2221 İLAHİYAT BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2223 İNGİLİZCE DİNİ METİNLER I Seçmeli 2 0 0 4
İLA2223 İNGİLİZCE DİNİ METİNLER I Seçmeli 2 0 0 8
İLA2225 İSLAMIN YAYILIŞ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
İLA2225 İSLAMIN YAYILIŞ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2227 KURANDA EHL-İ KİTAP Seçmeli 2 0 0 4
İLA2227 KURANDA EHLİ KİTAP Seçmeli 2 0 0 8
İLA2229 KÜTÜPHANECİLİK Seçmeli 2 0 0 4
İLA2229 KÜTÜPHANECİLİK Seçmeli 2 0 0 8
İLA2231 MUKAYESELİ İBADETLER FIKHI Seçmeli 2 0 0 4
İLA2231 MUKAYESELİ İBADETLER FIKHI Seçmeli 2 0 0 8
İLA2233 OSMANLI SİYASİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
İLA2233 OSMANLI SİYASİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2235 PEYGAMBERLER TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
İLA2235 PEYGAMBERLER TARİHİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2237 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
İLA2237 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2239 İBADET HADİSLERİ (EHÂDÎSÜ’L-İBÂDÂT) Seçmeli 2 0 0 4
İLA2241 KLASİK ARAPÇA METİNLERİ I (EN-NUSÛSUL-ARABİYYE EL-KADÎME I ) Seçmeli 2 0 0 4
İLA2243 KLASİK KELÂM METİNLERİ (MUTÛNUN TÜRÂSİYYE Fİ ILMİL-KELÂM) Seçmeli 2 0 0 4
İLA2245 KURANDA HOŞGÖRÜ (ET-TESÂMUH Fİ'L-KUR'AN) Seçmeli 2 0 0 4
İLA2247 INTRODUCTION TO ISLAMIC THEOLOGY Seçmeli 2 0 0 4
İLA2247 INTRODUCTION TO İSLAMIC THEOLOGY Seçmeli 2 0 0 8
İLA2249 BASIC SUBJECTS IN THE QURANIC SCIENCES Seçmeli 2 0 0 4
İLA2249 BASIC SUBJECTS IN THE QURANIC SCIENCES Seçmeli 2 0 0 8
İLA2251 LATİNCE I Seçmeli 2 0 0 4
İLA2251 DİNİ MUSIKİ I Seçmeli 2 0 0 8
İLA2253 GÜZEL KURAN OKUMA I Seçmeli 2 0 0 8
İLA2255 HÜSN-İ HAT I Seçmeli 2 0 0 8
İLA2257 LATİNCE I Seçmeli 2 0 0 8
İLA2259 ASTRONOMİ VE DİN Seçmeli 2 0 0 8
İLA2261 BURSADA DİNİ KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 8
İLA2263 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2265 DİL FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2267 DİN ÖĞRETİMİNDE YÖNTEMLER Seçmeli 2 0 0 8
İLA2271 DİVAN ŞİİRİNDE DİNİ İÇERİK Seçmeli 2 0 0 8
İLA2273 EDEBİYAT VE ŞEHİR Seçmeli 2 0 0 8
İLA2275 FARSÇA I Seçmeli 2 0 0 8
İLA2277 GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2279 PALEOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2281 NEY I Seçmeli 2 0 0 8
İLA2283 ORYANTALİSTLERİN KURANA YAKLAŞIMLARI Seçmeli 2 0 0 4
İLA2283 ORYANTALİSTLERİN KURANA YAKLAŞIMLARI Seçmeli 2 0 0 8
İLA2285 TÜRKİYEDE İSLAMCI DÜŞÜNCE Seçmeli 2 0 0 8
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH3132 MODERNLEŞME DÖNEMİ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3208 DİNLER TARİHİNDE GÜNCEL MESELELER Seçmeli 2 0 0 4
ILH3212 EBRU II Seçmeli 2 0 0 4
ILH3216 FRANSIZCA DİNİ METİNLER II Seçmeli 2 0 0 4
ILH3220 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3222 GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3230 HZ.MUHAMMEDİN EVRENSEL MESAJI Seçmeli 2 0 0 4
ILH3232 İNGİLİZCE DİNİ METİNLER II Seçmeli 2 0 0 4
ILH3234 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3246 MÜSLÜMAN AZINLIKLAR Seçmeli 2 0 0 4
ILH3250 ORYANTALİZM VE İSLAM Seçmeli 2 0 0 4
ILH3252 OSMANLI DÖNEMİ İSLAM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
ILH3254 OSMANLI SOSYAL TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3260 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3264 TÜRK İSLAM ESTETİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3266 TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS Seçmeli 2 0 0 4
ILH3270 TÜRKİYEDE DİN EĞİTİMİNİN SORUNLARI  Seçmeli 2 0 0 4
ILH3276 ÇAĞDAŞ KELÂM METİNLERİ (NUSÛSUN MUÂSIRA Fİ ILMİL-KELÂM) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3280 KLASİK ARAPÇA METİNLERİ II (EN-NUSÛSUL-ARABİYYE EL-KADÎME II ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3286 MODERN SİYER METİNLERİ (NUSÛSUN MUÂSIRA FİS-SÎRATİN-NEBEVİYYE ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3296 FAITH AND REASON IN ISLAMIC THEOLOGY Seçmeli 2 0 0 4
ILH3300 ISLAM AND MYSTICISM Seçmeli 2 0 0 4
ILH4250 TÜRKİYENİN DİNİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
İLA2204 EBRU II Seçmeli 2 0 0 8
İLA2206 FRANSIZCA DİNİ METİNLER II Seçmeli 2 0 0 8
İLA2208 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2210 GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2212 HZ. MUHAMMEDİN EVRENSEL MESAJI Seçmeli 2 0 0 8
İLA2214 İNGİLİZCE DİNİ METİNLER II Seçmeli 2 0 0 8
İLA2216 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2218 MÜSLÜMAN AZINLIKLAR Seçmeli 2 0 0 8
İLA2220 ORYANTALİZM VE İSLAM Seçmeli 2 0 0 8
İLA2222 OSMANLI DÖNEMİ İSLAM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 8
İLA2224 OSMANLI SOSYAL TARİHİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2226 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2228 TÜRK İSLAM ESTETİĞİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2230 TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS Seçmeli 2 0 0 8
İLA2232 TÜRKİYEDE DİN EĞİTİMİNİN SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 8
İLA2234 TÜRKİYENİN DİNİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 8
İLA2236 TÜRK İSLAM EDEBİYATI METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
İLA2236 TÜRK İSLAM EDEBİYATI METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2246 ISLAM AND MYSTİCİSM Seçmeli 2 0 0 8
İLA2248 LATİNCE II Seçmeli 2 0 0 4
İLA2248 FAİTH AND REASON İN ISLAMİC TEOLOGY Seçmeli 2 0 0 8
İLA2250 İSLAM HUKUKUNDA KAYNAKLAR VE YORUM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
İLA2250 İSLAM HUKUKUNDA KAYNAKLAR VE YORUM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2252 DİNİ MUSIKİ II Seçmeli 2 0 0 8
İLA2254 NEY II Seçmeli 2 0 0 8
İLA2256 HÜSN-İ HAT II Seçmeli 2 0 0 8
İLA2258 FARSÇA II Seçmeli 2 0 0 8
İLA2260 GÜZEL KURAN OKUMA II Seçmeli 2 0 0 8
İLA2262 LATİNCE II Seçmeli 2 0 0 8
İLA2264 EPİGRAFİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA2266 ISLAM İN MODERN WORLD Seçmeli 2 0 0 8
İLA2268 EDUCATİON RELİGİEUSE INFORMELLE II (FRANSIZCA) Seçmeli 2 0 0 8
İLA2270 FAMILY LIFE İN MODERN TURKEY Seçmeli 2 0 0 8
İLA2272 SELECTED READİNGS IN ISLAMİC THOUGHT Seçmeli 2 0 0 8
İLA2274 CONTEMPORARY RELİGİOUS MOVEMENTS İH THE ISLAMİC WORLD Seçmeli 2 0 0 8
İLA2276 ORYANTALİSTLERİN KIRAATLARA YAKLAŞIMLARI Seçmeli 2 0 0 8
İLA2278 BAĞLANMA DİN VE RUH SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 4
İLA2278 BAĞLANMA DİN VE RUH SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 8
İLA2280 AVRUPADA DİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
İLA2280 AVRUPADA DİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4316 FELSEFE-DİN İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 8
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH3075 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3191 DEĞERLER EĞİTİMİ  Seçmeli 2 0 0 4
ILH3195 DİNİ MUSİKİ I Seçmeli 2 0 0 4
ILH3197 DİNLER VE EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3207 GÜZEL KUR'AN OKUMA I Seçmeli 2 0 0 4
ILH3211 HADİSTE METİN TENKİDİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3215 HÜSN-İ HAT I Seçmeli 2 0 0 4
ILH3221 İSLAM HUKUKUKUNDA KADINLARA YÖNELİK HÜKÜMLER Seçmeli 2 0 0 4
ILH3227 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ  Seçmeli 2 0 0 4
ILH3231 KURANIN ANA KONULARI Seçmeli 2 0 0 4
ILH3235 MEDENİYET TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3239 NEY I Seçmeli 2 0 0 4
ILH3245 OSMANLICA EDEBİ METİNLER Seçmeli 2 0 0 4
ILH3253 TARİH USUL VE TENKİDİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3257 TASAVVUF LİTERATÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3259 TÜRK SÜSLEME SANATLARI Seçmeli 2 0 0 4
ILH3261 YAHUDİ VE HRİSTİYAN MEZHEPLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3269 KLASİK SİYER METİNLERİ (MUTÛNUN TÜRÂSİYYE FİS-SÎRATİN-NEBEVİYYE) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3273 MEÂNÎ I (EL-MEÂNÎ I ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3275 PRATİK ARAPÇA I (EL-MUHÂDESE Bİ'L-LÜGATİ'-ARABİYYE I ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3279 CHRİSTOLOGY Seçmeli 2 0 0 4
ILH3281 EDUCATION RELIGIEUSE FORMELLE Seçmeli 2 0 0 4
ILH3283 FAMILY LIFE İN OTTOMAN PERIOD Seçmeli 2 0 0 4
ILH3287 INTRODUCTION TO SUFISM Seçmeli 2 0 0 4
ILH3289 ISLAM AND EDUCATION Seçmeli 2 0 0 4
ILH3291 SCHOOLS OF THOUGHT IN ISLAMIC PHILOSOPHY Seçmeli 2 0 0 4
ILH4219 EBRU III Seçmeli 2 0 0 4
ILH4223 GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
ILH4239 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE MEVLANA VE ETKİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4243 KELAM OKULLARI Seçmeli 2 0 0 4
ILH4251 MECELLE VE KÜLLİ KAİDELER Seçmeli 2 0 0 4
ILH4269 KLASİK DÜNYA TARİHİ METİNLERİ (MUTUNUN TURASİYYE Fİ TARİHİ'L-ALEM) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4271 KLASİK İSLAM TARİHİ METİNLERİ (MUTÛNUN TÜRÂSİYYE FİT-TARİHİL-İSLAMÎ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4285 MAJOR THEMES OF THE QUR’AN Seçmeli 2 0 0 4
İLA3201 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3203 DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3207 DİNLER VE EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3209 EBRU III Seçmeli 2 0 0 8
İLA3211 GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR Seçmeli 2 0 0 8
İLA3215 HADİSTE METİN TENKİDİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3219 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE MEVLANA VE ETKİSİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3221 İSLAM HUKUKUNDA KADINLARA YÖNELİK HÜKÜMLER Seçmeli 2 0 0 8
İLA3223 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3225 KELAM OKULLARI Seçmeli 2 0 0 8
İLA3229 MANTIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
İLA3229 MANTIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3231 MECELLE VE KÜLLİ KAİDELER Seçmeli 2 0 0 8
İLA3233 MEDENİYET TARİHİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3237 OSMANLICA EDEBİ METİNLER Seçmeli 2 0 0 8
İLA3239 TARİH USÜL VE TENKİDİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3241 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3243 TÜRK SÜSLEME SANATLARI Seçmeli 2 0 0 8
İLA3259 MAJOR THEMES OF THE QURAN Seçmeli 2 0 0 8
İLA3261 EDUCATİON RELİGİEUSE FORMELLE I (FRANSIZCA) Seçmeli 2 0 0 8
İLA3263 INTRODUCTİON TO SUFİSM Seçmeli 2 0 0 8
İLA3265 ISLAM AND EDUCATİON Seçmeli 2 0 0 8
İLA3267 SCHOOLS OF THOUGHT İN ISLAMİC PHİLOSOPHY Seçmeli 2 0 0 8
İLA3269 CHRİSTOLOGY Seçmeli 2 0 0 8
İLA3271 FAMILY LIFE İN OTTOMAN PERIOD Seçmeli 2 0 0 8
İLA3273 TEFSİR USULÜ PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
İLA3301 DİNİ MUSIKİ III Seçmeli 2 0 0 8
İLA3303 GÜZEL KURAN OKUMA III Seçmeli 2 0 0 8
İLA3305 HÜSN-İ HAT III Seçmeli 2 0 0 8
İLA3307 KURANDA İNSAN VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 8
İLA3309 YETİŞKİN DİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3311 İSLAM BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3313 TÜRK İSLAM AHLAKÇILARI Seçmeli 2 0 0 8
İLA3315 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 8
İLA3317 SEÇME HADİS METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3319 KELAM DÜŞÜNCESİNDE SİYASET VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 8
İLA3321 KİŞİSEL GELİŞİM VE DİN Seçmeli 2 0 0 8
İLA3323 SOSYAL DEĞİŞME VE DİN Seçmeli 2 0 0 8
İLA3325 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İBNÜL ARABİ VE ETKİSİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3327 KURANIN ANA KONULARI Seçmeli 2 0 0 8
İLA3329 AMERİCAN RELİGİON Seçmeli 2 0 0 8
İLA3331 SECTARİANİSM İN THE MUSLİM TRADİTİON Seçmeli 2 0 0 8
İLA3333 SELECTED TOPİCS İN ISLAM Seçmeli 2 0 0 8
İLA3335 ARAPÇA MANTIĞIN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3339 TEFSİR V Seçmeli 2 0 0 8
İLA3341 HADİS V Seçmeli 2 0 0 8
İLA3373 TEFSİR PROBLEMLERİ METODOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3373 TEFSİR USULÜ PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3375 AHLAK VE DEĞERLER PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
İLA3375 AHLAK VE DEĞERLER PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3377 HIRISTİYAN MEZHEPLERİ Seçmeli 2 0 0 4
İLA3379 TARİHİ KÜLTÜRÜ VE YAZILARIYLA BURSA ULUCAMİ Seçmeli 2 0 0 4
İLA3379 TARİHİ KÜLTÜRÜ VE YAZILARIYLA BURSA ULU CAMİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3381 KUTSAL METİNLER VE KAMUSAL ALAN Seçmeli 2 0 0 8
İLA3383 YAHUDİ MEZHEPLERİ Seçmeli 2 0 0 4
İLA3383 YAHUDİ MEZHEPLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA3385 DİNLERARASI İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 8
İLH4033 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH3194 BATIDA YENİ DİNİ HAREKETLER Seçmeli 2 0 0 4
ILH3196 CUMHURİYET DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3198 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI  Seçmeli 2 0 0 4
ILH3202 DİNİ GELİŞİM VE ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
ILH3204 DİNİ METİNLERİN TASAVVUFİ YORUMU Seçmeli 2 0 0 4
ILH3206 DİNİ MUSİKİ II Seçmeli 2 0 0 4
ILH3210 DİNLER VE ÇOĞULCULUK Seçmeli 2 0 0 4
ILH3214 FELSEFE DİN İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3218 GÜNCEL DİNİ KONULAR Seçmeli 2 0 0 4
ILH3224 GÜNÜMÜZ TASAVVUF HAREKETLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3226 GÜZEL KURAN OKUMA II Seçmeli 2 0 0 4
ILH3228 HÜSN-İ HAT II Seçmeli 2 0 0 4
ILH3236 İSLAM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3238 KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3240 KURAN SEMANTİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3242 KURANDA FERT VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 4
ILH3248 NEY II Seçmeli 2 0 0 4
ILH3256 OSMANLICA TARİH METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3258 SİYERE MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
ILH3262 TARİH FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3268 TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
ILH3272 AHKÂM HADİSLERİ (EHÂDÎSÜ’L-AHKÂM) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3278 KELAM TARİHİ METİNLERİ (MUTÛNUN Fİ TARİHİ'L-KELAM) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3282 KLASİK FIKIH METİNLERİ (MUTÛNUN TÜRÂSİYYE Fİ'L-FIKH) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3284 MEÂNÎ II (EL-MEÂNÎ II ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3290 PRATİK ARAPÇA II (EL-MUHÂDESE BİL-LÜGATİL-ARABİYYE II) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3292 CONTEMPORARY RELIGIOUS MOVEMENTS IN THE ISLAMIC WORLD Seçmeli 2 0 0 4
ILH3294 EDUCATION RELIGIEUSE INFORMELLE Seçmeli 2 0 0 4
ILH3298 FAMILY LIFE İN MODERN TURKEY Seçmeli 2 0 0 4
ILH3302 SELECTED READINGS IN ISLAMIC THOUGHT Seçmeli 2 0 0 4
ILH4210 EBRU IV Seçmeli 2 0 0 4
ILH4226 İNSAN ALGISINDA YENİ ANLAYIŞLAR Seçmeli 2 0 0 4
ILH4232 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE KELAM İLİŞKİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4240 OSMANLI DÖNEMİ İSLAM DÜŞÜNCESİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4248 TÜRK-İSLAM EDEBİYATINDA MİTOLOJİK UNSURLAR Seçmeli 2 0 0 4
ILH4260 ENDÜLÜS KÜLTÜRÜ METİNLERİ (MUTÜNUN FİT-TÜRASİL-ENDELUSİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4270 MODERN İSLAM TARİHİ METİNLERİ (NUSÛSUN MUÂSIRA FİT-TARİHİL-İSLAMÎ ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4278 ISLAM IN MODERN WORLD Seçmeli 2 0 0 4
İLA3210 ÇAĞDAŞ İSLAM DİSİPLİNLERİNDE MANTIK VE METODOLOJİ SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
İLA3262 MODERN İSLAM TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA3264 ENDÜLÜS KÜLTÜRÜ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA3268 AHKAM HADİSLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA3270 KELAM TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA3272 KLASİK FIKIH METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA3284 ORYANTALİSTLERİN KIRAATLARA YAKLAŞIMLARI Seçmeli 2 0 0 4
İLA3302 MODERNLEŞME DÖNEMİ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA3304 ÇAĞDAŞ KELAM METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA3306 MODERN SİYER METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLH3028 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH3011 FARSÇA I Seçmeli 2 0 0 4
ILH3251 SOSYAL DEĞİŞME VE DİN Seçmeli 2 0 0 4
ILH4067 DİL FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4201 ASTRONOMİ VE DİN Seçmeli 2 0 0 4
ILH4205 BURSADA DİNİ KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 4
ILH4207 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4211 DİN ÖĞRETİMİNDE YÖNTEMLER Seçmeli 2 0 0 4
ILH4213 DİNİ MUSİKİ III Seçmeli 2 0 0 4
ILH4215 DİNLERARASI İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 4
ILH4217 DİVAN ŞİİRİNDE DİNİ İÇERİK Seçmeli 2 0 0 4
ILH4225 GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4227 GÜZEL KURAN OKUMA III Seçmeli 2 0 0 4
ILH4231 HÜSN-İ HAT III Seçmeli 2 0 0 4
ILH4235 İSLAM BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4237 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İBNÜL-ARABİ VE ETKİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4241 KELAM DÜŞÜNCESİNDE SİYASET VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 4
ILH4247 KİŞİSEL GELİŞİM VE DİN Seçmeli 2 0 0 4
ILH4249 KURANDA İNSAN VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
ILH4253 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
ILH4255 PALEOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4257 SEÇME HADİS METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4261 TÜRK İSLAM AHLAKÇILARI Seçmeli 2 0 0 4
ILH4263 YETİŞKİN DİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4265 BEYAN I (EL-BEYÂN I ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4267 FIKIH USULÜ METİNLERİ (MUTÛNUN Fİ USÛLİ'L-FIKH) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4273 KURANDA İNSAN HAKLARI (HUKÛKU'L-İNSAN Fİ'L-KUR'AN ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4275 MEDYA ARAPÇASI I (LÜGATÜ'S-SIHÂFE I ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4279 PRATİK ARAPÇA III (EL-MUHÂDESE BİL-LÜGATİL-ARABİYYE III) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4281 TASAVVUF TARİHİ METİNLERİ (NUSÛSUN MUHTÂRA FÎ TÂRÎHİT-TASAVVUF ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4283 AMERICAN RELIGION Seçmeli 2 0 0 4
ILH4287 SECTARIANISM IN THE MUSLIM TRADITION Seçmeli 2 0 0 4
ILH4289 SELECTED TOPICS IN ISLAM Seçmeli 2 0 0 4
İLA4217 EDEBİYAT VE ŞEHİR Seçmeli 2 0 0 4
İLA4251 BEYAN I Seçmeli 2 0 0 9
İLA4253 FIKIH USULÜ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4255 KURANDA İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 9
İLA4257 MEDYA ARAPÇASI I Seçmeli 2 0 0 9
İLA4259 PRATİK ARAPÇA III Seçmeli 2 0 0 9
İLA4261 TASAVVUF TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4269 ARAPÇA MANTIĞIN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 4
İLA4301 KLASİK ARAPÇA METİNLERİ I Seçmeli 2 0 0 9
İLA4303 PRATİK ARAPÇA I Seçmeli 2 0 0 9
İLA4305 MEANİ I Seçmeli 2 0 0 9
İLA4307 İBADET HADİSLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4309 KLASİK SİYER METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4311 KLASİK İSLAM TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4313 KLASİK KELAM METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4315 KLASİK DÜNYA TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4317 TASAVUF LİTERATÜRÜ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4321 KURANDA HOŞGÖRÜ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4323 İSLAM HUKUKU III Seçmeli 2 0 0 9
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH3200 DİN VE SİYASET Seçmeli 2 0 0 4
ILH4196 FARSÇA II Seçmeli 2 0 0 4
ILH4202 ÇAĞDAŞ AHLAK PROBLEMLERİ  Seçmeli 2 0 0 4
ILH4206 DİNİ MUSİKİ IV Seçmeli 2 0 0 4
ILH4208 DİNLERDE AHLAK Seçmeli 2 0 0 4
ILH4212 EPİGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4218 GÜZEL KURAN OKUMA IV Seçmeli 2 0 0 4
ILH4220 HÜSN-İ HAT IV Seçmeli 2 0 0 4
ILH4222 İBN SİNA VE İBN SİNACI GELENEK Seçmeli 2 0 0 4
ILH4224 İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4228 İSLAM CEZA HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
ILH4234 İSLAM EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4236 İSLAM VE İKTİSAT Seçmeli 2 0 0 4
ILH4238 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4242 SOSYAL KURUMLAR VE DİN Seçmeli 2 0 0 4
ILH4252 YAYGIN ÖĞRETİMDE HADİS Seçmeli 2 0 0 4
ILH4254 AHKAM AYETLERİ TEFSİRİ (TEFSİRU AYÂTİ'L - AHKÂM) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4256 BEYAN II (EL-BEYÂN II) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4258 DİNLER TARİHİ METİNLERİ (MUTÛNUN Fİ TARİHİ'L-EDYÂN ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4262 GAYB VE FİTEN HADİSLERİ (EHÂDÎSÜ’L-GAYB VE’L-FİTEN) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4264 İSLAM FELSEFESİ METİNLERİ (MUTÛNUN FİL-FELSEFETİL-İSLAMİYYE ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4266 MEDYA ARAPÇASI II (LÜGATÜ'S-SIHÂFE II ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4268 MODERN FIKIH METİNLERİ (NUSÛSUN MUÂSIRA Fİ'L-FIKH ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4272 PRATİK ARAPÇA IV (EL-MUHÂDESE BİL-LÜGATİL-ARABİYYE IV) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4274 TASAVVUF FELSEFESİ METİNLERİ (NUSÛSUN MUHTÂRA FÎ FELSEFETİT-TASAVVUF) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4276 INTERRELIGIOUS DIALOGUE Seçmeli 2 0 0 4
ILH4280 READINGS IN CLASSICAL ARABIC Seçmeli 2 0 0 4
ILH4282 RELIGION AND IMMIGRATION Seçmeli 2 0 0 4
İLA4202 ÇAĞDAŞ AHLAK PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4204 DİN VE SİYASET Seçmeli 2 0 0 8
İLA4206 DİNİ MUSIKİ IV Seçmeli 2 0 0 8
İLA4208 DİNLERDE AHLAK Seçmeli 2 0 0 8
İLA4214 GÜZEL KURAN OKUMA IV Seçmeli 2 0 0 8
İLA4216 HÜSN-İ HAT IV Seçmeli 2 0 0 8
İLA4220 İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4222 İSLAM EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4224 İSLAM VE CEZA HUKUKU Seçmeli 2 0 0 8
İLA4226 İSLAM VE İKTİSAT Seçmeli 2 0 0 8
İLA4228 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4230 SOSYAL KURUMLAR VE DİN Seçmeli 2 0 0 8
İLA4232 YAYGIN ÖĞRETİMDE HADİS Seçmeli 2 0 0 8
İLA4252 İNTERRELİGİOUS DİALOGUE Seçmeli 2 0 0 8
İLA4254 READİNGS İN CLASSİCAL ARABİC Seçmeli 2 0 0 8
İLA4256 RELİGİON AND IMMİGRATİON Seçmeli 2 0 0 8
İLA4258 DİE QUELLEN UND AUSLEGUNGSARTEN İM ISLAMİSCHEN RECHT Seçmeli 2 0 0 4
İLA4258 DİE QUELLEN UND AUSLEGUNGSARTEN İM ISLAMİSCHEN RECHT Seçmeli 2 0 0 8
İLA4260 MODERN MANTIK Seçmeli 2 0 0 4
İLA4264 TEFSİR VI Seçmeli 2 0 0 8
İLA4266 HADİS VI Seçmeli 2 0 0 8
İLA4308 CUMHURİYET DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4310 DİNİ GELİŞME VE ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 8
İLA4312 DİNLER VE ÇOĞULCULUK Seçmeli 2 0 0 8
İLA4314 TÜRK İSLAM EDEBİYATINDA MİTOLOJİK UNSURLAR Seçmeli 2 0 0 8
İLA4322 İNSAN ALGISINDA YENİ ANLAYIŞLAR Seçmeli 2 0 0 8
İLA4324 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE-KELAM İLİŞKİSİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4326 OSMANLI DÖNEMİ İSLAM DÜŞÜNCESİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4328 TARİH FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4330 OSMANLICA TARİH METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4332 SİYERE MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 8
İLA4334 İSLAM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4336 KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4338 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4340 EBRU IV Seçmeli 2 0 0 8
İLA4342 DİNİ METİNLERİN TASAVVUFİ YORUMU Seçmeli 2 0 0 8
İLA4344 GÜNÜMÜZ TASAVVUF HAREKETLERİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4346 TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 8
İLA4348 İBNİ SİNA VE İBNİ SİNACI GELENEK Seçmeli 2 0 0 8
İLA4350 KURAN SEMANTİĞİ Seçmeli 2 0 0 8
İLA4352 BATIDA YENİ DİNİ HAREKETLER Seçmeli 2 0 0 8
İLA4354 GÜNCEL DİNİ KONULAR Seçmeli 2 0 0 8
İLA4356 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 2 0 0 8
İLA4358 DİNLER TARİHİNDE GÜNCEL MESELELER Seçmeli 2 0 0 8
İLA4234 AHKAM AYETLERİ TEFSİRİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4236 BEYAN II Seçmeli 2 0 0 9
İLA4238 DİNLER TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4240 GAYB VE FİTEN HADİSLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4242 İSLAM FELSEFESİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4244 MEDYA ARAPÇASI II Seçmeli 2 0 0 9
İLA4246 MODERN FIKIH METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4248 PRATİK ARAPÇA IV Seçmeli 2 0 0 9
İLA4250 TASAVVUF FELSEFESİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 9
İLA4302 KLASİK ARAPÇA METİNLERİ II Seçmeli 2 0 0 9
İLA4304 PRATİK ARAPÇA II Seçmeli 2 0 0 9
İLA4306 MEANİ II Seçmeli 2 0 0 9
İLA4360 İSLAMHUKUKU IV Seçmeli 2 0 0 9
BED4063 YAŞAM BOYU SPOR I Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr