Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İlahiyat
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi

İlahiyat Fakültesi´nin kökeni, 1975´te öğretime başlayan Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı 4 yıllık Bursa Yüksek İslam Enstitüsü´ne dayanır. Enstitü 1982 yılında Uludağ Üniversitesi´ne bağlı bir fakülte olmuştur.
İlahiyat Fakültelerinin kuruluş amacı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında görev yapacak, örgün ve yaygın din eğitimi alanlarında ülkemizin ihtiyacını karşılayacak nitelikli eleman yetiştirmektir. İlk yılı Arapça hazırlık sınıfı olmak üzere öğrenim süresi beş yıl olan İlâhiyat Fakültesi; İlâhiyat lisans programına öğrenci almaktadır. Öğrencilerimizden gerekli şartları yerine getirenler çift ana dal lisans programı uygulaması ile diğer fakültelerin programlarından birini izleyerek iki diplomaya birden sahip olabilirler. Ayrıca yan dal lisans programı uygulamasıyla sertifika alabilirler.
2
Verilen Derece
İlahiyat programı 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İlahiyat alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans eğitimi için adayların lise diplomasına sahip olması ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS)’den yeterli puanı alması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İlahiyat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili

İlahiyat Fakültesi programının amacı, genel olarak Din ve Temel İslam Bilimleri alanında, objektif ve ilmi esaslar çerçevesinde araştırmalar yapmayı, bilgi üretmeyi, bunları ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşmayı başaracak; bilgili, yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir. İlahiyat Fakültesi dini araştırmalar alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma programları sunar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
2. İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar.
3. Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur.
4. İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir.
5. Kaynakları kullanabilecek derecede (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) Arapça ve bir Batı diline sahip olur.
6. Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
7. Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır.
8. Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.
9. Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
10. Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir.
11. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
12. Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.
 • İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar.
 • Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır.
 • Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir.
 • Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
 • Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
 • İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar.
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
 • İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir.
 • Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
 • Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Kaynakları kullanabilecek derecede (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) Arapça ve bir Batı diline sahip olur.
 • Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır.
 • Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir.
 • Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
 • İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir.
 • Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur.
 • Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
 • İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 1,2
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 2
Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. 1,2 1,2
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 1,2 1, 2
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 1,2
Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 1,2 2
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 1
Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur. 1
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 1
Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. 1 1
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki ku
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 3
Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur. 2
Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir. 1,2 3
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 4
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 4
Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur. 1,2 4
İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir. 1,2 3
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
3-Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
4-Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
5-Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 1,2,3
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
3-Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir. 1,2,3,4,5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 5
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 1,2,3,4,5 1, 2
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1
İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir. 3
Kaynakları kullanabilecek derecede (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) Arapça ve bir Batı diline sahip olur. 1,2,3,4,5 4
Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
3-Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
4-Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 1,2,3
Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur. 1,2,3
İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir. 1,2,3
Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. 1,2,3
Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur. 1,2,3 1
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 1,2,3 1
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 1,2,3
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
İlahiyat programını bitirenler ilköğretimde, liselerde ve dengi okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, İmam-Hatip Okullarında ise meslek dersi öğretmeni olarak görev alabilirler. Fakülte mezunları Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde, din görevlisi (müftü, vaiz, imam-hatip, müezzin, Kur´an Kursu öğreticisi) olarak çalışabilirler. Mezun öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı dışında üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak vazife alabilirler. Ayrıca diğer fakülte mezunları gibi, kamu ve özel kuruluşlarda yönetici, memur vb. kadrolarda; yine öğrenimleri sürecinde aldıkları formasyona göre, kütüphanecilik, arşivcilik gibi alanlarda çalışma imkânına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
İlahiyat lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya dengi bir dil sınavından geçerli not aldıkları takdirde lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70´ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
İlahiyat programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Ali Kaya
email: alikaya@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2431066 – 60001
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları

İlahiyat Fakültesinde 37 Profesör, 13 Doçent, 20 Dr. Öğr. Üyesi, 23 Öğrt. Görevlisi, 52 Arş. Görevlisi bulunmaktadır.
Fakülte, iki ana binadan oluşmaktadır. Bu binalarda idari ve teknik hizmet üniteleri, derslikler, seminer salonları, çalışma salonları, öğretim elemanları odaları, yemekhane, kantin ve kafeterya, dini musiki odası, ebrû atölyesi, kütüphane ve bilgi işlem merkezi bulunmaktadır. Fethiye Kampüsü´nde ayrıca, İlâhiyat Fakültesi Uygulama Camii, Kültür Merkezi ve basketbol sahası yer almaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH1011 İSLAM İBADET ESASLARI Zorunlu 2 0 0 3
ILH1013 SİYER Zorunlu 2 0 0 3
ILH1015 TÜRK DİN MUSİKİSİ(NAZARİYATI) Zorunlu 2 0 0 3
ILH1023 İSLAM İNANÇ ESASLARI Zorunlu 2 0 0 3
ILH1025 TEFSİR USULÜ Zorunlu 2 0 0 3
ILH1027 HADİS TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
İLH1003 KUR'AN OKUMA VE TECVİD Zorunlu 2 0 0 3
İLH2013 ARAP DİLİ EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 32
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH1016 İSLAM TARİHİ I Zorunlu 4 0 0 4
ILH1017 OSMANLI TÜRKÇESİ Zorunlu 2 0 0 2
ILH1028 TEFSİR TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
ILH1030 HADİS USULÜ Zorunlu 2 0 0 3
İLH1004 KUR'AN OKUMA VE TECVİD II Zorunlu 2 0 0 3
İLH2014 ARAP DİLİ EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 3
İLH2019 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
İLH4039 MANTIK Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH2027 KURAN OKUMA VE TECVİD III Zorunlu 2 0 0 2
ILH2041 ARAP DİLİ EDEBİYATI III Zorunlu 2 0 0 2
İLA2007 İSLAM İBADET ESASLARI II Zorunlu 2 0 0 3
İLH2015 TEFSİR I (ET-TEFSİR I) Zorunlu 2 0 0 3
İLH2017 HADİS I (EL-HADİS I ) Zorunlu 2 0 0 3
İLH2021 DİN PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
İLH2022 DİN EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 2
İLH2023 İSLAM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
İLH2026 TÜRK İSLAM EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 2
SİL2016 İSLAM HUKUK USULÜ Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH1010 TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
ILH2028 KURAN OKUMA VE TECVİD IV Zorunlu 2 0 0 2
ILH2042 ARAP DİLİ EDEBİYATI IV Zorunlu 2 0 0 2
ILH2044 TEFSİR II (ET-TEFSİR II ) Zorunlu 2 0 0 3
İLA2008 İSLAM HUKUK USULÜ I Zorunlu 2 0 0 2
İLH2017 HADİS II (EL-HADİS II) Zorunlu 2 0 0 3
İLH2018 KELAM TARİHİ Zorunlu 3 0 0 3
İLH2020 DİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 3
İLH2024 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH3011 KURAN OKUMA VE TECVİD V Zorunlu 2 0 0 2
ILH3021 ARAP DİLİ EDEBİYATI V Zorunlu 2 0 0 2
ILH3023 TEFSİR III (ET-TEFSİR III ) Zorunlu 2 0 0 2
ILH3025 HADİS III (EL-HADİS III) Zorunlu 2 0 0 2
ILH3053 FELSEFE TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
ILH3083 SİSTEMATİK KELAM I Zorunlu 4 0 0 4
İLA3007 İSLAM HUKUK USULÜ II Zorunlu 2 0 0 2
İLH3085 TASAVVUF I (ET-TASAVVUF I) Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH2032 İSLAM HUKUKU I Zorunlu 2 0 0 2
ILH3010 KURAN OKUMA VE TECVİD VI Zorunlu 2 0 0 2
ILH3016 FELSEFE TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
ILH3020 ARAP DİLİ EDEBİYATI VI Zorunlu 2 0 0 2
ILH3024 TEFSİR IV (ET-TEFSİR IV ) Zorunlu 2 0 0 2
ILH3026 HADİS IV (EL-HADİS IV) Zorunlu 2 0 0 2
ILH3084 SİSTEMATİK KELAM II (İLMÜL KELAM EL-MENHECÎ II) Zorunlu 2 0 0 2
ILH3088 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 2
İLH3042 TASAVVUF II Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH3082 İSLAM HUKUKU II (EL-FIKHUL -İSLAMİ II) Zorunlu 2 0 0 2
ILH3131 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA I Zorunlu 2 0 0 2
ILH4027 TEFSİR V (ET-TEFSİR V ) Zorunlu 2 0 0 2
ILH4029 HADİS V (EL-HADİS V) Zorunlu 2 0 0 2
ILH4045 İSLAM MEZHEPLER TARİHİ Zorunlu 3 0 0 3
ILH4049 İSLAM FELSEFE TARİHİ Zorunlu 4 0 0 4
ILH4093 KUR'AN OKUMA VE TECVİD VII Zorunlu 2 0 0 3
SİL4031 İSLAM HUKUKU IV (EL-FIKHUL -İSLAMİ IV) Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH4010 KURAN OKUMA VE TECVİD VIII Zorunlu 2 0 0 3
ILH4018 TEFSİR VI (ET-TEFSİR VI ) Zorunlu 2 0 0 2
ILH4020 HADİS VI (EL-HADİS VI) Zorunlu 2 0 0 2
ILH4050 DİNLER TARİHİ Zorunlu 4 0 0 4
ILH4080 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA II Zorunlu 0 2 0 2
İLA4008 İSLAM HUKUKU III (EL-FIKHUL -İSLAMİ III) Zorunlu 2 0 0 2
İLH4002 DİN FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
SİL4022 İSLAM HUKUKU V (EL-FIKHUL -İSLAMİ V) Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH3183 ALEVİLİK BEKTAŞİLİK Seçmeli 2 0 0 4
ILH3185 ALMANCA DİNİ METİNLER I Seçmeli 2 0 0 4
ILH3187 BİLGİ ÖĞRETİSİNDE ANA KONULAR Seçmeli 2 0 0 4
ILH3193 DİNİ MUSIKİ REPERTUARI VE USÜLLER Seçmeli 2 0 0 4
ILH3203 FRANSIZCA DİNİ METİNLER I Seçmeli 2 0 0 4
ILH3205 GÜNÜMÜZ İSLAM ÜLKELERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3213 HALKLA İLİŞKİLER  Seçmeli 2 0 0 4
ILH3219 İNGİLİZCE DİNİ METİNLER I Seçmeli 2 0 0 4
ILH3223 İSLAM MANTIK TARİHİ  Seçmeli 2 0 0 4
ILH3229 KURANDA EHL-İ KİTAP Seçmeli 2 0 0 4
ILH3243 OSMANLI SİYASİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3263 İBADET HADİSLERİ (EHÂDÎSÜ’L-İBÂDÂT) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3267 KLASİK KELÂM METİNLERİ (MUTÛNUN TÜRÂSİYYE Fİ ILMİL-KELÂM) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3277 BASIC SUBJECTS IN THE QURANIC SCIENCES Seçmeli 2 0 0 4
ILH3181 AİLEDE DİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3199 EBRU I Seçmeli 2 0 0 4
ILH3201 EDEBİYAT VE FELSEFE Seçmeli 2 0 0 4
ILH3209 HADİSTE İSNAT TENKİDİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3217 İLAHİYAT BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3225 İSLAMIN YAYILIŞ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3233 KÜTÜPHANECİLİK Seçmeli 2 0 0 4
ILH3237 MUKAYESELİ İBADETLER FIKHI Seçmeli 2 0 0 4
ILH3241 OSMANLI KELAM DÜŞÜNCESİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3247 PEYGAMBERLER TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3265 KLASİK ARAPÇA METİNLERİ I (EN-NUSÛSUL-ARABİYYE EL-KADÎME I ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3271 KURANDA HOŞGÖRÜ (ET-TESÂMUH Fİ'L-KUR'AN) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3285 INTRODUCTION TO ISLAMIC THEOLOGY Seçmeli 2 0 0 4
ILH4203 BİLGİ TOPLUMU VE DİN Seçmeli 2 0 0 4
İLH1007 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH3132 MODERNLEŞME DÖNEMİ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3192 BATI MANTIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3208 DİNLER TARİHİNDE GÜNCEL MESELELER Seçmeli 2 0 0 4
ILH3212 EBRU II Seçmeli 2 0 0 4
ILH3222 GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3230 HZ.MUHAMMEDİN EVRENSEL MESAJI Seçmeli 2 0 0 4
ILH3244 MODERN MİSTİK AKIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
ILH3250 ORYANTALİZM VE İSLAM Seçmeli 2 0 0 4
ILH3252 OSMANLI DÖNEMİ İSLAM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
ILH3266 TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS Seçmeli 2 0 0 4
ILH3280 KLASİK ARAPÇA METİNLERİ II (EN-NUSÛSUL-ARABİYYE EL-KADÎME II ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3296 FAITH AND REASON IN ISLAMIC THEOLOGY Seçmeli 2 0 0 4
İLA2236 TÜRK İSLAM EDEBİYATI METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3190 ALMANCA DİNİ METİNLER II Seçmeli 2 0 0 4
ILH3216 FRANSIZCA DİNİ METİNLER II Seçmeli 2 0 0 4
ILH3220 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3232 İNGİLİZCE DİNİ METİNLER II Seçmeli 2 0 0 4
ILH3234 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3246 MÜSLÜMAN AZINLIKLAR Seçmeli 2 0 0 4
ILH3254 OSMANLI SOSYAL TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3260 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3264 TÜRK İSLAM ESTETİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3270 TÜRKİYEDE DİN EĞİTİMİNİN SORUNLARI  Seçmeli 2 0 0 4
ILH3276 ÇAĞDAŞ KELÂM METİNLERİ (NUSÛSUN MUÂSIRA Fİ ILMİL-KELÂM) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3286 MODERN SİYER METİNLERİ (NUSÛSUN MUÂSIRA FİS-SÎRATİN-NEBEVİYYE ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3300 ISLAM AND MYSTICISM Seçmeli 2 0 0 4
ILH4250 TÜRKİYENİN DİNİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH3191 DEĞERLER EĞİTİMİ  Seçmeli 2 0 0 4
ILH3207 GÜZEL KUR'AN OKUMA I Seçmeli 2 0 0 4
ILH3211 HADİSTE METİN TENKİDİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3215 HÜSN-İ HAT I Seçmeli 2 0 0 4
ILH3221 İSLAM HUKUKUKUNDA KADINLARA YÖNELİK HÜKÜMLER Seçmeli 2 0 0 4
ILH3227 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ  Seçmeli 2 0 0 4
ILH3239 NEY I Seçmeli 2 0 0 4
ILH3245 OSMANLICA EDEBİ METİNLER Seçmeli 2 0 0 4
ILH3255 TASAVVUF KAYNAKLI AKIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
ILH3269 KLASİK SİYER METİNLERİ (MUTÛNUN TÜRÂSİYYE FİS-SÎRATİN-NEBEVİYYE) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3275 PRATİK ARAPÇA I (EL-MUHÂDESE Bİ'L-LÜGATİ'-ARABİYYE I ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3283 FAMILY LIFE İN OTTOMAN PERIOD Seçmeli 2 0 0 4
ILH3291 SCHOOLS OF THOUGHT IN ISLAMIC PHILOSOPHY Seçmeli 2 0 0 4
ILH3075 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3197 DİNLER VE EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3235 MEDENİYET TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3253 TARİH USUL VE TENKİDİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3257 TASAVVUF LİTERATÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3259 TÜRK SÜSLEME SANATLARI Seçmeli 2 0 0 4
ILH3261 YAHUDİ VE HRİSTİYAN MEZHEPLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3273 MEÂNÎ I (EL-MEÂNÎ I ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3279 CHRİSTOLOGY Seçmeli 2 0 0 4
ILH3281 EDUCATION RELIGIEUSE FORMELLE Seçmeli 2 0 0 4
ILH3287 INTRODUCTION TO SUFISM Seçmeli 2 0 0 4
ILH3289 ISLAM AND EDUCATION Seçmeli 2 0 0 4
ILH3195 DİNİ MUSİKİ I Seçmeli 2 0 0 4
ILH4219 EBRU III Seçmeli 2 0 0 4
ILH4223 GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
ILH4229 HADİS VE SÜNNETTE ÇAĞDAŞ YORUMLAR Seçmeli 2 0 0 4
ILH4233 İNSAN BİLİMLERİNDE ANLAMA VE YORUMLAMA Seçmeli 2 0 0 4
ILH4239 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE MEVLANA VE ETKİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4243 KELAM OKULLARI Seçmeli 2 0 0 4
ILH4251 MECELLE VE KÜLLİ KAİDELER Seçmeli 2 0 0 4
ILH4269 KLASİK DÜNYA TARİHİ METİNLERİ (MUTUNUN TURASİYYE Fİ TARİHİ'L-ALEM) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4271 KLASİK İSLAM TARİHİ METİNLERİ (MUTÛNUN TÜRÂSİYYE FİT-TARİHİL-İSLAMÎ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4285 MAJOR THEMES OF THE QUR’AN Seçmeli 2 0 0 4
İLA3227 LATİNCE I Seçmeli 2 0 0 4
İLA3229 MANTIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
İLH4033 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH3194 BATIDA YENİ DİNİ HAREKETLER Seçmeli 2 0 0 4
ILH3196 CUMHURİYET DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3198 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI  Seçmeli 2 0 0 4
ILH3210 DİNLER VE ÇOĞULCULUK Seçmeli 2 0 0 4
ILH3224 GÜNÜMÜZ TASAVVUF HAREKETLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3228 HÜSN-İ HAT II Seçmeli 2 0 0 4
ILH3236 İSLAM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3242 KURANDA FERT VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 4
ILH3256 OSMANLICA TARİH METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3268 TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
ILH3274 AHLAK VE ADAB HADİSLERİ (EHADİSÜ'L-AHLAK VE'L-ADAB) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3278 KELAM TARİHİ METİNLERİ (MUTÛNUN Fİ TARİHİ'L-KELAM) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3282 KLASİK FIKIH METİNLERİ (MUTÛNUN TÜRÂSİYYE Fİ'L-FIKH) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3302 SELECTED READINGS IN ISLAMIC THOUGHT Seçmeli 2 0 0 4
İLA3242 LATİNCE II Seçmeli 2 0 0 4
ILH3202 DİNİ GELİŞİM VE ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
ILH3204 DİNİ METİNLERİN TASAVVUFİ YORUMU Seçmeli 2 0 0 4
ILH3214 FELSEFE DİN İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3218 GÜNCEL DİNİ KONULAR Seçmeli 2 0 0 4
ILH3226 GÜZEL KURAN OKUMA II Seçmeli 2 0 0 4
ILH3238 KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3248 NEY II Seçmeli 2 0 0 4
ILH3258 SİYERE MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
ILH3262 TARİH FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3272 AHKÂM HADİSLERİ (EHÂDÎSÜ’L-AHKÂM) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3290 PRATİK ARAPÇA II (EL-MUHÂDESE BİL-LÜGATİL-ARABİYYE II) Seçmeli 2 0 0 4
ILH3292 CONTEMPORARY RELIGIOUS MOVEMENTS IN THE ISLAMIC WORLD Seçmeli 2 0 0 4
ILH3294 EDUCATION RELIGIEUSE INFORMELLE Seçmeli 2 0 0 4
ILH3298 FAMILY LIFE İN MODERN TURKEY Seçmeli 2 0 0 4
ILH3206 DİNİ MUSİKİ II Seçmeli 2 0 0 4
ILH3240 KURAN SEMANTİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3284 MEÂNÎ II (EL-MEÂNÎ II ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4210 EBRU IV Seçmeli 2 0 0 4
ILH4226 İNSAN ALGISINDA YENİ ANLAYIŞLAR Seçmeli 2 0 0 4
ILH4230 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE KELAM ELEŞTİRİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4232 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE KELAM İLİŞKİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4240 OSMANLI DÖNEMİ İSLAM DÜŞÜNCESİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4248 TÜRK-İSLAM EDEBİYATINDA MİTOLOJİK UNSURLAR Seçmeli 2 0 0 4
ILH4260 ENDÜLÜS KÜLTÜRÜ METİNLERİ (MUTÜNUN FİT-TÜRASİL-ENDELUSİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4270 MODERN İSLAM TARİHİ METİNLERİ (NUSÛSUN MUÂSIRA FİT-TARİHİL-İSLAMÎ ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4278 ISLAM IN MODERN WORLD Seçmeli 2 0 0 4
İLA3210 ÇAĞDAŞ İSLAM DİSİPLİNLERİNDE MANTIK VE METODOLOJİ SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
İLH3028 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH3011 FARSÇA I Seçmeli 2 0 0 4
ILH3231 KURANIN ANA KONULARI Seçmeli 2 0 0 4
ILH3251 SOSYAL DEĞİŞME VE DİN Seçmeli 2 0 0 4
ILH4207 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4211 DİN ÖĞRETİMİNDE YÖNTEMLER Seçmeli 2 0 0 4
ILH4215 DİNLERARASI İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 4
ILH4245 KELAMDA EVREN VE İNSAN Seçmeli 2 0 0 4
ILH4255 PALEOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4261 TÜRK İSLAM AHLAKÇILARI Seçmeli 2 0 0 4
ILH4273 KURANDA İNSAN HAKLARI (HUKÛKU'L-İNSAN Fİ'L-KUR'AN ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4275 MEDYA ARAPÇASI I (LÜGATÜ'S-SIHÂFE I ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4283 AMERICAN RELIGION Seçmeli 2 0 0 4
ILH4287 SECTARIANISM IN THE MUSLIM TRADITION Seçmeli 2 0 0 4
ILH4213 DİNİ MUSİKİ III Seçmeli 2 0 0 4
ILH4227 GÜZEL KURAN OKUMA III Seçmeli 2 0 0 4
ILH4231 HÜSN-İ HAT III Seçmeli 2 0 0 4
ILH4237 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İBNÜL-ARABİ VE ETKİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4241 KELAM DÜŞÜNCESİNDE SİYASET VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 4
ILH4247 KİŞİSEL GELİŞİM VE DİN Seçmeli 2 0 0 4
ILH4249 KURANDA İNSAN VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
ILH4253 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
ILH4267 FIKIH USULÜ METİNLERİ (MUTÛNUN Fİ USÛLİ'L-FIKH) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4281 TASAVVUF TARİHİ METİNLERİ (NUSÛSUN MUHTÂRA FÎ TÂRÎHİT-TASAVVUF ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4067 DİL FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4201 ASTRONOMİ VE DİN Seçmeli 2 0 0 4
ILH4205 BURSADA DİNİ KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 4
ILH4217 DİVAN ŞİİRİNDE DİNİ İÇERİK Seçmeli 2 0 0 4
ILH4225 GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4235 İSLAM BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4257 SEÇME HADİS METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4263 YETİŞKİN DİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4265 BEYAN I (EL-BEYÂN I ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4277 MEZHEPLER TARİHİ METİNLERİ (MUTÛNUN Fİ TARİHİL-MEZÂHİB ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4279 PRATİK ARAPÇA III (EL-MUHÂDESE BİL-LÜGATİL-ARABİYYE III) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4289 SELECTED TOPICS IN ISLAM Seçmeli 2 0 0 4
İLA4217 EDEBİYAT VE ŞEHİR Seçmeli 2 0 0 4
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILD4024 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH3200 DİN VE SİYASET Seçmeli 2 0 0 4
ILH4196 FARSÇA II Seçmeli 2 0 0 4
ILH4206 DİNİ MUSİKİ IV Seçmeli 2 0 0 4
ILH4212 EPİGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4216 GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4222 İBN SİNA VE İBN SİNACI GELENEK Seçmeli 2 0 0 4
ILH4224 İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4228 İSLAM CEZA HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
ILH4244 SOSYAL KURUMLARDA DİN HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4266 MEDYA ARAPÇASI II (LÜGATÜ'S-SIHÂFE II ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4274 TASAVVUF FELSEFESİ METİNLERİ (NUSÛSUN MUHTÂRA FÎ FELSEFETİT-TASAVVUF) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4276 INTERRELIGIOUS DIALOGUE Seçmeli 2 0 0 4
ILH4202 ÇAĞDAŞ AHLAK PROBLEMLERİ  Seçmeli 2 0 0 4
ILH4218 GÜZEL KURAN OKUMA IV Seçmeli 2 0 0 4
ILH4234 İSLAM EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4242 SOSYAL KURUMLAR VE DİN Seçmeli 2 0 0 4
ILH4254 AHKAM AYETLERİ TEFSİRİ (TEFSİRU AYÂTİ'L - AHKÂM) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4256 BEYAN II (EL-BEYÂN II) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4264 İSLAM FELSEFESİ METİNLERİ (MUTÛNUN FİL-FELSEFETİL-İSLAMİYYE ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4268 MODERN FIKIH METİNLERİ (NUSÛSUN MUÂSIRA Fİ'L-FIKH ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4280 READINGS IN CLASSICAL ARABIC Seçmeli 2 0 0 4
ILH4284 THE SUFI ORDERS IN ISLAM Seçmeli 2 0 0 4
ILH4208 DİNLERDE AHLAK Seçmeli 2 0 0 4
ILH4220 HÜSN-İ HAT IV Seçmeli 2 0 0 4
ILH4236 İSLAM VE İKTİSAT Seçmeli 2 0 0 4
ILH4238 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ILH4252 YAYGIN ÖĞRETİMDE HADİS Seçmeli 2 0 0 4
ILH4258 DİNLER TARİHİ METİNLERİ (MUTÛNUN Fİ TARİHİ'L-EDYÂN ) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4262 GAYB VE FİTEN HADİSLERİ (EHÂDÎSÜ’L-GAYB VE’L-FİTEN) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4272 PRATİK ARAPÇA IV (EL-MUHÂDESE BİL-LÜGATİL-ARABİYYE IV) Seçmeli 2 0 0 4
ILH4282 RELIGION AND IMMIGRATION Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr