Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İlahiyat
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi

İlahiyat Fakültesi´nin kökeni, 1975´te öğretime başlayan Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı 4 yıllık Bursa Yüksek İslam Enstitüsü´ne dayanır. Enstitü 1982 yılında Uludağ Üniversitesi´ne bağlı bir fakülte olmuştur.
İlahiyat Fakültelerinin kuruluş amacı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında görev yapacak, örgün ve yaygın din eğitimi alanlarında ülkemizin ihtiyacını karşılayacak nitelikli eleman yetiştirmektir. İlk yılı Arapça hazırlık sınıfı olmak üzere öğrenim süresi beş yıl olan İlâhiyat Fakültesi; İlâhiyat lisans programına öğrenci almaktadır. Öğrencilerimizden gerekli şartları yerine getirenler çift ana dal lisans programı uygulaması ile diğer fakültelerin programlarından birini izleyerek iki diplomaya birden sahip olabilirler. Ayrıca yan dal lisans programı uygulamasıyla sertifika alabilirler.
2
Verilen Derece
İlahiyat programı 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İlahiyat alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans eğitimi için adayların lise diplomasına sahip olması ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı(YGS)’den yeterli puanı alması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İlahiyat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili

İlahiyat Fakültesi programının amacı, genel olarak Din ve Temel İslam Bilimleri alanında, objektif ve ilmi esaslar çerçevesinde araştırmalar yapmayı, bilgi üretmeyi, bunları ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşmayı başaracak; bilgili, yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir. İlahiyat Fakültesi dini araştırmalar alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma programları sunar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
2. İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar.
3. Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur.
4. İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir.
5. Kaynakları kullanabilecek derecede (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) Arapça ve bir Batı diline sahip olur.
6. Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
7. Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır.
8. Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.
9. Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
10. Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir.
11. Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
12. Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.
 • İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar.
 • Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır.
 • Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir.
 • Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
 • Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
 • İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar.
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
 • İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir.
 • Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
 • Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Kaynakları kullanabilecek derecede (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) Arapça ve bir Batı diline sahip olur.
 • Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır.
 • Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir.
 • Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur.
 • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir.
 • İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir.
 • Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur.
 • Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser.
 • İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 1,2
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 2
Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. 1,2 1,2
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 1,2 1, 2
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 1,2
Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 1,2 2
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 1
Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur. 1
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 1
Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. 1 1
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki ku
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 3
Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur. 2
Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir. 1,2 3
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 4
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 4
Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur. 1,2 4
İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir. 1,2 3
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
3-Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
4-Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
5-Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 1,2,3
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
3-Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Din eğitimi ve hizmetlerinin gerektirdiği psikolojik yeterliliği ve ahlâkî olgunluğu gösterir. 1,2,3,4,5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 5
Dinî değerlerin toplumdaki bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranış gösterir. 1,2,3,4,5 1, 2
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1
İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir. 3
Kaynakları kullanabilecek derecede (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde) Arapça ve bir Batı diline sahip olur. 1,2,3,4,5 4
Din-birey-toplum ilişkilerini doğru bir şekilde anlama ve anlamlandırma yeteneği kazanır. 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
3-Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
4-Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İslâm dininin temel kaynaklarından yararlanır ve günümüz için geçerli yorumlar yapar. 1,2,3
Türk ve İslam tarihini bilir ve medeniyet bilincine sahip olur. 1,2,3
İslâm sanatları ve edebiyatı alanındaki yeteneklerini geliştirebilir. 1,2,3
Dinî ilimler alanında temel bilgileri, kavramları, görüşleri ve tarihsel süreçleri özümser. 1,2,3
Felsefe ve din bilimleri alanında başlıca ekoller, kuramlar ve meseleler hakkında yeterli düzeyde bir kavrayışa sahip olur. 1,2,3 1
Çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında objektif, eleştirel ve bütüncül bir yaklaşım ortaya koyabilir. 1,2,3 1
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygular. 1,2,3
Dünya dinlerinin temel inanç esasları ve uygulamalarını tanır. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
İlahiyat programını bitirenler ilköğretimde, liselerde ve dengi okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, İmam-Hatip Okullarında ise meslek dersi öğretmeni olarak görev alabilirler. Fakülte mezunları Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde, din görevlisi (müftü, vaiz, imam-hatip, müezzin, Kur´an Kursu öğreticisi) olarak çalışabilirler. Mezun öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı dışında üniversitelerde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak vazife alabilirler. Ayrıca diğer fakülte mezunları gibi, kamu ve özel kuruluşlarda yönetici, memur vb. kadrolarda; yine öğrenimleri sürecinde aldıkları formasyona göre, kütüphanecilik, arşivcilik gibi alanlarda çalışma imkânına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
İlahiyat lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya dengi bir dil sınavından geçerli not aldıkları takdirde lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70´ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
İlahiyat programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Ali Kaya
email: alikaya@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2431066 – 60001
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları

İlahiyat Fakültesinde 37 Profesör, 13 Doçent, 20 Dr. Öğr. Üyesi, 23 Öğrt. Görevlisi, 52 Arş. Görevlisi bulunmaktadır.
Fakülte, iki ana binadan oluşmaktadır. Bu binalarda idari ve teknik hizmet üniteleri, derslikler, seminer salonları, çalışma salonları, öğretim elemanları odaları, yemekhane, kantin ve kafeterya, dini musiki odası, ebrû atölyesi, kütüphane ve bilgi işlem merkezi bulunmaktadır. Fethiye Kampüsü´nde ayrıca, İlâhiyat Fakültesi Uygulama Camii, Kültür Merkezi ve basketbol sahası yer almaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH1013 SİYER Zorunlu 2 0 0 3
ILH1015 TÜRK DİN MUSİKİSİ(NAZARİYATI) Zorunlu 2 0 0 3
ILH1019 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ Zorunlu 4 0 0 5
ILH1021 HADİS TARİHİ VE USULÜ Zorunlu 4 0 0 4
ILH1023 İSLAM İNANÇ ESASLARI Zorunlu 2 0 0 3
İLH1003 KUR'AN OKUMA VE TECVİD Zorunlu 2 0 0 3
İLH2013 ARAP DİLİ EDEBİYATI I Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH1011 İSLAM İBADET ESASLARI Zorunlu 2 0 0 3
ILH1012 TEFSİR I Zorunlu 4 0 0 4
ILH1014 HADİS I Zorunlu 4 0 0 4
ILH1016 İSLAM TARİHİ I Zorunlu 4 0 0 4
İLH1004 KUR'AN OKUMA VE TECVİD II Zorunlu 2 0 0 3
İLH2014 ARAP DİLİ EDEBİYATI II Zorunlu 2 0 0 3
İLH4039 MANTIK Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH1017 OSMANLI TÜRKÇESİ Zorunlu 2 0 0 3
İLH2003 KUR'AN OKUMA VE TECVİD III Zorunlu 2 0 0 3
İLH2015 TEFSİR II (ET-TEFSİR II) Zorunlu 4 0 0 6
İLH2017 HADİS II (EL-HADİS II) Zorunlu 4 0 0 7
İLH2019 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
İLH2021 DİN PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
İLH2023 İSLAM TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH2004 KURAN OKUMA VE TECVİD IV Zorunlu 2 0 0 3
İLH1010 TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
İLH2016 İSLAM HUKUK USULÜ Zorunlu 3 0 0 4
İLH2018 KELAM TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
İLH2020 DİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
İLH2022 DİN EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 3
İLH2024 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
İLH2026 TÜRK İSLAM EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 3
ATA202 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ III(NUTUK) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH3081 İSLAM HUKUKU I Zorunlu 4 0 0 6
ILH3083 SİSTEMATİK KELAM I Zorunlu 4 0 0 6
ILH3087 KUR'AN OKUMA VE TECVİD V Zorunlu 2 0 0 4
İLH3050 FELSEFE TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
İLH3085 TASAVVUF I Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH3042 TASAVVUF II Zorunlu 2 0 0 3
ILH3082 İSLAM HUKUKU II (EL-FIKHUL -İSLAMİ II) Zorunlu 4 0 0 5
ILH3084 SİSTEMATİK KELAM II (İLMÜL KELAM EL-MENHECÎ II) Zorunlu 2 0 0 3
ILH3088 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
ILH3090 KUR'AN OKUMA VE TECVİD VI Zorunlu 2 0 0 3
İLH3086 FELSEFE TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
İLH3146 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 1 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH3043 İLAHİYAT BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
ILH3131 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA I Zorunlu 2 0 0 2
ILH4045 İSLAM MEZHEPLER TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
ILH4049 İSLAM FELSEFE TARİHİ Zorunlu 4 0 0 7
ILH4051 DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK VE İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
ILH4093 KUR'AN OKUMA VE TECVİD VII Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH3054 GÜNCEL DİNİ KONULAR Zorunlu 2 0 0 2
ILH4050 DİNLER TARİHİ Zorunlu 4 0 0 7
ILH4082 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA II Zorunlu 0 2 0 4
ILH4094 KUR'AN OKUMA VE TECVİD VIII Zorunlu 2 0 0 4
İLH4002 DİN FELSEFESİ Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH3073 BİLGİ ÖĞRETİSİNDE ANA KONULAR Seçmeli 2 0 0 2
ILH3075 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3077 GÜNÜMÜZ İSLAM ÜLKELERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3093 KUR'AN'DA EHL-İ KİTAP Seçmeli 2 0 0 2
ILH3099 OSMANLI SİYASİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3111 İBADET HADİSLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3117 BASIC SUBJECTS IN THE QUR'ANICSCIENCES Seçmeli 2 0 0 2
ILH3165 İNGİLİZCE DİNİ METİNLER I Seçmeli 2 0 0 2
ILH3167 ALMANCA DİNİ METİNLER I Seçmeli 2 0 0 2
ILH3169 FRANSIZCA DİNİ METİNLER I Seçmeli 2 0 0 2
ILH3179 DİNİ MUSIKİ REPERTUARI VE USÜLLER Seçmeli 2 0 0 2
ILH4025 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 2
ILH4126 ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK Seçmeli 2 0 0 2
İLH3015 DİNİ MUSİKİ I Seçmeli 2 0 0 2
İLH4027 KLASİK KELAM METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3025 HADİSTE METİN TENKİDİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3079 İSLAM HUKUKUNDA KADINLARA YÖNELİK HÜKÜMLER Seçmeli 2 0 0 2
ILH3089 KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3091 KUR'AN'DA AHLAK İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3101 OSMANLICA EDEBİ METİNLER Seçmeli 2 0 0 2
ILH3103 TASAVVUF KAYNAKLI AKIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
ILH3113 KLASİK SİYER METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3115 PRATİK ARAPÇA I Seçmeli 2 0 0 2
ILH3127 SCHOOLS OF THOUGHT IN ISLAMIC PHILOSOPHY Seçmeli 2 0 0 2
ILH3137 NEY I Seçmeli 2 0 0 2
ILH3177 FAMILY LIFE İN OTTOMAN PERIOD Seçmeli 2 0 0 2
ILH4122 DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH3013 GÜZEL KUR'AN OKUMA I Seçmeli 2 0 0 2
İLH3017 HÜSN-İ HAT I Seçmeli 2 0 0 2
ILH3052 HADİSTE İSNAD TENKİDİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3071 AİLEDE DİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3095 MUKAYESELİ İBADETLER FIKHI Seçmeli 2 0 0 2
ILH3097 OSMANLI KELAM DÜŞÜNCESİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3121 INTRODUCTION TO ISLAMIC THEOLOGY Seçmeli 2 0 0 2
ILH3133 KLASİK ARAPÇA METİNLER I Seçmeli 2 0 0 2
ILH3135 KUR'AN'DA HOŞGÖRÜ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3137 SOSYAL DEĞİŞME VE DİN Seçmeli 2 0 0 2
ILH3143 PEYGAMBERLER TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3173 EDEBİYAT VE FELSEFE Seçmeli 2 0 0 2
ILH4125 İSLAM´IN YAYILIŞ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH1007 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
İLH3019 EBRU I Seçmeli 2 0 0 2
İLH3041 KÜTÜPHANECİLİK I Seçmeli 2 0 0 2
ILH3059 TÜRK SÜSLEME SANATLARI Seçmeli 2 0 0 2
ILH3105 TASAVVUF LİTERATÜRÜ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3109 YAHUDİ VE HIRITİYAN MEZHEPLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3119 CHRISTOLOGY Seçmeli 2 0 0 2
ILH3123 INTRODUCTION TO SUFISM Seçmeli 2 0 0 2
ILH3125 MEANİ I Seçmeli 2 0 0 2
ILH3141 MEDENİYET TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3171 EDUCATION RELIGIEUSE FORMELLE Seçmeli 2 0 0 2
ILH3175 DİNLER VE EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3186 FAMILY LIFE İN MODERN TURKEY Seçmeli 2 0 0 2
ILH4110 YABANCI DİLDE DİNİ METİNLER Seçmeli 2 0 0 2
ILH4115 İSLAM MANTIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH3023 TARİH USUL VE TENKİDİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH3029 KUR'ANIN ANA KONULARI Seçmeli 2 0 0 2
İLH3137 ISLAM AND EDUCATION Seçmeli 2 0 0 2
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH3060 SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3076 ANADOLU'DA DİNLER Seçmeli 2 0 0 2
ILH3096 DİN VE SİYASET Seçmeli 2 0 0 2
ILH3104 KUR'ANA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
ILH3114 OSMANLI SOSYAL TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3118 ÇAĞDAŞ KELAM METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3128 MEANİ II Seçmeli 2 0 0 2
ILH3136 ISLAM AND MYSTICISM Seçmeli 2 0 0 2
ILH3166 İNGİLİZCE DİNİ METİNLER II Seçmeli 2 0 0 2
ILH3168 ALMANCA DİNİ METİNLER II Seçmeli 2 0 0 2
ILH3170 FRANSIZCA DİNİ METİNLER II Seçmeli 2 0 0 2
ILH3184 DİNLER VE ÇOĞULCULUK Seçmeli 2 0 0 2
ILH3188 MÜSLÜMAN AZINLIKLAR Seçmeli 2 0 0 2
ILH4113 TÜRK-İSLAM ESTETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH4034 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH4044 TÜRKİYEDE DİN EĞİTİMİ SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
ILH3066 TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS Seçmeli 2 0 0 2
ILH3078 BATI MANTIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3098 HZ.MUHAMMED'İN EVRENSEL MESAJI Seçmeli 2 0 0 2
ILH3110 MODERN MİSTİK AKIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
ILH3112 OSMANLI DÖNEMİ İSLAM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 2
ILH3126 FAITH AND REASON IN ISLAMIC THEOLOGY Seçmeli 2 0 0 2
ILH3132 MODERNLEŞME DÖNEMİ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3134 KLASİK ARAPÇA METİNLERİ II Seçmeli 2 0 0 2
ILH3142 ORYANTALIZM VE İSLAM Seçmeli 2 0 0 2
İLH3020 EBRU II Seçmeli 2 0 0 2
İLH3034 KUR'AN SEMANTİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH4030 GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH4048 BATIDA YENİ DİNİ HAREKETLER Seçmeli 2 0 0 2
ILH3092 CUMHURİYET DÖNEMİNDE DİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3094 ÇAĞDAŞ FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 2 0 0 2
ILH3100 İSLAM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3106 KUR'AN'DA FERT VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 2
ILH3107 TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 2
ILH3116 OSMANLICA TARİH METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3120 KLASİK FIKIH METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3138 SELECTED READINGS IN ISLAMIC THOUGHT Seçmeli 2 0 0 2
ILH3174 KELAM TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3178 AHLAK VE ADAB HADİSLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3180 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4097 MODERN SİYER METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4180 GÜNÜMÜZ TASAVVUF HAREKETLERİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH3016 DİNİ MUSİKİ II Seçmeli 2 0 0 2
İLH3018 HÜSN-İ HAT II Seçmeli 2 0 0 2
ILH3072 DİNİ METİNLERİN TASAVVUFİ YORUMU Seçmeli 2 0 0 2
ILH3102 KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH3124 PRATİK ARAPÇA II Seçmeli 2 0 0 2
ILH3130 CONTEMPORARY RELIGIOUS MOVEMENTS IN THE ISLAMIC WORLD Seçmeli 2 0 0 2
ILH3140 NEY II Seçmeli 2 0 0 2
ILH3144 SİYERE MODERN YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
ILH3172 EDUCATION RELIGIEUSE INFORMELLE Seçmeli 2 0 0 2
ILH4078 DİNİ GELİŞİM VE ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 2
ILH4080 FELSEFE-DİN İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4087 AHKÂM HADİSLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4112 TARİH FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH3014 GÜZEL KUR'AN OKUMA II Seçmeli 2 0 0 2
İLH3035 TÜRK CUMHURİYETLERİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH3062 KELAMDA EVREN VE İNSAN Seçmeli 2 0 0 2
ILH4063 BİLGİ TOPLUMU VE DİN Seçmeli 2 0 0 2
ILH4065 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4069 DİN ÖĞRETİMİNDE YÖNTEMLER Seçmeli 2 0 0 2
ILH4085 TÜRK İSLAM AHLAKÇILARI Seçmeli 2 0 0 2
ILH4091 AHLAK HADİSLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4129 DİNLERARASI İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 2
ILH4139 AMERICAN RELIGION Seçmeli 2 0 0 2
ILH4141 MEDYA ARAPÇASI I Seçmeli 2 0 0 2
ILH4169 KLASİK DÜNYA TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH4011 PALEOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH4019 EBRU III Seçmeli 2 0 0 2
ILH4083 MECELLE VE KÜLLİ KAİDELER Seçmeli 2 0 0 2
ILH4089 FIKIH USULÜ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4135 İNSAN BİLİMLERİNDE ANLAMA VE YORUMLAMA Seçmeli 2 0 0 2
ILH4143 BEYAN I Seçmeli 2 0 0 2
ILH4146 KELAM OKULLARI Seçmeli 2 0 0 2
ILH4153 MAJOR THEMES OF THE QUR’AN Seçmeli 2 0 0 2
ILH4181 ENDÜLÜS TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH4009 GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH4013 GÜZEL KUR'AN OKUMA III Seçmeli 2 0 0 2
İLH4031 GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
İLH4033 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH4073 HADİS VE SÜNNETTE ÇAĞDAŞ YORUMLAR Seçmeli 2 0 0 2
İLH4157 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE MEVLANA VE ETKİSİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4015 DİNİ MUSİKİ III Seçmeli 2 0 0 2
ILH4075 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İBNÜ'L-ARABİ VE ETKİSİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4077 KELAM DÜŞÜNCESİNDE SİYASET VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 2
ILH4081 KUR'AN'DA İNSAN VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 2
ILH4099 KLASİK İSLAM TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4145 TASAVVUF TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4151 SECTARIANISM IN THE MUSLIM TRADITION Seçmeli 2 0 0 2
ILH4171 KİŞİSEL GELİŞİM VE DİN Seçmeli 2 0 0 2
İLH3011 FARSÇA I Seçmeli 2 0 0 2
İLH4008 DİNİ HİTABET Seçmeli 2 0 0 2
İLH4017 HÜSN-İ HAT III Seçmeli 2 0 0 2
İLH4023 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 2
ILH3070 BURSA'DA DİNİ KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
ILH4061 ASTRONOMİ VE DİN Seçmeli 2 0 0 2
ILH4067 DİL FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4079 KUR'AN MEALİ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4095 MEZHEPLER TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4134 İSLAM BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4137 PRATİK ARAPÇA III Seçmeli 2 0 0 2
ILH4140 YETİŞKİN DİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4149 KUR'AN'DA İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 2
ILH4153 DİVAN ŞİİRİNDE DİNİ İÇERİK Seçmeli 2 0 0 2
ILH4155 SELECTED TOPICS IN ISLAM Seçmeli 2 0 0 2
İLH4029 SEÇME HADİS METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ILH4060 GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4090 İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4133 SOSYAL KURUMLARDA DİN HİZMETLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4142 İSLAM VE CEZA HUKUKU Seçmeli 2 0 0 2
ILH4172 MEDYA ARAPÇASI II Seçmeli 2 0 0 2
ILH4176 TASAVVUF FELSEFESİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4180 INTERRELIGIOUS DIALOGUE Seçmeli 2 0 0 2
ILH4184 İBN SİNA VE İBN SİNACI GELENEK Seçmeli 2 0 0 2
İLH4016 DİNİ MUSİKİ IV Seçmeli 2 0 0 2
İLH4026 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4064 ÇAĞDAŞ AHLAK PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4086 ENDÜLÜS KÜLTÜRÜ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4150 SOSYAL KURUMLAR VE DİN Seçmeli 2 0 0 2
ILH4164 MODERN İSLAM TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4168 İSLAM FELSEFESİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4174 BEYAN II Seçmeli 2 0 0 2
ILH4182 THE SUFI ORDERS IN ISLAM Seçmeli 2 0 0 2
ILH4188 READINGS IN CLASSICAL ARABIC Seçmeli 2 0 0 2
İLH3038 İSLAM EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH4010 EPİGRAFİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH4014 GÜZEL KUR'AN OKUMA IV Seçmeli 2 0 0 2
ILH4066 DİNLERDE AHLAK Seçmeli 2 0 0 2
ILH4071 FARSÇA II Seçmeli 2 0 0 2
ILH4084 YAYGIN ÖĞRETİMDE HADİS Seçmeli 2 0 0 2
ILH4107 İSLAM VE İKTİSAT Seçmeli 2 0 0 2
ILH4148 KLASİK TEFSİR METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4154 TÜRKİYE'NİN DİNİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 2
ILH4160 GAYB VE FİTEN HADİSLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4166 PRATİK ARAPÇA IV Seçmeli 2 0 0 2
ILH4170 DİNLER TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4178 RELIGION AND IMMIGRATION Seçmeli 2 0 0 2
İLH4018 HÜSN-İ HAT IV Seçmeli 2 0 0 2
ILH4070 İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE - KELAM İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4100 İNSAN ALGISINDA YENİ ANLAYIŞLAR Seçmeli 2 0 0 2
ILH4152 OSMANLI DÖNEMİ İSLAM DÜŞÜNCESİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4156 VAAZ VE HUTBE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4158 AHKAM AYETLERİ TEFSİRİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4162 MODERN FIKIH METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 2
ILH4186 ISLAM IN MODERN WORLD Seçmeli 2 0 0 2
ILH4190 TÜRK İSLAM EDEBİYATINDA MİTOLOJİK UNSURLAR Seçmeli 2 0 0 2
İLH3028 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
İLH4020 EBRU IV Seçmeli 2 0 0 2
İLH4144 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE KELAM ELEŞTİRİSİ Seçmeli 2 0 0 2
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr