Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tarih
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1990 yılında Lisans, 1992 yılında Yüksek Lisans ve 2006 yılında Doktora düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Bölüm, Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Genel Türk Tarihi, olmak üzere altı Ana Bilim Dalı´ndan oluşmaktadır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yükseköğretimde Tarih Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tarih Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavında TS-2 puan türünde yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tarih alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
B.U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Programının eğitim amacı, ilkçağdan başlayarak toplumsal bir varlık olarak insanı etkilemiş tarihsel olayları siyaset, ekonomi, kültür, sanat gibi olgularla birlikte ele alma yeteneğine sahip, tarihe bilim olma niteliği kazandıran kaynak belgeleri ve araştırma yöntemlerini tanıyan, geçmiş olayları analiz etme becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Tarihi kaynaklara ve bilimsel yayınlara ulaşma ve kullanma becerisine sahip olmak.
2. Tarihi kaynakları kullanmak için gerekli dil ve inceleme becerisini kazanmak; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
3. Türk tarihinin farklı coğrafyalar ve kültürel ortamlar içindeki dönemlerini kurumsal özellikleri ile birlikte değerlendirebilmek.
4. Modern Türkiye'nin ortaya çıkışını sağlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı sürecini, yerel tarihle de ilişki kurarak ele alma becerisi kazanmak.
5. Modern Türkiye'nin kurumlarını ortaya çıkaran gelişmeleri ve bu kurumların günümüzdeki ve gelecekteki sürekliliğini değerlendirebilmek
6. Objektif davranma ve muhakeme yapabilme becerisi kazanmak.
7. Belli bir anda toplumsal yapıların neden belli bir özelliğe sahip olduğunu ve bunun zaman içinde neden ve nasıl değiştiğini
8. Zaman ve mekânın karşılıklı etkileşimini göz önüne alarak geleceği planlama yeteneği kazanmak.
9. Ulusal ve uluslararası gelişmeler ile yakınımızda olup bitenleri takip edebilmek.
10. Tarih biliminin ulusal veya uluslararası boyutta öneminin farkına varmak; günümüzdeki olayların arka planı hakkında fikir yürütme yetisine sahip olmak.
11. Türkiye'nin karşılaştığı kurumsal, sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlarına ilişkin tarihsel verileri değerlendirebilme yeterliliğine sahip olmak.
12. Dünya tarihinin tarihsel ve kültürel mirasını yaratan siyasal süreçleri bilmek ve değerlendirebilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Modern Türkiye'nin ortaya çıkışını sağlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı sürecini, yerel tarihle de ilişki kurarak ele alma becerisi kazanmak.
 • Türk tarihinin farklı coğrafyalar ve kültürel ortamlar içindeki dönemlerini kurumsal özellikleri ile birlikte değerlendirebilmek.
 • Modern Türkiye'nin kurumlarını ortaya çıkaran gelişmeleri ve bu kurumların günümüzdeki ve gelecekteki sürekliliğini değerlendirebilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Tarihi kaynaklara ve bilimsel yayınlara ulaşma ve kullanma becerisine sahip olmak.
 • Tarihi kaynakları kullanmak için gerekli dil ve inceleme becerisini kazanmak; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Dünya tarihinin tarihsel ve kültürel mirasını yaratan siyasal süreçleri bilmek ve değerlendirebilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Türkiye'nin karşılaştığı kurumsal, sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlarına ilişkin tarihsel verileri değerlendirebilme yeterliliğine sahip olmak.
 • Objektif davranma ve muhakeme yapabilme becerisi kazanmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Zaman ve mekânın karşılıklı etkileşimini göz önüne alarak geleceği planlama yeteneği kazanmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Tarih biliminin ulusal veya uluslararası boyutta öneminin farkına varmak; günümüzdeki olayların arka planı hakkında fikir yürütme yetisine sahip olmak.
 • Zaman ve mekânın karşılıklı etkileşimini göz önüne alarak geleceği planlama yeteneği kazanmak.
 • Tarihi kaynakları kullanmak için gerekli dil ve inceleme becerisini kazanmak; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Ulusal ve uluslararası gelişmeler ile yakınımızda olup bitenleri takip edebilmek.
 • Objektif davranma ve muhakeme yapabilme becerisi kazanmak.
 • Belli bir anda toplumsal yapıların neden belli bir özelliğe sahip olduğunu ve bunun zaman içinde neden ve nasıl değiştiğini
Öğrenme Yetkinliği
 • Zaman ve mekânın karşılıklı etkileşimini göz önüne alarak geleceği planlama yeteneği kazanmak.
 • Dünya tarihinin tarihsel ve kültürel mirasını yaratan siyasal süreçleri bilmek ve değerlendirebilmek.
 • Türkiye'nin karşılaştığı kurumsal, sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlarına ilişkin tarihsel verileri değerlendirebilme yeterliliğine sahip olmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Dünya tarihinin tarihsel ve kültürel mirasını yaratan siyasal süreçleri bilmek ve değerlendirebilmek. 1
Modern Türkiye'nin kurumlarını ortaya çıkaran gelişmeleri ve bu kurumların günümüzdeki ve gelecekteki sürekliliğini değerlendirebilmek 2 2
Modern Türkiye'nin ortaya çıkışını sağlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı sürecini, yerel tarihle de ilişki kurarak ele alma becerisi kazanmak. 2
Türk tarihinin farklı coğrafyalar ve kültürel ortamlar içindeki dönemlerini kurumsal özellikleri ile birlikte değerlendirebilmek. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
3-Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Dünya tarihinin tarihsel ve kültürel mirasını yaratan siyasal süreçleri bilmek ve değerlendirebilmek. 1
Tarihi kaynaklara ve bilimsel yayınlara ulaşma ve kullanma becerisine sahip olmak. 1 1,2
Tarihi kaynakları kullanmak için gerekli dil ve inceleme becerisini kazanmak; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
Türk tarihinin farklı coğrafyalar ve kültürel ortamlar içindeki dönemlerini kurumsal özellikleri ile birlikte değerlendirebilmek. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
6-İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Objektif davranma ve muhakeme yapabilme becerisi kazanmak. 1 2
Türkiye'nin karşılaştığı kurumsal, sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlarına ilişkin tarihsel verileri değerlendirebilme yeterliliğine sahip olmak. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
4-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Modern Türkiye'nin ortaya çıkışını sağlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı sürecini, yerel tarihle de ilişki kurarak ele alma becerisi kazanmak. 3
Tarih biliminin ulusal veya uluslararası boyutta öneminin farkına varmak; günümüzdeki olayların arka planı hakkında fikir yürütme yetisine sahip olmak. 3
Zaman ve mekânın karşılıklı etkileşimini göz önüne alarak geleceği planlama yeteneği kazanmak. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
2-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
3-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
4-Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
5-Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Belli bir anda toplumsal yapıların neden belli bir özelliğe sahip olduğunu ve bunun zaman içinde neden ve nasıl değiştiğini 1,3
Objektif davranma ve muhakeme yapabilme becerisi kazanmak. 1
Tarih biliminin ulusal veya uluslararası boyutta öneminin farkına varmak; günümüzdeki olayların arka planı hakkında fikir yürütme yetisine sahip olmak. 2
Tarihi kaynakları kullanmak için gerekli dil ve inceleme becerisini kazanmak; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1,4
Türkiye'nin karşılaştığı kurumsal, sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlarına ilişkin tarihsel verileri değerlendirebilme yeterliliğine sahip olmak. 5
Ulusal ve uluslararası gelişmeler ile yakınımızda olup bitenleri takip edebilmek. 1
Zaman ve mekânın karşılıklı etkileşimini göz önüne alarak geleceği planlama yeteneği kazanmak. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
3-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
4-Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
5-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Belli bir anda toplumsal yapıların neden belli bir özelliğe sahip olduğunu ve bunun zaman içinde neden ve nasıl değiştiğini 1
Dünya tarihinin tarihsel ve kültürel mirasını yaratan siyasal süreçleri bilmek ve değerlendirebilmek. 1
Tarihi kaynaklara ve bilimsel yayınlara ulaşma ve kullanma becerisine sahip olmak. 1
Tarihi kaynakları kullanmak için gerekli dil ve inceleme becerisini kazanmak; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4
Türkiye'nin karşılaştığı kurumsal, sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlarına ilişkin tarihsel verileri değerlendirebilme yeterliliğine sahip olmak. 1
Ulusal ve uluslararası gelişmeler ile yakınımızda olup bitenleri takip edebilmek. 1
Zaman ve mekânın karşılıklı etkileşimini göz önüne alarak geleceği planlama yeteneği kazanmak. 2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
4-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
5-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
6-Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Öğretmenlik Formasyonu: 2009-2010 Öğretim Yılından başlamak üzere YÖK tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine "Pedagojik Formasyon Dersleri Sertifikası" verme hakkı tanınmıştır. Planlanan dersleri başararak bu sertifikayı alan öğrencilerimiz, devlet okullarında ve özel eğitim kurumlarında "Branş Öğretmeni" olma imkânına sahiptir. Tarih Bölümü mezunları Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşulları yerine getirdiklerinde devlet okullarında, özel okullarda ve özel dershanelerde öğretmen olarak görev yapabilirler. Ayrıca arşivlerde, el-yazma eser kütüphanelerinde, basım ve yayın kuruluşlarında uzman olmak mümkündür. Gerekli sertifikalara sahip tarihçiler, turizm, tanıtma ve rehberlik alanlarında da çalışabilirler. Bölüm mezunu tarihçiler, öngörülen genel nitelik ve yabancı dil ölçütlerini taşıdıkları takdirde Yüksek Lisans Programına kabul edilerek, sınavı kazanmaları durumunda Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başlayabilecekleri gibi, üniversitelerin, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümlerinde okutman olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları koşuluyla yüksek lisans programında ve yine ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 16059 Nilüfer / Bursa
Tel: +90 224 2941855,
e-mail: tarih@uludag.edu.tr
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Cafer ÇİFTÇİ, Tel: +90 224 2941861
Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Muhammed Seyyit ŞEN
İletişim Bilgileri: 0224 294 18 02
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Tarih Bölümü; Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ve Genel Türk Tarihi olmak üzere altı Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bölümde 8 Profesör, 2 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Öğr. Gör. Dr. ve 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Akademik personele ait 13 oda, bir toplantı odası ve bir de sekreterya ofisi bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRH1001 ORTA ASYA TARİHİ (ESKİÇAĞ-ORTAÇAĞ) Zorunlu 3 0 0 5
TRH1003 KÜLTÜR TARİHİ (TOPLUM,SİYASET,HUKUK) Zorunlu 3 0 0 4
TRH1005 ESKİÇAĞ TARİHİ(MEZOPOTAMYA,MISIR,ANADOLU) Zorunlu 3 0 0 5
TRH1009 TARİH METODOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
TRH1011 OSMANLI TÜRKÇESİ Zorunlu 3 0 0 5
TRH1013 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRH1004 KÜLTÜR TARİHİ(DİN,BİLİM,EĞİTİM,İLETİŞİM) Zorunlu 3 0 0 4
TRH1006 ESKİÇAĞTARİHİ (YUNAN-ROMA) Zorunlu 3 0 0 4
TRH1016 TARİH SEMİNERİ Zorunlu 2 0 0 4
TRH1020 TARİHİ COĞRAFYA Zorunlu 3 0 0 4
TRH1022 OSMANLICA TARİHİ METİNLER I Zorunlu 3 0 0 4
TRH1024 TARİHTE OKUMA VE İNCELEME Zorunlu 2 0 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRH2001 SELÇUKLU VE ANADOLU SELÇUKLU TARİHİ Zorunlu 3 0 0 6
TRH2007 İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ (1258 YILINA KADAR) Zorunlu 2 0 0 4
TRH2009 BİZANS TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
TRH2015 OSMANLICA TARİHİ METİNLER II Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 13
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRH2002 OSMANLI SİYASAL TARİHİ(1299-1451) Zorunlu 3 0 0 5
TRH2004 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ(1258'E KADAR) Zorunlu 3 0 0 5
TRH2008 OSMANLI KURUMLARI(KLASİK DÖNEM) Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRH3009 OSMANLI SİYASAL TARİHİ (1451 I789) Zorunlu 2 0 0 5
TRH3011 OSMANLI SOSYAL VE İKT.TARİHİ (1451 I789) Zorunlu 2 0 0 5
TRH3013 YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
TRH3077 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK SİYASAL HAYATI Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRH3002 OSMANLI SİYASAL TARİHİ (1789 I918) Zorunlu 3 0 0 6
TRH3006 MODERN AVRUPA TARİHİ Zorunlu 3 0 0 6
TRH3008 ORTADOĞU TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 13
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRH4015 ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
TRH4093 İLETİŞİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
TRH4099 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHI Zorunlu 3 0 0 6
TRH4105 CUMHURİYET DÖNEMİ DİPLOMASİ TARİHİ (1919-1950) Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRH4002 20. YÜZYIL TÜRKİYESİNİN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ Zorunlu 3 0 0 6
TRH4018 ÇAĞDAŞ ORTA ASYA TARİHİ Zorunlu 3 0 0 6
TRH4020 CUMHURİYET DÖNEMİ DİPLOMASİ TARİHİ (1950-2000) Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 ALMANCA Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 ALMANCA II Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK0505 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0507 ANADOLU UYGARLIKLARI (GENEL SEC.) Seçmeli 3 0 0 4
ARK0508 ANTİK ÇAĞDA GÜNLÜK YAŞAM Seçmeli 3 0 0 4
ARK0509 ANTİK ÇAĞ MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0512 ROMA MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0514 ANTİK ÇAĞDA BURSA Seçmeli 3 0 0 4
ARK0516 ANTİK ÇAĞDA ANITSAL YAPILAR Seçmeli 3 0 0 4
ARK0517 ARKEOLOJİ’NİN GİZEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0518 ANTİK DÖNEMDE TEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0519 ANTİK DÖNEMDE MÜHENDİSLİK Seçmeli 3 0 0 4
ARK0520 ANTİK PARANIN ÖYKÜSÜ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0521 ANTİK ÇAĞDA EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0524 ROMA MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0525 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0526 BİLGİNİN ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0527 ROMA İMPARATORLARI Seçmeli 3 0 0 4
ARK0529 ROMA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
BYL0501 BİYOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli 2 0 0 3
BYL0502 ÇEVRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0502 ÇEVRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0503 BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0504 EVRİMİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0505 GENETİKTE TEMEL KAVRAMLAR Seçmeli 2 0 0 3
BYL0506 TÜRKİYE'DE BİTKİSEL ÇEŞİTLİLİK Seçmeli 2 0 0 3
BYL0507 EGZOTİK HAYVANLAR BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0508 TÜRKİYE DE HAYVANSAL ÇEŞİTLİLİK Seçmeli 2 0 0 3
BYL0509 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 3
BYL0510 GÖLLERDE YAŞAM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0512 ENDÜSTRİYEL ENZİMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0514 GENETİK VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0515 BİYOLOJİK VE KÜLTÜREL EVRİM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0516 BİYOKİMYA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0517 DAVRANIŞ GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0518 GENETİK VE EVCİLLEŞTİRMENİN KÖKENİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0519 EKOLOJİDE TEMEL İLKELER Seçmeli 2 0 0 3
BYL0520 SU KİRLİLİĞİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0521 SAĞLIĞIMIZ VE BİYOKİMYA Seçmeli 3 0 0 5
BYL0522 BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0523 İLK YARDIM Seçmeli 1 2 0 3
BYL0524 AĞAÇ BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0525 PARK VE ORMAN AĞAÇLARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0526 BİYOLOJİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0527 İNSAN DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0528 CANLI BİTKİ MÜZELERİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0529 PALEOBOTANİK Seçmeli 3 0 0 5
BYL0531 DOKU BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0533 İNSAN BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
BYL0535 TOKSİK MADDELER VE CANLILARA ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0537 TOZLAŞMA BİYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0539 DENİZ BİYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 5
COG0501 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
COG0502 SİYASİ COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
COG0503 ÇEVRE SORUNLARI VE COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 4
COG0504 ORTADOĞU COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 5
FLS 0525 BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 3
FLS 0525 BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 4
FLS 0526 BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 3
FLS0501 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ Seçmeli 3 0 0 4
FLS0505 FELSEFE PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
FLS0511 CAGDAS FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 4
FLS0512 İNSAN HAKLARI VE ETİK Seçmeli 3 0 0 4
FLS0514 FELSEFE PROBLEMLERİ II Seçmeli 2 0 0 3
FLS0515 İNSAN HAKLARI VE ETİK I Seçmeli 3 0 0 4
FLS0516 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ II Seçmeli 3 0 0 4
FLS0523 BİLİM VE FELSEFE I Seçmeli 2 0 0 3
FLS0524 ÇAĞIMIZ VE FELSEFE Seçmeli 2 0 0 3
FLS0528 BİLİM VE FELSEFE II Seçmeli 2 0 0 4
FLS0532 EKOLOJİ FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS0534 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FZK0508 DOĞA FELSEFESİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
FZK0509 DOĞANIN SIRLARI Seçmeli 2 0 0 4
GSB0503 MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ I Seçmeli 1 2 0 4
GSB0505 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ I Seçmeli 1 2 0 4
KIM0501 KİMYA VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
KIM0502 ÇEVRE BİLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0504 KİMYA TARİH Seçmeli 3 0 0 4
KIM0505 TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0508 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0510 KİMYASAL RİSKLER Seçmeli 3 0 0 4
MAT0503 LİNEER CEBİR I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0504 LİNEER CEBİR II Seçmeli 3 0 0 4
MAT0505 SOYUT MATEMATİK I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0506 SOYUT MATEMATİK II Seçmeli 3 0 0 4
MAT0535 MATEMATİK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
MAT0538 VEKTÖREL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0503 MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
MBG0504 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR Seçmeli 3 0 0 5
MBG0505 İNSAN GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0506 PSİKİYATRİK HASTALIKLAR GENETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MBG0507 LİPOPROTEİN METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 4
MBG0508 OBEZİTE VE GENLER Seçmeli 3 0 0 4
MBG0509 KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0510 GEN TEDAVİSİ Seçmeli 3 0 0 4
PSİ0502 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0503 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
PSİ0508 ÇEVRESEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0509 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
PSİ0509 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
SAT0501 ANADOLU SANATI I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0504 ANADOLU SANATI II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0505 ÇAĞLAR BOYU İSTANBUL Seçmeli 2 0 0 4
SAT0508 BARINAKTAN KENTE YERLEŞİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
SAT0509 ANADOLU OSMANLI MİMARİSİ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0510 ANADOLU'DA OSMANLI MİMARİSİ II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0511 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
SAT0512 ORTA ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE AVRUPA RESİM SANATI Seçmeli 2 0 0 4
SAT0517 NÜMİZMATİĞE GİRİŞ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0518 NÜMİZMATİĞE GİRİŞ II Seçmeli 2 0 0 4
TDE0501 GÜNÜMÜZ DİL SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0503 TÜRK TİYATROSU Seçmeli 2 0 0 4
TDE0504 BATI EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0505 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE ÖYKÜ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0506 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 4
TDE0509 EDEBİYAT VE HAYAT Seçmeli 2 0 0 4
TDE0510 ETKİLİ KONUŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0511 TEMEL OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0512 EDEBİYAT VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 4
TDE0514 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0501 KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0502 ÇAĞDAŞ ORTA ASYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0503 TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0505 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0506 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0510 LATİNCE (METİNLER) Seçmeli 2 0 0 4
TRH0512 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
TRH2055 MEDIAEVAL EUOPEAN HISTORY Seçmeli 3 0 0 4
TRH2055 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
TRH2065 ANADOLU UYGARLIKLARI Seçmeli 3 0 0 4
TRH2067 ANADOLU BEYLİKLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
TRH2069 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
TRH2073 BURSA KENT TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
TRH2081 ARAPÇA (KELİME BİLGİSİ) Seçmeli 3 0 0 4
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRH2012 OSMANLI ARŞİV METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TRH2052 İKTİSAT TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
TRH2076 TÜRK İDARE TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
TRH2078 TÜRKİYE TARİHİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 5
TRH2080 SELÇUKLU MEDENİYETİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
TRH2082 ARAPÇA (CÜMLE BİLGİSİ) Seçmeli 3 0 0 5
TRH2084 HİSTORY OF CİVİLİZATİON Seçmeli 3 0 0 5
TRH2086 SÖMÜRGECİLİK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
TRH2088 BİLİM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
TRH2096 HİNDİSTAN TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRH3063 AYDINLANMA TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
TRH3063 HİSTORY OF ENLİGHTENMENT Seçmeli 3 0 0 4
TRH3065 İKTİSAT TARİHİ METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 4
TRH3067 OSMANLI DİPLOMATİKASI Seçmeli 3 0 0 4
TRH3073 ORTADOĞU’DA DİNLER TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
TRH3079 UZAK DOĞU TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
TRH3081 LATİNCE (GRAMER) Seçmeli 3 0 0 4
TRH3093 BALKAN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 4
TRH3095 LATİN AMERİKA TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
TRH3097 BÜYÜK BRİTANYA TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
TRH3099 ESKİÇAĞ AKDENİZ DÜNYASI Seçmeli 3 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRH3050 TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
TRH3060 TARİH BİLİMİNDE ARAŞTIRMA PROJELERİ (YÖNTEM) Seçmeli 1 2 0 3
TRH3066 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
TRH3068 TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 3
TRH3082 LATİNCE ( METİNLER) Seçmeli 3 0 0 5
TRH3086 AFRİKA TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
TRH3088 ANADOLU KENT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
TRH3088 URBAN HISTORY OF ANATOLIA Seçmeli 2 0 0 3
TRH3090 YENİÇAĞ OSMANLI ARŞİV METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 3
TRH3092 OSMANLI TAŞRASINDA SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİM Seçmeli 3 0 0 5
TRH3094 ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 5
TRH3096 TÜRKİYE'DE GÖÇ HAREKETLERİ Seçmeli 3 0 0 5
TRH3098 RUSYA TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRH4059 YEREL TARİH Seçmeli 3 0 0 6
TRH4063 ÇAĞDAŞ TARİH İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH4063 MODERN HİSTORİCAL RESEARCHES Seçmeli 2 0 0 4
TRH4087 SOĞUK SAVAŞ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
TRH4091 CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 6
TRH4095 TARİHTE EDEBİ VE GÖRSEL KAYNAKLAR Seçmeli 2 0 0 4
TRH4097 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Seçmeli 2 0 0 4
TRH4103 CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TRH4107 HISTORY OF CIVILIZATION Seçmeli 2 0 0 4
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRH 4060 MODERNLEŞME SÜRECİNDE TÜRK KADINI Seçmeli 3 0 0 6
TRH4014 TOPLUMSAL TARİH İNCELEMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
TRH4016 CUMHURİYET DÖNEMİ YEREL TARİH ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TRH4062 TARİHİ VE KÜLTÜREL ÇEVRE Seçmeli 3 0 0 6
TRH4066 ULUSLARARASI GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 6
TRH4068 SAVAŞ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
TRH4098 TÜRKİYE'DE ORDU-SİYASET İLİŞKİLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr