Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1998-1999 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bölümde halen 4 Profesör, 2 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 araştırma görevlisi doktor ve 1 öğretim görevlisi bulunmaktadır.
Bölümün temel amacı, bilgisayar ve diğer bilgi teknolojileri konusunda lisans eğitimi vererek ilköğretim okullarında görev yapacak bilgisayar öğretmeni adaylarına öğretmenlik mesleğine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen, öğretim teknoloğu, formatör öğretmen ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yükseköğretimde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı özel ve resmi okullarda bilişim teknolojileri öğretmenliği ve/veya formatör öğretmenlik yapabilecek veya özel kurumlarda eğitim teknoloğu, bilişim teknolojileri uzmanı, eğitim teknolojileri danışmanı olarak görev alabilecek, bilgi toplumunun oluşabilmesi için güncel ve yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerine hakim, bu teknolojilerin eğitime etkili entegrasyonunu gerçekleştirebilen, daha kaliteli bir eğitim için farklı öğrenme ortamları tasarlayabilen, öğretim araç ve gereçlerini nitelik ve nicelik açısından öğretim ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilen ve kullanabilen, disiplinler arası çalışabilen, bilimsel araştırma süreçlerini kullanabilen, alanında iyi yetişmiş, bilgiye ulaşma yollarını bilen, çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini kavrayan, açık fikirli, özgür düşünebilen, yaratıcı, milli, insani ve kültürel değerlerimizi benimsemiş; öğretmenlik mesleğini düzgün bir şekilde hem yazılı hem de sözlü olarak sergileyebilen, yabancı dil, genel kültür ve tarihsel bilgilere sahip toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, nitelikli mezunlar yetiştirmektir.
2012 yılı itibariyle bölümde 6 BAP projesinde yürütücü, 1 TÜBİTAK ve 1 Avrupa Birliği projesinde araştırmacı olarak çalışılmaktadır.
Bölüm öğretim elemanlarının üzerinde çalışmakta olduğu konulardan bazıları şunlardır:
1. Bilgisayar destekli eğitim,
2. Bilgisayar destekli yabancı dil eğitimi,
3. Eğitim teknolojisi,
4. Eğitim ve okul sistemlerinde bilgisayar kullanımı,
5. Eğitimde Web 2.0 teknolojileri kullanımı,
6. Eğitsel tasarım,
7. Mesleki gelişim
8. İnsan bilgisayar etkileşimi
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmak
2. Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve çözümleme yöntemlerini uygulamak
3. Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak
4. Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak
5. Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak
6. Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek
7. Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
8. Bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak
9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olmak
10. Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
11. Alanına özgü öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
12. Örgün ve uzaktan eğitim materyallerini geliştirebilmek
13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
 • Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak
 • Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve çözümleme yöntemlerini uygulamak
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Alanına özgü öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
 • Örgün ve uzaktan eğitim materyallerini geliştirebilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmak
 • Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak
 • Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
 • Alanına özgü öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • Örgün ve uzaktan eğitim materyallerini geliştirebilmek
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olmak
 • Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak
 • Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmak
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak
 • Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak
 • Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve çözümleme yöntemlerini uygulamak
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Alanına özgü öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak
 • Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve çözümleme yöntemlerini uygulamak
 • Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmak
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
 • Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek
 • Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak
 • Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak
 • Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve çözümleme yöntemlerini uygulamak
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmak
 • Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak
 • Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak
 • Örgün ve uzaktan eğitim materyallerini geliştirebilmek
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına özgü öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak 1,2 4,5,6
Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak 1,2 1,2,3
Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve çözümleme yöntemlerini uygulamak 1,2 1,2,3
Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak 2,3
Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak 1,2 1,2
Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak 1,2 3,4,5,6
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek 1,2 4,5,6
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 1 4,6
Örgün ve uzaktan eğitim materyallerini geliştirebilmek 1 1,5
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek 1,2 2,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına özgü öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak 1 4,5
Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak 1 2,3,4
Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmak 1 1,2,3
Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak 1
Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak 1 4,5
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olmak 6
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek 1 5
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 1 4,5
Örgün ve uzaktan eğitim materyallerini geliştirebilmek 1
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek 1 4
Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek 2,3
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak 1,2 1,2,4,5
Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak 3
Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmak 2
Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak 1,2 1,2,5,6,7
Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak 3,4
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olmak 1,2 2,4,5,6,7
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak 1
Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek 4,6,7
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına özgü öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak 1,2,3
Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak 1,2,3 1,3
Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve çözümleme yöntemlerini uygulamak 1,2,3 1,2,3
Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak 1,2,3
Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak 1,2,3 2
Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak 2,3
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek 3
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak 1,2
Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak 3,4,5,8
Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak 1,2,3,5 3,5
Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmak 1,2 7
Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve çözümleme yöntemlerini uygulamak 2
Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak 1,3
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak 1,2,3,4,5 6,7
Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek 3,4,5 4,6,7,8
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak 1 1
Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak 2,3 3,4
Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmak 3 4
Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve çözümleme yöntemlerini uygulamak 1,2 1,3,4
Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak 3 1,3,4
Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak 1,2 4
Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak 1,2,3 2
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek 1
Örgün ve uzaktan eğitim materyallerini geliştirebilmek 2
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek 1
Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek 3 1,2,3,4
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı özel ve resmi okullarda bilişim teknolojileri öğretmenliği ve/veya formatör öğretmenlik yapabilir veya özel kurumlarda eğitim teknoloğu, bilişim teknolojileri uzmanı, eğitim teknolojileri danışmanı olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Genel olarak başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin bir dersten başarılı olmaları için yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan ve ders ortalamalarının en az 50 puan olma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı:
Prof.Dr. Aysan ŞENTÜRK
Adres:Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok Görükle, Bursa 16059
Telefon: +90 224 2942231
aysan@uludag.edu.tr
Bologna Program Koordinatörü:
Doç. Dr. Salih BİRİŞÇİ
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok Görükle, Bursa 16059
Tel: +90 224 2942229
salihbirisci@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde halen 4 Profesör, 2 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 araştırma görevlisi doktor ve 1 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Bölümdeki olanaklar:
- 1 kütüphane
- 2 bilgisayar laboratuvarı
- 1 sunucu
- 40 adet ince istemci (thin client)
- 1 adet kesintisiz güç kaynağı
- 24 adet PC
- 1 akıllı sınıf (akıllı tahta, projeksiyon, ses sistemi)
- 7 adet projektör
- 1 adet network yazıcı
- 6 adet dizüstü bilgisayar
- 1 adet tarayıcı
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL1001 BİLİŞİM VE MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 5
BIL1003 EĞİTİMDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 2 0 5
BIL1005 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0001 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0003 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
GZK1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Zorunlu 2 0 0 3
GZK1003 TÜRK DİLİ 1 Zorunlu 3 0 0 5
GZK1005 YABANCI DİL 1 Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL1002 ALGORİTMA TASARIMI VE GELİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 5
BIL1004 ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI Zorunlu 3 0 0 5
BIL1006 PROGRAMLAMA ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0003 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0004 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
GZK1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
GZK1004 TÜRK DİLİ II Zorunlu 3 0 0 5
GZK1006 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL2101 BİLİŞİM SİSTEMLERİ DONANIMI Zorunlu 3 0 0 4
BIL2103 TEMEL PROGRAMLAMA Zorunlu 2 2 0 4
BIL2105 EĞİTİMDE GRAFİK VE CANLANDIRMA Zorunlu 2 2 0 4
BIL2115 ÖĞRETİM TASARIMI Zorunlu 3 0 0 4
MBZ0008 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL2102 BİLİŞİMDE ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2 0 0 3
BIL2104 BİLİŞİM ETİĞİ VE GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
BIL2106 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
BIL2108 İLERİ PROGRAMLAMA Zorunlu 2 2 0 4
MBZ0005 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0006 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL3101 EĞİTİMDE MODELLEME VE TASARIM Zorunlu 2 2 0 5
BIL3103 WEB TABANLI PROGRAMLAMA Zorunlu 2 2 0 5
BIL3105 BİLİŞİM ÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0011 EĞİTİMDE AHLÂK VE ETİK Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0012 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL3102 BİLGİSAYAR AĞLARI Zorunlu 3 0 0 3
BIL3104 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Zorunlu 3 0 0 3
BIL3106 İŞLETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
GKZ0002 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
MBZ0009 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0010 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 19
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL4101 FİZİKSEL PROGRAMLAMA Zorunlu 2 2 0 5
BIL4103 TEKNOLOJİ PLANLAMASI VE UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 4
MBBIL01 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Zorunlu 2 6 0 10
MBZ0014 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 22
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL4102 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
BIL4110 MOBİL PROGRAMLAMA Zorunlu 2 2 0 5
MBBIL02 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 2 6 0 10
MBZ0013 OKULLARDA REHBERLİK Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 22
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBS0001 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
GKS0001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 3
GKS0002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
GKS0003 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
GKS0004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
GKS0005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
GKS0009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
GKS0012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
GKS0014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
GKS0017 TÜRK MUSİKİSİ Seçmeli 2 0 0 3
MBS0002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0004 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
MBS0005 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0008 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
MBS0009 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
MBS0010 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
MBS0011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
MBS0012 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0013 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
MBS0014 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0016 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
MBS0017 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0018 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
MBS0020 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
BIL0001 ÇOKLU ORTAM TASARIMI VE ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
BIL0002 EĞİTİM YAZILIMI TASARIMI VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 4
BIL0003 EĞİTİMDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
BIL0004 EĞİTSEL OYUN VE OYUNLAŞTIRMA Seçmeli 2 0 0 4
BIL0006 EĞİTSEL VİDEO TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
BIL0007 İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ Seçmeli 2 0 0 4
BIL0008 MASAÜSTÜ YAYINCILIK Seçmeli 2 0 0 4
BIL0009 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 4
BIL0010 ÖZEL EĞİTİM VE TEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
BIL0011 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 4
BIL0012 TEKNOLOJİ VE YETİŞKİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr