Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1998-1999 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bölümde halen 2 Profesör, 3 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 2 araştırma görevlisi ve 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır.
Bölümün temel amacı, bilgisayar ve diğer bilgi teknolojileri konusunda lisans eğitimi vererek ilköğretim okullarında görev yapacak bilgisayar öğretmeni adaylarına öğretmenlik mesleğine ilişkin ihtiyaç duyulan bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı devlet ve özel statülü okullarda öğretmen, öğretim teknoloğu, formatör öğretmen ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışabilirler.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yükseköğretimde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı özel ve resmi okullarda bilişim teknolojileri öğretmenliği ve/veya formatör öğretmenlik yapabilecek veya özel kurumlarda eğitim teknoloğu, bilişim teknolojileri uzmanı, eğitim teknolojileri danışmanı olarak görev alabilecek, bilgi toplumunun oluşabilmesi için güncel ve yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerine hakim, bu teknolojilerin eğitime etkili entegrasyonunu gerçekleştirebilen, daha kaliteli bir eğitim için farklı öğrenme ortamları tasarlayabilen, öğretim araç ve gereçlerini nitelik ve nicelik açısından öğretim ihtiyaçları doğrultusunda geliştirebilen ve kullanabilen, disiplinler arası çalışabilen, bilimsel araştırma süreçlerini kullanabilen, alanında iyi yetişmiş, bilgiye ulaşma yollarını bilen, çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini kavrayan, açık fikirli, özgür düşünebilen, yaratıcı, milli, insani ve kültürel değerlerimizi benimsemiş; öğretmenlik mesleğini düzgün bir şekilde hem yazılı hem de sözlü olarak sergileyebilen, yabancı dil, genel kültür ve tarihsel bilgilere sahip toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, nitelikli mezunlar yetiştirmektir.
2012 yılı itibariyle bölümde 6 BAP projesinde yürütücü, 1 TÜBİTAK ve 1 Avrupa Birliği projesinde araştırmacı olarak çalışılmaktadır.
Bölüm öğretim elemanlarının üzerinde çalışmakta olduğu konulardan bazıları şunlardır:
1. Bilgisayar destekli eğitim,
2. Bilgisayar destekli yabancı dil eğitimi,
3. Eğitim teknolojisi,
4. Eğitim ve okul sistemlerinde bilgisayar kullanımı,
5. Eğitimde Web 2.0 teknolojileri kullanımı,
6. Eğitsel tasarım,
7. Mesleki gelişim
8. İnsan bilgisayar etkileşimi
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmak
2. Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve çözümleme yöntemlerini uygulamak
3. Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak
4. Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak
5. Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak
6. Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek
7. Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
8. Bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak
9. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olmak
10. Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
11. Alanına özgü öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
12. Örgün ve uzaktan eğitim materyallerini geliştirebilmek
13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanına özgü öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak
 • Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve çözümleme yöntemlerini uygulamak
 • Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak
 • Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Örgün ve uzaktan eğitim materyallerini geliştirebilmek
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanına özgü öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak
 • Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmak
 • Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak
 • Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Örgün ve uzaktan eğitim materyallerini geliştirebilmek
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak
 • Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmak
 • Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olmak
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına özgü öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak
 • Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve çözümleme yöntemlerini uygulamak
 • Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak
 • Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak
 • Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmak
 • Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve çözümleme yöntemlerini uygulamak
 • Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak
 • Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
 • Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak
 • Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmak
 • Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve çözümleme yöntemlerini uygulamak
 • Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak
 • Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak
 • Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
 • Örgün ve uzaktan eğitim materyallerini geliştirebilmek
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına özgü öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak 1,2 4,5,6
Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak 1,2 1,2,3
Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve çözümleme yöntemlerini uygulamak 1,2 1,2,3
Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak 2,3
Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak 1,2 1,2
Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak 1,2 3,4,5,6
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek 1,2 4,5,6
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 1 4,6
Örgün ve uzaktan eğitim materyallerini geliştirebilmek 1 1,5
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek 1,2 2,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına özgü öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak 1 4,5
Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak 1 2,3,4
Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmak 1 1,2,3
Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak 1
Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak 1 4,5
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olmak 6
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek 1 5
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 1 4,5
Örgün ve uzaktan eğitim materyallerini geliştirebilmek 1
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek 1 4
Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek 2,3
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak 1,2 1,2,4,5
Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak 3
Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmak 2
Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak 1,2 1,2,5,6,7
Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak 3,4
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olmak 1,2 2,4,5,6,7
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak 1
Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek 4,6,7
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına özgü öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak 1,2,3
Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak 1,2,3 1,3
Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve çözümleme yöntemlerini uygulamak 1,2,3 1,2,3
Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak 1,2,3
Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak 1,2,3 2
Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak 2,3
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek 3
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak 1,2
Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak 3,4,5,8
Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak 1,2,3,5 3,5
Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmak 1,2 7
Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve çözümleme yöntemlerini uygulamak 2
Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak 1,3
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak 1,2,3,4,5 6,7
Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek 3,4,5 4,6,7,8
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak 1 1
Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak 2,3 3,4
Bilgisayar bilimleri konularında uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olmak 3 4
Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve çözümleme yöntemlerini uygulamak 1,2 1,3,4
Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak 3 1,3,4
Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak 1,2 4
Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak 1,2,3 2
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek 1
Örgün ve uzaktan eğitim materyallerini geliştirebilmek 2
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek 1
Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek 3 1,2,3,4
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı özel ve resmi okullarda bilişim teknolojileri öğretmenliği ve/veya formatör öğretmenlik yapabilir veya özel kurumlarda eğitim teknoloğu, bilişim teknolojileri uzmanı, eğitim teknolojileri danışmanı olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Genel olarak başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin bir dersten başarılı olmaları için yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan ve ders ortalamalarının en az 50 puan olma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı:
Prof.Dr. Aysan ŞENTÜRK
Adres:Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok Görükle, Bursa 16059
Telefon: +90 224 2942231
aysan@uludag.edu.tr
Bologna Program Koordinatörü:
Dr. Öğr. Üyesi Salih BİRİŞÇİ
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok Görükle, Bursa 16059
Tel: +90 224 2942229
salihbirisci@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde halen 2 Profesör, 3 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 2 araştırma görevlisi ve 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Bölümdeki olanaklar:
- 1 kütüphane
- 2 bilgisayar laboratuvarı
- 1 sunucu
- 40 adet ince istemci (thin client)
- 1 adet kesintisiz güç kaynağı
- 24 adet PC
- 1 akıllı sınıf (akıllı tahta, projeksiyon, ses sistemi)
- 7 adet projektör
- 1 adet network yazıcı
- 6 adet dizüstü bilgisayar
- 1 adet tarayıcı
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I Zorunlu 3 2 0 12
EBB1003 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
İMT1005 MATEMATİK I Zorunlu 2 2 0 7
AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUR101 TÜRK DİLİ I: YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL1002 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II Zorunlu 3 2 0 12
EBB1004 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
İMT1006 MATEMATİK II Zorunlu 2 2 0 7
AİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUR102 TÜRK DİLİ II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL2003 PROGRAMLAMA DİLLERİ I Zorunlu 3 2 0 7
BIL2009 BİLGİSAYAR DONANIMI Zorunlu 2 2 0 6
BIL2011 ÖĞRETİM TASARIMI Zorunlu 2 2 0 5
EBB2003 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL2004 PROGRAMLAMA DİLLERİ II Zorunlu 3 2 0 6
BIL2010 EĞİTİMDE GRAFİK VE CANLANDIRMA Zorunlu 2 2 0 5
BIL2014 VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Zorunlu 2 2 0 5
BIL2016 EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI VE KULLANIMI Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL3001 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 5
BIL3003 İŞLETİM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI Zorunlu 2 2 0 5
EBB3005 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
ÖEB3001 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 3
SOS3015 BİLİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL3004 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
BIL3006 BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Zorunlu 2 2 0 5
BIL3010 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 5
EBB3006 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL4001 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
BIL4003 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ I Zorunlu 2 2 0 6
BIL4005 WEB TASARIMI Zorunlu 2 2 0 5
BIL4007 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
EBB4005 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 7
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL4004 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ II Zorunlu 2 2 0 10
BIL4006 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 8
EBB4006 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL2111 SUNUCU SİSTEMLERİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
FZK2001 FİZİK I Seçmeli 3 0 0 4
BIL2107 BİLGİSAYAR-İNSAN ETKİLEŞİMİ Seçmeli 3 0 0 4
BIL2109 GENÇLİK PROJELERİ GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 4
BIL2113 ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE EĞİTSEL FİLMLERİN ROLÜ Seçmeli 3 0 0 4
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL2110 MEDYA İŞLEME YAZILIMLARI Seçmeli 3 0 0 5
FZK2002 FİZİK II Seçmeli 3 0 0 5
BIL2112 YARDIMCI YAZILIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
BIL2114 EĞİTİMDE BİLGİSAYAR OYUNLARI TASARIMI Seçmeli 3 0 0 5
BIL2116 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL3011 INTERNET TABANLI PROGRAMLAMA Seçmeli 3 2 0 6
BIL3115 ROBOTİK EĞİTİM MATERYALİ GELİŞTİRME Seçmeli 3 2 0 6
BIL3013 UZAKTAN EĞİTİM Seçmeli 2 2 0 5
BIL3117 ÖĞRETİM YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 5
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL3008 ÇOKLU ORTAM TASARIMI VE ÜRETİMİ Seçmeli 2 2 0 6
BIL3118 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
BIL3110 UZAKTAN ÖĞRETİMTE ÜRETİM VE GELİŞTİRME SÜRECİ Seçmeli 3 0 0 5
BIL3116 ANİMASYON ODAKLI EĞİTİM MATERYALİ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 5
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL4205 İLETİŞİM VE DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 2
BIL4501 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 2
BIL 4111 OKUL TEKNOLOJİSİ PLANLAMASI VE KOORDİNASYONU Seçmeli 3 0 0 5
BIL4105 MAKRO İLE PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 5
BIL4107 ESTETİK VE TASARIM Seçmeli 3 0 0 5
BIL4109 ÜÇ BOYUTLU PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL4104 İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 5
BIL4106 MOBİL PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
BIL4108 GÖMÜLÜ SİSTEMLER VE ROBOTİK UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 5
BIL4112 BİLİŞİM VE ETİK Seçmeli 3 0 0 5
BIL4204 HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr