Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Public Finance
General Description
1
Brief History
Department of Public Finance, established as a chair of public finance in 1972 within Bursa Economic and Commercial Sciences Academy, being one of the seven departments in the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Uludağ University and has continued educational activities since 1982. There are both formal and evening educations at the department. The Department has the following sub-departments: Public Finance Theory, Fiscal Policy, Fiscal Law, Budget and Fiscal Planning.
2
Qualification Awarded
Department of Public Finance is subject to 240 ECTS credits in the fields of Public Finance science. When the program is completed successfully and programs qualifications are met, Bachelor degree is achieved in the field of Public Finance.
3
Level of Qualification
First Cycle
4
Specific Admission Requirements
Candidates have to have a high school diploma or its equivalent, and get an adequate score at University Entrance Exam.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
Students should fulfill 240 ECTS which has been predetermined at department programme including must and elective courses. In addition, Cumulative Grade Point Average (CGPA) must be at least 2.00/4.00 to earn Bachelors degree for Public Finance.
7
Profile of The Programme
The Department of Public Finance, aims to give graduates, who have the qualifications to compete in national and international level, especially in the field of public finance, also in the fields of economics, business administration and law; questioning, researching, analytical thinking and have a strong ability to interpret and synthesize. For this purpose, there are main courses in the curriculum which are specific to the department of public finance, such as theory of public finance, public economics, budget, fiscal policy and tax law. In addition, there are some courses from other departments of the faculty. 25% percent of the courses in the curriculum is composed of partial elective courses which are in the field of their interests
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Being able to comprehend the basic concepts and theoretical knowledge in the field of public finance and grasp their details.
2. Having the knowledge of public finance, law, economics, public administration, management and accounting required in a qualified employee who is demanded by the public and private sectors and being able to utilize this knowledge.
3. Analyzing and evaluating hypothetical knowledge as well as offering solutions in the field of public finance.
4. Taking responsibility in studies related to the field of public finance and being able to arrange and independently conduct such studies.
5. Being able to offer and share alternative solutions in the field of public finance with awareness for lifelong learning and critical thinking.
6. Being able to evaluate the knowledge that is acquired during the education period through building cause-effect relations; being able to foresee what kind of knowledge is required in which situation (where and when) and why.
7. Being able to share theoretical and practical knowledge in the field of public finance and translate them into teamwork activities.
8. Having competence of written and verbal communication in Turkish; being able to speak a foreign language at a level to exchange ideas on the field of public finance.
9. Being conscious about the social, scientific and professional ethics; being open to change and new ideas.
10. Being able to present opinions as to current issues in public finance, to enhance them as well as to use them in interpreting events.
SKILLS Cognitive - Practical
 • Having the knowledge of public finance, law, economics, public administration, management and accounting required in a qualified employee who is demanded by the public and private sectors and being able to utilize this knowledge.
 • Analyzing and evaluating hypothetical knowledge as well as offering solutions in the field of public finance.
 • Being able to share theoretical and practical knowledge in the field of public finance and translate them into teamwork activities.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Being able to comprehend the basic concepts and theoretical knowledge in the field of public finance and grasp their details.
 • Having the knowledge of public finance, law, economics, public administration, management and accounting required in a qualified employee who is demanded by the public and private sectors and being able to utilize this knowledge.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Being able to present opinions as to current issues in public finance, to enhance them as well as to use them in interpreting events.
 • Being conscious about the social, scientific and professional ethics; being open to change and new ideas.
 • Being able to evaluate the knowledge that is acquired during the education period through building cause-effect relations; being able to foresee what kind of knowledge is required in which situation (where and when) and why.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Taking responsibility in studies related to the field of public finance and being able to arrange and independently conduct such studies.
 • Being able to share theoretical and practical knowledge in the field of public finance and translate them into teamwork activities.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Having competence of written and verbal communication in Turkish; being able to speak a foreign language at a level to exchange ideas on the field of public finance.
 • Being able to offer and share alternative solutions in the field of public finance with awareness for lifelong learning and critical thinking.
 • Being able to share theoretical and practical knowledge in the field of public finance and translate them into teamwork activities.
COMPETENCES Learning Competence
 • Being able to offer and share alternative solutions in the field of public finance with awareness for lifelong learning and critical thinking.
 • Being able to evaluate the knowledge that is acquired during the education period through building cause-effect relations; being able to foresee what kind of knowledge is required in which situation (where and when) and why.
 • Analyzing and evaluating hypothetical knowledge as well as offering solutions in the field of public finance.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
3-Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
Maliye alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 2 1,4,5
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 1 1,4,5
Maliye alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 1 2,4
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 1 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
6-İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
Maliye alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme. 1 1,2,3
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 1 3,4
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma. 1,2 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
4-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
Güncel mali konulara dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme. 1,2 1,4
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
2-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
3-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
4-Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
5-Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
Maliye alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 2 2,3
Maliye alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme. 1,2,3 1,2,3,4
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme. 1,4 1,3,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
3-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
4-Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
5-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile maliye alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 2 1,4
Maliye alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 2 1,2
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
4-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
5-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
6-Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
Maliye alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 1 1,4,6
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 1,2 1,2,6,
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile maliye alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 3 1,4,7
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Our graduates are employed in a wide range of positions in both public and private sectors. They can work as a tax inspector, state auditor, government budget expert, administrative law judge, revenue expert, financial advisor, certified public accountant, customs broker, manager etc.
10
Access to Further Studies
Graduates, who have successfully completed undergraduate degree, providing at least minimum acceptable ALES (Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Exam) score and have a sufficient command on a foreign language, may apply to graduate programmes in Turkey or abroad
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Each student has to register for the classes at the beginning of the term, and she/he has to attend at least 70% of the classes to be able to enter the final exam. Students are made to take at least one mid-term and one final examination for each of the courses during a semester. The final grade for success is calculated by taking in account 40% of the mid-term grade and 60% of the final examination grade. Grades taken from the term papers, quizzes etc. can also be included in the calculation of the mid-term examination grade. All exams are assessed over a total of 100. For a student to be included in the Conditional Assessment System she/he needs to get a minimum of 20 as raw final grade and in order to be successful from a class her/his raw final grade must be at least 50. Besides, she/he must get a minimum of 50 as the final examination grade. A student is successful if she/he receives AA, BA, BB, CB and CC as the letter grade from a class. The letter grades of DC and DD stand for conditional success. In these cases, in order for a student to be successful from the class, her/his Cumulative Grade Point Average (CGPA) should be at least 2.0.
12
Graduation Requirements
In order to graduate from the programme, it is required to pass all the courses in the programme (equivalent to total 240 ECTS) and to have a minimum cumulative GPA of 2.00 over 4.00
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Bursa Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
Görükle Kampüsü, Nilüfer, Bursa, Türkiye
Telefon (224) 294 10 93
Faks (224) 294 10 03
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Tolga DEMİRBAŞ
e-posta: tolga@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Prof.Dr. Adnan GERÇEK
e-posta: agercek@uludag.edu.tr
Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Feride BAKAR TÜREGÜN
e-posta: feridebakar@uludag.edu.tr
Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Reyhan LEBA
e-posta: reyhan@uludag.edu.tr
Farabi Koordinatörü: Prof.Dr. Tolga DEMİRBAŞ
e-posta: tolga@uludag.edu.tr
15
Facilities
Education language is Turkish in the department. A library, reading room and a computer lab is available for students` use. Students have the opportunity of studying at contracting universities during at most two semesters within the Erasmus and Farabi programmes.
Presently, there are 7 professors, 1 associate professor, 3 assistant professors, 6 research assistants and 4 project assistants at the department
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO1005 MATHEMATICS Compulsory 3 0 0 5
IKT1203 INTRODUCTION TO ECONOMICS Compulsory 3 0 0 5
ISL1003 BUSINESS Compulsory 3 0 0 5
ISL1201 ACCOUNTING I Compulsory 3 0 0 5
KAM1201 INTRODUCTION TO LAW Compulsory 3 0 0 4
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Compulsory 2 0 0 2
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 2
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO1202 DESCRIPTIVE STATISTICS Compulsory 3 0 0 5
IKT1204 MICRO ECONOMICS Compulsory 3 0 0 5
ISL1202 ACCOUNTING II Compulsory 3 0 0 5
KAM1406 CONSTITUTIONAL LAW Compulsory 3 0 0 4
MAL1102 PUBLIC FINANCE I Compulsory 3 0 0 5
ATA102 ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTIONS II Compulsory 2 0 0 2
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
Click to choose optional courses. 2
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
IKT2105 MACRO ECONOMICS Compulsory 3 0 0 7
KAM2405 LAW OF OBLIGATIONS Compulsory 3 0 0 6
MAL2101 PUBLIC FINANCE II Compulsory 3 0 0 6
MAL2103 GOVERNMENT DEBTS Compulsory 3 0 0 6
Click to choose optional courses. 5
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISL2502 COMMERCIAL LAW Compulsory 3 0 0 6
MAL2102 PUBLIC FINANCE HISTORY Compulsory 3 0 0 6
MAL2202 LOCAL ADMINISTRATION FINANCE Compulsory 3 0 0 7
MAL2402 TAX LAW Compulsory 3 0 0 6
Click to choose optional courses. 5
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAL3201 PUBLIC BUDGETING Compulsory 3 0 0 7
MAL3301 PUBLIC ECONOMICS Compulsory 3 0 0 6
MAL3401 TURKISH TAX SYSTEM I Compulsory 3 0 0 7
Click to choose optional courses. 10
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAL3002 RESEARCH METHODS Compulsory 3 0 0 5
MAL3102 INTERNATIONAL PUBLIC FINANCE Compulsory 3 0 0 5
MAL3302 ECONOMIC DEVELOPMENT AND TAXATION Compulsory 3 0 0 5
MAL3402 TURKISH TAX SYSTEM II Compulsory 3 0 0 5
Click to choose optional courses. 10
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAL4001 CURRENT ISSUES Compulsory 3 0 0 5
MAL4301 FISCAL POLICY Compulsory 3 0 0 5
MAL4401 TAX PENALTY LAW Compulsory 3 0 0 5
Click to choose optional courses. 15
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAL4202 PUBLIC FISCAL AUDITING Compulsory 3 0 0 7
MAL4306 FISCAL POLICY II Compulsory 3 0 0 5
MAL4402 FISCAL ENFORCEMENT LAW Compulsory 3 0 0 8
Click to choose optional courses. 10
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAD101 FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) - I Optional 2 0 0 2
YAD101 FOREIGN LANGUAGE I Optional 2 0 0 2
YAD111 GERMAN I Optional 2 0 0 2
YAD111 FOREIGN LANGUAGE I (GERMAN) Optional 2 0 0 2
YAD121 FOREIGN LANGUAGE I (FRENCH) Optional 2 0 0 2
YAD121 FOREIGN LANGUAGE I (FRENCH) Optional 2 0 0 2
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
YAD102 FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) - II Optional 2 0 0 2
YAD102 FOREIGN LANGUAGE II Optional 2 0 0 2
YAD112 GERMAN TEACHING II Optional 2 0 0 2
YAD112 FOREIGN LANGUAGE II (GERMAN) Optional 2 0 0 2
YAD122 FOREIGN LANGUAGE II (FRENCH) Optional 2 0 0 2
YAD122 FOREIGN LANGUAGE II (FRENCH) Optional 2 0 0 2
3. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
CAL2101 SOCIAL POLICY Optional 3 0 0 5
CAL2405 COMMUNICATION AT WORK Optional 3 0 0 5
EKO2003 OFFICE PROGRAMS -CALCULATION Optional 3 0 0 5
IKT2301 SERVICE ECONOMICS Optional 3 0 0 5
ISL2103 MANAGEMENT Optional 3 0 0 5
ISL2201 END OF PERIOD TRANSACTIONS IN ACCOUNTING Optional 3 0 0 5
ISL2203 FINANCE MATHEMATICS Optional 3 0 0 5
KAM2203 PUBLIC ADMINISTRATION Optional 3 0 0 5
KAM2401 CRIMINAL LAW Optional 3 0 0 5
MAL2105 PAYROLL OBLIGATIONS Optional 3 0 0 5
ULU2105 INTERNATIONAL RELATIONS Optional 3 0 0 5
4. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
CAL2304 SOCIAL STRUCTURE OF TURKEY Optional 3 0 0 5
EKO2004 OFFICE PROGRAMS-WORD PROCESSING Optional 3 0 0 5
IKT2306 INDUSTRIAL ECONOMICS Optional 3 0 0 5
IKT2402 ECONOMIC SYSTEMS Optional 3 0 0 5
ISL2208 INCORPORATION ACCOUNTING Optional 3 0 0 5
ISL2210 ENTREPRENEURSHIP Optional 3 0 0 5
KAM2114 HISTORY OF TURKISH DEMOCRACY Optional 3 0 0 5
KAM2308 URBAN ANALYSIS Optional 3 0 0 5
KAM2402 CIVIL LAW Optional 3 0 0 5
MAL2104 TAX PSYCHOLOGY Optional 3 0 0 5
ULU2106 THE BALKANS Optional 3 0 0 5
5. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
CAL3105 LABOR ECONOMICS Optional 3 0 0 5
EKO3203 STATISTICAL PACKAGES Optional 3 0 0 5
IKT3103 MONETARY THEORY AND POL. Optional 3 0 0 5
IKT3303 AGRICULTURAL ECONOMY Optional 3 0 0 5
IKT3305 WORLD ECONOMY Optional 3 0 0 5
IKT3307 INTERNATIONAL TRADE THEO. Optional 3 0 0 5
ISL3105 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Optional 3 0 0 5
ISL3211 BANK ACCOUNTING Optional 3 0 0 5
ISL3215 FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS Optional 3 0 0 5
ISL3303 MARKETING MANAGEMENT Optional 3 0 0 5
ISL3305 CONSUMER BEHAVIOR Optional 3 0 0 5
KAM3205 INFORMATION SOCIETY AND E-GOVERNMENT Optional 3 0 0 5
KAM3405 LAW OF CONSTITUTIONAL JURISDICTION Optional 3 0 0 5
MAL3203 TREASURY AND TRANSACTIONS Optional 3 0 0 5
MAL3403 FOREING TRADE PROCEDURES AND TAXES Optional 3 0 0 5
ULU3305 LAW OF DIPLOMACY Optional 3 0 0 5
6. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
CAL3204 BUSINESS LAW Optional 3 0 0 5
EKO3010 ADVANCED EXCEL Optional 3 0 0 5
IKT3102 POLITICAL ECONOMY Optional 3 0 0 5
IKT3206 ECONOMICS OF WELFARE Optional 3 0 0 5
IKT3308 INTERNATIONAL TRADE POLIC. Optional 3 0 0 5
ISL3104 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Optional 3 0 0 5
ISL3206 COST ACCOUNTING Optional 3 0 0 5
ISL3216 ANALYSIS OF SECURITIES Optional 3 0 0 5
ISL3216 SECURITY ANALYSIS Optional 3 0 0 5
ISL3310 MARKETING RESEARCH Optional 3 0 0 5
KAM3302 URBANIZATION AND HOUSING POLICY Optional 3 0 0 5
KAM3304 ENVIRONMENTAL POLITICS Optional 3 0 0 5
KAM3404 ADMINISTRATIVE LAW Optional 3 0 0 5
MAL3202 GOVERNMENTAL ACCOUNTING Optional 3 0 0 5
MAL3304 PUBLIC FINANCE OF THE EUROPEAN UNION Optional 3 0 0 5
MAL3306 PUBLIC DECISION MAKING Optional 3 0 0 5
MAL3308 HEALTH SERVICES AND FINANCING Optional 3 0 0 5
7. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
CAL4103 DIGITAL TRANSFORMATION AN WORK Optional 3 0 0 5
CAL4107 WAGE SYSTEM&PRODUCTIVITY Optional 3 0 0 5
CAL4205 SOCIAL SECURITY LAW Optional 3 0 0 5
EKO4111 TIME SERIES ANALYSIS Optional 3 0 0 5
EKO4201 SIX SIGMA Optional 3 0 0 5
IKT4203 BUSINESS CYCLES AND FINANCIAL CRISIS Optional 3 0 0 5
IKT4307 ECONOMIC DEVELOPMENT Optional 3 0 0 5
IKT4309 ECONOMICS OF INFORMATION AND TECHONOLGY Optional 3 0 0 5
ISL4105 PUBLIC RELATIONS Optional 3 0 0 5
ISL4201 ACCOUNTING AUDIT Optional 3 0 0 5
ISL4301 ADVERTISING Optional 3 0 0 5
KAM4409 ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEMS ISO14000 Optional 3 0 0 5
MAL4201 PUBLIC ENTERPRISES AND PRIVATISATION Optional 3 0 0 5
MAL4303 COST-BENEFIT ANALYSIS Optional 3 0 0 5
MAL4403 TAX JURISDICTION LAW Optional 3 0 0 5
ULU4103 INTERNATIONAL TERRORISM Optional 3 0 0 5
8. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
CAL4108 EMPLOYMENT&UNEMPLOYMENT Optional 3 0 0 5
CAL4206 LAW OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH Optional 3 0 0 5
IKT4110 ECONOMIC POLICY Optional 3 0 0 5
IKT4112 ECONOMY OF TURKEY Optional 3 0 0 5
IKT4302 INTERNATIONAL FINANCE Optional 3 0 0 5
IKT4304 REGIONAL ECONOMICS Optional 3 0 0 5
ISL4108 TOTAL QUALITY MANAGEMENT Optional 3 0 0 5
ISL4216 ACCOUNTING STANDARTS Optional 3 0 0 5
ISL4308 LOGISTIC MANAGEMENT Optional 3 0 0 5
KAM4112 TURKISH POLITICAL LIFE Optional 3 0 0 5
KAM4204 ADMINISTRATIVE REFORM Optional 3 0 0 5
MAL4102 FISCAL INCENTIVE SYSTEM Optional 3 0 0 5
MAL4302 GLOBALIZATION AND FISCAL STRUCTURE Optional 3 0 0 5
MAL4304 DEVELOPMENTS IN FISCAL POLICY Optional 3 0 0 5
MAL4404 TAX APPLICATIONS Optional 3 0 0 5
MAL4406 PUBLIC FINANCE OF THE EUROPEAN UNION AND TURKEY Optional 3 0 0 5
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr