Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Computer Education and Instructional Technology
General Description
1
Brief History
Institute of Education, Department of Computer Education and Instructional Technology offers master’s program since 2011-2012 academic year. The department is currently holds 2 professor, 3 associate professor, 2 assistant professor, 2 research assistant and 2 lecturers. The primary aim of the masters is to gain specialized skills in the field of information technologies In addition; we aim to train master’s students to follow the latest developments in the instructional technology field in order to evaluate and manage projects and to use these technologies effectively in the field.
2
Qualification Awarded
This program offers 120 ECTS credits in the field of Computer Education and Instructional Technology master’s degree. Graduates who successfully completed the program with established qualifications shall have a master’s degree with thesis in Computer Education and Instructional Technology.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
1. 4-year University diploma from Computer Education and Instructional Technology 2. Eligible score from the Selection Examination for Academic and Graduate Studies (ALES) 3. Eligible score from the foreign language exam (ÜDS or KPDS) 4. Eligible score from the interview with the jury
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
To obtain master’s degree in Computer Education and Instructional Technology program the students must successfully complete the required and elective courses (total 120 ECTS, maintain the minimum cumulative GPA of 70/100, and defend the thesis successfully in front of an elected jury.
7
Profile of The Programme
The aim of the programme is to graduate master’s student who can work as an educational technologist or educational technology assistant who knows updated and innovative technologies, applies these technologies in educational environment, designs original learning environment, develops new materials to meet the needs, works interdisciplinary, respects cultural, social and universal values, open minded, creative and qualified.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Design, run and report scientific research.
2. Design, develop, implement and evaluate instructional systems.
3. Explain and use the theories, concepts and terminology of the instructional technology field in place.
4. Use the literature in accordance with the ethical rules.
5. Collect and analyze both quantitative and qualitative data by using the appropriate methods.
6. Design, implement and evaluate the process of integration of technology in education.
7. Leads the improvements in the instructional technology field.
8. Contribute to the development of relationship with other disciplines related to the field.
9. Publish research findings in national and international conferences and scientific journals.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Eğitim ile teknolojinin bütünleştirilmesi süreçlerini tasarlar, uygular ve değerlendirir. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
2-Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
3-Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
Alan yazından etik kurallar çerçevesinde yararlanır. 1,2,3
Araştırmalarını ulusal ve uluslararası konferanslar ve bilimsel yayınlarda yayımlar. 1,2,3
Alan ile ilgili diğer disiplinlerle ilişkisinin gelişmesine katkıda bulunur. 1,2,3
Nicel ve nitel araştırma verilerini uygun yöntemleri kullanarak toplar, çözümler ve yordar. 1,2,3
Öğretim teknolojileri alanının geliştirilmesinde liderlik eder. 1,2,3
Öğretim sistemleri tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir. 1,2,3
Alanın kuramlarını, kavramlarını ve terminolojisini açıklar ve yerinde kullanır. 1,2,3
Bilimsel araştırmaları tasarlar, yürütür ve rapor eder. 1,2,3
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
Alanın kuramlarını, kavramlarını ve terminolojisini açıklar ve yerinde kullanır. 1,2
Nicel ve nitel araştırma verilerini uygun yöntemleri kullanarak toplar, çözümler ve yordar. 1,2
Alan yazından etik kurallar çerçevesinde yararlanır. 1,2
Alan ile ilgili diğer disiplinlerle ilişkisinin gelişmesine katkıda bulunur. 1,2
Araştırmalarını ulusal ve uluslararası konferanslar ve bilimsel yayınlarda yayımlar. 1,2
Öğretim teknolojileri alanının geliştirilmesinde liderlik eder. 1,2
Bilimsel araştırmaları tasarlar, yürütür ve rapor eder. 1,2
Öğretim sistemleri tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir. 1,2
Eğitim ile teknolojinin bütünleştirilmesi süreçlerini tasarlar, uygular ve değerlendirir. 1,2
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
3-Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretirve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
Alan yazından etik kurallar çerçevesinde yararlanır. 1,2,3
Öğretim teknolojileri alanının geliştirilmesinde liderlik eder. 1,2,3
Araştırmalarını ulusal ve uluslararası konferanslar ve bilimsel yayınlarda yayımlar. 1,2,3
Bilimsel araştırmaları tasarlar, yürütür ve rapor eder. 1,2,3
Alan ile ilgili diğer disiplinlerle ilişkisinin gelişmesine katkıda bulunur. 1,2,3
Eğitim ile teknolojinin bütünleştirilmesi süreçlerini tasarlar, uygular ve değerlendirir. 1,2,3
Alanın kuramlarını, kavramlarını ve terminolojisini açıklar ve yerinde kullanır. 1,2,3
Öğretim sistemleri tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir. 1,2,3
Nicel ve nitel araştırma verilerini uygun yöntemleri kullanarak toplar, çözümler ve yordar. 1,2,3
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
2-Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
4-Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Öğretim sistemleri tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir. 1,2,3,4
Alanın kuramlarını, kavramlarını ve terminolojisini açıklar ve yerinde kullanır. 1,2,3,4
Nicel ve nitel araştırma verilerini uygun yöntemleri kullanarak toplar, çözümler ve yordar. 1,2,3,4
Öğretim teknolojileri alanının geliştirilmesinde liderlik eder. 1,2,3,4
Alan ile ilgili diğer disiplinlerle ilişkisinin gelişmesine katkıda bulunur. 1,2,3,4
Bilimsel araştırmaları tasarlar, yürütür ve rapor eder. 1,2,3,4
Eğitim ile teknolojinin bütünleştirilmesi süreçlerini tasarlar, uygular ve değerlendirir. 1,2,3,4
Alan yazından etik kurallar çerçevesinde yararlanır. 1,2,3,4
Araştırmalarını ulusal ve uluslararası konferanslar ve bilimsel yayınlarda yayımlar. 1,2,3,4
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
4-Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.
Öğretim sistemleri tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir. 1,2,3,4
Öğretim teknolojileri alanının geliştirilmesinde liderlik eder. 1,2,3,4
Eğitim ile teknolojinin bütünleştirilmesi süreçlerini tasarlar, uygular ve değerlendirir. 1,2,3,4
Bilimsel araştırmaları tasarlar, yürütür ve rapor eder. 1,2,3,4
Alan ile ilgili diğer disiplinlerle ilişkisinin gelişmesine katkıda bulunur. 1,2,3,4
Alanın kuramlarını, kavramlarını ve terminolojisini açıklar ve yerinde kullanır. 1,2,3,4
Araştırmalarını ulusal ve uluslararası konferanslar ve bilimsel yayınlarda yayımlar. 1,2,3,4
Nicel ve nitel araştırma verilerini uygun yöntemleri kullanarak toplar, çözümler ve yordar. 2,3,4
Alan yazından etik kurallar çerçevesinde yararlanır. 1,2,3,4
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
2-Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.
3-Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.
4-Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.
Öğretim sistemleri tasarlar, geliştirir, uygular ve değerlendirir. 1,2
Bilimsel araştırmaları tasarlar, yürütür ve rapor eder. 1,2
Eğitim ile teknolojinin bütünleştirilmesi süreçlerini tasarlar, uygular ve değerlendirir. 1,2
Alan yazından etik kurallar çerçevesinde yararlanır. 1,2,3,4
Alan ile ilgili diğer disiplinlerle ilişkisinin gelişmesine katkıda bulunur. 1,2,3,4
Alanın kuramlarını, kavramlarını ve terminolojisini açıklar ve yerinde kullanır. 1,2,3,4
Öğretim teknolojileri alanının geliştirilmesinde liderlik eder. 1,2,3,4
Araştırmalarını ulusal ve uluslararası konferanslar ve bilimsel yayınlarda yayımlar. 1,3
Nicel ve nitel araştırma verilerini uygun yöntemleri kullanarak toplar, çözümler ve yordar. 1
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Graduates can be employed as educational technologists and IT advisors or pursue their career at the universities
10
Access to Further Studies
Upon successful completion of master’s degree, candidate can study in a doctoral program at a related field.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Students have to attend 70% of theoretical, 80% of practical sessions of courses. Students take at least one final examination for each course at the end of the semester All exams are evaluated over 100 points. Students are required to receive at least 70 from the final examination. Those who receive one of the following letter grades “AA, BA, BB, CB, and CC” are considered successful.
12
Graduation Requirements
To complete the master’s degree in Computer Education and Instructional Technology program the students must successfully complete the required and elective courses (total 120 ECTS), maintain the minimum cumulative GPA of 70/100 and defend the thesis successfully in front of an elected jury.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Anabilim Dalı Başkanı:
Prof.Dr. Aysan ŞENTÜRK
Adres:Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok Görükle, Bursa 16059
Telefon: +90 224 2942231
aysan@uludag.edu.tr
Bologna Program Koordinatörü:
Dr. Öğr. Üyesi Salih BİRİŞÇİ
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok Görükle, Bursa 16059
Tel: +90 224 2942229
salihbirisci@uludag.edu.tr
15
Facilities
The department is currently holds 2 professor, 3 associate professor, 2 assistant professor, 2 research assistant and 2 lecturers. Department facilities are:
2 computer labs
1 server
40 thin client
An uninterruptible power supply units
24 PC
8 tablets
1 camera
2 smart classrooms (smart board, projector, sound system)
7 projectors
1 network printer
9 laptops
2 scanner
2 video camera
1 optic reader
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BIL6101 ADVANCED STATISTICAL METHODS Compulsory 3 0 0 7
BIL6103 SCIENTIFIC RESEARCH METHODS AND RESEARCH ETHICS Compulsory 3 0 0 8
BIL6181 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS I Compulsory 4 0 0 5
BIL6191 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 9
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BIL5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 3
BIL6102 EVALUATION AND CHANGE IN TEACHING Compulsory 3 0 0 6
BIL6104 INTEGRATION OF WEB 2.0 TECHNOLOGIES INTO EDUCATION Compulsory 3 0 0 6
BIL6182 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS II Compulsory 4 0 0 2
BIL6192 THESIS CONSULTING II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 12
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BIL6183 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS III Compulsory 4 0 0 5
BIL6193 THESIS CONSULTING III Compulsory 0 1 0 10
YET6177 PROFICIENCY EXAM Compulsory 0 0 0 15
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BIL6184 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS IV Compulsory 4 0 0 5
BIL6194 THESIS CONSULTANTS IV Compulsory 0 1 0 25
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BIL6185 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS V Compulsory 4 0 0 5
BIL6195 THESIS CONSULTING V Compulsory 0 1 0 25
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BIL6186 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS VI Compulsory 4 0 0 5
BIL6196 THESIS CONSULTING VI Compulsory 0 1 0 25
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BIL6187 PHD SPECIALISED FIELD COURSE VII Compulsory 4 0 0 5
BIL6197 THESIS CONSULTING VII Compulsory 0 1 0 25
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BIL6188 PHD SPECIALISED FIELD COURSE VIII Compulsory 4 0 0 5
BIL6198 THESIS CONSULTING VIII Compulsory 0 1 0 25
Total 30
15. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BIL1102-BH ALGORTHM DESIGN AND DEVELOPMENT Compulsory 2 2 0 8
BIL2103-BH BASIC PROGRAMMING Compulsory 2 2 0 4
BIL2115-BH INSTRUCTIONAL DESIGN Compulsory 3 0 0 4
BIL3104-BH OPEN AND DISTANCE EDUCATION Compulsory 3 0 0 3
BIL4103-BH TECHNOLOGY PLANNING AND APPLICATIONS Compulsory 2 0 0 4
Total 23
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BIL6105 SCALE DEVELOPMENT Optional 2 0 0 3
BIL6107 ANIMATION AND SIMULATION IN EDUCATION Optional 2 0 0 3
BIL6109 FUTURE EDUCATION AND TRAINING PROGRAMS Optional 2 0 0 3
BIL6111 DATA ANALYSIS IN QUALITATIVE RESEARCH Optional 2 0 0 3
BIL6113 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND AUGMENTED REALITY Optional 2 0 0 3
BIL6115 PROGRAMMING TEACHING Optional 2 0 0 3
BIL6117 DATA COLLECTION TOOLS Optional 2 0 0 3
BIL6119 EDUCATIONAL RESEARCH IN SOCIAL MEDIA Optional 2 0 0 3
BIL6121 ADVANCED READINGS IN INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES Optional 2 0 0 3
BIL6123 INSTRUCTIONAL DESIGN AND MODELS Optional 2 0 0 3
BIL6125 QUALITY ASURANCE IN ONLINE EDUCATION Optional 2 0 0 3
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
BIL6106 EDUCATIONAL DATA MINING Optional 2 0 0 4
BIL6108 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES AND PARTICIPATION Optional 2 0 0 4
BIL6110 TECHNOLOGY INTEGRATION IN TEACHING Optional 2 0 0 4
BIL6112 SMART TOYS IN LEARNING ENVIRONMENTS Optional 2 0 0 4
BIL6114 CLINICAL COUNSELING MODEL IN TEACHER EDUCATION Optional 2 0 0 4
BIL6116 RESEARCH IN INSTRUCTIONAL DESIGN Optional 2 0 0 4
BIL6118 RESEARCH APPLICATIONS IN EDUCATION Optional 2 0 0 4
BIL6120 CURRICULUM DEVELOPMENT IN TURKISH EDUCATION SYSTEM Optional 2 0 0 4
BIL6122 ONLINE COURSE DEIGN Optional 2 0 0 4
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr