Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesindeki dört enstitüden biri olan Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1982 yılında kurulmuş olup 1982-1983 eğitim-öğretim yılından bu yana yüksek lisans ve doktora programları yürütmektedir.
Enstitü bünyesinde yer alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı;
- Çalışma Ekonomisi,
- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
- Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi ve
- Yönetim ve Çalışma Psikolojisi olmak üzere dört bilim dalından oluşmaktadır.
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim dalında, yüksek lisans düzeyinde iki tezli yüksek lisans programı (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Tezli Yüksek Lisans Programı ve Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Tezli Yüksek Lisans Programı); doktora düzeyinde ise Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı olarak tek program yürütülmektedir.
2
Verilen Derece
Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı doktora programı 120-240 AKTS üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programına başvurabilmek için; - Lisans mezuniyetleri Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Sosyoloji, Psikoloji ve Hukuk olup Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı altında açılan, Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları, Sosyal Politika, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programları dâhil) Yüksek Lisans yapmış olmak; - Yüksek Lisansta en az 3,0 GANO’ya; - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı´ndan (ALES) son üç yılda en az 55 (eşit ağırlık) puana; - İngilizce, Fransızca, Almanca veya Arapça olmak üzere aşağıda belirtilen sınavlardan asgari puana sahip olmak gereklidir. * KPDS, ÜDS veya TOEFL IBT için en az 55 * TOEFL CBT için en az 134 * TOEFL PBT için en az 453. Türkiye’de eğitim görenler hariç olmak üzere yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe Yeterlilik Belgesine sahip olması gereklidir. Doktora giriş sınavlarına başvurmak isteyen adayların Üniversitenin web sayfasında ilan edilen başvuru ve kayıt tarihleri içerisinde gerekli belgelerle birlikte elektronik ortamda başvuru yapmaları gereklidir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı (%50), yüksek lisans not ortalaması (%15), yabancı dil başarı puanı (%15) ve yazılı/mülakat sınav sonucu (%20) değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sonucu en az yetmiş (70) puan alan adaylar sıralanarak açılan kontenjan sayısı kadar öğrenci başarılı kabul edilir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora programına, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 240 AKTS’den başarılı olmaları gerekir. Bu kredi yükünün bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, ders aşamasında en az sekiz ders ve seminerden oluşması; geri kalan yükün ders aşaması sonrası seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından sağlanması zorunludur.
7
Program Profili
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Programı disiplinler arası bakış açısıyla sosyal politika alınana ilişkin evrensel ve çağdaş tartışmalara ulaşmayı amaçlamıştır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
2. Alana ilişkin farklı disiplinlerden elde edilen bilgileri etkin bir biçimde güncel olaylara uyarlayabilme
3. Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
4. Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
5. Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
6. Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
7. Türkçe’nin yazılı ve sözlü kurallarına hakim olma ve yabancı dilbilgisini üst düzeyde kullanabilme
8. Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
9. Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
10. Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
 • Türkçe’nin yazılı ve sözlü kurallarına hakim olma ve yabancı dilbilgisini üst düzeyde kullanabilme
 • Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
 • Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Bilimsel standartlara uygun bir biçimde, toplumsal sorunlara somut çözümler getirebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
 • Türkçe’nin yazılı ve sözlü kurallarına hakim olma ve yabancı dilbilgisini üst düzeyde kullanabilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
 • Siyasal ve iktisadi güncel gelişmeleri, kavramsal düzeyde ve derinlemesine analiz edebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
 • Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Toplumsal sorunlara ilişkin önerilen çözümlerde, sosyal adalet ilkesini gözetme
 • Bilimsel bilginin ülke ve evrensel gereklilikler için kullanabilme kaygısını taşıma
Öğrenme Yetkinliği
 • Sosyal politika disiplinine ilişkin bilimsel ve ahlaki ilkelerin bilincinde olma
 • Sosyal Politika ve çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemelerin gündelik karşılıklarını değerlendirebilme
 • Sosyal bilimlerin metodolojik gerekliliklerine hakim olma ve bunlara ilişkin güncel gelişme ve eleştirileri takip edebilme
 • Türkçe’nin yazılı ve sözlü kurallarına hakim olma ve yabancı dilbilgisini üst düzeyde kullanabilme
 • Bilimsel araştırma tekniklerini üst düzeyde kullanabilme ve elde edilen sonuçları evrensel boyutta tartışabilme
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalı mezunları elde ettikleri doktora derecesiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumu gibi kamu kurumlarında istihdam olanağı bulabilirlerken; özel sektörde çeşitli alanlarda ve özellikle insan kaynakları bölümlerinde insan kaynakları uzmanı olarak görev alabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar, gerekli koşulları sağlamaları halinde yurt dışı doktora sonrası programlara kabul alabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (180-240 AKTS karşılığı) geçmek, yeterlik sınavında başarılı olmak, hakemli bir dergide makale yayınlamak ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/Bursa
Telefon: 0 (224) 294 24 23
Fax: 0 (224) 294 24 34
e-mail : sosbil@uludag.edu.tr.
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İlknur KILKIŞ
e-mail: ilknur@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim dalındaki yüksek lisans programı bölümün 13 öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE6101 ÇALIŞMA EKONOMİSİNDE ÖZEL KONULAR Zorunlu 3 0 0 7
CLE6103 İŞ HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER Zorunlu 3 0 0 7
CLE6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE6102 TOPLUMSAL DEĞİŞME SORUNLARI Zorunlu 3 0 0 5
CLE6104 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİMLER Zorunlu 3 0 0 4
CLE6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
CLE6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
CLE6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
CLE6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
CLE6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
CLE6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
CLE6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
CLE6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2302 BH ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 7
CAL2404 BH ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 7
CAL3103 BH SOSYAL GÜVENLİK TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 5
CAL3104 BH ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
CAL3201 BH BİREYSEL İŞ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
CAL4103 BH İSTİHDAM VE İŞSİZLİK Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 34
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE6105 SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 2 0 0 5
CLE6107 ÇALIŞMA YAŞAMININ KALİTESİ Seçmeli 2 0 0 5
CLE6109 İNSANA YAKIŞIR İŞ VE İSTİHDAM Seçmeli 2 0 0 5
CLE6111 TÜRKİYEDE TOPLUMSAL DEĞİŞME Seçmeli 2 0 0 5
CLE6113 İNSAN KAYNAKLARINDA İŞ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CLE6106 SOSYAL POLİTİKADA YENİ EĞİLİMLER Seçmeli 2 0 0 5
CLE6108 AB ÇALIŞMA HUKUKU Seçmeli 2 0 0 5
CLE6110 KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 5
CLE6112 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 5
CLE6114 REFAH DEVLETİNİN EKONOMİK ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr