Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Felsefe ve Din Bilimleri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi bilim dallarından oluşur. Bütün bilim dallarında yüksek lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı için 120 ECTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Felsefe ve Din Bilimleri alanında yüksek lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Lisans diploması, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, (5 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup Sözel Ağırlıklı ve en az 55 puan olmalıdır.) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler(GRE, GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır. 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (YDS, YÖKDİL için en az 40, TOEFL IBT için en az 55, TOEFL CBT için en az 134, TOEFL PBT için en az 453 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans için mevcut olan derslerden en az 24 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Felsefe ve Din Bilimleri alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans programının amacı ilgili bilim dallarında bilgi üretmeyi, bu bilgileri ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşmayı başaracak yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip uzman araştırmacılar yetiştirmektir. Yüksek Lisans düzeyinde başarılı olan öğrencileri Doktora aşamasına hazırlamaktır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Düşünce tarihi hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur, din bilimlerini belli bir metodolojiye bağlı olarak inceleme kabiliyetini kazanır.
2. Felsefe ve Din Bilimleri alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenir; potansiyel yeteneklerini geliştirir.
3. Felsefe ve Din bilimlerinin meselelerine modern metotlarla problematik yaklaşmayı öğrenir.
4. Felsefe ve Din Bilimlerinin temel kaynaklarını bilimsel çalışmalarda kullanacak düzeyde tanır.
5. Felsefe ve Din Bilimleri alanında özgün araştırmalar yapabilir.
6. Felsefe ve Din Bilimleri alanında ulusal ve uluslar arası çalışmalar hakkında yeterli düzeyde birikim edinir.
7. Bilimsel ve meslekî etiğe sahip olur.
8. Alanıyla ilgili kaynakları kullanacak derecede Arapça ve Batı dillerine sahip olur.
9. Alanında edindiği birikimi toplumun ihtiyaçlarını karşılamada kullanır.
10. Alanıyla ilgili çeşitli organizasyonlara katılır ve katkıda bulunur.
11. Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji geliştirilmesine yardımcı olur.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanında edindiği birikimi toplumun ihtiyaçlarını karşılamada kullanır.
 • Düşünce tarihi hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur, din bilimlerini belli bir metodolojiye bağlı olarak inceleme kabiliyetini kazanır.
 • Felsefe ve Din Bilimleri alanında özgün araştırmalar yapabilir.
 • Felsefe ve Din Bilimlerinin temel kaynaklarını bilimsel çalışmalarda kullanacak düzeyde tanır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Düşünce tarihi hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur, din bilimlerini belli bir metodolojiye bağlı olarak inceleme kabiliyetini kazanır.
 • Felsefe ve Din Bilimleri alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenir; potansiyel yeteneklerini geliştirir.
 • Felsefe ve Din Bilimleri alanında ulusal ve uluslar arası çalışmalar hakkında yeterli düzeyde birikim edinir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanında edindiği birikimi toplumun ihtiyaçlarını karşılamada kullanır.
 • Bilimsel ve meslekî etiğe sahip olur.
 • Felsefe ve Din Bilimlerinin temel kaynaklarını bilimsel çalışmalarda kullanacak düzeyde tanır.
 • Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji geliştirilmesine yardımcı olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanıyla ilgili çeşitli organizasyonlara katılır ve katkıda bulunur.
 • Alanıyla ilgili kaynakları kullanacak derecede Arapça ve Batı dillerine sahip olur.
Öğrenme Yetkinliği
 • Felsefe ve Din bilimlerinin meselelerine modern metotlarla problematik yaklaşmayı öğrenir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği birikimi toplumun ihtiyaçlarını karşılamada kullanır. 1,2,3
Düşünce tarihi hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur, din bilimlerini belli bir metodolojiye bağlı olarak inceleme kabiliyetini kazanır. 1,2,3 1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında özgün araştırmalar yapabilir. 1,2,3 5
Felsefe ve Din Bilimlerinin temel kaynaklarını bilimsel çalışmalarda kullanacak düzeyde tanır. 1,2,3
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji geliştirilmesine yardımcı olur. 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Düşünce tarihi hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur, din bilimlerini belli bir metodolojiye bağlı olarak inceleme kabiliyetini kazanır. 1,2 1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında özgün araştırmalar yapabilir. 6
Felsefe ve Din Bilimleri alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenir; potansiyel yeteneklerini geliştirir. 1,2 7
Felsefe ve Din Bilimleri alanında ulusal ve uluslar arası çalışmalar hakkında yeterli düzeyde birikim edinir. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği birikimi toplumun ihtiyaçlarını karşılamada kullanır. 1,2,3
Bilimsel ve meslekî etiğe sahip olur. 1,2,3 1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında ulusal ve uluslar arası çalışmalar hakkında yeterli düzeyde birikim edinir. 7
Felsefe ve Din Bilimlerinin temel kaynaklarını bilimsel çalışmalarda kullanacak düzeyde tanır. 1,2,3
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji geliştirilmesine yardımcı olur. 1,2,3 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili çeşitli organizasyonlara katılır ve katkıda bulunur. 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği birikimi toplumun ihtiyaçlarını karşılamada kullanır. 4,6
Alanıyla ilgili çeşitli organizasyonlara katılır ve katkıda bulunur. 1,2,3,4 2
Alanıyla ilgili kaynakları kullanacak derecede Arapça ve Batı dillerine sahip olur. 1,2,3,4 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Felsefe ve Din Bilimleri alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenir; potansiyel yeteneklerini geliştirir. 4
Felsefe ve Din Bilimleri alanında ulusal ve uluslar arası çalışmalar hakkında yeterli düzeyde birikim edinir. 5
Felsefe ve Din bilimlerinin meselelerine modern metotlarla problematik yaklaşmayı öğrenir. 1 1,4
Felsefe ve Din Bilimlerinin temel kaynaklarını bilimsel çalışmalarda kullanacak düzeyde tanır. 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere Fen-Edebiyat, Eğitim, Sosyal ve Beşerî bilimler gibi diğer fakültelerde de Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak çalışma imkanına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat ve mülakat işlemlerinde başarılı olmaları koşuluyla Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Kasım Küçükalp
Email: kasimkucukalp@uludag.edu.tr
Tel: 0224 243 10 66-60323 - 0505 7322906
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda 14 Profesör, 5 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 17 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
Anabilim Dalı’na ait olmak üzere 1 toplantı salonu, 2 seminer salonu bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FDB5101 DİN BİLİMLERİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR Zorunlu 2 0 0 4
FDB5101. DİN BİLİMLERİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR Zorunlu 2 0 0 2,5
FDB5103 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM Zorunlu 2 0 0 2,5
FDB5105 DİN PSİKOLOJİSİNDE YÖNTEM VE KAYNAKLAR Zorunlu 3 0 0 5
FDB5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
FDB5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
FDB5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
FDB5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FDB5102 DİN BİLİMLERİNDE YÖNTEM Zorunlu 2 0 0 3,5
FDB5104 DİN BİLİMLERİNDE TEMEL TARTIŞMALAR Zorunlu 2 0 0 3,5
FDB5140 DİN TOPLUM İLİŞKİSİ: MODERN TÜRKİYE Zorunlu 3 0 0 6
FDB5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FDB5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FDB5173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
FDB5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
FDB5191 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI I Zorunlu 0 0 0 20
FDB5191 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
FDB5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 76
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FDB5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
FDB5192 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI II Zorunlu 0 0 0 25
FDB5192 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 55
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FDB5131 İSLAM KURUMLARI SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 8
FDB5147 DİN SOSYOLOJİSİNDE HERMENÖTİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 8
FDB5157 DİN SOSYOLOJİSİNİN ANA MESELELERİ Seçmeli 3 0 0 8
FDB5107 İSLÂM FELSEFESİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 5
FDB5109 İSLÂM FELSEFESİNDE MANTIK Seçmeli 3 0 0 5
FDB5111 MÜSLÜMAN YAHUDİ İLİŞKİLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
FDB5113 BATIDA DİNLER TARİHİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 5
FDB5115 KİNDİ FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 5
FDB5117 YAHUDİLİKTE KUTSAL KİTAP İNCELEMELERİ Seçmeli 3 0 0 5
FDB5119 EPİSTEMİK MANTIK Seçmeli 3 0 0 5
FDB5121 ANALİTİK DİL FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 5
FDB5123 GENEL HERMENÖTİK Seçmeli 3 0 0 5
FDB5125 TANRI, AHLÂK VE ÖLÜMSÜZLÜK DÜŞÜNCESİ Seçmeli 3 0 0 5
FDB5127 BİLGİ ÖĞRETİSİNİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
FDB5127 BİLGİ ÖĞRETİSİNİN TEMEL PROBLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
FDB5129 OSMANLI DÖNEMİ İSLÂM EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 5
FDB5131 İSLÂM KURUMLARI SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
FDB5133 KLASİK SOSYOLOJİDE DİN Seçmeli 3 0 0 5
FDB5135 İLK DÖNEM İSLÂM EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
FDB5137 DİN EĞİTİMİNDE YÖNTEM VE TEMEL KAVRAMLAR Seçmeli 3 0 0 5
FDB5139 KUR’AN’DA EĞİTİM METODLARI Seçmeli 3 0 0 5
FDB5141 İSLÂM PSİKOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR Seçmeli 3 0 0 5
FDB5143 SEMBOLİK MANTIK Seçmeli 3 0 0 5
FDB5145 MODERN BATI DÜŞÜNCESİ Seçmeli 3 0 0 5
FDB5147 DİN SOSYOLOJİSİNDE HERMENÖTİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
FDB5149 AYDINLANMA DÜŞÜNCESİ Seçmeli 3 0 0 5
FDB5151 POZİTİF PSİKOLOJİ VE MANEVİYAT Seçmeli 3 0 0 5
FDB5151 POZİTİF PSİKOLOJİ VE MANEVİYAT Seçmeli 3 0 0 4
FDB5153 DİN BİLİMLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
FDB5155 DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE YÖNTEM VE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 5
FDB5155. DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE YÖNTEM VE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 4
FDB5161 CUMHURİYET DÖNEMİ DİNLER TARİHİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FDB 5148 İSLAM DÜNYASINDA DİNLER TARİHİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 6
FDB5102 DİN VE İNSAN BİLİMLERİNDE METODOLOJİK PROBLEMLER Seçmeli 2 0 0 5
FDB5106 ÇAĞDAŞ İSLAM FELSEFESİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 6
FDB5108 ÇOCUKLUK VE ERGENLİKTE DİN Seçmeli 3 0 0 6
FDB5110 PSİKANALİZ VE DİN Seçmeli 3 0 0 6
FDB5110 PSİKANALİZ VE DİN Seçmeli 3 0 0 5
FDB5112 İBN SİNANIN EPİSTEMOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB5114 HIRİSTİYANLIKTA KUTSAL KİTAP İNCELEMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB5114 HIRİSTİYANLIKTA KUTSAL KİTAP İNCELEMELERİ Seçmeli 3 0 0 5
FDB5116 İHVAN-I SAFA FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB5118 İSLAM DÜNYASINDA DİNLER TARİHİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 6
FDB5118 İSLÂM DÜNYASINDA DİNLER TARİHİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 5
FDB5120 MÜSLÜMAN HIRİSTİYAN İLİŞKİLERİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB5122 FARABİ METAFİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB5124 TEOLOJİK HERMENÖTİK Seçmeli 3 0 0 6
FDB5126 GÜNDELİK DİL FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB5128 MODERN BATI DÜŞÜNCESİNİN SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 6
FDB5130 KLASİK MANTIK Seçmeli 3 0 0 6
FDB5132 AYDINLANMA FELSEFESİNDE AHLAK ÖĞRETİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB5134 OSMANLI DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB5136 HADİSTE EĞİTİM METOTLARI Seçmeli 3 0 0 6
FDB5138 YAYGIN DİN EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB5142 DİN SOSYOLOJİSİNİN ANA MESELELERİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB5144 GÜNÜMÜZ SOSYOLOJİSİNDE DİN Seçmeli 3 0 0 6
FDB5146 İSAGOCİLERİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB5148 MANTIK TARİHİ VE FELSEFESİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB5150 İLK DÖNEM İSLAM EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 6
FDB5152 19. YÜZYIL DÜŞÜNCESİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB5154 RUH SAĞLIĞI VE DİN Seçmeli 3 0 0 6
FDB5156 DİNLERDE ORTODOKSLUK VE HERESİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
FDB5156 DİNLERDE ORTODOKSLUK VE HERESİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
FDB5158 OSMANLI DÖNEMİ DİNLER TARİHİ ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr