Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Sınıf Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Temelleri, 1982 yılında kurulmuş olan Eğitim Yüksek Okulu´na kadar uzanan sınıf eğitimi ana bilim dalı 10 öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi ve 1 proje asistanı ile öğretime devam etmektedir.
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı programında, öğrencilere genel kültür, alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği bilgi ve becerilerini kapsayan dört yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Öğretmenlik mesleği eğitimi uygulamaları, Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK işbirliği çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen ilkokullarda 7 ve 8. yarı yıllarda Öğretmenlik Uygulaması I ve II dersleriyle yürütülmektedir.
2
Verilen Derece
Programdaki mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Sınıf Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavda yeterli puanı almış ve yerleşmiş olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
a) Lisans programında en az 240 AKTS kredilik derste başarılı olmak. b)GANO’nun en az 2.00 olması ve programa ait alması gereken tüm derslerin yükümlülüklerini yerine getirmek.
7
Program Profili

MİSYON
Atatürk ilke ve inkılapları ile evrensel değerlere bağlı; yeniliğe açık, girişimci, düşünen ve sorgulayan, toplumsal duyarlığı olan sınıf öğretmenleri yetiştirmektir.
VİZYON
İlkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik eğitim, öğretim ve araştırma yapabilen öğretmen ve akademisyenler yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir eğitim programı olmaktır.
AMAÇLAR ve HEDEFLER
Amaç 1. Eğitim ve öğretim kalitesi yüksek bir program olmak,
Hedef 1.1. Sınıf öğretmenliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olmak, bu bilgileri geliştirmek ve derinleştirmek,
Hedef 1.2. Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan disiplinler arasındaki etkileşimin bilincinde olmak,
Hedef 1.3. Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak, bu bilgileri geliştirmek ve derinleştirmek,
Amaç 2. 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış öğretmenler yetiştirmek,
Hedef 2.1. Sınıf öğretmenliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntem ve süreçlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek,
Hedef 2.2. Üst bilişsel farkındalıkla alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirmek ve öğrenmeyi yönlendirmek,
Hedef 2.3. Alanındaki uygulamalarda karşılaştığı beklenmedik durumlarda sorumluluk alarak yeni stratejiler geliştirmek ve çözüm üretmek,
Hedef 2.4. Yabancı uyruklu öğrencilerin oranını arttırmak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek,
Hedef 2.5. Alan yeterliliklerini kazandırmak için sınıf öğretmenliği programdaki derslerin kapsamını ve işleyişini düzenlemek,
Hedef 2.6. Ulusal düzeydeki program geliştirme çalışmalarına etkin olarak katılmak,
Hedef 2.7. Öğretim elemanları ile öğrencilerin ortaklaşa yürütebilecekleri, bilimsel ve sosyal etkinliklere teşvik etmek,
Hedef 2.8. Mezun öğrencilerin aidiyet duygusunu güçlendirecek etkinlik sayısını arttırmak,
Hedef 2.9. Öğretim elemanlarını yeni yaklaşım ve tekniklerden haberdar etme amacıyla sürdürülebilir eğitimler düzenlemek,
Hedef 2.10. Mezunların lisansüstü programlara devam etmelerini sağlamak,
Amaç 3. Sosyal sorumluluk bilinciyle topluma katkı sağlamak,
Hedef 3.1.Toplumsal farkındalık oluşturacak etkinlik sayısını artırmak,
Hedef 3.2. Dezavantajlı gruplara destek sağlayan projeleri arttırmak,
Hedef 3.3. Sosyal girişimciliği teşvik eden etkinlikleri arttırmak,
Hedef 3.4. Sosyal sorumluluk projelerine katılan gönüllü öğrenci sayısını arttırmak,
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar,
2. Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler,
3. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini destekler,
4. Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlar,
5. Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturur,
6. Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar,
7. Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır,
8. Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar,
9. Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır,
10. Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirir,
11. Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler,
12. Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır,
13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır,
14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir,
15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirir,
16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar,
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlar,
 • Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar,
 • Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturur,
 • Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır,
 • Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler,
 • Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar,
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar,
 • Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini destekler,
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır,
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir,
 • Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar,
 • Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler,
 • Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır,
 • Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır,
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirir,
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır,
 • Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturur,
 • Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır,
 • Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar,
 • Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır,
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir,
 • Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler,
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirir,
 • Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini destekler,
 • Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar,
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır,
 • Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar,
 • Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler,
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar,
 • Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlar,
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler,
 • Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar,
 • Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar,
 • Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır,
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir,
 • Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır,
 • Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar,
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır,
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar,
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir,
 • Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır,
 • Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirir,
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar,
 • Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır,
 • Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır,
 • Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler,
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır,
 • Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar,
 • Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır,
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar,
 • Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar,
 • Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar,
 • Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturur,
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir,
 • Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini destekler,
 • Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirir,
 • Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler,
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirir,
 • Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler,
 • Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır,
 • Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlar,
Öğrenme Yetkinliği
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar,
 • Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini destekler,
 • Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar,
 • Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlar,
 • Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır,
 • Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturur,
 • Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır,
 • Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar,
 • Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır,
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır,
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir,
 • Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirir,
 • Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler,
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar, 1,2 4,6
Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır, 1,2 5
Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar, 1 1
Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler, 1,2 3,4,6
Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirir, 1
Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler, 1 6
Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturur, 1,2 1,4,5
Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar, 2 6
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar, 1,2 4
Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır, 1 2,3
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirir, 1,2 4,6
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır, 2 5
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır, 1,2 1
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir, 1,2 4,5
Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini destekler, 1,2 2,3,4
Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlar, 1 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır, 1 5
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir, 1 1
Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini destekler, 1 2,3,4
Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlar, 1 5
Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar, 1 4
Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır, 1 5
Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar, 1 1
Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler, 1
Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirir, 6
Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler, 1 1,6
Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturur, 1 1,4,5
Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar, 1 4
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar, 1 5
Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır, 1 1
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirir, 1 4,5
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır, 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır, 1
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir, 2
Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar, 1 5
Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır, 1,2 6
Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar, 2 2,4
Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler, 1
Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler, 1
Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar, 1 3
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar, 2
Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır, 1
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır, 1,2 6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır, 1,2,3 2
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir, 2,3 1,2
Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar, 2
Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır, 3 1
Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar, 1 1,2
Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler, 3 1,2
Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirir, 3 1,3
Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler, 1,3 1
Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar, 3
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar, 2 3
Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır, 2 2,3
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirir, 3
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır, 2 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır, 1,2
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir, 1 4
Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini destekler, 1 5
Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlar, 3 3,5,7
Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar, 1
Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır, 1 8
Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar, 3 1
Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler, 1,3 1,3
Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirir, 1,3 4,5
Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler, 3 1
Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturur, 5 3
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar, 2 8
Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır, 1
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirir, 4
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır, 6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır, 1,2,3 2,3
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir, 1 2,3
Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini destekler, 1,2,3 4
Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlar, 1,2,3 2,4
Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar, 2 1
Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır, 2
Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar, 1
Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirir, 3
Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler, 1
Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturur, 1,2,3 2
Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar, 2 2
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar, 2,3 3
Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır, 2 1
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirir, 2
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır, 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programı mezunları, devlet ya da özel ilköğretim okullarında Sınıf öğretmeni olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, ilköğretim okullarında da uzman öğretmen olarak görev yapabilmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Lisansüstü Eğitim ve Yabancı Dil (ÜDS, KPDS, TOEFL veya dengi) sınavlarından başvuracakları programların koşullarını sağlayacak puan aldıkları taktirde lisansüstü programlarına öğrenim görmek için başvuru yapabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
a) Öğrencilerin; kuramsal derslere en az %70, uygulama, laboratuvar, işyeri eğitimi ve benzeri çalışmalara en az %80 oranında devamı zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda öğrenci, o ders veya öğretim faaliyeti için devamsız kabul edilir. Devamsız öğrenci, sınavlara alınmaz ve not çizelgesinde bu durum D (Devamsız) ile belirtilir. Öğrencinin derslere devamı, öğretim elemanının belirleyeceği yöntemle izlenir. b) Ders planında yer alan ve ilgili yarıyılda/yılda açılan dersler için en az bir ara sınav yapılır. c) Yapılması öngörülen en az bir ara sınava ek olarak; ödev, uygulama ve küçük sınavlar da yapılabilir. Yarıyıl/yıl içi çalışmalar ve tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden verilen notlar ile değerlendirilir. d) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. e)yarıyıl/yıl sonu ham başarı notuna etkisi, toplamda % 40’ı aşmamak şartıyla ders yürütücüsü öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavının ham başarı notuna etkisi ise % 60’tır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tamamını (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Gönül Onur Sezer
Ana Bilim Dalı Başkanı
gonulonur@uludag.edu.tr
Doç. Dr. Yakup BALANTEKİN
Bologna Koordinatörü
yakupbalan@uludag.edu.tr
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Görükle Yerleşkesi A Blok Nilüfer / Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Sınıf Eğimi Anabilim Dalı’nda eğitim ve öğretim etkinlikleri teknik donanımlı derslik ve laboratuvarlarda yürütülmektedir.

Üniversitemiz merkez kütüphanesi süreli yayınlar ve online veri tabanları olarak eğitim bilimleri kaynakları açısından oldukça zengindir ve etkin olarak kullanılabilmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GZK0001 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
HRTZ115 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
MBZ0001 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0003 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
SIN1401 İLKOKULDA TEMEL MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 7
SIN1403 TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Zorunlu 2 0 0 6
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0002 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0004 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
SIN1402 ÇEVRE EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 6
SIN1404 İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
SIN1406 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 6
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0005 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0008 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
SIN2401 KÜLTÜR VE SANAT EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 3
SIN2403 FEN BİLİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 4
SIN2405 MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZME Zorunlu 2 0 0 4
SIN2407 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GKZ0002 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
MBZ0006 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0007 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
SIN2402 OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER ÖĞRETİMİ Zorunlu 1 2 0 3
SIN2404 MÜZİK Zorunlu 2 0 0 2
SIN2406 İLKOKULDA DRAMA Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0009 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
SIN3003 İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
SIN3011 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
SIN3303 MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Zorunlu 3 0 0 4
SIN3305 FEN ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0010 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0012 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
SIN3010 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Zorunlu 3 0 0 4
SIN3012 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
SIN3406 İLKOKULDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBSIN01 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Zorunlu 2 6 0 10
MBZ0013 OKULLARDA REHBERLİK Zorunlu 2 0 0 3
SIN4401 İLKOKULDA MÜZİK ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
SIN4403 İLKOKULDA GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
SIN4405 KAPSAYICI DİL ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBSIN02 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 2 6 0 12
MBZ0014 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 0 3
SIN4013 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
SIN4402 İLKOKULDA FARKLI EĞİTİM UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
SIN4404 İLKOKULDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GKS0010 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 0 4
GKS0017 TÜRK MUSİKİSİ Seçmeli 2 0 0 4
SIN2001 ÇOCUK VE OYUN Seçmeli 2 0 0 4
SIN2003 BARIŞ EĞİTİMİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
SIN2005 OYUN, MÜZİK, DANS Seçmeli 2 0 0 4
SIN2007 TÜRK KÜLTÜRÜNDE ÇOCUK VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBS0007 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
MBS0009 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
MBS0011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
MBS0013 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
MBS0014 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0016 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
MBS0017 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0018 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
MBS0021 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
SIN2002 TOPLUMSAL CİNSİYET VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
SIN2004 EĞİTİME ÇOK-KÜLTÜRLÜ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
SIN2006 ETKİLİ ÖĞRETMEN Seçmeli 2 0 0 4
SIN2008 BEYİN VE ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SIN3001 AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI Seçmeli 2 0 0 4
SIN3003 TÜRK HALK MÜZİĞİ KORO ETKİNLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
SIN3005 SOSYAL DUYGUSAL BECERİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SIN3007 İLKOKULDA BESLENME EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SIN3009 BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SIN3002 YAŞAM BOYU ÖĞRENME Seçmeli 2 0 0 4
SIN3004 İLKOKULLARDA RİTMİK EZGİLİ OYUNLAMALAR Seçmeli 2 0 0 4
SIN3006 FEN ÖĞRETİMİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
SIN3008 İLKOKUL DERS KİTAPLARININ İNCELENMESİ Seçmeli 2 0 0 4
SIN3010 KLİNİK ÖĞRETİM UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SIN4001 EĞİTİM POLİTİKASI VE İLİŞKİLİ KONULAR Seçmeli 2 0 0 4
SIN4003 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
SIN4005 ANLAMA VE ANLATMA ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SIN4007 İLKOKULDA STEM UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SIN4002 İLKOKULDAN ORTAOKULA PROGRAM GEÇİŞİ Seçmeli 2 0 0 4
SIN4004 İLKOKULDA FEN BİLİMLERİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SIN4006 İLKOKUL DÜZEYİNDE MATEMATİKSEL OKUR YAZARLIK Seçmeli 2 0 0 4
SIN4008 ÖĞRENME ORTAMLARINDA GÜRÜLTÜ KONTROLÜ Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr