Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Sınıf Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Temelleri, 1982 yılında kurulmuş olan Eğitim Yüksek Okulu´na kadar uzanan sınıf eğitimi ana bilim dalı 10 öğretim üyesi, 4 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi ve 1 proje asistanı ile öğretime devam etmektedir.
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı programında, öğrencilere genel kültür, alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği bilgi ve becerilerini kapsayan dört yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Öğretmenlik mesleği eğitimi uygulamaları, Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK işbirliği çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen ilkokullarda 7 ve 8. yarı yıllarda Öğretmenlik Uygulaması I ve II dersleriyle yürütülmektedir.
2
Verilen Derece
Programdaki mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Sınıf Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavda yeterli puanı almış ve yerleşmiş olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
a) Lisans programında en az 240 AKTS kredilik derste başarılı olmak. b)GANO’nun en az 2.00 olması ve programa ait alması gereken tüm derslerin yükümlülüklerini yerine getirmek.
7
Program Profili

MİSYON
Atatürk ilke ve inkılapları ile evrensel değerlere bağlı; yeniliğe açık, girişimci, düşünen ve sorgulayan, toplumsal duyarlığı olan sınıf öğretmenleri yetiştirmektir.
VİZYON
İlkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik eğitim, öğretim ve araştırma yapabilen öğretmen ve akademisyenler yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir eğitim programı olmaktır.
AMAÇLAR ve HEDEFLER
Amaç 1. Eğitim ve öğretim kalitesi yüksek bir program olmak,
Hedef 1.1. Sınıf öğretmenliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olmak, bu bilgileri geliştirmek ve derinleştirmek,
Hedef 1.2. Sınıf öğretmenliği alanını oluşturan disiplinler arasındaki etkileşimin bilincinde olmak,
Hedef 1.3. Sınıf öğretmenliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak, bu bilgileri geliştirmek ve derinleştirmek,
Amaç 2. 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış öğretmenler yetiştirmek,
Hedef 2.1. Sınıf öğretmenliği ile ilgili uzmanlık gerektiren sorunlara bilimsel araştırma yöntem ve süreçlerini kullanarak çözüm önerileri getirmek,
Hedef 2.2. Üst bilişsel farkındalıkla alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirmek ve öğrenmeyi yönlendirmek,
Hedef 2.3. Alanındaki uygulamalarda karşılaştığı beklenmedik durumlarda sorumluluk alarak yeni stratejiler geliştirmek ve çözüm üretmek,
Hedef 2.4. Yabancı uyruklu öğrencilerin oranını arttırmak için uluslararası ilişkileri güçlendirmek,
Hedef 2.5. Alan yeterliliklerini kazandırmak için sınıf öğretmenliği programdaki derslerin kapsamını ve işleyişini düzenlemek,
Hedef 2.6. Ulusal düzeydeki program geliştirme çalışmalarına etkin olarak katılmak,
Hedef 2.7. Öğretim elemanları ile öğrencilerin ortaklaşa yürütebilecekleri, bilimsel ve sosyal etkinliklere teşvik etmek,
Hedef 2.8. Mezun öğrencilerin aidiyet duygusunu güçlendirecek etkinlik sayısını arttırmak,
Hedef 2.9. Öğretim elemanlarını yeni yaklaşım ve tekniklerden haberdar etme amacıyla sürdürülebilir eğitimler düzenlemek,
Hedef 2.10. Mezunların lisansüstü programlara devam etmelerini sağlamak,
Amaç 3. Sosyal sorumluluk bilinciyle topluma katkı sağlamak,
Hedef 3.1.Toplumsal farkındalık oluşturacak etkinlik sayısını artırmak,
Hedef 3.2. Dezavantajlı gruplara destek sağlayan projeleri arttırmak,
Hedef 3.3. Sosyal girişimciliği teşvik eden etkinlikleri arttırmak,
Hedef 3.4. Sosyal sorumluluk projelerine katılan gönüllü öğrenci sayısını arttırmak,
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar,
2. Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler,
3. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini destekler,
4. Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlar,
5. Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturur,
6. Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar,
7. Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır,
8. Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar,
9. Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır,
10. Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirir,
11. Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler,
12. Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır,
13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır,
14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir,
15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirir,
16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar,
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlar,
 • Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar,
 • Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturur,
 • Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır,
 • Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler,
 • Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar,
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar,
 • Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır,
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirir,
 • Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar,
 • Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler,
 • Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır,
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir,
 • Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini destekler,
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır,
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır,
 • Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar,
 • Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır,
 • Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır,
 • Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturur,
 • Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlar,
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar,
 • Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar,
 • Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler,
 • Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini destekler,
 • Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar,
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır,
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir,
 • Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler,
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirir,
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler,
 • Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar,
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir,
 • Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır,
 • Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar,
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır,
 • Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır,
 • Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar,
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir,
 • Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır,
 • Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirir,
 • Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar,
 • Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler,
 • Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar,
 • Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır,
 • Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler,
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır,
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar,
 • Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır,
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar,
 • Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlar,
 • Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler,
 • Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır,
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir,
 • Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini destekler,
 • Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirir,
 • Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler,
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirir,
 • Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar,
 • Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturur,
 • Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar,
Öğrenme Yetkinliği
 • Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini destekler,
 • Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar,
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar,
 • Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler,
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir,
 • Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirir,
 • Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır,
 • Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar,
 • Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır,
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır,
 • Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturur,
 • Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlar,
 • Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır,
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır, 1,2 1
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir, 1,2 4,5
Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini destekler, 1,2 2,3,4
Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlar, 1 4
Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar, 1,2 4,6
Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır, 1,2 5
Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar, 1 1
Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler, 1,2 3,4,6
Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirir, 1
Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler, 1 6
Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturur, 1,2 1,4,5
Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar, 2 6
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar, 1,2 4
Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır, 1 2,3
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirir, 1,2 4,6
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır, 2 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar, 1 4
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar, 1 5
Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır, 1 1
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirir, 1 4,5
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır, 1 2
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır, 1 5
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir, 1 1
Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini destekler, 1 2,3,4
Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlar, 1 5
Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar, 1 4
Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır, 1 5
Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar, 1 1
Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler, 1
Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirir, 6
Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler, 1 1,6
Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturur, 1 1,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır, 1
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır, 1,2 6,7
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır, 1
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir, 2
Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar, 1 5
Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır, 1,2 6
Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar, 2 2,4
Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler, 1
Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler, 1
Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar, 1 3
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar, 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır, 1,2,3 2
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir, 2,3 1,2
Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar, 2
Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır, 3 1
Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar, 1 1,2
Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler, 3 1,2
Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirir, 3 1,3
Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler, 1,3 1
Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar, 3
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar, 2 3
Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır, 2 2,3
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirir, 3
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır, 2 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır, 1,2
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir, 1 4
Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini destekler, 1 5
Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlar, 3 3,5,7
Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar, 1
Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır, 1 8
Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar, 3 1
Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenler, 1,3 1,3
Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirir, 1,3 4,5
Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler, 3 1
Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturur, 5 3
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar, 2 8
Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır, 1
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirir, 4
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır, 6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek, değişiklikleri öğrenme sürecine yansıtır, 1,2,3 2,3
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir, 1 2,3
Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için merak etme, veri toplama, sonuç çıkarma ve sonuçları değerlendirme basamaklarını hedef alan probleme dayalı öğrenme stratejiler konusunda gelişimlerini destekler, 1,2,3 4
Öğrencilerinin günlük yaşantısında ve derslerinde akıl yürütme, üst düzey düşünme becerilerini geliştiren etkinliklere katılımını sağlar, 1,2,3 2,4
Öğrencilerinin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak öğrenme ortamları düzenlemek, öğrenme sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında öğrencilerinin etkin katılımını sağlar, 2 1
Öğrencilerinin Türkçeyi doğru ve etkili şekilde ifade edebilmeleri için onlara yazınsal, işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi kazandırır, 2
Öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve estetik bakış açılarını yansıtan çalışmalarını okul içinde ve dışında sergilenmesini; Atatürk’ün sanata verdiği önemi öğrencilerinin içselleştirmesini sağlayacak etkinlikler düzenler veya etkinliklere katılımını sağlar, 1
Öğrencileriyle birlikte onların kendini ve yakın çevresini tanıyacak etkinlikler düzeyerek bu yolla çevreyi koruma ve çevreye duyarlı olma bilincini geliştirir, 3
Öğrencileriyle gruplar oluşturarak ritim eğitimiyle dans figürlerini uygulayabilmeleri için ortamlar oluşturmak; bireysel ve takım sporlarını yapma konusunda uygun etkinlikler düzenler, 1
Öğrenme-öğretme sürecinde yer alan etkinlikleri, öğretim yöntem ve teknikleri ile araçlarını, öğrenme ortamında özel gereksinimi olan ve özel eğitim gerektiren öğrencilerine göre uyarlayarak zengin öğrenme ortamları oluşturur, 1,2,3 2
Öğretim sürecinde kullanacağı ölçme aracının içeriğini öğrencileriyle birlikte, ölçme etkinliğinin amacı ve programdaki kazanımları dikkate alarak belirleyerek sürece yönelik değerlendirme yapar, 2 2
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar, 2,3 3
Öz-değerlendirme yaparak bireysel ve mesleki gelişimi için gereksinimleri doğrultusunda hizmetiçi eğitim programlarına gönüllü ve etkin bir şekilde katılır, 2 1
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirir, 2
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır, 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programı mezunları, devlet ya da özel ilköğretim okullarında Sınıf öğretmeni olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, ilköğretim okullarında da uzman öğretmen olarak görev yapabilmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Lisansüstü Eğitim ve Yabancı Dil (ÜDS, KPDS, TOEFL veya dengi) sınavlarından başvuracakları programların koşullarını sağlayacak puan aldıkları taktirde lisansüstü programlarına öğrenim görmek için başvuru yapabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
a) Öğrencilerin; kuramsal derslere en az %70, uygulama, laboratuvar, işyeri eğitimi ve benzeri çalışmalara en az %80 oranında devamı zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda öğrenci, o ders veya öğretim faaliyeti için devamsız kabul edilir. Devamsız öğrenci, sınavlara alınmaz ve not çizelgesinde bu durum D (Devamsız) ile belirtilir. Öğrencinin derslere devamı, öğretim elemanının belirleyeceği yöntemle izlenir. b) Ders planında yer alan ve ilgili yarıyılda/yılda açılan dersler için en az bir ara sınav yapılır. c) Yapılması öngörülen en az bir ara sınava ek olarak; ödev, uygulama ve küçük sınavlar da yapılabilir. Yarıyıl/yıl içi çalışmalar ve tüm sınavlar 100 tam puan üzerinden verilen notlar ile değerlendirilir. d) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. e)yarıyıl/yıl sonu ham başarı notuna etkisi, toplamda % 40’ı aşmamak şartıyla ders yürütücüsü öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavının ham başarı notuna etkisi ise % 60’tır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tamamını (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Doç. Dr. Gönül Onur Sezer
Ana Bilim Dalı Başkanı
gonulonur@uludag.edu.tr
Doç. Dr. Yakup BALANTEKİN
Bologna Koordinatörü
yakupbalan@uludag.edu.tr
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı
Görükle Yerleşkesi A Blok Nilüfer / Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Sınıf Eğimi Anabilim Dalı’nda eğitim ve öğretim etkinlikleri teknik donanımlı derslik ve laboratuvarlarda yürütülmektedir.

Üniversitemiz merkez kütüphanesi süreli yayınlar ve online veri tabanları olarak eğitim bilimleri kaynakları açısından oldukça zengindir ve etkin olarak kullanılabilmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL1051 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 2 0 4
EBB1003 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
SIN1001 TEMEL MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 4
SIN1005 UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 5
SIN1013 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 6
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUR101 TÜRK DİLİ I: YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 0
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB1004 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
SIN1002 TEMEL MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 3
SIN1004 GENEL KİMYA Zorunlu 2 0 0 2
SIN1008 MÜZİK Zorunlu 1 2 0 3
SIN1012 GENEL COĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 2
SIN1014 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 2
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUR102 TÜRK DİLİ II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 7
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB2003 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
SIN2001 GENEL FİZİK Zorunlu 2 0 0 2
SIN2013 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KÜLTÜRÜ Zorunlu 1 2 0 3
SIN2015 FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI I Zorunlu 0 2 0 2
SIN2019 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
SIN2023 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
SIN2025 MÜZİK ÖĞRETİMİ Zorunlu 1 2 0 3
SIN2003 TÜRK DİLİ I:SES VE YAPI BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SIN2010 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Zorunlu 1 2 0 3
SIN2014 GÜZEL YAZI TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 2
SIN2018 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ TASARIMI VE UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
SIN2020 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
SIN2022 FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI II Zorunlu 0 2 1 2
SIN2024 TÜRKİYE COĞRAFYASI VE JEOPOLİTİĞİ Zorunlu 3 0 0 2
SIN2026 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 5
SIN2004 TÜRK DİLİ II:CÜMLE VE METİN BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB3005 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
SIN3007 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
SIN3009 MATEMATİK ÖĞRETİMİ I Zorunlu 3 0 0 3
SIN3011 HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
SIN3013 SANAT EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 2
SIN3015 İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
SIN3017 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ I Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB3006 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
SIN3004 TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
SIN3008 DRAMA Zorunlu 2 2 0 2
SIN3010 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II Zorunlu 3 0 0 3
SIN3012 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
SIN3014 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ II Zorunlu 3 0 0 3
SIN3016 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB4005 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 4
ÖEB4001 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 5
SIN4007 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Zorunlu 2 6 0 8
SIN4013 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
SIN4019 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2
SIN4021 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ Zorunlu 1 2 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 7
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB4006 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
SIN4002 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETİM Zorunlu 2 0 0 3
SIN4004 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 2 6 0 8
SIN4006 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
SIN4010 İLKOKULDA KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK0535 İTALYA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0537 ANADOLU KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0539 ANTİK YUNANDA MİMARLIK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
BEB4001 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4003 PLATES YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4005 BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4007 TENİS YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4009 KAYAK YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4011 ESKRİM FLÖRE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4021 FUTBOL YENİ BAŞLAYAN Seçmeli 2 0 0 3
BEB4025 TENİS ORTA SEVİYE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4027 EĞİTSEL OYUN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4029 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
GSB0501 KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 3 0 0 3
GSB0503 MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ I Seçmeli 1 2 0 3
GSB0505 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ I Seçmeli 1 2 0 3
GSB0507 GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I I Seçmeli 1 2 0 3
GSB0509 FOTOĞRAF I Seçmeli 1 0 2 3
SIN3109 HALK MÜZİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
SRM220 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4002 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4004 PLATES YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4006 BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4008 TENİS YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4010 KAYAK YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4012 ESKRİM FLÖRE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4014 ESKRİM EPE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4016 TEATRAL ESKRİM II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4018 TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4020 KAYAK ORTA SEVİYE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4026 TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4028 EĞİTSEL OYUN-II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4030 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-II Seçmeli 2 0 0 3
GSB0501 KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 3 0 0 3
GSB0502 SANAT BİLİNCİ Seçmeli 3 0 0 3
GSB0504 MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0506 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0508 GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0510 FOTOĞRAF II Seçmeli 1 0 2 3
SIN1206 EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 3
SIN1208 VOLEYBOL Seçmeli 2 0 0 3
BIL1052 BİLGİSAYAR II Seçmeli 2 2 0 4
SIN1104 DRAMA UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SIN2005 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ TASARIMI VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
SIN2101 VATANDAŞLIK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 4
SIN2103 İLKOKULDA ÇOCUK ŞARKILARI SUNUMU Seçmeli 2 0 0 4
SIN2201 ÜÇ BOYUTLU SANATSAL ÇALIŞMALAR Seçmeli 2 0 0 4
SIN2203 İLKOKULLARDA OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞLARIN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SIN2205 İLKOKULDA ÇOCUK ŞARKILARI DAĞARCIĞI Seçmeli 2 0 0 4
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SIN2102 ÇEVRE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SIN2104 KORO EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SIN2106 DOĞA VE DAĞCILIK SPORLARI Seçmeli 2 0 0 4
SIN2202 DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 5
SIN2204 DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Seçmeli 2 0 0 5
SIN2206 DEĞERLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 5
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SIN3103 BASKETBOL Seçmeli 2 0 0 4
SIN3105 İLKOKULDA AİLE KATILIMI Seçmeli 2 0 0 4
SIN3107 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 0 4
SIN3201 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 4
SIN3203 ETKİLİ ÖĞRETMEN Seçmeli 2 0 0 4
SIN3205 DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SIN3102 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 5
SIN3104 ÇOCUKLARA YÖNELİK BİLGİSAYAR PROGRAMI TASARLAMA Seçmeli 2 0 0 5
SIN3106 OKUMA YAZMA GÜÇLÜKLERİ Seçmeli 2 0 0 5
SIN3202 TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU Seçmeli 2 0 0 5
SIN3204 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 5
SIN3206 OYUN, MÜZİK, DANS Seçmeli 2 0 0 5
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SIN4201 SINIFTA PROBLEM DAVRANIŞLARLA BAŞETME Seçmeli 2 0 0 4
SIN4207 OTİSTİK ÇOCUKLAR VE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SIN4103 EĞİTSEL OYUN, RİTİM VE MÜZİK Seçmeli 2 0 0 3
SIN4105 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 3
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SIN4204 CİNSEL BİLGİLER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SIN4206 FEN BİLGİSİNDE KAVRAM YANILGILARI Seçmeli 2 0 0 4
SIN4102 ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 5
SIN4108 TRAFİK VE İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr