Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Translasyonel Tıp Doktora Programı (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Disiplinlerarası Translasyonel Tıp Doktora programı 2019 - 2020 Eğitim - Öğretim yılı Bahar döneminde eğitime başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği Öncelikli Alanlardan biri olan Translasyonel Tıp, 2022 - 2023 Eğitim - Öğretim yılı itibariyle şu an program kapsamında 28 Doktora öğrencisi eğitimine devam etmektedir, öğrencilerimiz arasında YÖK 100/2000 Doktora bursiyerlerimiz de bulunmaktadır. Ülkemizde Disiplinlerarası Translasyonel Tıp Doktora programı olarak eğitime başlayan ve Biyoteknoloji, Biyoinformatik ve Biyomühendislik alanlarını kapsayan ilk Anabilim Dalıdır. Çok çeşitli bilim dallarından mezun olarak Anabilim Dalımıza dahil olan öğrencileri barındıran bu program, gelişen akademik kadrosuyla ve stratejileriyle örnek bir program olması hedeflenmektedir.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Disiplinlerarası Translasyonel Tıp alanında Doktora (PhD) derecesine sahip olur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına başvurulabilmesi için; Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin lisans ve yüksek lisans diplomasına veya Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik ve Fakültelerinin uzmanlık derecesine sahip olması gerekir. Ek olarak, ALES veya eşdeğeri sınavdan en az (55) puandan az olmamak üzere, Senato tarafından belirlenen puana sahip olmaları gerekir. Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Ancak, bu adayların değerlendirme işlemleri için, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, 55’ten düşük olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili program şartlarında ilan edilir. Bu adaylar daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alanda başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dahil edilir. Lisans derecesiyle doktora programına başvurularda, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 (seksen) puandan az olmamak üzere ALES ve eşdeğeri puanı almış olmalıdır. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarına girerek İngilizce dilinden en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Yabancı uyruklu adaylarda Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ALES sonuç belgesi aranır. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması; tezli yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.25 veya eşdeğer bir not ortalamasına sahip olmalıdır. Anabilim Dalı tarafından yapılacak giriş sınavlarına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulur. Bu ön değerlendirme ALES puanı ve mezuniyet not ortalaması (ALES %50/ GANO %50) dikkate alınarak yapılır. Doktora programına öğrenci kabulünde ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının 20’si, yazılı/sözlü olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına ilişkin sonucun %30’u dikkate alınır. Hesaplanan puana göre en az yetmiş (70) puan alanlar arasından sıralama yapılır. Translasyonel Tıp alanında Doktora eğitimine başvurabilmek için Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kabul ve kayıt koşullarının yanı sıra referans mektubu, özgeçmiş ve amaç mektubu sunulabilir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
7
Program Profili
Disiplinlerarası Translasyonel Tıp Doktora programının amacı, uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren; üretim ve hizmet sektörlerine yönelik çalışmalarıyla topluma katkı sağlayan; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında sürekli kendini geliştiren ve örnek gösterilen bir program olmaktır. Öğrencinin ilgisine göre seçeceği Biyoteknoloji, Biyoinformatik ve Biyomühendislik çalışma alanları ile kliniğe faydalı bilimsel çıktılar oluşturma programın ana temasıdır. Sağlık alanındaki multidisipliner ve interdisipliner çalışmalar, insan ve toplum sağlığı için yararlı sonuçlar ve temel ihtiyaç ürünlerini ortaya çıkarmasının yanı sıra hastalıklar için önlem, tanı ve tedavi hedeflerini kapsayacak bütünlükte yürütülmektedir. Translasyonel Tıp kavramı bu bütünlüğü sağlamada önemli rol oynar. Translasyonel tıp çift yönlüdür; laboratuvardan hasta yatağına ve aynı şekilde hasta yatağından laboratuvara geri dönen bilgi akışları sürecinden oluşur. Bench-to-bedside bilgi akışında temel araştırmalarla geliştirilen yeni terapötik stratejilerin klinik olarak test edilerek etkinliğini artırma amaçlanır. Bedside-to-bench bilgi akışında ise yeni tedavilerin uygulamaları ve bunların nasıl geliştirilebileceği hakkında geri bildirim sağlanır. Sonuç olarak, hasta yatağından, laboratuvara, laboratuvardan endüstri ve nihayet toplum sağlığına ulaşır.
Translasyonel Tıbbın Prensipleri kapsamında; biyoteknoloji çalışma alanında “Onkogenetik”, “Biyomarkır Keşfi”, “Farmakogenetik”, “Omik Teknolojileri”, “Genom Düzenleme Teknolojileri”, “Aşı Teknolojisi” gibi derslerle; biyoinformatik çalışma alanında “Uygulamalı Biyoinformatik”, “Veri Madenciliği”, “Kliniğe Yansıyan Bilgisayar Programlama”, “Biyoinformatiğin Temelleri ve Uygulamaları”, “Medikal İnformatik” gibi derslerle; biyomühendislik çalışma alanında ise “Biyosensörler”, “Biyomedikal 3B Baskılama”, “Biyomühendisliğin Temelleri ve Uygulamaları” gibi derslerle farklı uygulama alanlarında çalışabilecek bilgi ve becerileri ile donatılmış, etik değerlere sahip, dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilecek ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş bilim insanları yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütülmektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak, öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler de bulunmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Translasyonel Tıp alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve sağlık alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2. Translasyonel Tıp’ın ilişkili olduğu Mühendislik, Tıp ve Fen Bilimleri arasındaki etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3. Translasyonel Tıp’ın ilişkili olduğu alanlardaki güncel ve yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4. Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
5. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6. Translasyonel Tıp alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
7. Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
8. Translasyonel Tıp alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
9. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
10. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
14. Translasyonel Tıp alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
15. Translasyonel Tıp alanında ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16. Translasyonel Tıp alanında ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Translasyonel Tıp alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Translasyonel Tıp alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve sağlık alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Translasyonel Tıp’ın ilişkili olduğu alanlardaki güncel ve yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Translasyonel Tıp alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve sağlık alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Translasyonel Tıp alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Translasyonel Tıp’ın ilişkili olduğu alanlardaki güncel ve yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Translasyonel Tıp’ın ilişkili olduğu Mühendislik, Tıp ve Fen Bilimleri arasındaki etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Translasyonel Tıp alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Translasyonel Tıp alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve sağlık alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Translasyonel Tıp’ın ilişkili olduğu Mühendislik, Tıp ve Fen Bilimleri arasındaki etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Translasyonel Tıp alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Translasyonel Tıp alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve sağlık alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Translasyonel Tıp alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Translasyonel Tıp’ın ilişkili olduğu Mühendislik, Tıp ve Fen Bilimleri arasındaki etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Translasyonel Tıp alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Translasyonel Tıp alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Translasyonel Tıp’ın ilişkili olduğu Mühendislik, Tıp ve Fen Bilimleri arasındaki etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Translasyonel Tıp’ın ilişkili olduğu Mühendislik, Tıp ve Fen Bilimleri arasındaki etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Translasyonel Tıp alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Translasyonel Tıp alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve sağlık alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 1 1
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme. 1,2,4 1,2,5,6
Translasyonel Tıp alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma. 1,2,4 1,2,5,6
Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme. 2,4 2,5
Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme. 1,2,3 1,2,3,4
Translasyonel Tıp’ın ilişkili olduğu alanlardaki güncel ve yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme. 1,4 1,5
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme. 1,2,4 1,2,3,5
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Translasyonel Tıp alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve sağlık alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. 2,3 2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
3-Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
4-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
5-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
6-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme. 2 1,3,5
Translasyonel Tıp alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma. 1,2 1,2,3
Translasyonel Tıp alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. 2 3
Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme. 2 2
Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme. 1 1
Translasyonel Tıp’ın ilişkili olduğu alanlardaki güncel ve yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme. 1,2 1,2,5
Translasyonel Tıp’ın ilişkili olduğu Mühendislik, Tıp ve Fen Bilimleri arasındaki etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme. 1,2 1,2,3
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme. 4
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Translasyonel Tıp alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve sağlık alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. 1,2 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
4-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
5-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 1 1
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme. 2,3 2,3,4
Translasyonel Tıp alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma. 1,3 1,3
Translasyonel Tıp alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. 4
Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme. 2,3 2,3
Translasyonel Tıp’ın ilişkili olduğu Mühendislik, Tıp ve Fen Bilimleri arasındaki etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme. 2,3 2,3
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme. 1,3 1,3,6
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme. 3 3
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Translasyonel Tıp alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve sağlık alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. 1 1,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
3-Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
4-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
5-Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
6-Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme. 2,3 3,4
Translasyonel Tıp alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma. 1 1
Translasyonel Tıp alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. 3 4
Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme. 1,3 1,4
Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme. 1,2 1,3
Translasyonel Tıp’ın ilişkili olduğu Mühendislik, Tıp ve Fen Bilimleri arasındaki etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme. 1,2 1,2,3
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme. 1,2 1,3
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Translasyonel Tıp alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve sağlık alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye ka
2-Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Translasyonel Tıp alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme. 2 2
Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme. 3 3
Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme. 2,3 2,3
Translasyonel Tıp’ın ilişkili olduğu Mühendislik, Tıp ve Fen Bilimleri arasındaki etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme. 2,3 2,3
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme. 3 3
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. 2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme. 1 1,2
Translasyonel Tıp alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma. 1 1
Translasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme. 1 1
Translasyonel Tıp’ın ilişkili olduğu Mühendislik, Tıp ve Fen Bilimleri arasındaki etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme. 1 1
Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Translasyonel Tıp alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve sağlık alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2-Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
3-Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Disiplinlerarası Translasyonel Tıp alanında Doktora eğitimi alan öğrenciler akademisyenliğin yanı sıra üniversitelerin araştırma merkezlerinde, Ar-Ge merkezlerinde ve hastanelerde, üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarda uzman ya da yönetici olarak çalışabilir. Biyoteknoloji, Biyoinformatik ve Biyomühendislik alanlarında uzmanlaşmış kamu veya özel firmalarda istihdam edebilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yükseköğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu ve özel kuruluşların araştırma merkezlerindeki uzman pozisyonlarına başvurabilir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Dördüncü Bölümde yer alan 20. ve 21. Maddesi gereği uygulanır. Ek olarak, Translasyonel Tıp Doktora Programı için her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten başarı notu olarak 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekir. İlgili alandaki öğretim üyeleri tarafından yapılan doktora yeterlik sınavında (sözlü ve yazılı) en az 75 puan almak gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek Lisans derecesi olan öğrenciler için mezuniyet koşulu toplam 24 krediden az, 30 krediden fazla olmamak kaydıyla en az sekiz adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez sınavı ve bu Yönetmeliğin 44. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yayımlardan oluşur. Lisans derecesi ile Doktoraya kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az, 50 krediden fazla olmamak kaydıyla en az on dört adet ders, ders ve tez aşamasında birer adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez sınavı ve bu Yönetmeliğin 44. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yayımlardan oluşur. Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini sağlaması ve tez konusu veya Anabilim/Bilim dalıyla ilgili tam metin özgün bir makalenin uluslararası indekslere giren dergilerden birinde, yayımlanması gerekir. Bu yayınlarda Doktora öğrencisinin birinci isim olması şart değildir. Doktora tez savunma sınavına girecek adayın, yayınının doktora tezinden veya tez yaptığı bilim dalından olması gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Halil SAĞLAM
Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM) Başhekimi
drhalil@uludag.edu.tr
+90 224 294 00 70-71, +90 224 295 04 43
Bursa, Görükle, TÜRKİYE
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Disiplinlerarası Translasyonel Tıp Doktora programının uygulama dersleri ve Doktora öğrencilerinin tez çalışmaları tercih edilen çalışma alanlarının araştırma laboratuvarlarında yapılacaktır. Üniversite bünyesinde bulunan özellikle Tıp/Mühendislik/Fen-Edebiyat Fakültelerindeki araştırma ve uygulama laboratuvarları Translasyonel Tıp Doktora programına dahil olan öğrenciler için gerektiğinde kullanılacaktır. Disiplinlerarası Translasyonel Tıp Doktora program öğrencilere farklı alanlarda, farklı dallarda bilimsel çalışma yapmasına olanak sağlamaktadır.
Anabilim Dalımızın ilk kadrosu 3 Profesör, 2 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Danışman (Chief Technology, Syncsort) oluşmuştur. İlerleyen süreçlerde programımıza 4 Profesör, 4 Doçent dahil olmuştur. Ayrıca, 1 Öncelikli Alanlarda Araştırma Görevlisi, 24 Doktora öğrencisi, 3 YÖK 100/2000 Doktora öğrencisi programımızda mevcuttur.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB6001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
TTIP6001 TRANSLASYONEL TIBBIN PRENSİPLERİ Zorunlu 3 0 0 7,5
TTIP6001 TRANSLASYONEL TIBBIN PRENSİPLERİ Zorunlu 3 0 0 7
TTIP6021 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 1 0 0 1
TTIP6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8,5
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 6002 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
TTIP6002 KİŞİYE ÖZGÜ VE FONKSİYONEL TIP Zorunlu 2 0 0 5
TTIP6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
TTIP6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTIP6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
TTIP6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTIP6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
TTIP6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTIP6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
TTIP6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTIP6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
TTIP6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTIP6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
TTIP6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TTIP6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
TTIP6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BMB1002-BH BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0 2 6
BMB4017-BH BİYOİNFORMATİK ALGORİTMALARA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
EEM4429-BH BİYOMEDİKAL SİNYAL İŞLEME Zorunlu 3 0 0 4
END5153-BH DENEYSEL TASARIM Zorunlu 3 0 0 8
MBG2001-BH MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
MBG3001-BH MOLEKÜLER GENETİK Zorunlu 3 0 0 6
MBG3004-BH BİYOKİMYA II Zorunlu 3 0 0 6
MBG3005-BH BİYOKİMYA I Zorunlu 3 0 0 6
MBG3006-BH GENETİK MÜHENDİSLİK Zorunlu 2 2 0 5
TAN5003-BH INSAN ANATOMISINE GİRİŞ Zorunlu 2 2 0 6
TTIP6018BH TEMEL MATEMATİK Zorunlu 2 2 0 5
Toplam 62
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END6021 SİNİRSEL AĞLAR Seçmeli 3 0 0 8
FZK6507 RADYASYON VE RADYASYON DOZİMETRESİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5037 MOLEKÜLER BASKILANMIŞ POLİMERLER VE NANOBİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TTIP6003 BİYOTEKNOLOJİNİN TEMELLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 5
TTIP6005 BİYOİNFORMATİĞİN TEMELLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 5
TTIP6007 BİYOMÜHENDİSLİĞN TEMELLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 5
TTIP6009 BİYOMEDİKAL 3B BASKILAMA Seçmeli 2 0 0 5
TTIP6011 UYGULAMALI BİYOİNFORMATİK Seçmeli 1 2 0 5
TTIP6015 İLAÇ UYGULAMALARI VE KEŞFİ Seçmeli 2 0 0 5
TTIP6017 MİKROBİYOTA Seçmeli 3 0 0 5
TTIP6019 BİYOSENSÖRLER Seçmeli 2 0 0 5
TTIP6021 BİYOMARKIR KEŞFİ Seçmeli 2 0 0 5
TTIP6021 TIBBI GÖRÜNTÜLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
TTIP6023 BİYOMALZEMELER VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 5
TTIP6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
END5142 VERİ MADENCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 8
END6112 İLERİ SİMÜLASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 8
FZK5324 NANOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM6028 MOLEKÜLER TANIMA VE BİYOMOLEKÜL KOMPLEKSLERİ Seçmeli 3 0 0 6
MAK6228 BİYOMEKANİKTE DENEYSEL VE SAYISAL METOTLAR Seçmeli 3 0 0 5
TTIP6006 FARMAKOGENETİK Seçmeli 2 0 0 5
TTIP6010 OMİK TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
TTIP6014 KLİNİĞE YANSIYAN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Seçmeli 2 0 0 5
TTIP6016 AŞI TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
TTIP6018 KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 1 0 0 3
TTIP6020 GENOM DÜZENLEME TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 5
TTIP6022 YAPAY ZEKA Seçmeli 3 0 0 8
TTIP6022 TIPTA FONKSİYONEL POLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
TTIP6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr