Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Translasyonel Tıp Doktora Programı (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
BUÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Doktora programı ilk kez 2019 tarihinde kurulmuştur.
2
Verilen Derece
Doktora programını başarı ile tamamlayanlara Translasyonel Tıp alanında “Doktor” (PhD) unvanı verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul ve Kayıt Koşulları Bir öğrencinin doktora programına başvurabilmesi için; - Tıpta Uzmanlık kontenjanları için Tıp Fakültesi Anabilim dallarından uzmanlığını almış olmak. - Diğer kontenjanlar için Tıp Fakültesi mezunu olmak veya Tıp Fakültesi Anabilim dallarından uzmanlığını almış veya; - Eczacılık Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyokimya, Fizyoloji, Biyofizik, Mikrobiyoloji, Biyoistatistik, İmmünoloji, Farmakoloji ve Anatomi Anabilim Dallarından Yüksek Lisans mezunu veya; - Fen/Edebiyat Fakültesi; Biyoloji, Moleküller Biyoloji ve Genetik, Genetik, Biyoteknoloji, Kimya, Fizik, Matematik Bölümlerinden Yüksek Lisans mezunu veya; - Veterinerlik Fakültesi; Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Genetik, Histoloji ye Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Zootekni Bölümlerinden Yüksek Lisans mezunu veya; - Mühendislik Fakültesi; Bilgisayar, Endüstri, Makine, Elektrik-Elektronik, Biyoteknoloji, Tekstil, Fizik, Kimya, Genetik Mühendisliği Bölümlerinden Yüksek Lisans mezunu; - Hemşirelik Fakültesi Yüksek Lisans mezunu veya; - Sağlık Bilimleri Fakültesi; Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden Yüksek Lisans mezunu; - Tıp Mühendisliği Lisans program mezun olup ilgili alanlarda Yüksek Lisans mezunu olması gerekmektedir. Yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,25 veya eşdeğer bir not ortalamasına ve sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES (en az 55) taban puanına sahip olması şartı aranır. Lisans derecesiyle doktora programına başvuruda ise diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 3 veya eşdeğer bir not ortalamasına, ALES sınavından en az 80 puan koşulu aranmaktadır. Anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın eşdeğeri puan almış olmalıdır. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan azami 2 (iki) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Lisans veya yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Bir öğrencinin Doktora programında değerlendirilmeye alınabilmesi için; Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans/Yüksek Lisans not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans/ Yüksek Lisans not ortalaması % 50, Mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılı .
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Translasyonel Tıp alanında doktora eğitimine başvurabilmek için Tıpta Uzmanlık kontenjanları için Tıp Fakültesi Anabilim dallarından uzmanlığını almış olmak. Diğer kontenjanlar için Tıp Fakültesi mezunu olmak veya Tıp Fakültesi Anabilim dallarından uzmanlığını almış veya; Eczacılık Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyokimya, Fizyoloji, Biyofizik, Mikrobiyoloji, Biyoistatistik, İmmünoloji, Farmakoloji ve Anatomi Anabilim dallarından birinde Yüksek Lisans mezunu veya; Fen/Edebiyat Fakültesi; Biyoloji, Moleküller Biyoloji ve Genetik, Genetik, Biyoteknoloji, Kimya, Fizik, Matematik mezunu veya; Veterinerlik Fakültesi; Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Genetik, Histoloji ye Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Zootekni mezunu veya; Mühendislik Fakültesi; Bilgisayar, Endüstri, Makine, Elektrik-Elektronik, Biyoteknoloji, Tekstil, Fizik, Kimya, Genetik Mühendisliği bölümlerinden mezun olup ilgili alanlarda Yüksek Lisans mezunu veya; Hemşirelik Fakültesi Yüksek Lisans mezunu veya; Tıp Mühendisliği Lisans program mezun olup ilgili alanlarda Yüksek Lisans derecesine sahip olması gerekmektedir. Doktora yeterlik sınavına girebilmesi için öğrencilerin programda alması gereken ortak (5 AKTS’lik Biyoistatistik) ve zorunlu derslerin tümü ile seçmeli dersleri başarı ile tamamlaması ve her bir dersten 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir. .
7
Program Profili
Translasyonel Tıp Doktora programının amacı, uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren; üretim ve hizmet sektörlerine yönelik çalışmalarıyla topluma katkı sağlayan; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında sürekli kendini geliştiren ve örnek gösterilen bir program olmaktır. Öğrencinin ilgisine göre seçeceği Biyoteknoloji, Biyoinformatik ve Biyomühendislik çalışma alanları ile kliniğe faydalı bilimsel çıktılar oluşturma programın ana temasıdır. Translasyonel Tıp Doktora programı öğrencilerine, hastalıklara yatkınlığı ve/veya direnci açıklayacak genetik sebeplerin belirleyebilme, teşhis ve/veya tedavi amaçlı kullanılabilecek in vitro, in vivo ve/veya in silico modellerin geliştirme, hastalıkların tedavisinde tek gen-tek hedef yaklaşımı yanında, gen ya da protein ağlarının belirlenip merkezi genlerin/proteinlerin hedefleyebilme, kişiye özgü yenilikçi tedavi seçeneklerinin önünü açacak klinik öncesi hedeflerin belirliyebilme, çoklu tedavi “combinatorial targeting” seçeneklerini ortaya koyabilme, hastalıkların teşhis veya tedavisine yön verebilecek mikrobiyom profillerinin belirleyebilme ve genom düzenleme teknolojilerinin kullanıldığı gen tedavi yaklaşımlarının geliştirebilme yeteneği kazandırır.
Ortak olarak Translasyonel Tıbbin Prensipleri ve Kişiye Özel Fonksiyonel Tıp dersleri ile programın genel amacının kavranmasının yanı sıra Biyoteknoloji çalışma alanında Onkogenetik, Biyomarkır Keşfi, Farmakogenetik, Omik Teknolojileri, Genom Düzenleme Teknolojileri, Aşı Teknolojisi gibi derslerle; Biyoinformatik çalışma alanında Uygulamalı Biyoinformatik, Veri Madenciliği, Kliniğe Yansıyan Bilgisayar Programlama, Biyoinformatiğin Temelleri ve Uygulamaları gibi derslerle; Biyomühendislik çalışma alanında ise Yapay Zeka, İleri Simülasyon Teknikleri, Biyosensörler, Biyomedikal 3B Baskılama gibi derslerle farklı uygulama alanlarında çalışabilecek bilgi ve becerileri ile donatılmış, etik değerlere sahip, dünyadaki gelişmelere ayak uydurabilecek ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş bilim insanları yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütülmektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak, öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler de bulunmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. 1. Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Translasyonel Tıp alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve sağlık alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2. 2. Translasyonel Tıbbın ilişkili olduğu Mühendislik, Tıp ve Temel Bilimler arasındaki etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
3. 3. Tranlasyonel Tıp’ın ilişkili olduğu alanlardaki güncel ve yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
4. 4. Tranlasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
5. 5. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6. 6. Tranlasyonel Tıp alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
7. 7. Tranlasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
8. 8. Tranlasyonel Tıp alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
9. 9. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
10. 10. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
11. 11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
12. 12. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
13. 13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
14. 14. Tranlasyonel Tıp alanında bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
15. 15. Tranlasyonel Tıp alanında ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16. 16. Tranlasyonel Tıp alanında ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • 1. Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Translasyonel Tıp alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve sağlık alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • 11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • 12. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • 3. Tranlasyonel Tıp’ın ilişkili olduğu alanlardaki güncel ve yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • 4. Tranlasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • 6. Tranlasyonel Tıp alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • 7. Tranlasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • 9. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • 1. Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Translasyonel Tıp alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve sağlık alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • 11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • 2. Translasyonel Tıbbın ilişkili olduğu Mühendislik, Tıp ve Temel Bilimler arasındaki etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • 3. Tranlasyonel Tıp’ın ilişkili olduğu alanlardaki güncel ve yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • 4. Tranlasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • 6. Tranlasyonel Tıp alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • 7. Tranlasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • 8. Tranlasyonel Tıp alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • 1. Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Translasyonel Tıp alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve sağlık alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • 10. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • 11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • 12. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • 2. Translasyonel Tıbbın ilişkili olduğu Mühendislik, Tıp ve Temel Bilimler arasındaki etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • 4. Tranlasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • 6. Tranlasyonel Tıp alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • 9. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • 1. Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Translasyonel Tıp alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve sağlık alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • 12. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • 2. Translasyonel Tıbbın ilişkili olduğu Mühendislik, Tıp ve Temel Bilimler arasındaki etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • 4. Tranlasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • 6. Tranlasyonel Tıp alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • 7. Tranlasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • 8. Tranlasyonel Tıp alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • 9. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • 12. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • 2. Translasyonel Tıbbın ilişkili olduğu Mühendislik, Tıp ve Temel Bilimler arasındaki etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • 4. Tranlasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • 5. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • 7. Tranlasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • 8. Tranlasyonel Tıp alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • 1. Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Translasyonel Tıp alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve sağlık alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • 11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • 2. Translasyonel Tıbbın ilişkili olduğu Mühendislik, Tıp ve Temel Bilimler arasındaki etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • 4. Tranlasyonel Tıp alanına yenilik getiren, yeni, inovatif bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama ve/veya ürün geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı ve/veya ürünü farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • 6. Tranlasyonel Tıp alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Translasyonel Tıp alanında Doktora eğitimi alan öğrenciler akademisyenliğin yanı sıra üniversitelerin araştırma merkezlerinde veya teknopark birimlerinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki Ar-Ge merkezlerinde ve hastanelerde çalışma olanağı bulabilirler. Biyoteknoloji, Biyoinformatik ve Biyomühendislik alanlarında uzmanlaşmış kamu veya özel firmalarda istihdam edebilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında Yükseköğretim Kurumlarındaki akademik bir pozisyon veya kamu kuruluşlarındaki Ar-Ge merkezlerine uzman veya bilim doktoru pozisyonu için başvurabilirler. ALES için geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla akademik eğitimlerine devam edebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için doktora programında 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 FF 0-74 b) Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; doktora programında AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı; a) Doktora programına, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin mezun olabilmeleri için tez çalışmasının yanında en az 240 AKTS’den başarılı olmaları gerekir. Bu kredi yükünün bir eğitim-öğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, ders aşamasında en az sekiz ders ve seminerden oluşması; geri kalan yükün yeterlik sınavı, Doktora Uzmanlık Alan dersi, Tez Danışmanlığı dersi ile sağlanması gerekmektedir. b) Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, en az on dört ders, seminer, her dönem alınabilecek olan Doktora Uzmanlık Alan dersi, Tez Danışmanlığı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. c) Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur (BUÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları ek 1 maddesinde belirtilen yayın koşullarından oluşur).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Doç. Dr Şehime Gülsün TEMEL
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Bursa, TÜRKİYE
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Translasyonel Tıp Doktora programının uygulama dersleri ve Doktora öğrencilerinin tez çalışmaları tercih edilen çalışma alanlarının araştırma laboratuvarlarında yapılacaktır. Üniversite bünyesinde bulunan özellikle Tıp/Mühendislik/Fen-Edebiyat/Veterinerlik Fakültelerindeki araştırma ve uygulama laboratuvarları Translasyonel Tıp Doktora programına dahil olan öğrenciler için gerektiğinde kullanılacaktır. Translasyonel Tıp Doktora program öğrencilere farklı alanlarda, farklı dallarda bilimsel çalışma yapmasına olanak sağlamaktadır.
Anabilim Dalımızın ilk kadrosu 3 Profesör, 2 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Danışman (Chief Technology, Syncsort) oluşmuştur. İlerleyen süreçlerde programımıza 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi daha katılmıştır. Ayrıca, Translasyonel Tıp Öncelikli Alanında 1 Araştırma Görevlisi, 18 Doktora öğrencisi, Translasyonel Tıp Öncelikli Alanında 3 YÖK 100/2000 Doktora bursiyeri programımızda mevcuttur. Anabilim Dalımız resmi web sayfamıza https://uludag.edu.tr/ttip adresinden ulaşılabilir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MTTIP6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
SAB 6001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
TTIP6001 TRANSLASYONEL TIBBIN PRENSİPLERİ Zorunlu 3 0 0 7,5
TTIP6021 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 1 0 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15,5
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MTTIP6002 UYGULAMALI MOLEKÜLER TIP LABORANTUVARI Zorunlu 2 2 0 7
MTTIP6004 HASTALIKLARIN MOLEKÜLER VE HÜCRESEL TEMELLERİ Zorunlu 3 0 0 6
MTTIP6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
MTTIP6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
SAB 6002 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MTTIP6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
MTTIP6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MTTIP6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
MTTIP6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MTTIP6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
MTTIP6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MTTIP6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
MTTIP6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MTTIP6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
MTTIP6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MTTIP6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
MTTIP6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MTTIP6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
TTIP6003 BİYOTEKNOLOJİNİN TEMELLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 5
TTIP6011 UYGULAMALI BİYOİNFORMATİK Seçmeli 1 2 0 5
TTIP6013 ONKOGENETİK Seçmeli 2 0 0 5
TTIP6015 İLAÇ UYGULAMALARI VE KEŞFİ Seçmeli 2 0 0 5
TTIP6017 MİKROBİYOTA Seçmeli 3 0 0 5
TTIP6021 BİYOMARKIR KEŞFİ Seçmeli 2 0 0 5
TTIP6023 BİYOMALZEMELER VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MITTIP6006 MOLEKÜLER GENETİK VE HISTOPATOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
MITTIP6008 KARDİYOVASKÜLER GENETİK Seçmeli 3 0 0 5
MITTIP6010 KİŞİYE ÖZGÜ VE FONKSİYONEL TIP Seçmeli 3 0 0 5
MITTIP6012 MİKROBİAL GENETİK Seçmeli 2 0 0 5
MITTIP6014 FARMOGENETİK Seçmeli 3 0 0 5
MITTIP6016 EGZERSİZ FİZYOLJİSİNE MOLOKÜLER YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 5
MITTIP6018 MOLEKÜLER FARMAKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
MITTIP6020 MOLEKÜLER GENETİK VE KLİNİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 2 0 6
MITTIP6022 İMMUNOGENETİK Seçmeli 3 0 0 5
MITTIP6024 GELİŞİM GENETİĞİ TOKSİKOLOJİ VE TERROTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
MITTIP6026 GENOMİK VE BİLİŞİMSEL BİYOLOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
MITTIP6028 HASTALIKLARIN GENETİK EPİDEMİYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
MITTIP6030 HAK SAĞLIĞI GENETİĞİ VE KORUYUCU TIP Seçmeli 3 0 0 5
MITTIP6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr