Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bölümümüzün tarihi 1975 yılında kurulan Bursa Elektrik Fakültesine kadar uzanmaktadır. 1982 yılında Elektrik Fakültesi Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından yeni açılan Makine ve Tekstil Mühendisliği Bölümlerini de içerecek biçimde Mühendislik Fakültesi olarak yapılandırılmıştır. Elektronik Mühendisliği Bölümü 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan ilk mezunlarını 1979 yılında vermiştir. 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında Elektronik Mühendisliği Bölümünde İkinci Öğretime başlanılmıştır. Bölümümüzün YÖK´e yaptığı isim değişikliği (Elektrik-Elektronik Mühendisliği) başvurusu 01.03.2013 tarihli YÖK genel kurulunda incelenmiş ve uygun görülmüştür.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunmaktadır.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Lisans programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen merkezi sınav ile öğrenci kabul etmektedir. Bölümün 2022-2023 eğitim-öğretim yılındaki örgün eğitim kontenjanı 93 ve ikinci eğitim kontenjanı 82 öğrencidir. Ayrıca bölüm yönetim kurulunca onaylanan sayılarda yatay geçiş ve bölüm yönetim kurulunca belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan sayılarda dikey geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Eğitim Amaçları;
Mezunlarımız,
-Mezun oldukları ilk yıldan itibaren çalışma hayatlarında teknik ve profesyonel problemleri çözebilir, takım içinde yer alabilir, disiplinler arası konuları içeren/içermeyen bilgileri organize edebilir ve sunabilir, düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak etkin biçimde açıklayabilir ve iyi iletişim kurabilir, ulusal ve/veya uluslar arası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik görevleri üstlenebilirler.
-Başarılı bir mezuniyet sonrası çalışma ve yaşam boyu öğrenme için gerekli çeşitlilik ve derinlikteki önkoşullara sahip olarak, elektrik-elektronik mühendisliği veya ilgili disiplinlerde yurt içinde veya yurt dışında öncü bilimsel araştırmalar yapabilir, yüksek lisans ve doktora çalışmaları tamamlayabilir ve akademik yönde ilerleyebilirler.
-Güncel araştırma ve teknolojileri kullanarak etik ilkeler çerçevesinde, yenilikçi, girişimci ve küresel öngörülü kişiler olarak yeni teknolojiler geliştirebilir, ulusal teknolojik liderlik hedeflerimize katkıda bulunabilir ve elektrik-elektronik mühendisliği veya ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası şirketler kurabilirler.
Eğitim Planı;
Birinci yıl temel bilimler, bilgisayar programlama ve Elektrik-Elektronik Mühendisliğine giriş derslerini içermektedir. İkinci ve üçüncü yıllar Elektrik-Elektronik Mühendisliği alan derslerinden oluşmaktadır. Dördüncü yıl eğitim planında yer alan ve güncel konuları içeren teknik seçmeli dersler ile bitirme projesini içermektedir. Ayrıca, üçüncü ve dördüncü yıllarda sosyal seçmeli dersler yer almaktadır. Detaylı eğitim planına bölüm internet sitesi ee.uludag.edu.tr aracılığı ile ulaşılabilir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi kazandırmak.
2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazandırmak.
3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmak. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmak.
5. Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmak.
6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazandırmak.
7. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazandırmak.
8. En az bir yabancı dil bilgisi kazandırmak.
9. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
10. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırmak.
11. Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık kazandırmak.
12. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazandırmak.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmak. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi kazandırmak.
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi kazandırmak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmak.
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık kazandırmak.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazandırmak.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmak. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazandırmak.
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık kazandırmak.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazandırmak.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmak. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazandırmak.
 • En az bir yabancı dil bilgisi kazandırmak.
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmak. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1,2 1,2,3,4,5
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazandırmak. 1,2 1,2,3
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi kazandırmak. 1,2 1,2
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmak. 1,2 1,2,3,4,5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmak. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
2-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
4-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5-Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmak. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazandırmak. 1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi kazandırmak. 1 1
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmak. 1
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmak. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazandırmak. 1,2
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmak. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1,2 1,2,3
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırmak. 1
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazandırmak. 1,2 2,3
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık kazandırmak. 1,2 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazandırmak. 1,2,3 1
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmak. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1,2,3 2
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazandırmak. 1,2,3 2
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi kazandırmak. 2
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmak. 2
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmak. 2
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık kazandırmak. 1,2,3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
En az bir yabancı dil bilgisi kazandırmak. 1,2,3,4,5 2
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmak. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 4,5
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazandırmak. 1,4
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmak. 4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmak. 1,2,3,4,5 1,4
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi kazandırmak. 1,2,3,4,5 2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi kazandırmak. 7
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazandırmak. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.) 1,3,4,5,6
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazandırmak. 1,3,4,6
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi kazandırmak. 1,3,4
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırmak. 1,2,3
Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmak. 1,3,4,5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırmak. 1,2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, ulusal veya uluslar arası üniversiteler ve araştırma kuruluşlarında akademik ve bilimsel çalışmalarda bulunmakta, ulusal ve/veya uluslararası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik pozisyonlarında görev almaktadırlar. Mezunlarımızın istihdam edildiği bazı kuruluşlar: Alcatel-Lucent, Arçelik A.Ş, Boğaziçi Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Doğuş Yayın Grubu, Durmazlar, Garanti Teknoloji, Hava Kuvvetleri, Henkel, Hewlett-Packard, Intouch Solutions Inc., USA, İçişleri Bakanlığı, Maltepe Üniversitesi, Netaş, Oyak-Renault, Quad-Plus, USA, Robert Bosch, Roketsan, Technische Universität Darmstadt, TEDAŞ, TOFAŞ, Turkcell, TÜBİTAK, Türk Telekom, University of Kansas, USA, Vestel, Vodafone.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Her ders için değerlendirme kriterleri dönem başında ilgili öğretim üyesi/elemanı tarafından duyurulmaktadır. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. FF ve FD notları başarısız olarak kabul edilmektedir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 2 ayrı grup stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Mezuniyet için öğrencilerin, en az 2.00/4.00 GANO ve her ders için en az DD notuna sahip olmaları gerekmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans derecesi için tamamlanması gereken ders planında bitirme projesi de yer almaktadır. Bitirme projesi 8. yarıyıl dersi olarak değerlendirilmektedir. Programı tamamlayan, staj gerekliliklerini yerine getiren öğrenciler GANO´larının 2.00´ın altında olmaması halinde lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Enes YİĞİT
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 20 18
e-posta : enesyigit@uludag.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Şekip Esat HAYBER
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 21 03
e-posta : sehayber@uludag.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DEMİRTAŞ
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 295 52 55
e-posta : mustafademirtas@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüzün lisans öğrencileri için 8 sınıfı, araştırma ve eğitim aktiviteleri için 13 laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar aşağıda listelenmiştir:
Bilgisayar Laboratuvarı,
Elektrik-Elektronik Laboratuvarı - I,
Elektrik-Elektronik Laboratuvarı - II,
PCB Laboratuvarı,
Proje Geliştirme Laboratuvarı,
Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Laboratuvarı,
Biyomedikal Sinyal İşleme Laboratuvarı,
Gömülü Sistemler Laboratuvarı,
İmge İşleme Laboratuvarı,
Mikrodalga ve Haberleşme Laboratuvarı,
Optik Fiberli Haberleşme Araştırmaları Laboratuvarı,
Optik Laboratuvarı,
PLC ve Otomasyon Laboratuvarı.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM1101 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ İÇİN ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Zorunlu 3 0 1 3
EEM1501 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 2 3
EEM1601 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
FZK1071 TEMEL FİZİK I Zorunlu 3 0 2 6
KMY1077 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 1 6
MAT1089 DİFERENSİYEL VE İNTEGRAL HESAP I Zorunlu 4 2 0 6
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM1102 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ İÇİN BİLGİSAYAR ARAÇLARI Zorunlu 3 0 1 6
FZK1072 TEMEL FİZİK II Zorunlu 3 0 2 6
MAT1078 LİNEER CEBİR Zorunlu 3 0 0 6
MAT1090 DİFERENSİYEL VE İNTEGRAL HESAP II Zorunlu 4 2 0 6
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM2101 DEVRELER KURAMI I Zorunlu 3 0 0 5
EEM2103 ELEKTRİK DEVRELERİ LABORATUARI I Zorunlu 0 0 3 3
EEM2201 ELEKTROMANYETİK ALAN KURAMI Zorunlu 4 0 0 5
EEM2303 ELEKTRİK MALZEMELERİ Zorunlu 3 0 0 4
EEM2401 SİNYALLER VE SİSTEMLER I Zorunlu 3 0 0 5
ISG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
MAT2083 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 2 0 6
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM2102 DEVRELER KURAMI II Zorunlu 3 0 0 5
EEM2104 ELEKTRİK DEVRELERİ LAB.II Zorunlu 0 0 3 3
EEM2202 ELEKTROMANYETİK DALGA KURAMI Zorunlu 3 0 0 5
EEM2204 SAYISAL ANALİZ Zorunlu 3 0 0 5
EEM2302 ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI Zorunlu 3 0 0 5
EEM2404 SİNYALLER VE SİSTEMLER II Zorunlu 3 0 0 5
ISG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM3103 MANTIK DEVRELERİ Zorunlu 3 0 0 5
EEM3105 OTOMATİK KONTROL Zorunlu 3 0 0 5
EEM3301 ELEKTRONİK DEVRELERİ I Zorunlu 3 0 0 5
EEM3303 ELEKTRONİK DEVRELER LAB. I Zorunlu 0 0 3 3
EEM3401 OLASILIK VE İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 4
EEM3501 ELEKTRİK TESİSLERİ Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM3104 MİKROİŞLEMCİLER Zorunlu 2 0 2 6
EEM3302 ELEKTRONİK DEVRELERİ II Zorunlu 3 0 0 5
EEM3304 ELEKTRONİK DEVRELER LAB. II Zorunlu 0 0 3 3
EEM3402 HABERLEŞME SİSTEMLERİ Zorunlu 4 0 0 6
EEM3504 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ Zorunlu 3 0 0 4
EEM3506 ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
EEM3602 SEMİNER Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM4501 MÜHENDİSLİK TASARIMI I Zorunlu 2 2 0 4
EEM4507 PROJE HAZIRLIK Zorunlu 0 2 0 4
EEM4601 STAJ I Zorunlu 0 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM4502 BİTİRME PROJESİ Zorunlu 0 2 0 4
EEM4504 MÜHENDİSLİK TASARIMI II Zorunlu 2 2 0 4
EEM4602 STAJ II Zorunlu 0 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM3701 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA Seçmeli 2 0 0 3
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM3702 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 3
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM4701 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 3
EEM4101 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON Seçmeli 3 0 0 4
EEM4103 ELEKTRONİK ÖLÇME VE ENSTRÜMANTASYON Seçmeli 2 2 0 4
EEM4105 ELEKTRİK MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 2 4
EEM4107 NÜMERİK ANALİZ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4111 MOBİL PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 4
EEM4113 AYRIK ZAMANLI KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4115 İLERİ PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 4
EEM4117 DEVRE SENTEZİ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4119 OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4121 PYTHON PROGRAMLAMA VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
EEM4123 DOĞADAN ESİNLENEN OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI Seçmeli 3 0 0 4
EEM4205 ANTENLER Seçmeli 3 0 0 4
EEM4213 MİKRODALGA Seçmeli 3 0 0 4
EEM4215 RADAR TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4303 OPTOELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 4
EEM4305 OPTİK VE FOTONİĞİN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4313 İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLER VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
EEM4315 SAYISAL ELEKTRONİK DEVRELERİ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4317 MİKROELEKTRONİK AYGITLARIN TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4319 MEKATRONİK SAVUNMA SİSTEMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4321 BİYOALGILAMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4403 HATA DÜZELTME KODLARINA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4405 TÜMLEŞİK HABERLEŞME ŞEBEKELERİ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4409 VERİ HABERLEŞMESİ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4411 İŞARETLEŞME VE ANAHTARLAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4413 ÇOĞUL ORTAMA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4415 SAYISAL İMGE İŞLEME Seçmeli 3 0 0 4
EEM4427 BİLGİSAYARDA GÖRÜ VE ÖRÜNTÜ TANIMA Seçmeli 3 0 0 4
EEM4429 BİYOMEDİKAL SİNYAL İŞLEME Seçmeli 3 0 0 4
EEM4431 SAYISAL HABERLEŞME Seçmeli 3 0 0 4
EEM4433 SAYISAL İŞARET İŞLEME Seçmeli 3 0 0 4
EEM4503 MİKROELEKTROMEKANİK SİSTEMLERE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4505 GÜÇ SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM4702 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL Seçmeli 2 0 0 3
EEM4104 ELEKTRİK ÖLÇME TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 2 4
EEM4108 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4110 GÖRSEL PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 4
EEM4122 R PROGRAMLAMA VE MAKİNE ÖĞRENMESİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
EEM4210 ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK Seçmeli 3 0 0 4
EEM4212 RADYO DALGALARI Seçmeli 3 0 0 4
EEM4214 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANTEN TASARIMI Seçmeli 2 0 2 4
EEM4216 MİKRODALGA ELEKTRONİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4218 MİKRODALGA UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 2 4
EEM4220 UYDU HABERLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4222 BİYOELEKTROMANYETİK Seçmeli 3 0 0 4
EEM4224 SAYISAL ELEKTROMANYETİK Seçmeli 3 0 0 4
EEM4302 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
EEM4314 TÜMLEŞİK DEVRELER İLE TASARIM Seçmeli 3 0 0 4
EEM4316 HABERLEŞME ELEKTRONİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4318 ROBOTİĞE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4320 FOTONİK ALGILAMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4322 FOTONİK DEVRE ELEMANLARI Seçmeli 3 0 0 4
EEM4324 ELEKTROFİZYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4402 İSTATİSTİKSEL İŞARET İŞLEME Seçmeli 3 0 0 4
EEM4404 HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE SİNYAL İŞLEME Seçmeli 3 0 0 4
EEM4406 OPTİK FİBERLİ HABERLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4410 HABERLEŞME AĞLARI Seçmeli 3 0 0 4
EEM4412 KABLOSUZ AĞLAR Seçmeli 3 0 0 4
EEM4418 ÇOĞUL ORTAMLI SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 4
EEM4420 YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 4
EEM4426 GEZGİN HABERLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4428 BİLGİSAYARDA GÖRÜ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 2 4
EEM4430 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4432 KONUŞMA VE SES İŞLEME Seçmeli 3 0 0 4
EEM4434 SAYISAL İŞARET İŞLEME UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 2 4
EEM4436 DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ VE ÇOK ÖLÇEKLİ ANALİZ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4440 RADAR GÖRÜNTÜLEME TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 4
EEM4506 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr