Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
History
General Description
1
Brief History
Bursa Uludag University Institute of Social Sciences founded in 1982 and offers both MA and PH.D degrees. The Institute run by a board consisting of the director, assistant directors and heads of programs and a board of management also consisting of the director, assistant directors and three faculty.
Ph. D. program in History has been accepting students since 05.05.2006 in accordance with the stipulations of Higher education Law (no 2547) in the following programs: the Ancient History, the History of Middle Ages, Early Modern History, Modern History, the History of the Turkish Republic and General Turkish History.
2
Qualification Awarded
Ph. D. program in History is subjected to the third cycle grading system. Students need to complete courses successfully. Those who completed his/her courses, defended his/her theses and collected 180-240 ECTS has been awarded Ph. D. degree in History.
3
Level of Qualification
Third Cycle
4
Specific Admission Requirements
1- MA degree in certain areas. 2- Having at least 55 in general graduate exam (ALES-SÖZ 55) 3-Satisfactory level of foreign language (Minimum 55 from YDS, E-YDS, TOEFL IBT, minimum 134 from TOEFL CBT and minimum 453 from TOEFL PBT).
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
Firstly candidates have to satisfactorily complete 60 ECTS credits courses selected either from history program´s catalog or from other Ph.D. program´s and to get 75 GPA out of 100 (3 out of 4) to have PH. D. title.Also candidates have to collect 180-240 ECTS credits and satisfactorily defend their thesis.
7
Profile of The Programme
Main purpose of the Ph. D. Program in history is to give the students expertise as to produce top notch academic investigation.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To have a high level of grasping historical events and processes.
2. To be able to research, analyze and critical evaluation of the sources in respective field.
3. To know and make good use of procedures and means in Ph. D. writing.
4. To produce original knowledge and ideas in the respective field
5. To be able to improve and apply new investigation techniques with an interdisciplinary approach.
6. To have an extensive amount of knowledge on the general Turkish, ottoman and republican periods and able to analyze the primary sources.
7. To know the main cultural periods and eras of change which molded the general history of humanity
8. To have a good command of not only sources and methods of political history but also social and economic history
9. To be able to organize a historical investigation in different areas.
10. To be able to evaluate Turkish and world history in comparative perspective and to discuss the events from local to global level with cause effect relation.
11. To be able to publish articles in respected periodicals.
12. To be sensitive on the academic ethics.
SKILLS Cognitive - Practical
 • To have an extensive amount of knowledge on the general Turkish, ottoman and republican periods and able to analyze the primary sources.
 • To know and make good use of procedures and means in Ph. D. writing.
 • To be able to research, analyze and critical evaluation of the sources in respective field.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • To have a high level of grasping historical events and processes.
 • To be able to improve and apply new investigation techniques with an interdisciplinary approach.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • To be sensitive on the academic ethics.
 • To know the main cultural periods and eras of change which molded the general history of humanity
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • To be able to publish articles in respected periodicals.
 • To produce original knowledge and ideas in the respective field
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • To be able to evaluate Turkish and world history in comparative perspective and to discuss the events from local to global level with cause effect relation.
COMPETENCES Learning Competence
 • To have a good command of not only sources and methods of political history but also social and economic history
 • To be able to organize a historical investigation in different areas.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Alanına dair temelkuramlara hakim olma ve bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Doktora tezi yazabilecek teknik bilgi, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları kullanabilmek. 2 3,5
Genel Türk, Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi alanlarında kapsamlı bilgilere sahip olmak temel arşivler ve kaynak gruplarını tahlil edebilmek. 2 1
Uzmanlık alanında araştıma, analiz, kaynak tahlili ve eleştirisi yapabilmek. 1 4
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal us yürütme süreçlerine vakıftır.
7-Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir.
Disiplinlerarası bir yaklaşımla tarih araştırmalarına yönelik yeni yöntem ve teknikler geliştirip, uygulayabilmek. 2 2
İleri derecede tarihsel süreçleri ve bilgileri kavrama becerisine sahip olmak. 1 1
Siyasi tarihin yanı sıra, sosyal ve ekonomik tarih araştırmaları konu, yöntem ve kaynaklarına vakıf olmak. 1
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
5-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Akademik hayat ve bilimsel araştırmaların gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak. 1,3 3
İnsanlık tarihini şekillendiren temel kültürel süreçler ve değişim dönemleri hakkında bilgi sahibi olmak. 1 1
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Doktora tezi ile ilgili tercihen uluslararası dergilerde yayın yapabilmek 1,2 3
Tarih alanına katkı sağlayabilecek, özgün, yenilikçi bilgi ve fikirler üretmek. 2 3

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla gerçek
2-Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
5-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
6-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
7-Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
4-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
5-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Türk ve dünya tarihini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmek, yerelden-ulusala, ulusaldan-evrensele tarihsel olayları neden-sonuç ilişkileri ve güncel olaylara etkileri çerçevesinde tartışabilmek. 2 2
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanla ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
5-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
6-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Farklı tarihi dönemler ve konular karşısında, araştırmaya yönelik gereksinimleri belirleyebilmek ve araştırma sürecini düzenleyebilmek. 1 1
Siyasi tarihin yanı sıra, sosyal ve ekonomik tarih araştırmaları konu, yöntem ve kaynaklarına vakıf olmak. 1
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Those who have successfully completed the program can publish with Ph. D. title. They can be appointed to different posts in universities and can also be employed either in private or public sector.
10
Access to Further Studies
Those who have granted Ph.D. degree can continue to research and publish. Moreover they can apply for an associate professorship in the following fields: humanities and administrative sciences.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Courses of Ph.D. program in history consist of institute´s musts and respective program´s musts and electives. Students have to a %70 attendance in order to take the final exam. Every course has a term exam and they can be oral, written or combination of both. Exams are evaluated out of 100. Sudents need to get 75/100 to be successful. In Ph. D. program those who have taken AA (90-100), BA (85-89), BB (80-84), CB (75-79) are considered to be successful. For those who did not attend to the courses are given D (Unattended) and get FF as a course grade. Those who have satisfactorily completed their seminar and course are given G (Satisfactory).
12
Graduation Requirements
Those who have satisfactorily completed at least 60 ECTS worth of courses from history programs catalog, defended his thesis, has a 75 GPA out of 100 (3 out of 4) collected 180-240 ECTS worth of courses and published an original article in one of the designated international periodicals or in the national periodicals accepted by university senate are given Ph. D. title.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 16059 Nilüfer / Bursa
Tel: +90 224 2941855,
e-mail: tarih@uludag.edu.tr
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Cafer ÇİFTÇİ, Tel: +90 224 2941861
Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Muhammed Seyyit ŞEN, Tel: 224 294 18 02
15
Facilities
The department consists of six chairs; the Ancient History, the History of Middle Ages, Early Modern History, Modern History, the History of the Turkish Republic and General Turkish History. There are 8 Professors, 2 Associate Professors, 2 Assistant Professors, 2 teaching assistants with Ph.D. and 6 research assistants in History Department. There are 13 rooms for academic staff, a meeting room and also a secretarial office.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TAR6101 SOURCES, METHODS AND APPROACHES IN TURKISH HISTORY Compulsory 3 0 0 6
TAR6103 HISTORY OF DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS Compulsory 3 0 0 5
TAR6191 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 18
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TAR6102 SOCIAL HISTORY RESEARCHES Compulsory 3 0 0 6
TAR6104 WORLD HISTORY Compulsory 3 0 0 6
TAR6172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
TAR6192 THESIS CONSULTING II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 12
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TAR6183 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS I Compulsory 4 0 0 4
TAR6193 THESIS CONSULTING III Compulsory 0 1 0 10
YET6177 PHD COMPREHENSIVE EXAM Compulsory 0 0 0 16
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TAR6184 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS II Compulsory 4 0 0 4
TAR6194 THESIS CONSULTANTS IV Compulsory 0 1 0 26
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TAR6185 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS III Compulsory 4 0 0 4
TAR6195 THESIS CONSULTING V Compulsory 0 1 0 26
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TAR6186 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS IV Compulsory 4 0 0 4
TAR6196 THESIS CONSULTING VI Compulsory 0 1 0 26
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TAR6187 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS V Compulsory 4 0 0 4
TAR6197 THESIS CONSULTING VII Compulsory 0 1 0 26
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TAR6188 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS VI Compulsory 4 0 0 4
TAR6198 THESIS CONSULTING VIII Compulsory 0 1 0 26
Total 30
15. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TRH1005 BH ANCIENT HISTORY (MESOPOTAMIA-EGYPT-ANATOLIA) Compulsory 3 0 0 5
TRH1009 BH METHODOLOGY OF HISTORY Compulsory 3 0 0 5
TRH2002 BH OTTOMAN POLITICAL HISTORY Compulsory 3 0 0 5
TRH2008 BH OTTOMAN INSTITUTIONS (CLASSICAL AGE) Compulsory 3 0 0 4
TRH3006 BH MODERN EUROPEAN HISTORY Compulsory 3 0 0 6
TRH3077 BH TURKISH POLITICAL LIFE IN REPUBLIC PERIOD Compulsory 3 0 0 4
Total 29
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TAR6105 HISTORY OF CULTURE AND CIVILIZATION (ANCIENT-MEDIEVAL) Optional 2 0 0 6
TAR6107 TOPICS IN LATE OTTOMAN ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY Optional 2 0 0 6
TAR6109 SEMINAR ON SOCIAL HISTORY Optional 2 0 0 6
TAR6111 SCIENTIFIC REVOLUTION AND EUROPEAN ORDER (1500-1800) Optional 2 0 0 6
TAR6113 NEAR EASTERN CIVILIZATIONS Optional 2 0 0 6
TAR6115 OTTOMAN SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY Optional 2 0 0 6
TAR6117 TURKISH NATIONAL WAR OF INDEPENDENCE Optional 2 0 0 6
TAR6119 HISTORICAL SOURCES OF TURKISH CULTURE Optional 2 0 0 6
TAR6121 SOURCES OF ISLAMIC CIVILIZATION Optional 2 0 0 6
TAR6123 LAW IN THE ANCIENT NEAR EASTERN CIVILIZATIONS (MESOPOTAMIA EGYPT, ANATOLIA) Optional 2 0 0 6
TAR6125 ANALYSIS OF TURKISH FOREIGN POLICY Optional 2 0 0 6
TAR6127 HISTORY OF TURKISH DEMOCRACY Optional 2 0 0 6
TAR6129 OTTOMAN REGISTRY ORGANIZATION AND ITS REGISTRY BOOKS Optional 2 0 0 6
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TAR6106 SELECTED ISSUES IN ANCIENT HISTORY Optional 2 0 0 4
TAR6108 SELECTED ISSUES IN ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF REPUBLICAN PERIOD Optional 2 0 0 4
TAR6110 HISTORY OF MODERN MIDDLE EAST Optional 2 0 0 4
TAR6112 URBAN AND ARCHITECTURAL CHANGE IN BURSA THROUGH HISTORY Optional 2 0 0 4
TAR6114 ADVANCED READINGS IN HISTORICAL RESEARCHES Optional 2 0 0 4
TAR6116 HOSTORY OF CULTURE AND CIVILIZATION Optional 2 0 0 4
TAR6118 ANALYZES OF CULTURE AND CIVILIZATION IN TURKISH HISTORY Optional 2 0 0 4
TAR6120 ANCIENT ROMAN LAW Optional 2 0 0 4
TAR6124 WOMEN IN REPUBLICAN HISTORY Optional 2 0 0 4
TAR6126 HISTORY OF TURCO-ISLAMIC THOUGHT Optional 2 0 0 4
TAR6128 HISTORY OF TURK-IRAN RELATIONS (ANCIENT AND MEDIEVAL PERIODS) Optional 2 0 0 4
TAR6130 HISTORIOGRAPHY AND ITS SOURCES Optional 2 0 0 4
TAR6132 CULTURAL HISTORY OF CENTRAL EURASIA ( XIII-XV. CENT.) Optional 2 0 0 4
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr