Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
History of Islam and Islamic Arts
General Description
1
Brief History
Department of history of Islam and Islamic Arts comprises of History of Islam, Turkish Islamic Literature, Turkish Religious Music, Turkish Islamic Arts. History of Islam and Turkish Islamic Literature are taught at the graduate level of Ph.D.
2
Qualification Awarded
This department is subject to the third stage degree system of 240 ECTS credits in higher education for Ph.D. program at the department of History of Islam and Islamic Arts. Once program is successfully completed and key learning outcomes are accomplished student gets Ph.D. degree in History of Islam and Islamic Arts.
3
Level of Qualification
Third Cycle
4
Specific Admission Requirements
1- Master Graduate diploma 2- Required grade from Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Exam (ALES), (5 years of validity at least 55 points and for verbal section is required). For international applicants ALES and GRE (Graduate Record Examination), GMAT (Graduate Management Admission Test), etc. are acceptable and no score is required. 3- To have the ability of sufficient foreign language (for English, French, German and Arabic at least 55 points for YDS, YOKDIL; 55 for TOEFL IBT; 134 for TOEFL CBT; 453 for TOEFL PBT or other equal tests. For international students certificate for Turkish Language from TÖMER (except whom studied in Turkey).
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
Candidates for the Ph.D. degree who complete successfully at least 24 units of credit, and get at least 75 over 100 and prepare and defend a master thesis in their field in front of a jury selected are given diploma of Ph.D. in the field of History of Islam and Islamic Arts.
7
Profile of The Programme
The aim of Ph.D. program of History of Islam and Islamic Arts is to train talented senior researchers of critical thinking skills who produce advanced level information in this field and contribute to field with original works and share them at the national and international circles.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Student improves his/her advanced knowledge about history of Islam and Islamic arts to the professional level.
2. Student knows the national and international sources to follow the developments in the field.
3. Student is to be aware of original subjects and concepts which innovate in the field.
4. Student grasps interdisciplinary interaction associated with the area of expertise.
5. Student can develop innovating ideas, methods and practices in the field.
6. Student can synthesize and evaluate new and complex thoughts in the field of History of Islam and Islamic Arts.
7. Student can participate in national and international projects and develop new ones in the field.
8. Student can use information and communication technologies in advanced level.
9. Student has advanced knowledge of foreign languages in the area of expertise (Arabic, Persian and a western language).
10. Student contributes to academic foundations and institutions in the field.
11. Student cooperates with relevant people and foundations and develops common projects.
12. Student evaluates the knowledge in the field systematically.
SKILLS Cognitive - Practical
 • Student is to be aware of original subjects and concepts which innovate in the field.
 • Student knows the national and international sources to follow the developments in the field.
 • Student can synthesize and evaluate new and complex thoughts in the field of History of Islam and Islamic Arts.
 • Student grasps interdisciplinary interaction associated with the area of expertise.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Student improves his/her advanced knowledge about history of Islam and Islamic arts to the professional level.
 • Student evaluates the knowledge in the field systematically.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Student cooperates with relevant people and foundations and develops common projects.
 • Student evaluates the knowledge in the field systematically.
 • Student can synthesize and evaluate new and complex thoughts in the field of History of Islam and Islamic Arts.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Student can use information and communication technologies in advanced level.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Student contributes to academic foundations and institutions in the field.
 • Student can participate in national and international projects and develop new ones in the field.
 • Student can develop innovating ideas, methods and practices in the field.
 • Student can use information and communication technologies in advanced level.
 • Student has advanced knowledge of foreign languages in the area of expertise (Arabic, Persian and a western language).
 • Student cooperates with relevant people and foundations and develops common projects.
COMPETENCES Learning Competence
 • Student grasps interdisciplinary interaction associated with the area of expertise.
 • Student improves his/her advanced knowledge about history of Islam and Islamic arts to the professional level.
 • Student can synthesize and evaluate new and complex thoughts in the field of History of Islam and Islamic Arts.
 • Student can develop innovating ideas, methods and practices in the field.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına yenilik getirecek özgün konu ve kavramlara hakim olur. 1,2,3,4 5
Alanındaki gelişmeleri takip etmek için yerli ve yabancı kaynakları tanır. 1,2,3,4
Alanıyla ilgili bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir. 3
İslam Tarihi ve Sanatları alanında ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. 1
İslam Tarihi ve Sanatları alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar. 1,2,3,4
Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Alanına dair temelkuramlara hakim olma ve bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına yenilik getirecek özgün konu ve kavramlara hakim olur. 5
Alanıyla ilgili bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir. 1,2
İslam Tarihi ve Sanatları alanında ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. 1,2 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal us yürütme süreçlerine vakıftır.
7-Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
5-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Alanıyla ilgili bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir. 1,2,3
Alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası projelerde görev alır veya yeni projeler geliştirir. 5
İslam Tarihi ve Sanatları alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir. 4
İslam Tarihi ve Sanatları alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar. 1,2,3
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler geliştirir. 1,2,3
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanır. 1,2,3
Alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası projelerde görev alır veya yeni projeler geliştirir. 5
İslam Tarihi ve Sanatları alanıyla ilgili akademik, kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur. 5
Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla gerçek
2-Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
5-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
6-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
7-Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanır. 1,2,3 7
Alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası projelerde görev alır veya yeni projeler geliştirir. 1,2,3
İslam Tarihi ve Sanatları alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir. 1,2,3
İslam Tarihi ve Sanatları alanıyla ilgili akademik, kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur. 1,2,3 5
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler geliştirir. 1,2,3 3
Uzmanlık alanının gerektirdiği dilleri (Arapça, Farsça ve Batı dili) ileri düzeyde bilir ve kullanır. 1,2,3 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
4-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
5-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanla ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
5-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
6-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
Alanındaki gelişmeleri takip etmek için yerli ve yabancı kaynakları tanır. 4,6
Alanıyla ilgili bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir. 4
İslam Tarihi ve Sanatları alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir. 1
İslam Tarihi ve Sanatları alanında ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. 1
İslam Tarihi ve Sanatları alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar. 1 5
Uzmanlık alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. 1
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Graduates of Ph.D. degree of History of Islam and Islamic Arts could work in Educational Religious Services as better equipped officials as well as they work as research assistant and lecturer at faculties such as Arts and Science, Education, Humanities and Social Sciences and especially Faculty of Theology.
10
Access to Further Studies
Master graduated applicants could study in Ph.D. program at the department of History of Islam and Islamic Arts after providing the necessary conditions and being successful.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Each student should register lessons at the beginning of the term and must be present at least % 70 of each lesson to enter the final exams. Students take at least one final exam for each lesson in a term. All exams are evaluated over 100 points. Student should at least 75 points to pass. Students are accepted successful when they get AA, BA, BB, CB, CC.
12
Graduation Requirements
To complete the program successfully students should pass all the lessons of the programme (240 ECTS), pass the proficiency exam, take pedagogical formation classes, have published an article in peer reviewed periodicals and complete his/her thesis successfully.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Program başkanı: Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız
email: yediyildiz@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2431066 - 60214 - 0533 6501792
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Facilities
There are 6 Professors, 3 Associated Professors, 5 Assistant Professors, 1 Lecturer and 10 Research Assistants at the department of History of Islam and Islamic Arts.
There are 1 meeting hall, 2 seminary halls, 1 Religious Music class and 1 Turkish Marbling studio belong to the department.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ITS6191 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 2
Click to choose optional courses. 28
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ITS6172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
ITS6192 THESIS CONSULTING II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 24
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ITS6183 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS I Compulsory 4 0 0 4
ITS6193 THESIS CONSULTING III Compulsory 0 1 0 10
YET6177 PHD COMPREHENSIVE EXAM Compulsory 0 0 0 16
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ITS6184 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS II Compulsory 4 0 0 4
ITS6194 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ITS6185 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS Compulsory 4 0 0 4
ITS6195 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ITS6186 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS Compulsory 4 0 0 4
ITS6196 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ITS6187 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS Compulsory 4 0 0 4
ITS6197 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ITS6188 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS Compulsory 4 0 0 4
ITS6198 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
15. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
İLA1010 BH HISTORY OF ISLAM I Compulsory 4 0 0 5
İLA1011 BH THE LIFE OF THE PROPHET Compulsory 2 0 0 4
İLA1015 BH TURKISH RELIGIOUS MUSIC ( THEORIES ) Compulsory 2 0 0 3
İLA1016 BH OTTOMAN TURKISH Compulsory 2 0 0 2
İLA2016 BH HISTORY OF ISLAMIC CIVILIZATION Compulsory 2 0 0 2
İLA2017 BH TURKISH ISLAMIC LITERATURE Compulsory 2 0 0 3
Total 19
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ITS6101 THE HISTORY OF OTTOMAN AND ITS INSTITUTIONS Optional 3 0 0 7
ITS6103 UMAYYADS Optional 3 0 0 7
ITS6105 RELIGIOUS-LITERARY MAZMUNS Optional 3 0 0 7
ITS6107 OTTOMAN DIPLOMACY Optional 3 0 0 7
ITS6109 MUSLIM WORLD AT THE COLONIAL PERIOD Optional 3 0 0 7
ITS6111 COMMENTARY IN TURKISH ISLAMIC LITERATURE:THE ORETICAL FRAMEWORK Optional 3 0 0 7
ITS6113 SELJUK ERA CULTURE AND CIVILIZATION Optional 3 0 0 7
ITS6115 POLITICAL HISTORY OF AL-ANDALUS Optional 3 0 0 7
ITS6117 PRE- OTTOMAN EPIGRAPHIC TEXT Optional 3 0 0 7
ITS6119 WAQFIYAS AS SOURCE OF RESEARCHES ON KULLIYAS Optional 3 0 0 7
ITS6121 OTTOMAN TEXTS ON THE CLASSICAL PERIOD OF HISTORY OF ISLAM Optional 3 0 0 7
ITS6123 THE ART IN ISLAMIC PERIFERY Optional 3 0 0 7
ITS6125 SELJUKS PERIOD ART Optional 3 0 0 7
ITS6127 THE ECONOMY AND SOCIETY IN OTTOMAN Optional 3 0 0 7
ITS6129 HADITH AS A SOURCE OF SIRAH: MECCAN PERIOD Optional 3 0 0 7
ITS6131 RELIGIOUS-POLITICAL MOVEMENTS EMERGED DURING UMAYYAD PERIOD Optional 3 0 0 7
ITS6133 FIGURES OF SPEECH Optional 3 0 0 7
ITS6135 RELIGIOUS CHARACHER OF TURKISH ISLAMIC LITERATURE Optional 3 0 0 7
ITS6137 HISTORIOGRAPHY Optional 3 0 0 7
ITS6139 MUSIC FROM THE BEGINNING TO PRESENT Optional 3 0 0 7
ITS6141 PERFORMANCE AND STYLE/REPERTOIRE IN MUSIC FORMS Optional 3 0 0 7
ARK6127 ANCIENT ICONOGRAPHY Optional 2 0 0 5
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ITS6102 THE OTTOMAN SOCIETY AND CIVILIZATION Optional 3 0 0 6
ITS6104 EPIGRAPHIC TEXTS Optional 3 0 0 6
ITS6106 ABBASIDS Optional 3 0 0 6
ITS6108 THE CULTURE AND CIVILIZATION OF AL-ANDALUS Optional 3 0 0 6
ITS6110 OTTOMAN LOCAL HISTORY Optional 3 0 0 6
ITS6112 TURKISH-ISLAMIC: LITERATURE MANZUM SHARKH (COMMENTARY) Optional 3 0 0 6
ITS6114 INDEPENDENT MOVEMENTS IN ISLAMIC WORLD Optional 3 0 0 6
ITS6116 MISTICAL MAZMMI IN TURKISH ISLAMIC LITERATURE Optional 3 0 0 6
ITS6118 THOUGHT OF HISTORY Optional 3 0 0 6
ITS6120 ACCOUNTING RECORDS AS SOURCE OF RESEARCHES ON KULLIYAS Optional 3 0 0 6
ITS6122 OTTOMAN TEXTS ON HISTORY OF TURKS Optional 3 0 0 6
ITS6124 WOMEN IN THE OTTOMAN Optional 3 0 0 6
ITS6126 PRINCIPALITIES PERIOD ART Optional 3 0 0 6
ITS6128 OTTOMAN PERIOD ART Optional 3 0 0 6
ITS6130 HADITH AS A SOURCE OF SIRAH: MEDINAN PERIOD Optional 3 0 0 6
ITS6132 MUSLIM STATES ESTABLISHED DURING THE ABBASID PERIOD Optional 3 0 0 6
ITS6134 OTTOMAN SPIRITUAL CULTURE Optional 3 0 0 6
ITS6136 CRITIQUE AND PUBLISHING OF A (MANUSCRIPT) TEXT Optional 3 0 0 6
ITS6140 MUSICAL SOUND SYSTEMS AND SPECIAL RYTHMS Optional 3 0 0 6
ITS6142 MANUSCRIPTS, PRINTED BOOKS AND LYRCS IN TURKISH MUSIC Optional 3 0 0 6
ITS6144 THE PROTECTION IN THE TURKISH ISLAM LITERATURE Optional 3 0 0 6
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr