Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Philosophy and Religious Studies
General Description
1
Brief History
Consists of History of Philosophy, Islamic Philosophy, Philosophy of Religion, Sociology of Religion, Psychology of Religion, Religious Education departments. Phd education is given in every department.
2
Qualification Awarded
The department is dependent on 3. rank degree which has 240 ECTS system for Philosophy and Religious Studies department. If the program is completed succesfully and the program qualifications are provided, Philosophy and Religious Studies phd degree is gained.
3
Level of Qualification
Third Cycle
4
Specific Admission Requirements
1- Master of Art degree 2- To receive required score on the Selection Examination for Academic Personnel and Graduate Studies (ALES). (ALES scores are valid for five years. Minimum ALES score of 55 –verbal-). For international students, ALES and international exams (GRE, GMAT etc.) score reports are valid, and there is no required score. 3- To have foreign language profeciency (A minimum score of 55 on YDS, YOKDIL -English, French, German or Arabic for the last two exams; a minimum score of 55 on TOEFL IBT; a minimum score of 134 on TOEFL CBT, a minimum score of 453 on TOEFL PBT or other equivalent scores). International students are required to have minimum score of 55 on one of the foreign language exams (English, French, German or Arabic) and to take certificate indicating Turkish language proficiency.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
Having satisfactorily completed a minimum of 24 credits in the Phd. programme and a minimum GPA of 70, and defending his/her dissertation in the presense of an examining committee, student is awarded the degree of Phd in the Philosophy and Religious Studies.
7
Profile of The Programme
The aims of the Philosophy and Religious Sciences doctorate programme are to educate high order researchers who can produce qualified information, can make researchs in national and international areas, can contribute the field through his analysis and synthesis skill, can share the data what he reached with his stakeholders.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Students extend the knowledge in the field Philosophy and Religious Sciences to expert level.
2. Students know domestic and foreign resources to follow developments in the field.
3. Students know original subjects and concepts which bring innovations to the field.
4. Students conceive the interplay inter- disciplines related with their province.
5. Students develop ideas, methods and applications that bring innovations to the field of Philosophy and Religious Studies.
6. Students evaluate complicated and new ideas about the field of Philosophy and Religious Studies, analyse and synthesize them.
7. Students take part in national and international projects or set up new projects.
8. Students use information and communication technologies which the field requires in ultimate level.
9. Students know languages which the province requires (Arabic and Western languages) in advanced stage.
10. Students contribute to labours of academic instutition and foundations which are related with the field of Philosophy and Religious Studies.
11. Students develop common projects about their expertise area by collaborating with relevant person and institutions.
12. Students evaluate the knowledge of the field sistematically.
SKILLS Cognitive - Practical
 • Students use information and communication technologies which the field requires in ultimate level.
 • Students develop ideas, methods and applications that bring innovations to the field of Philosophy and Religious Studies.
 • Students evaluate the knowledge of the field sistematically.
 • Students know original subjects and concepts which bring innovations to the field.
 • Students contribute to labours of academic instutition and foundations which are related with the field of Philosophy and Religious Studies.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Students evaluate complicated and new ideas about the field of Philosophy and Religious Studies, analyse and synthesize them.
 • Students conceive the interplay inter- disciplines related with their province.
 • Students extend the knowledge in the field Philosophy and Religious Sciences to expert level.
 • Students contribute to labours of academic instutition and foundations which are related with the field of Philosophy and Religious Studies.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Students develop common projects about their expertise area by collaborating with relevant person and institutions.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Students develop ideas, methods and applications that bring innovations to the field of Philosophy and Religious Studies.
 • Students contribute to labours of academic instutition and foundations which are related with the field of Philosophy and Religious Studies.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Students know domestic and foreign resources to follow developments in the field.
 • Students know languages which the province requires (Arabic and Western languages) in advanced stage.
 • Students take part in national and international projects or set up new projects.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Alanına dair temelkuramlara hakim olma ve bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
Alanına yenilik getirecek özgün konu ve kavramlara hakim olur. 1,2,3,4
Alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir. 1,2,3,4
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanır. 1,2,3,4
Alanıyla ilgili akademik kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur. 1,2,3,4
Alanıyla ilgili bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir. 1,2,3,4 1
Alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar. 1
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına yenilik getirecek özgün konu ve kavramlara hakim olur. 1,7
Alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. 1,2 7
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. 1,2
Alanıyla ilgili akademik kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur. 1,2
Alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal us yürütme süreçlerine vakıftır.
7-Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
5-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler geliştirir. 1,2,3
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla gerçek
2-Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
5-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
6-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
7-Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.
Alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir. 1,2,3 1
Alanının gerektirdiği dilleri (Arapça ve Batı dilleri) ileri düzeyde bilir ve kullanır. 5
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. 4
Alanıyla ilgili akademik kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur. 1,2,3 7,5
Alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası projelerde görev alır veya yeni projeler geliştirir. 6,5
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
4-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
5-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler geliştirir. 5,2
Alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir. 5
Alanındaki gelişmeleri takip etmek için yerli ve yabancı kaynakları tanır. 1,2,3
Alanının gerektirdiği dilleri (Arapça ve Batı dilleri) ileri düzeyde bilir ve kullanır. 1,2,3 6
Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanır. 7
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. 5
Alanıyla ilgili akademik kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunur. 2
Alanıyla ilgili ulusal ve uluslar arası projelerde görev alır veya yeni projeler geliştirir. 1,2,3 3
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanına yenilik kazandıran düşünce, yöntem ve uygulamalar geliştirir. 5
Alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. 5
Alanındaki gelişmeleri takip etmek için yerli ve yabancı kaynakları tanır. 6
Alanıyla ilgili bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirir. 1
Alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanla ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
5-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
6-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Graduates awarded the degree of PhD in Philosophy and Religious Studies are able to perform their jobs more professionally and they can assigned as research assistant or lecturer in the faculties of Science and Literature, Education, Human Sciences and especially in the faculties of theology.
10
Access to Further Studies
Candidates who completed the post gratuade programme successfully can study in Philosophy and Religious Studies doctorate programme under the condition that complete application and interview steps.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Every student has to attend %70 of lessons to check in at the programme in the beggining of term and to attend final exam. Students have to attend at least 1 final exam for every lessons. Every exam is assessed in 100 point scale. Students who get AA, BA, BB, and CB Marks quiz out of the lesson.
12
Graduation Requirements
Graduation requirements are to pass all courses in the program (equivalent 240 AKTS), qualifying exam and some education courses, to publish an article in a refereed journal, and to complete the dissertation.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Program Başkanı: Prof. Dr. Kasım Küçükalp
Email: kasimkucukalp@uludag.edu.tr
Tel: 0224 243 10 66-60323
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Facilities
There are 14 professors, 5 associate professors, 3 assistant professors, 17 research asssistants in the department of the Philosophy and Religious Studies.
There are 1 assembly hall and 2 conference halls for the department.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FDB6191 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 2
Click to choose optional courses. 28
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FDB6172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
FDB6192 THESIS CONSULTING II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 24
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FDB6183 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS I Compulsory 4 0 0 4
FDB6193 THESIS CONSULTING III Compulsory 0 1 0 10
YET6177 PHD COMPREHENSIVE EXAM Compulsory 0 0 0 16
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FDB6184 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS II Compulsory 4 0 0 4
FDB6194 THESIS CONSULTANTS IV Compulsory 0 1 0 26
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FDB6185 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS III Compulsory 4 0 0 4
FDB6195 THESIS CONSULTING V Compulsory 0 1 0 26
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FDB6186 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS IV Compulsory 4 0 0 4
FDB6196 THESIS CONSULTING VI Compulsory 0 1 0 26
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FDB6187 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS V Compulsory 4 0 0 4
FDB6197 THESIS CONSULTING VII Compulsory 0 1 0 26
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FDB6188 ADVANCED TOPICS IN PHD THESIS VI Compulsory 4 0 0 4
FDB6198 THESIS CONSULTING VIII Compulsory 0 1 0 26
Total 30
15. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
İLA2013 BH RELIGIOUS EDUCATION Compulsory 2 0 0 2
İLA2014 BH SOCIOLOGY OF RELIGION Compulsory 3 0 0 3
İLA2015 BH PSYCHOLOGY OF RELIGION Compulsory 3 0 0 3
İLA4010 BH HISTORY OF RELIGIONS Compulsory 4 0 0 5
İLA4011 BH HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY Compulsory 4 0 0 6
İLA4012 BH PHILOSOPHY OF RELIGION Compulsory 3 0 0 4
Total 23
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FDB6101 THE SCHOOLS OF ISLAMIC THOUGHT Optional 3 0 0 7
FDB6103 THEORIES OF PERSONALITY Optional 3 0 0 7
FDB6107 THE PROBLEM OF RELATION BETWEEN PHILOSOPHY AND RELIGION Optional 3 0 0 7
FDB6109 KNOWLEDGE TEACHINGS AND LOGIC IN ISLAMIC PHILOSOPHY Optional 3 0 0 7
FDB6111 MAIN PROBLEMS OF ISLAMIC PHILOSOHY Optional 3 0 0 7
FDB6113 TEXTS OF EMANATIONAL PHILOSOPHY Optional 3 0 0 7
FDB6115 THE HISTORY AND THEOLOGY OF CHRISTIANITY Optional 3 0 0 7
FDB6117 THE HISTORY AND THEOLOGY .. Optional 3 0 0 7
FDB6123 RELIGIOUS EPISTEMOLOGY Optional 3 0 0 7
FDB6125 PROBLEMS OF RELIGIOUS EDUCATION Optional 3 0 0 7
FDB6127 RELIGIOUS EDUCATIONAL SYSTEM IN TURKEY Optional 3 0 0 7
FDB6129 CONTEMPORARY ISLAMIC EDUCATION Optional 3 0 0 7
FDB6131 SOCIAL STRATIFICATION AND RELIGION Optional 3 0 0 7
FDB6133 SOCIOLOGY OF RELIGIOUS MOVEMENTS Optional 3 0 0 7
FDB6135 POSTMODERN THOUGHT Optional 3 0 0 7
FDB6139 CRITICAL THEORY TRADITION Optional 3 0 0 7
FDB6145 HISTORY OF JEWISH-CHRISTIAN RELATIONS Optional 3 0 0 7
FDB6147 THE SCHOOLS OF RELIGIOUS SOCIOLOGY Optional 3 0 0 7
FDB6149 THE HISTORY OF MUSLIM-JEWISH RELATIONS Optional 3 0 0 7
FDB6151 THE TEXTS OF ISLAMIC PHOLOSOPHY Optional 3 0 0 7
FDB6153 QUALITY ANALYSIS METHODS IN RELIGIOUS EDUCATION RESEARCHES Optional 3 0 0 7
FDB6155 THEORIES OF DEFINITION AND MEANING Optional 3 0 0 7
FDB6159 GOD TIME AND FREE WILL Optional 3 0 0 7
FDB6161 MIND BODY PROBLEM AND LIFE AFTER DEATH Optional 3 0 0 7
FDB6163 TRANSHUMANISM Optional 3 0 0 7
FDB6165 SOCIAL PSYCHOLOGY OF RELIGION Optional 3 0 0 7
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FDB6102 RELIGIOUS SCIENCE INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE Optional 3 0 0 6
FDB6104 THEORIES OF RELIGIOUS DEVELOPMENT Optional 3 0 0 6
FDB6106 PERSONALITY AND RELIGION Optional 3 0 0 6
FDB6108 IBN RUSHD AND AVERROISM Optional 3 0 0 6
FDB6110 TRADITION OF NEOPLATONISM IN ISLAM Optional 3 0 0 6
FDB6112 PHENOMENOLOGY AND CONTEMPORARY PHILOSOPHY Optional 3 0 0 6
FDB6114 CHURCH HISTORY Optional 3 0 0 6
FDB6116 TEORIES ON PROBHECY IN ISLAMIC PHILOSOPHY Optional 3 0 0 6
FDB6120 THE POST-STRUCTURALIST THOUGHT Optional 3 0 0 6
FDB6122 CONCEPTS OF DELITY Optional 3 0 0 6
FDB6126 COMPARATIVE RELIGIOUS EDUCUTION Optional 3 0 0 6
FDB6128 THEORIES OF RELIGIOUS EDUCUTION Optional 3 0 0 6
FDB6130 RELIGIONS AND SOCIO-CULTURAL CHANGES Optional 3 0 0 6
FDB6132 SOCIOLOGICAL INTERPRETATION OF ISLAM Optional 3 0 0 6
FDB6134 AVICENA'S LOGIC Optional 3 0 0 6
FDB6138 CLASSICAL ISLAMIC EDUCATION THOUGHT Optional 3 0 0 6
FDB6142 PROTESTANTISM AND EVANGELICAL CHRISTIANITY Optional 3 0 0 6
FDB6144 ANTROPOLOGICAL APPROACHES TO RELIGION Optional 3 0 0 6
FDB6146 THE HISTORY OF MUSLIM-CHRISTIAN RELATIONS Optional 3 0 0 6
FDB6148 THEORIES OF BEING IN ISLAMIC PHILOSOPHY Optional 3 0 0 6
FDB6150 INDIAN RELIGIONS IN ISLAMIC SOURCES Optional 3 0 0 6
FDB6152 SPIRITUAL COUNSELING AND GUIDANCE Optional 3 0 0 6
FDB6156 THE PROBLEM OF EVIL Optional 3 0 0 6
FDB6158 THEISM SCIENCE AND NATURALISM Optional 3 0 0 6
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr