Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
History
General Description
1
Brief History
Bursa Uludag University Institute of Social Sciences founded in 1982 and offers both MA and PH.D degrees. The Institute run by a board consisting of the director, assistant directors and heads of programs and a board of management also consisting of the director, assistant directors and three faculty.
MA program in History has been accepting students since 09.25.1992 in accordance with the stipulations of Higher education Law (no 2547) in the following programs: the Ancient History, the History of Middle Ages, Early Modern History, Modern History, the History of the Turkish Republic and General Turkish History.
2
Qualification Awarded
MA program in History is subjected to the second cycle grading system. Students need to complete courses worth 60 ECTS credits successfully. Those who completed his/her courses, defended his/her theses and collected 90-120 ECTS has been awarded MA degree in History.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
1-BA degree in certain areas 2- Having at least 55 in general graduate exam (ALES-SÖZ 55).
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
Firstly candidates have to complete 60 ECTS credits of courses selected either from history program´s catalog or from other MA departments. Candidates must get 70 GPA out of 100 (2 out of 4) to have MA title. They also have to collect 90-120 ECTS credits and satisfactorily defend their thesis.
7
Profile of The Programme
Main purpose of the MA program in history is to give the students indispensable abilities of historical research such as methods of research, evaluation and analysis. Also students are expected to be aware of ethical rules.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To teach the methods of historical investigation.
2. To improve his/her ability in review of literature and analysis.
3. To be able to evaluate the historical literature in terms of content and use of sources.
4. To know the historical terminology in particular and other social sciences terminology in general and make use of them in prose.
5. To teach the language of archival sources of interest area.
6. To improve their point of view by letting them to have courses selected from other programs.
7. To give them opportunity of shoving their abilities in methodology by requiring them to publish at least an article.
8. Make them conscious of their contribution to the area of research and its impact upon the society.
9. To be able to evaluate the Turkish and world history in comparative perspective.
10. To give the students ability of evaluating new approaches to historical inquiry and a basic understanding of main areas such as general Turkish history, Ottoman paleography and such.
11. Providing students with the expertise in their respective field at an international level
12. To give the students a basic understanding of academic ethic.
SKILLS Cognitive - Practical
 • To improve his/her ability in review of literature and analysis.
 • To be able to evaluate the historical literature in terms of content and use of sources.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • To know the historical terminology in particular and other social sciences terminology in general and make use of them in prose.
 • To teach the methods of historical investigation.
 • To give the students ability of evaluating new approaches to historical inquiry and a basic understanding of main areas such as general Turkish history, Ottoman paleography and such.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • To give the students a basic understanding of academic ethic.
 • To improve their point of view by letting them to have courses selected from other programs.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • To give them opportunity of shoving their abilities in methodology by requiring them to publish at least an article.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Make them conscious of their contribution to the area of research and its impact upon the society.
 • Providing students with the expertise in their respective field at an international level
 • To teach the language of archival sources of interest area.
Learning Competence
 • To be able to evaluate the Turkish and world history in comparative perspective.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür incelemesi ve analiz yapabilme becerilerini yerleştirmek. 3 1
Tarih alanında yazılmış metinleri yöntem, içerik ve kaynak kullanımı açısından eleştirel olarak yorumlayabilmek. 2 1
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Diğer bölümlerden alınacak seçmeli dersler aracılığıyla, farklı disiplinlerden edinilen bilgilerle daha geniş bakış açıları geliştirmek 3
Genel olarak sosyal bilimler özelde de tarih alanı için gerekli kavramlar ve terminolojiyi bilmek ve yazılı metinlerde kullanabilmek. 2 2,4
Tarih araştırmaları için gerekli yöntem ve yaklaşımları kazandırmak. 1 4
Tarih metodolojisi ve yeni yaklaşımların yanı sıra, uzmanlaşılacak alanlara yönelik olarak Genel Türk- Osmanlı- Cumhuriyet Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Tarihleri ile Osmanlı Paleografyası ve Çağdaş Dünya Tarihi alanlarında ileri düzey okumalar ve uygulamalarla, tarihsel dönem ve süreçler hakkında temel bilgileri kazanmak. 1 1
Türk ve dünya tarihini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmek 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Akademik hayat ve bilimsel araştırmaların gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak. 1 1
Diğer bölümlerden alınacak seçmeli dersler aracılığıyla, farklı disiplinlerden edinilen bilgilerle daha geniş bakış açıları geliştirmek 3
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yaparak, tarih araştırmaları konusunda öğrenilen metodolojik ve teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmek. 1 1
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Programın sağladığı uzmanlaşma sayesinde, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli bilgi ve iletişim becerilerini kazanmak 2 1
Tarih araştırmalarında elde edilen sonuçların bilime katkı sağlaması ve topluma etkileri konusunda duyarlılık ve bilince sahibi olmak. 2 3
Uzmanlaşılacak alan için gerekli kaynak dili becerilerini kazandırmak. 3 4
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
Türk ve dünya tarihini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmek 1
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
MA title holders of history program can pursue an academic career in the universities such as lecturer or research assistant. Moreover they could also be employed in archives as an expert.
10
Access to Further Studies
MA title holders can apply to the Ph. D. program in history provided they pass necessary exams.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Attendance level of each course can not be less than %70. Exams could be written, oral or combination of both methods. Exams are evaluated out of 100. Students have to get 70 out of 100 to be considered successful. In MA program those who have taken AA (90-100), BA (85-89), BB (80-84), CB (75-79) and CC (70-74) are considered to be successful. For those who did not attend to the courses are given D (Unattended) and get FF as a course grade. Those who have satisfactorily completed their seminar and course are given G (Satisfactory).
12
Graduation Requirements
Those who have satisfactorily completed at least 60 ECTS worth of courses from history programs catalog, defended his thesis, has a GPA 70 out of 100 (2 out of 4) and collected 90-120 ECTS worth of courses are given MA title.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 16059 Nilüfer / Bursa
Tel: +90 224 2941855,
e-mail: tarih@uludag.edu.tr
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Cafer ÇİFTÇİ, Tel: +90 224 2941861
Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Muhammed Seyyit ŞEN, Tel: 224 294 18 02
15
Facilities
The department consists of six chairs; the Ancient History, the History of Middle Ages, Early Modern History, Modern History, the History of the Turkish Republic and General Turkish History. There are 8 Professors, 2 Associate Professors, 2 Assistant Professors, 2 Teaching Assistant with PhD. and 6 research assistants in History Department. There are 13 rooms for academic staff, a meeting room and also a secretarial office.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TAR5101 HISTORICAL METHOD AND THOUGHT Compulsory 3 0 0 6
TAR5101 HISTORICAL METHOD AND THOUGHT Compulsory 3 0 0 7
TAR5103 METHODS OF HISTORY WRITTING Compulsory 3 0 0 5
TAR5169 RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS Compulsory 3 0 0 4
TAR5171 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
TAR5175 DISSERTATION SUPERVISION I Compulsory 0 1 0 1
TAR5380 METHOD IN HISTORY OF SCIENCE Compulsory 2 0 0 7,5
TAR5381 GENERAL TURKISH HISTORY Compulsory 2 0 0 7,5
TAR5382 OTTOMAN HISTORY (1299-1683) Compulsory 2 0 0 7,5
TAR5383 BASES OF OTTOMAN TURKISH LANGUAGE Compulsory 2 0 0 7,5
Click to choose optional courses. -28
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TAR5102 HISTORICAL THOUGHT AND METHOD: SELECTIVE TEXTS Compulsory 3 0 0 7
TAR5104 MANAGEMENT OF DOCUMENTS AND INFORMATION IN HISTORY Compulsory 3 0 0 6
TAR5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
TAR5176 DISSERTATION SUPERVISION II Compulsory 0 1 0 1
TAR5384 SEMINAR ON HISTORY Compulsory 2 0 0 7,5
TAR5385 HISTORY OF THE REBUPLIC IN ATATURK’S ERA Compulsory 2 0 0 7,5
TAR5386 OTTOMAN HISTORY (1683-1918) Compulsory 2 0 0 7,5
TAR5387 OTTOMAN TURKISH I Compulsory 2 0 0 7,5
Click to choose optional courses. -19
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TAR5173 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
TAR5177 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 20
TAR5183 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE III Compulsory 4 0 0 5
TAR5183 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS I Compulsory 4 0 0 4
TAR5193 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 60
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TAR5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 6
TAR5178 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
TAR5184 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE IV Compulsory 4 0 0 5
TAR5184 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS II Compulsory 4 0 0 4
TAR5194 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 66
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TAR5103 ACTUAL TOPICS IN CONTEMPORARY WORLD HISTORY Optional 2 0 0 6
TAR5105 ACTUAL TOPICS IN CONTEMPORARY WORLD HISTORY Optional 2 0 0 3
TAR5105 INTELLECTUAL TRENDS IN THE TANZIMAT ERA Optional 2 0 0 6
TAR5107 INTELLECTUAL TRENDS IN THE TANZIMAT ERA Optional 2 0 0 3
TAR5109 URBAN INSTITUTIONS IN OTTOMAN CLASSICAL ERA Optional 2 0 0 3
TAR5111 SOURCES FOR OTTOMAN SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY (TAHRIR, MUHIMME AND NARH DEFTERS) Optional 2 0 0 3
TAR5111 HISTORICAL SOURCES OF THE TURKISH REPUBLICAN ERA Optional 2 0 0 6
TAR5113 HISTORICAL SOURCES OF THE TURKISH REPUBLICAN ERA Optional 2 0 0 3
TAR5115 OTTOMAN PALEOGRAPHY Optional 2 0 0 3
TAR5115 ECONOMIC SOURCES OF TURKISH NATIONAL STRUGGLE Optional 2 0 0 6
TAR5117 ECONOMIC SOURCES OF TURKISH NATIONAL STRUGGLE Optional 2 0 0 3
TAR5119 SOURCES OF ISLAMIC HISTORY Optional 2 0 0 3
TAR5119 SIGHTS OF TURKISH SETTLEMENT HISTORY Optional 2 0 0 6
TAR5121 SIGHTS OF TURKISH SETTLEMENT HISTORY Optional 2 0 0 3
TAR5121 INTERSTATE RELATIONS IN ANCIENT NEAR EAST Optional 2 0 0 6
TAR5123 INTERSTATE RELATIONS IN ANCIENT NEAR EAST Optional 2 0 0 3
TAR5123 ANCIENT EASTERN MYTHOLOGY Optional 2 0 0 6
TAR5125 ANCIENT EASTERN MYTHOLOGY Optional 2 0 0 3
TAR5127 GREEK AND LATIN SOURCES OF BYZANTINE HISTORY Optional 2 0 0 3
TAR5127 THE ERA OF TURKISH NATIONAL INDIPENDENCE WAR Optional 2 0 0 6
TAR5129 THE ERA OF TURKISH NATIONAL INDIPENDENCE WAR Optional 2 0 0 3
TAR5129 MODERN EUROPEAN HISTORY Optional 2 0 0 6
TAR5131 MODERN EUROPEAN HISTORY Optional 2 0 0 3
TAR5131 POLITICAL HISTORY OF THE 20TH CENTURY Optional 2 0 0 6
TAR5133 POLITICAL HISTORY OF THE 20TH CENTURY Optional 2 0 0 3
TAR5181 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS I Optional 4 0 0 4
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
TAR5106 MODERNIZATION AND MODERNIZATION ENDAVOURS IN OTTOMAN ERA Optional 2 0 0 4
TAR5108 TRANSITION FROM LATE BYZANTINE TO EARLY OTTOMAN ERA Optional 2 0 0 4
TAR5110 OTTOMAN HISTORICAL TEXTS Optional 2 0 0 4
TAR5112 SOURCES FOR OTTOMAN SOCIAL AND ECONOMIC HISTORY (COURT REGISTERS, AVÂRIZ AND TEMETTUAT DEFTERS) Optional 2 0 0 4
TAR5114 RELIGION AND NATIONALISM IN EUROPE AND BALKANS Optional 2 0 0 4
TAR5116 HISTORICAL STUDIES ON THE REPUBLIC OF TURKEY Optional 2 0 0 4
TAR5118 THE EDUCATION HISTORY IN THE REPUBLICAN PERIOD Optional 2 0 0 4
TAR5120 HISTORY OF ANATOLIAN SELJUKS Optional 2 0 0 4
TAR5122 SOURCES OF ANCIENT WESTERN HISTORY Optional 2 0 0 4
TAR5124 TRANSFORMING PROCESS OF OTTOMAN INSTITUTIONS Optional 2 0 0 4
TAR5126 GREEK AND ROMAN MYTHOLOGY Optional 2 0 0 4
TAR5128 TURKISH ENLIGHTENMENT IN THE REPUBLICAN ERA Optional 2 0 0 4
TAR5130 HISTORY OF MODERN TURKEY Optional 2 0 0 4
TAR5132 CONTEMPORARY EUROPEAN HISTORY Optional 2 0 0 4
TAR5134 TURKISH FOREIGN POLICY Optional 2 0 0 4
TAR5182 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS II Optional 4 0 0 4
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr