Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
History of Islam and Islamic Arts
General Description
1
Brief History
Department of history of Islam and Islamic Arts comprises of History of Islam, Turkish Islamic Literature, Turkish Religious Music, Turkish Islamic Arts. History of Islam and Turkish Islamic Literature are taught at the graduate level of MA.
2
Qualification Awarded
This department is subject to the second stage degree system of 120 ECTS credits in higher education for MA program at the department of History of Islam and Islamic Arts. Once program is successfully completed and key learning outcomes are accomplished student gets MA degree in History of Islam and Islamic Arts.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
1- Graduate diploma 2- Required grade from Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Exam (ALES), (5 years of validity at least 40 points and for verbal section is required). For international applicants ALES and GRE (Graduate Record Examination), GMAT (Graduate Management Admission Test), etc. are acceptable and no score is required. 3- To have the ability of sufficient foreign language (at least 40 points for YDS, YOKDIL; 50 for TOEFL IBT; 130 for TOEFL CBT; 450 for TOEFL PBT or other equal tests. For international students certificate from TÖMER (except whom studied in Turkey).
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
Candidates for the MA degree who complete successfully at least 24 units of credit, and get at least 70 over 100 and prepare and defend a master thesis in their field in front of a jury selected are given diploma of MA in the field of History of Islam and Islamic Arts.
7
Profile of The Programme
The aim of MA program of History of Islam and Islamic Arts is to train talented senior researchers of critical thinking skills who produce information in this field and share it at the national and international circles. And to prepare students who are successful in MA to Ph.D. program.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Student has advanced knowledge about Islamic history, culture and civilization and compare with other cultures and civilizations.
2. Student learns basic knowledge and approaches about Turkish Islamic Literature, arts and esthetics, and improves potential capabilities.
3. Student learns to approach problematically to the problems of History of Islam with modern methods.
4. Student gets the knowledge of basic sources of Islamic history at the level of using in academic works.
5. Student can make original researches in History of Islam and Islamic Arts.
6. Student gets the sufficient knowledge about the national and international studies in the field of History of Islam and Islamic Arts.
7. Student gets the scientific and professional ethics.
8. Student knows sufficient level of Arabic and one western language to use the main sources in the field.
9. Student knows sufficient level of Persian and Ottoman Turkish.
10. Student uses his/her experience from the field to meet the needs of the society in Islamic culture and civilization.
11. Student attends and contributes to various organizations in the field.
12. Student helps to develop strategies on the subjects of his/her profession.
SKILLS Cognitive - Practical
 • Student learns basic knowledge and approaches about Turkish Islamic Literature, arts and esthetics, and improves potential capabilities.
 • Student learns to approach problematically to the problems of History of Islam with modern methods.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Student has advanced knowledge about Islamic history, culture and civilization and compare with other cultures and civilizations.
 • Student gets the knowledge of basic sources of Islamic history at the level of using in academic works.
 • Student gets the sufficient knowledge about the national and international studies in the field of History of Islam and Islamic Arts.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Student helps to develop strategies on the subjects of his/her profession.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Student can make original researches in History of Islam and Islamic Arts.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Student attends and contributes to various organizations in the field.
 • Student uses his/her experience from the field to meet the needs of the society in Islamic culture and civilization.
 • Student knows sufficient level of Arabic and one western language to use the main sources in the field.
 • Student knows sufficient level of Persian and Ottoman Turkish.
Learning Competence
 • Student gets the scientific and professional ethics.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İslam tarihinin temel kaynaklarını bilimsel çalışmalarda kullanacak düzeyde tanır. 4
İslam tarihinin meselelerine modern metotlarla problematik yaklaşmayı öğrenir. 1,2,3 2
Türk-İslâm edebiyatı, sanatları ve estetiği alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenir; potansiyel yeteneklerini geliştirir. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İslâm tarih, kültür ve medeniyeti hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur, diğer kültür ve medeniyetlerle ilişkisini kurar. 1,2 1
İslam Tarihi ve Sanatları alanında ulusal ve uluslar arası çalışmalar hakkında yeterli düzeyde birikim edinir. 1,2
İslam tarihinin temel kaynaklarını bilimsel çalışmalarda kullanacak düzeyde tanır. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel ve meslekî etiğe sahip olur. 1
İslam Tarihi ve Sanatları alanında ulusal ve uluslar arası çalışmalar hakkında yeterli düzeyde birikim edinir. 7
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji geliştirilmesine yardımcı olur. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İslam Tarihi ve Sanatları alanında özgün araştırmalar yapabilir. 1,2,3 6
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji geliştirilmesine yardımcı olur. 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanında edindiği birikimi toplumun İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamada kullanır. 1,2,3,4 5,6
Alanıyla ilgili çeşitli organizasyonlara katılır ve katkı verir. 1,2,3,4 4
Alanıyla ilgili kaynakları kullanacak derecede Arapça ve bir Batı diline sahip olur. 1,2,3,4 7
İslam Tarihi ve Sanatları alanında özgün araştırmalar yapabilir. 1
İslam Tarihi ve Sanatları alanının gerektirdiği düzeyde Farsça ve Osmanlıca birikimine sahip olur. 1,2,3,4 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel ve meslekî etiğe sahip olur. 1
İslam Tarihi ve Sanatları alanının gerektirdiği düzeyde Farsça ve Osmanlıca birikimine sahip olur. 5
İslam tarihinin meselelerine modern metotlarla problematik yaklaşmayı öğrenir. 1
Türk-İslâm edebiyatı, sanatları ve estetiği alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenir; potansiyel yeteneklerini geliştirir. 1,2
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji geliştirilmesine yardımcı olur. 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Graduates of MA degree of History of Islam and Islamic Arts could work in Educational Religious Services as better equipped officials as well as they work as research assistant and lecturer at faculties such as Arts and Science, Education, Humanities and Social Sciences and especially Faculty of Theology.
10
Access to Further Studies
Graduated applicants could study in MA program at the department of History of Islam and Islamic Arts after providing the necessary conditions and being successful.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Each student should register lessons at the beginning of the term and must be present at least % 70 of each lesson to enter the final exams. Students take at least one final exam for each lesson in a term. All exams are evaluated over 100 points. Student should at least 70 points to pass. Students are accepted successful when they get AA, BA, BB, CB, CC.
12
Graduation Requirements
To complete the program successfully students should pass all the lessons of the programme (120 ECTS) and complete his/her thesis successfully.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Program başkanı: Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız
email: yediyildiz@uludag.edu.tr
Tel: 0224 2431066 - 60214
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Facilities
There are 6 Professors, 3 Associated Professors, 5 Assistant Professors, 1 Lecturers, 10 Research Assistants at the department of History of Islam and Islamic Arts.
There are 1 meeting hall, 2 seminary halls, 1 Religious Music class and 1 Turkish Marbling studio belong to the department.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ITS5169 RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS Compulsory 3 0 0 4
ITS5175 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 2
Click to choose optional courses. 24
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ITS5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
ITS5176 THESIS CONSULTING II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 24
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ITS5183 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS I Compulsory 4 0 0 4
ITS5193 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ITS5184 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS II Compulsory 4 0 0 4
ITS5194 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ITS5103 PRE-ISLAMIC HISTORY AND CULTURE OF ARABS Optional 3 0 0 6
ITS5105 CLASSICAL LITERATURE AND THEORY OF KNOWLEDGE Optional 3 0 0 6
ITS5107 SOURCES OF ISLAMIC HISTORY Optional 3 0 0 6
ITS5109 THE PERIOD OF THE PROPHET MUHAMMAD Optional 3 0 0 6
ITS5111 OTTOMAN PALEOGRAPIC TEXTS:CLASSICAK PERIOD Optional 3 0 0 6
ITS5113 TURKISH ISLAMIC LITERATURE: THE CONCEPTS AND THE SUBJECTS Optional 3 0 0 6
ITS5115 CLASSICAL PERIOD ISLAMIC HISTORY TEXTS Optional 3 0 0 6
ITS5117 THE FOUNDATION OF OTTOMAN STATE Optional 3 0 0 6
ITS5119 BURSA IN THE HISTORICAL PROCESSES Optional 3 0 0 6
ITS5121 THE SOCIAL HISTORY OF BEYLIKS Optional 3 0 0 6
ITS5123 EARLY ISLAMIC ART Optional 3 0 0 6
ITS5125 TURKISH AND ISLAMIC ART IN ASIA Optional 3 0 0 6
ITS5127 QUR’AN AS A SOURCE OF SIRAH: MECCAN PERIOD Optional 3 0 0 6
ITS5129 ISLAMIC HISTORIOGRAPHY Optional 3 0 0 6
ITS5131 OTTOMAN MATERIAL CULTURE Optional 3 0 0 6
ITS5133 SIRAH WRITING Optional 3 0 0 6
ITS5135 TURKISH-ISLAMIC LITERATURE HISTORY OF BURSA Optional 3 0 0 6
ITS5137 TURKISH RELIGIOUS MUSIC HISTORY Optional 0 0 0 6
ITS5139 TURKISH RELIGIOUS MUSIC FORMS Optional 3 0 0 6
ITS5141 DIDACTIC POETIC TEXTS IN TURKISH ISLAMIC LITERATURE Optional 3 0 0 6
ITS5143 WORLD HISTORY Optional 3 0 0 6
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ITS5104 THE METHODOLOGY OF ISLAMIC HISTORY Optional 3 0 0 6
ITS5106 MODERN PERIOD ISLAMIC HISTORY TEXTS Optional 3 0 0 6
ITS5108 THE PERIOD OF RIGHTLY GUIDED CALIPHS Optional 3 0 0 6
ITS5110 SOURCEES OF OTTOMAN HISTORY Optional 3 0 0 6
ITS5112 OTTOMAN PALEOGRAPHY Optional 3 0 0 6
ITS5114 HISTORY OF TURKISH-ISLAMIC LITERATURE Optional 3 0 0 6
ITS5116 TURKISH ISLAMIC LITERATURE FIGURES AND TYPES Optional 3 0 0 6
ITS5118 THE OTTOMAN STATE AND OTHER MUSLIM STATES Optional 3 0 0 6
ITS5120 OTTOMAN BURSA FROM A SOCIO-CULTURAL PERSPECTIVE Optional 3 0 0 6
ITS5122 THE SOCIAL HISTORY OF OTTOMAN IN THE CLASSICAL PERIOD Optional 3 0 0 6
ITS5124 TURKISH ORNAMENTAL ARTS Optional 3 0 0 6
ITS5128 QUR’AN AS A SOURCE OF SIRAH: MEDINAN PERIOD Optional 3 0 0 6
ITS5130 SIRAH LITERATURE Optional 3 0 0 6
ITS5132 URBAN HISTORIOGRAPHY AND ISLAMIC CITIES Optional 3 0 0 6
ITS5134 STUDIES OF MANUSCRIPTS Optional 3 0 0 6
ITS5136 TURKISH RELIGIOUS MUSIC THEORETICS ISLAMIC LITERATURE Optional 3 0 0 6
ITS5138 TURKISH MUSIC SOURCES Optional 3 0 0 6
ITS5140 LITERARY OTTOMAN TURKISH TEXTS Optional 3 0 0 6
ITS5152 TURKISH ART IN ANATOLIA Optional 3 0 0 6
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr