Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Philosophy and Religious Studies
General Description
1
Brief History
Consists of History of Philosophy, Islamic Philosophy, Philosophy of Religion, Sociology of Religion, Psychology of Religion, Religious Education departments. Postgraduate education is given in every department.
2
Qualification Awarded
The field is dependent on second rank degree which has 120 ECTS system for the department of Philosophy and Religious Studies. If the program is completed succesfully and the program qualifications are provided, Philosophy and Religious Studies Sciences postgraduate degree is gained.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
1- Bachelor’s degree 2- To receive required score on the Selection Examination for Academic Personnel and Graduate Studies (ALES). (ALES scores are valid for five years. Minimum ALES score of 55 –verbal-). For international students, ALES and international exams (GRE, GMAT etc.) score reports are valid, and there is no required score. 3- To have foreign language profeciency (A minimum score of 55 on YDS or YOKDIL -English, French, German or Arabic for the last two exams; a minimum score of 55 on TOEFL IBT; a minimum score of 134 on TOEFL CBT, a minimum score of 453 on TOEFL PBT or other equivalent scores). International students are required to have minimum score of 55 on one of the foreign language exams (English, French, German or Arabic) and to take certificate indicating Turkish language proficiency.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
Having satisfactorily completed a minimum of 24 credits and a minimum GPA of 70, and defending his/her dissertation in the presense of an examining committee, student is awarded the degree of Master of Arts in the Philosophy and Religious Studies.
7
Profile of The Programme
The aim of the Philosophy and Religious Studies postgraduate program is to educate researchers who can produce knowledge about relevant fields, can share this knowledge in national and international area and who have critical thinking ability and to prepare students who success in postgraduate programme to doctorate programme.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Students possess specialized knowledge of the history of ideas and obtain the ability to research into civilizations using specific methodology.
2. Students learn essential knowledge and approaches in the field of Philosophy and Religious Studies.
3. Students learn how to investigate the subjects of Philosophy and Religious Studies.
4. Students identify the essential sources of Philosophy and Religious Studies.
5. Students perform authentic researches on the field of Philosophy and Religious Studies.
6. Students know national and international works in the field of Philosophy and Religious Studies.
7. Students teach scientific and professional ethics.
8. Students learn Arabic and Western languages well enough to exploit the sources of the field.
9. Students apply knowledge to meet the social needs.
10. Students participate in and contribute to various organizations.
11. Students develop strategies on the subjects of the professional field.
SKILLS Cognitive - Practical
 • Students apply knowledge to meet the social needs.
 • Students possess specialized knowledge of the history of ideas and obtain the ability to research into civilizations using specific methodology.
 • Students perform authentic researches on the field of Philosophy and Religious Studies.
 • Students identify the essential sources of Philosophy and Religious Studies.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Students possess specialized knowledge of the history of ideas and obtain the ability to research into civilizations using specific methodology.
 • Students learn essential knowledge and approaches in the field of Philosophy and Religious Studies.
 • Students know national and international works in the field of Philosophy and Religious Studies.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Students apply knowledge to meet the social needs.
 • Students teach scientific and professional ethics.
 • Students identify the essential sources of Philosophy and Religious Studies.
 • Students develop strategies on the subjects of the professional field.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Students participate in and contribute to various organizations.
 • Students learn Arabic and Western languages well enough to exploit the sources of the field.
Learning Competence
 • Students learn how to investigate the subjects of Philosophy and Religious Studies.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği birikimi toplumun ihtiyaçlarını karşılamada kullanır. 1,2,3
Düşünce tarihi hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur, din bilimlerini belli bir metodolojiye bağlı olarak inceleme kabiliyetini kazanır. 1,2,3 1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında özgün araştırmalar yapabilir. 1,2,3 5
Felsefe ve Din Bilimlerinin temel kaynaklarını bilimsel çalışmalarda kullanacak düzeyde tanır. 1,2,3
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji geliştirilmesine yardımcı olur. 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Düşünce tarihi hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olur, din bilimlerini belli bir metodolojiye bağlı olarak inceleme kabiliyetini kazanır. 1,2 1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında özgün araştırmalar yapabilir. 6
Felsefe ve Din Bilimleri alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenir; potansiyel yeteneklerini geliştirir. 1,2 7
Felsefe ve Din Bilimleri alanında ulusal ve uluslar arası çalışmalar hakkında yeterli düzeyde birikim edinir. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği birikimi toplumun ihtiyaçlarını karşılamada kullanır. 1,2,3
Bilimsel ve meslekî etiğe sahip olur. 1,2,3 1
Felsefe ve Din Bilimleri alanında ulusal ve uluslar arası çalışmalar hakkında yeterli düzeyde birikim edinir. 7
Felsefe ve Din Bilimlerinin temel kaynaklarını bilimsel çalışmalarda kullanacak düzeyde tanır. 1,2,3
Uzmanlık alanıyla ilgili konularda strateji geliştirilmesine yardımcı olur. 1,2,3 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili çeşitli organizasyonlara katılır ve katkıda bulunur. 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında edindiği birikimi toplumun ihtiyaçlarını karşılamada kullanır. 4,6
Alanıyla ilgili çeşitli organizasyonlara katılır ve katkıda bulunur. 1,2,3,4 2
Alanıyla ilgili kaynakları kullanacak derecede Arapça ve Batı dillerine sahip olur. 1,2,3,4 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Felsefe ve Din Bilimleri alanında temel bilgi ve yaklaşımları öğrenir; potansiyel yeteneklerini geliştirir. 4
Felsefe ve Din Bilimleri alanında ulusal ve uluslar arası çalışmalar hakkında yeterli düzeyde birikim edinir. 5
Felsefe ve Din bilimlerinin meselelerine modern metotlarla problematik yaklaşmayı öğrenir. 1 1,4
Felsefe ve Din Bilimlerinin temel kaynaklarını bilimsel çalışmalarda kullanacak düzeyde tanır. 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Graduates, awarded the degree of MA in Philosophy and Religious Studies are able to perform their jobs more professionally and they can assigned as research assistant or lecturer in the faculties of Science and Literature, Education, Human Sciences and especially in the faculties of theology.
10
Access to Further Studies
Candidates who completed under graduate programme successfully can study in Philosophy and Religious Studies postgraduate programme under the condition that complete application and interview steps.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Every student has to attend %70 of lessons to check in at the programme in the beggining of term and to attend final exam. Students have to attend at least 1 final exam for every lessons. Every exam is assessed in 100 point scale. Students who get AA, BA, BB, and CB marks quiz out of the lesson.
12
Graduation Requirements
Graduation requirements are to pass all courses in the programme (equivalent 120 ECTS) and to complete the dissertation.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Program Başkanı: Prof. Dr. Kasım Küçükalp
Email: kasimkucukalp@uludag.edu.tr
Tel: 0224 243 10 66-60323 - 0505 7322906
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Facilities
There are 14 professors, 5 associate professors, 3 assistant professors, 1 lecturer and 17 research assistants in the Philosophy and Religious Studies department.
There are 1 assembly hall and 2 conference halls for the department.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FDB5169 RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS Compulsory 3 0 0 4
FDB5175 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 2
Click to choose optional courses. 24
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FDB5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
FDB5176 DISSERTATION SUPERVISION II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 24
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FDB5183 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS I Compulsory 4 0 0 4
FDB5193 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FDB5184 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS II Compulsory 4 0 0 4
FDB5194 THESIS CONSULTANTS Compulsory 0 1 0 26
Total 30
15. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
İLA2013 BH RELIGIOUS EDUCATION Compulsory 2 0 0 2
İLA2014 BH SOCIOLOGY OF RELIGION Compulsory 3 0 0 3
İLA2015 BH PSYCHOLOGY OF RELIGION Compulsory 3 0 0 3
İLA4010 BH HISTORY OF RELIGIONS Compulsory 4 0 0 7
İLA4011 BH HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY Compulsory 4 0 0 5
İLA4049 BH HISTORY OF ISLAMIC PHILOSOPHY Compulsory 4 0 0 6
İLH4002 BH PHILOSOPHY OF RELIGION Compulsory 3 0 0 5
Total 31
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FDB5101 BASIC APPROACHES TO RELIGIOUS SCIENCE Optional 3 0 0 8
FDB5103 METHODS AND ISSUES IN PSYCHOLOGY OF RELIGION Optional 3 0 0 8
FDB5105 SOURCES OF ISLAMIC PHILOSOPHY Optional 3 0 0 8
FDB5107 THE LOGIC IN ISLAMIC PHILOSOPHY Optional 3 0 0 8
FDB5109 STUDIES OF HISTORY OF RELIGIONS IN THE WEST Optional 3 0 0 8
FDB5111 THE PHILOSOPHY OF AL-KINDI Optional 3 0 0 8
FDB5113 STUDIES ON THE HEBREW IN JUDAISM Optional 3 0 0 8
FDB5115 EPISTEMIC LOGIC Optional 3 0 0 8
FDB5117 ANALYTIC LANGUAGE PHILOSOPHY Optional 3 0 0 8
FDB5119 GENERAL HERMENEUTICS Optional 3 0 0 8
FDB5121 THOUGHT OF GOD, MORALITY AND THE IMMORTALITY Optional 3 0 0 8
FDB5123 MAIN PROBLEMS OF EPISTEMOLOGY Optional 3 0 0 8
FDB5125 STUDIES ON ISLAMIC EDUCATION IN THE OTTOMAN PERIOD Optional 3 0 0 8
FDB5127 SOCIOLOGY OF ISLAMIC INSTITUTIONS Optional 3 0 0 8
FDB5129 RELIGION IN CLASSICAL SOCIOLOGY Optional 3 0 0 8
FDB5131 HISTORY OF EARLY ISLAMIC EDUCATION Optional 3 0 0 8
FDB5133 METHODOLOGY AND BASIC CONCEPTS IN RELIGIOUS EDUCUTION Optional 3 0 0 8
FDB5135 EDUCATIONAL METHODS IN THE QUR'AN Optional 3 0 0 8
FDB5137 BASIC CONCEPTS IN ISLAMIC PSYCHOLOGY Optional 3 0 0 8
FDB5139 SYMBOLIC LOGIC Optional 3 0 0 8
FDB5141 MODERN WESTERN THOUGHT Optional 3 0 0 8
FDB5143 HERMENEUTICAL APPROACHES IN THE SOCIOLOGY OF RELIGION Optional 3 0 0 8
FDB5145 ENLIGHTENMENT THOUGHT Optional 3 0 0 8
FDB5147 POSITIVE PSYCHOLOGY AND SPIRITUALITY Optional 3 0 0 8
FDB5149 NEW APPROACHES TOTTHE STUDY OF RELIGION Optional 3 0 0 8
FDB5151 MAINLY ISSUES OF SOCIOLOGY OF RELIGION Optional 3 0 0 8
FDB5153 THE STUDIES OF HISTORY OF RELIGION IN MODERN TURKISH REPUBLIC PERIOD Optional 3 0 0 8
FDB5155 ARISTOTELIAN AND NEO-PLATONIC SOURCES OF ISLAMIC PHILOSOPHY Optional 3 0 0 8
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FDB5102 METHODOGICAL ISSUES RELIGIOUS AND HUMAN SCIENCES Optional 3 0 0 6
FDB5104 STUDIES ON THE CONTEMPARARY ISLAMIC PHILOSOPHY Optional 3 0 0 6
FDB5106 RELIGION IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE Optional 3 0 0 6
FDB5108 PSYCHOANALYSIS AND RELIGION Optional 3 0 0 6
FDB5110 AVICENA'S EPISTEMOLOGY Optional 3 0 0 6
FDB5112 STUDIES ON THE BIBLE IN CHRISTIANITY Optional 3 0 0 6
FDB5114 IHWAN AL-SAFA’S PHILOSOPHY Optional 3 0 0 6
FDB5116 STUDIES ON THE HISTORY OF RELIGIONS IN THE MUSLIM WORLD Optional 3 0 0 6
FDB5118 AL-FARABI'SMETAPHYSICS Optional 3 0 0 6
FDB5120 THELOGICAL HERMENEUTICS Optional 3 0 0 6
FDB5122 DAILY LANGUAGE PHILOSOPHY Optional 3 0 0 6
FDB5124 THE PROBLEMS OF MODERN WESTERN THOUGHT Optional 3 0 0 6
FDB5126 FORMAL LOGIC: HISTORY AND PROBLEMS Optional 3 0 0 6
FDB5128 MORAL THEORIES IN ENLIGHTENMENT PHILOSOPHY Optional 3 0 0 6
FDB5130 HISTORY OF EDUCATIONIN THE OTTOMAN PERIOD Optional 3 0 0 6
FDB5132 EDUCATIONAL METHODS IN HADITH Optional 3 0 0 6
FDB5134 NON FORMAL RELIGIOUS EDUCATION Optional 3 0 0 6
FDB5136 RELIGION AND SOCIETY IN MODERN TURKEY Optional 3 0 0 6
FDB5138 RELIGION IN CONTEMPORARY SOCIOLOGY Optional 3 0 0 6
FDB5140 ANALYSES OF ISAGOGIES Optional 3 0 0 6
FDB5142 THE HISTORY AND PHILOSOPHY OF LOGIC Optional 3 0 0 6
FDB5144 STUDIES ON THE EARLY ISLAMIC EDUCATION Optional 3 0 0 6
FDB5146 THE NINETEENTH CENTURY THOUGHT Optional 3 0 0 6
FDB5148 MENTAL HEALTH AND RELIGION Optional 3 0 0 6
FDB5150 ORTHODOXY AND HERESY IN RELIGIONS Optional 3 0 0 6
FDB5152 THE STUDY OF RELIGIOUS HISTORY IN THE OTTOMAN STATE Optional 3 0 0 6
FDB5154 THE INTERPRETATION OF SACRED Optional 3 0 0 6
FDB5156 RESEARCH METHODS AND STATISTICS IN BEHAVIORAL SCIENCES Optional 3 0 0 6
FDB5158 QANTITATIVE ANALYSIS METHODS IN RELIGIOUS EDUCATION RESEARCH Optional 3 0 0 6
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr