Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Mechanical Engineering
General Description
1
Brief History
Mechanical Engineering Graduate Programmes are carried out by Uludag University Institute of Technology established in 1982, under the regulations and principles of ´The Council of Higher Education´. Graduate Programmes consist of Mechanical Design and Manufacture, Thermodynamics, Energy, Mechanics, Machine Theory and Dynamics Programmes.
2
Qualification Awarded
The Doctorate (Ph. D.) Degree in Mechanical Engineering Program is awarded to the graduates who have successfully completed all courses in the curriculum.
3
Level of Qualification
Third Cycle
4
Specific Admission Requirements
Master school certificate is required. Bachelor´s degree candidates can apply to the integrated PhD program. The application conditions, evaluation, required documents, exams and registration issues for the Ph.D. program are announced on the University website.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
The program provided a total of not less than 7 selective courses (42 ECTS), a compulsory course (2 ECTS), Phd proficiency examination (10 ECTS), one seminar (4 ECTS) , thesis and dissertation defence. Consists of compulsory and elective courses in graduate courses. 240 ECTS total number of credits of the program. In order to be successful in the course concerned student has to score at least 75 out of 100, which are mandatory. Students who have the relevant conditions are awarded to Doctoral in Mechanical Engineering.
7
Profile of The Programme
1. They can have a career in various national and international companies, industries, research and academic instititues and can make durable progress in their profession.
2. They can benefit from the results of exlusive works: that uses advanced manufacturing information in behalf of human necessities; that helps the development of present and future technologies; that makes the information to be used for the society.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To be able to deepen the information gained in B.Sc. education and make the practical use of them.
2. To be able to improve the abilities of analyse, synthesis and judgemental evaluation in order to solve complex problem independantly.
3. To be able to design a process or a system by using modern design methodology and tools.
4. To be able to gather data, evaluate and interprete by using scientific methods
5. To be able to find complete solutions by taking part in multi-disciplinary teams and combining the information obtained.
6. To be able to express the aggregation his/her knowledge in oral and written forms effectively, to communicate at least in one foreign language
7. To be able to renew himself/herself continually by considering technical improvements
8. To be able to take social, environmental and ethical values into consideration in scientific researches
9. To be able to make project planning and time management and find alternative ways
10. To be able to use suitable methods in scientific researches and to be able to use ICT technologies
11. To be able to defend his/her developed scientific methodology against the group of experts
SKILLS Cognitive - Practical
 • To be able to improve the abilities of analyse, synthesis and judgemental evaluation in order to solve complex problem independantly.
 • To be able to gather data, evaluate and interprete by using scientific methods
 • To be able to design a process or a system by using modern design methodology and tools.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • To be able to deepen the information gained in B.Sc. education and make the practical use of them.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • To be able to take social, environmental and ethical values into consideration in scientific researches
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • To be able to make project planning and time management and find alternative ways
 • To be able to find complete solutions by taking part in multi-disciplinary teams and combining the information obtained.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • To be able to use suitable methods in scientific researches and to be able to use ICT technologies
 • To be able to design a process or a system by using modern design methodology and tools.
 • To be able to defend his/her developed scientific methodology against the group of experts
 • To be able to express the aggregation his/her knowledge in oral and written forms effectively, to communicate at least in one foreign language
Learning Competence
 • To be able to renew himself/herself continually by considering technical improvements
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme. 1,2,3,4 2,3,4
Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme. 1,2,3,4 1
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme. 1,2,3,4 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde saptar ve uygular.
4-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
5-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Lisans ve lisansüstü düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
2-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme. 1,2,3 1
Uzman bir topluluk karşısında geliştirdiği bilimsel yöntemleri savunabilme. 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme. 1,2,3 1
Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme. 1,2,3 6,7
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme. 1,2,3 1
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme. 1,2,3
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme. 3
Uzman bir topluluk karşısında geliştirdiği bilimsel yöntemleri savunabilme. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
2-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.
3-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
4-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme. 1 1
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Our graduates take part in research activities in many national or international universities and research instititues as well as working in many national and international companies as engineers, managing directors and CEOs. Some companies that our graduates work are: Bursa Technical University, Bursa Orhangazi University, Yalova University, Akdeniz University, Turkish Armed Forces, Oyak-Renault, Robert Bosch, Roketsan, Siegen Universität, Texas Tech University, Rexroth Bosch, Durmazlar Makine, Arcelik, TOFAS-FIAT, TUBITAK, Vestel, Power Plants, Siemens, Baykal, Rollmech, MAKO, Karsan, Ermaksan, Grammer, Burosit, Ermetal, Korustan, Bayrak Plastik, Uludag Teknokent, Coskunoz, Beycelik.
10
Access to Further Studies
Graduates who successfully completed doctorate degree may apply to both in the same or related disciplines in higher education institutions at home or abroad to get a position in academic staff or to governmental R&D centers to get expert position.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
This section is explained in the courses description and implementation forms.
12
Graduation Requirements
Students must successfully pass all compulsory and elective courses on the program (equivalent to a total of 180-240 ECTS) mention about "Qualification Requirements and Regulations". And who have successfully completed all courses in the curriculum will be given The Doctorate Degree in Mechanical Engineering Program.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız (Bölüm Başkanı)
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 19 69
Faks : 0224 294 19 03
e-posta : aliriza@uludag.edu.tr
Prof. Dr. Hakan Aydın (Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-posta : hakanay@uludag.edu.tr
Doç. Dr. Ahmet Yıldız (Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-posta : ahmetyildiz@uludag.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Kenan Tüfekçi (Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-posta : kenantufekci@uludag.edu.tr
Doç.Dr. Betül Gülçimen Çakan (Program ve Bologna Koordinatörü)
e-posta : bgulcimen@uludag.edu.tr
15
Facilities
21 Professors, 13 Associated Professors, 4 Assistant Professors, 3 Instructors and 7 Research Assistants including 2 PhD degree serve in the Department of Mechanical Engineering, Uludag University.
Undegraduate Courses are conducted in 18 classes in the block of classroom of Mechanical Engineering Department.Student capacities of these classes are 60 for five classes, 80 for four classes, 125 for two classes, 40 for four classes, 18 for two classes and 36 for one class. These classes have the required features for a modern Engineering education. All of these classes are equipped with air conditioning and a projection device.
There are 9 laboratories used for education and research activities in the department.
These laboratories are listed below:
Thermodynamics and Heat Transfer Laboratory,
Machine Theory and Dynamics Laboratory,
Automatic Control Laboratory,
Engine Laboratory,
Materials Laboratory,
Machine Tools Laboratory,
Machine Elements Laboratory,
Fluid Mechanics Laboratory,
Computer Aided Design Laboratory.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK6181 PHD SPECIALISED FIELD COURSE I Compulsory 4 0 0 5
MAK6191 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 24
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FEN6000 RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS Compulsory 2 0 0 2
MAK6172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 4
MAK6182 PHD SPECIALISED FIELD COURSE II Compulsory 4 0 0 5
MAK6192 THESIS CONSULTING II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 18
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK6183 PHD SPECIALISED FIELD COURSE III Compulsory 4 0 0 5
MAK6193 THESIS CONSULTING III Compulsory 0 1 0 15
YET6177 PHD PROFICIENCY EXAMINATION Compulsory 0 0 0 10
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK6184 PHD SPECIALISED FIELD COURSE IV Compulsory 4 0 0 5
MAK6194 THESIS CONSULTING IV Compulsory 0 1 0 25
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK6185 PHD SPECIALISED FIELD COURSE V Compulsory 4 0 0 5
MAK6195 THESIS CONSULTING V Compulsory 0 1 0 25
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK6186 PHD SPECIALISED FIELD COURSE VI Compulsory 4 0 0 5
MAK6196 THESIS CONSULTING VI Compulsory 0 1 0 25
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK6187 PHD SPECIALISED FIELD COURSE VII Compulsory 4 0 0 5
MAK6197 THESIS CONSULTING VII Compulsory 0 1 0 25
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK6188 PHD SPECIALISED FIELD COURSE VIII Compulsory 4 0 0 5
MAK6198 THESIS CONSULTING VIII Compulsory 0 1 0 25
Total 30
15. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
Total 0
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK6101 OPTIMIZATION IN ENGINEERING Optional 3 0 0 6
MAK6201 MATERIALS CHARACTERIZATION Optional 3 0 0 6
MAK6203 PRINCIPLE OF SOLIDIFICATION Optional 3 0 0 6
MAK6207 COMBUSTION TECHNOLOGY Optional 3 0 0 6
MAK6209 PARTICLE DYNAMICS Optional 3 0 0 6
MAK6211 TURBULENCE AND TURBULENCE MODELS Optional 3 0 0 6
MAK6213 ADVANCED THERMODYNAMICS Optional 3 0 0 6
MAK6215 ENERGY METHODS Optional 3 0 0 6
MAK6217 APPLIED TENSOR ANALYSIS Optional 3 0 0 6
MAK6219 THERMODYNAMIC OPTIMIZATION Optional 3 0 0 6
MAK6221 ANALYTICAL METHODS IN VIBRATION THEORY Optional 3 0 0 6
MAK6223 ADVANCED TECHNOLOGY ENERGY MECHANISMS Optional 3 0 0 6
MAK6225 MOBILE ROBOTICS Optional 3 0 0 6
MAK6227 ADVANCED BONDING TECHNIQUES Optional 3 0 0 6
MAK6231 ADVANCED FLUID MECHANICS: FLOWS WITH CURVATURE Optional 3 0 0 6
MAK6233 TECHNOLOGICAL INNOVATION MANAGEMENT Optional 3 0 0 6
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK6202 BEARINGS AND LUBRICATION THEORY Optional 3 0 0 6
MAK6204 SURFACE PROCESSES IN INDUSTRY Optional 3 0 0 6
MAK6208 CONTINUUM MECHANICS Optional 3 0 0 6
MAK6210 TURBO MACHINERY DESIGN PRINCIPLES Optional 3 0 0 6
MAK6212 COMBINED HEAT-POWER SYSTEMS Optional 3 0 0 6
MAK6214 SPECIAL TOPICS IN FLUID DYNAMICS Optional 3 0 0 6
MAK6216 SPECIAL TOPICS IN HEAT TRANSFER Optional 3 0 0 6
MAK6218 ADVANCED TOPICS IN MACHINE DYNAMICS Optional 3 0 0 6
MAK6220 ENERGY AND ENVIROMENT Optional 3 0 0 6
MAK6222 DECISION ANALYSIS OF ENGINEERING DESIGN Optional 3 0 0 6
MAK6224 PRECISION DEVICE DESIGN Optional 3 0 0 6
MAK6226 ATOMIZATION AND PULVERIZATION MECHANISMS Optional 3 0 0 6
MAK6228 PHASE TRANSFORMATIONS Optional 3 0 0 6
MAK6230 MECHANICAL PROPERTIES AT HIGH STRAIN RATES Optional 3 0 0 6
General Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr