Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Mechanical Engineering
General Description
1
Brief History
Mechanical Engineering Graduate Programmes are carried out by Uludag University Institute of Technology established in 1982, under the regulations and principles of ´The Council of Higher Education´. Graduate Programmes consist of Mechanical Design and Manufacture, Thermodynamics, Energy, Mechanics, Machine Theory and Dynamics Programmes.
2
Qualification Awarded
The Master of Science Degree in Mechanical Engineering Program is awarded to the graduates who have successfully completed all courses in the curriculum, seminars and defend a thesis sucessfully.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
Bachelor of Science certificate from the related areas is required. Application to the MS program with BSc certificate depends on conformity condition of MS Candidates´ must have science base ALES score determined by Uludag University Senate. No foreign language score is required. For foreign candidates, Tomer candidates Turkish competency given by TOMER and ALES exam results or GRE, GMAT and other exams which are accepted by YOK in international level.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
The program provided a total of not less than 120 ECTS (60 ECTS in one year) with a minimum of eight courses including seminar and defence of the thesis. Consists of compulsory and elective courses in the graduate programmes. In order to be successful in the courses except seminar student has to score at least 70 out of 100. Students who have the relevant conditions are awarded to MS Degree in Mechanical Engineering.In order for the student to graduate, it is also required to fulfill the publication or scientific activity requirement determined by the decision of the Senate.
7
Profile of The Programme
1. They can have a career in various national and international companies, industries, research and academic instititues and can make durable progress in their profession.
2. They can benefit from the results of exlusive works: that uses advanced manufacturing information in behalf of human necessities; that helps the development of present and future technologies; that makes the information to be used for the society.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To be able to deepen the information gained in B.Sc. education and make the practical use of them.
2. To be able to improve the abilities of analyse, synthesis and judgemental evaluation in order to solve complex problem independantly.
3. To be able to design a process or a system by using modern design methodology and tools.
4. To be able to gather data, evaluate and interprete by using scientific methods.
5. To be able to find complete solutions by taking part in multi-disciplinary teams and combining the information obtained.
6. To be able to express the aggregation his/her knowledge in oral and written forms effectively, to communicate at least in one foreign language.
7. To be able to renew himself/herself continually by considering technical improvements.
8. To be able to take social, environmental and ethical values into consideration in scientific researches.
9. To be able to make project planning and time management and find alternative ways.
10. To be able to use suitable methods in scientific researches and to be able to use ICT technologies.
SKILLS Cognitive - Practical
 • To be able to gather data, evaluate and interprete by using scientific methods.
 • To be able to improve the abilities of analyse, synthesis and judgemental evaluation in order to solve complex problem independantly.
 • To be able to design a process or a system by using modern design methodology and tools.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • To be able to deepen the information gained in B.Sc. education and make the practical use of them.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • To be able to take social, environmental and ethical values into consideration in scientific researches.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • To be able to find complete solutions by taking part in multi-disciplinary teams and combining the information obtained.
 • To be able to make project planning and time management and find alternative ways.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • To be able to use suitable methods in scientific researches and to be able to use ICT technologies.
 • To be able to express the aggregation his/her knowledge in oral and written forms effectively, to communicate at least in one foreign language.
 • To be able to design a process or a system by using modern design methodology and tools.
Learning Competence
 • To be able to renew himself/herself continually by considering technical improvements.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme. 1,2,3 2,3,4
Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme. 1,2,3 1
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme. 1,2,3 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme. 1,2,3 1
Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme. 1,2,3,4 6,7
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme. 1,2,3,4 1
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme. 1,2,3,4
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme. 3

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Our graduates take part in research activities in many national or international universities and research instititues as well as working in many national and international companies as engineers, managing directors and CEOs. Some companies that our graduates work are: Bursa Technical University, Bursa Orhangazi University, Yalova University, Akdeniz University, Turkish Armed Forces, Oyak-Renault, Robert Bosch, Roketsan, Siegen Universität, Texas Tech University, Rexroth Bosch, Durmazlar Makine, Arcelik, TOFAS-FIAT, TUBITAK, Vestel, Power Plants, Siemens, Baykal, Rollmech, MAKO, Karsan, Ermaksan, Grammer, Burosit, Ermetal, Korustan, Bayrak Plastik, Uludag Teknokent, Coskunoz, Beycelik.
10
Access to Further Studies
The graduates holding Master´s Degree are eligible to apply to PhD Degree programs at national level and /or international level both in the same and in related disciplines.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
This section is explained in the courses description and implementation forms.
12
Graduation Requirements
Students must successfully pass all compulsory and elective courses on the program and who have successfully completed all courses in the curriculum will be given The Master´s Degree in Mechanical Engineering Programme.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız (Bölüm Başkanı)
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 19 69
Faks : 0224 294 19 03
e-posta : aliriza@uludag.edu.tr
Prof. Dr. Hakan Aydın (Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-posta : hakanay@uludag.edu.tr
Doç. Dr. Ahmet Yıldız (Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-posta : ahmetyildiz@uludag.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Kenan Tüfekçi (Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-posta : kenantufekci@uludag.edu.tr
Doç.Dr. Betül Gülçimen Çakan (Program ve Bologna Koordinatörü)
e-posta : bgulcimen@uludag.edu.tr
15
Facilities
21 Professors, 13 Associated Professors, 4 Assistant Professors, 3 Instructors and 7 Research Assistants including 2 PhD degree serve in the Department of Mechanical Engineering, Uludag University.
Undegraduate Courses are conducted in 18 classes in the block of classroom of Mechanical Engineering Department.Student capacities of these classes are 60 for five classes, 80 for four classes, 125 for two classes, 40 for four classes, 18 for two classes and 36 for one class. These classes have the required features for a modern Engineering education. All of these classes are equipped with air conditioning and a projection device.
There are 9 laboratories used for education and research activities in the department.
These laboratories are listed below:
Thermodynamics and Heat Transfer Laboratory,
Machine Theory and Dynamics Laboratory,
Automatic Control Laboratory,
Engine Laboratory,
Materials Laboratory,
Machine Tools Laboratory,
Machine Elements Laboratory,
Fluid Mechanics Laboratory,
Computer Aided Design Laboratory.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK5001 ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS Compulsory 3 0 0 6
MAK5181 ADVANCED TOPICS IN MSC THESIS I Compulsory 4 0 0 5
MAK5191 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 18
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK5000 RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS IN MECHANICAL ENGINEERING Compulsory 2 0 0 2
MAK5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 4
MAK5182 ADVANCED TOPICS IN MSC THESIS II Compulsory 4 0 0 5
MAK5192 THESIS CONSULTING II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 18
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK5183 ADVANCED TOPICS IN MSC THESIS III Compulsory 4 0 0 5
MAK5193 THESIS CONSULTING III Compulsory 0 1 0 25
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK5184 ADVANCED TOPICS IN MSC THESIS IV Compulsory 4 0 0 5
MAK5194 THESIS CONSULTING IV Compulsory 0 1 0 25
Total 30
15. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
Total 0
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK5201 CONSTRUCTION RELIABILITY Optional 3 0 0 6
MAK5203 SHAPING IN CONSTRUCTION Optional 3 0 0 6
MAK5205 ADVANCED MANUFACTURING METHODS Optional 3 0 0 6
MAK5207 METHODICAL DESIGN PRINCIPLES AND APPLICATION Optional 3 0 0 6
MAK5209 PHYSICAL METALLURGY Optional 3 0 0 6
MAK5211 THE LIGHT ALLOYS Optional 3 0 0 6
MAK5213 TRIBOLOGY Optional 3 0 0 6
MAK5215 SPECIFIC STEELS Optional 3 0 0 6
MAK5217 COMPUTER GRAPHICS Optional 3 0 0 6
MAK5219 COMPUTER AIDED DESIGN Optional 3 0 0 6
MAK5221 ALTERNATIVE ENGINES AND PROPULSION TECHNOLOGIES Optional 3 0 0 6
MAK5223 HEAT CONDUCTION Optional 3 0 0 6
MAK5225 FINITE ELEMENT ANALYSIS IN THERMOFLUIDS Optional 3 0 0 6
MAK5227 BOUNDARY LAYER FLOWS Optional 3 0 0 6
MAK5229 VISCOUS FLOWS Optional 3 0 0 6
MAK5231 SOLAR ENERGY APPLICATIONS Optional 3 0 0 6
MAK5233 CONVECTION HEAT TRANSFER Optional 3 0 0 6
MAK5235 DESIGN OF THERMAL SYSTEMS Optional 3 0 0 6
MAK5237 HEAT PUMP THEORY AND APPLICATIONS Optional 3 0 0 6
MAK5239 HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING Optional 3 0 0 6
MAK5241 MICROSCALE FLOW AND HEAT TRANSFER Optional 3 0 0 6
MAK5243 FLUID POWER SYSTEMS AND CONTROL Optional 3 0 0 6
MAK5245 MODELLING, ANALYSIS AND PROGRAM OF ENG. SYSTEMS Optional 3 0 0 6
MAK5247 PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS AND ENG. APPLICATIONS Optional 3 0 0 6
MAK5249 DYNAMICS OF MULTIBODY SYSTEMS Optional 3 0 0 6
MAK5251 NUMERICAL ANALYSIS OF MACHINE ELEMENTS Optional 3 0 0 6
MAK5253 COMPUTATIONAL FLUID MECHANICS ON BUILDINGS Optional 3 0 0 6
MAK5255 EXPERIMENTAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND HEAT TRANSFER Optional 3 0 0 6
MAK5257 BONE MECHANICS Optional 3 0 0 6
MAK5259 TOOL DESIGN Optional 3 0 0 6
MAK5261 MECHANICAL BEHAVIOUR OF MATERIALS AT HIGH TEMPERATURES AND CREEP MECHANICS Optional 3 0 0 6
OTO5145 ON-BOARD DIAGNOSTIC SYSTEMS IN VEHICLES Optional 3 0 0 6
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK5002 NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING Optional 3 0 0 6
MAK5202 STATISTICAL PROCESS CONTROL Optional 3 0 0 6
MAK5204 PROGRAMMING OF MACHINE SYSTEMS Optional 3 0 0 6
MAK5206 COMPUTER AIDED MANUFACTURING Optional 3 0 0 6
MAK5208 MODERN WELDING METHODS AND EQUIPMENTS Optional 3 0 0 6
MAK5210 ERGONOMICS IN MACHINE DESIGN Optional 3 0 0 6
MAK5212 ADVANCED CERAMIC MATERIALS Optional 3 0 0 6
MAK5214 MECHANICAL METALLURGY Optional 3 0 0 6
MAK5220 COMPUTER AIDED SETUP PLANNING AND FIXTURE DESIGN Optional 3 0 0 6
MAK5222 ADVANCED TOPICS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES Optional 3 0 0 6
MAK5224 MIXTURE FORMATION IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES Optional 3 0 0 6
MAK5226 RADIATIVE HEAT TRANSFER Optional 3 0 0 6
MAK5228 GAS DYNAMICS Optional 3 0 0 6
MAK5230 SPECIAL TOPICS IN HEAT TRANSFER AND FLUID MECHANICS Optional 3 0 0 6
MAK5232 TURBULENT FLOWS Optional 3 0 0 6
MAK5234 NUMERICAL METHODS IN HEAT TRANSFER AND FLUID DYNAMICS Optional 3 0 0 6
MAK5236 CONDENSERS AND EVAPORATORS Optional 3 0 0 6
MAK5238 HEAT AND MASS TRANSFER Optional 3 0 0 6
MAK5240 ADVANCED REFRIGERATION Optional 3 0 0 6
MAK5242 DRYING TECHNOLOGY Optional 3 0 0 6
MAK5244 ABSORPTION REFRIGERATION SYSTEMS Optional 3 0 0 6
MAK5246 COMPUTER CONTROLLED SYSTEMS Optional 3 0 0 6
MAK5248 MECHATRONICS Optional 3 0 0 6
MAK5250 KINEMATICS AND SYNTHESIS OF MECHANISMS Optional 3 0 0 6
MAK5252 COMPOSITE MATERIALS Optional 3 0 0 6
MAK5254 FINITE ELEMENT METHOD Optional 3 0 0 6
MAK5256 CLASSICAL THEORETICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS Optional 3 0 0 6
MAK5258 MATHEMATICAL THEORY OF ELASTICITY Optional 3 0 0 6
MAK5260 SUSTAINABLE DESIGN Optional 3 0 0 6
MAK5262 NUMERICAL METHODS IN WIND ENERGY Optional 3 0 0 6
MAK5264 FLOW AND HEAT TRANSFER FOR SEPARATED FLOWS Optional 3 0 0 6
MAK5266 MULTIPHASE FLOWS Optional 3 0 0 6
General Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr