Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Mechanical Engineering
General Description
1
Brief History
Mechanical Engineering Graduate Programmes are carried out by Uludag University Institute of Technology established in 1982, under the regulations and principles of ´The Council of Higher Education´. Graduate Programmes consist of Mechanical Design and Manufacture, Thermodynamics, Energy, Mechanics, Machine Theory and Dynamics Programmes.
2
Qualification Awarded
Mechanical Engineering Graduate Programme is subjected to 90-120 ECTS credits in higher education. In Master Program without thesis, 120 ECTS is required. The Master´s Degree in Mechanical Engineering Graduate Programme is awarded to the graduates who have successfully completed all courses in the curriculum.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
Bachelor of Science certificate from the related areas is required. Application to the MS program with BSc certificate depends on conformity condition of MS Candidates´ must have science base ALES score determined by Uludag University Senate. Students must have UDS, TOEFL, TOEFL or equivalent examinations accepted by The Council of Higher Education, YOK whose minimum score determined by Senate in languages of English, German, French, Italian, Russian and Arabic, for foreign students in English, German, French languages. UU Senate decides the Equivalence of other foreign language documents. For foreign candidates, Tomer candidates Turkish competency given by TOMER and ALES exam results or GRE, GMAT and other exams which are accepted by YOK in international level.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
The program provided a total of not less than 21-24 credits (55 ECTS) in not less than a minimum of seven courses; two seminars(10 ECTS), one during the courses, one during the thesis preparation; thesis proposal; thesis defense consists of the presentation. Consists of compulsory and elective courses in graduate programmes. In order to be successful in the course concerned that this notice at least 70 out of 100. Students who have the relevant conditions are awarded to MS Degree in Mechanical Engineering.
7
Profile of The Programme
1. They can have a career in various national and international companies, industries, research and academic instititues and can make durable progress in their profession.
2. They can benefit from the results of exlusive works: that uses advanced manufacturing information in behalf of human necessities; that helps the development of present and future technologies; that makes the information to be used for the society.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. To be able to deepen the information gained in B.Sc. education and make the practical use of them.
2. To be able to improve the abilities of analyse, synthesis and judgemental evaluation in order to solve complex problem independantly.
3. To be able to design a process or a system by using modern design methodology and tools.
4. To be able to gather data, evaluate and interprete by using scientific methods.
5. To be able to find complete solutions by taking part in multi-disciplinary teams and combining the information obtained.
6. To be able to express the aggregation his/her knowledge in oral and written forms effectively, to communicate at least in one foreign language.
7. To be able to renew himself/herself continually by considering technical improvements.
8. To be able to take social, environmental and ethical values into consideration in scientific researches.
9. To be able to make project planning and time management and find alternative ways.
10. To be able to use suitable methods in scientific researches and to be able to use ICT technologies.
SKILLS Cognitive - Practical
 • To be able to improve the abilities of analyse, synthesis and judgemental evaluation in order to solve complex problem independantly.
 • To be able to gather data, evaluate and interprete by using scientific methods.
 • To be able to design a process or a system by using modern design methodology and tools.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • To be able to deepen the information gained in B.Sc. education and make the practical use of them.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • To be able to take social, environmental and ethical values into consideration in scientific researches.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • To be able to find complete solutions by taking part in multi-disciplinary teams and combining the information obtained.
 • To be able to make project planning and time management and find alternative ways.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • To be able to use suitable methods in scientific researches and to be able to use ICT technologies.
 • To be able to express the aggregation his/her knowledge in oral and written forms effectively, to communicate at least in one foreign language.
 • To be able to design a process or a system by using modern design methodology and tools.
Learning Competence
 • To be able to renew himself/herself continually by considering technical improvements.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme. 1,2,3 2,3,4
Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme. 1,2,3 1
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme. 1,2,3 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
2-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
3-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
4-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme. 1,2 1,2
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
4-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme. 1,2,3 1
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme. 1,2,3 1
Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

6-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
2-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
3-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
4-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
5-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

6-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
7-Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
8-Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
1-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
2-Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
3-Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
4-Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
5-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme. 1,2,3,4 6,7
Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme. 1,2,3,4 1
Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme. 1,2,3,4
Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme. 3
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
2-Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygulama; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3-Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
4-Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Our graduates take part in research activities in many national or international universities and research instititues as well as working in many national and international companies as engineers, managing directors and CEOs. Some companies that our graduates work are: Bursa Technical University, Bursa Orhangazi University, Yalova University, Akdeniz University, Turkish Armed Forces, Oyak-Renault, Robert Bosch, Roketsan, Siegen Universität, Texas Tech University, Rexroth Bosch, Durmazlar Makine, Arcelik, TOFAS-FIAT, TUBITAK, Vestel, Power Plants, Siemens, Baykal, Rollmech, MAKO, Karsan, Ermaksan, Grammer, Burosit, Ermetal, Korustan, Bayrak Plastik, Uludag Teknokent, Coskunoz, Beycelik.
10
Graduation Requirements
The graduates holding Master´s Degree are eligible to apply to PhD Degree programs at national level and /or international level both in the same and in related disciplines.
11
Mode of Study
12
Facilities
Students must successfully pass all compulsory and elective courses on the program and who have successfully completed all courses in the curriculum will be given The Master´s Degree in Mechanical Engineering Programme.
13
Access to Further Studies
Full-Time
14
Address and Contact Details
Prof.Dr. Recep Yamankaradeniz (Bölüm Başkanı)
Posta Adresi : Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 19 51
Faks : 0224 294 19 03
e-posta : recep@uludag.edu.tr
Prof.Dr. Necmettin Kaya (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Posta Adresi : Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 1979
Faks : 0224 294 19 03
e-posta : necmi@uludag.edu.tr
Doç.Dr. Fatih Karpat (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Posta Adresi : Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 19 30
Faks : 0224 294 19 03
e-posta : karpat@uludag.edu.tr
15
Examination Regulations, Assessment and Grading
At Uludag University Institute of Technology Mechanical Engineering Programme, there are 18 professors, 6 associate professors and 9 assistant professors.
Courses are taken in 18 classes that are shared with Mechanical Engineering Department. All classes are equipped with the air conditioners and projectors.
There are 9 laboratories to be used for the education and research purposes:
Thermodynamics and Heat Technique Laboratory,
Machine Theory ad Dynamics Laboratory,
Automatic Control Laboratory,
Internal Combustion Engine Laboratory,
Materials Laboratory,
Machine Tools Laboratory,
Machine Elements Laboratory,
Fluid Mechanics Laboratory,
Computer Aided Design Laboratory.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK5001 ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS Compulsory 3 0 0 6
MAK5191 DISSERTATION SUPERVISION I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 23
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 6
MAK5192 DISSERTATION SUPERVISION II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 23
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK5183 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE III Compulsory 4 0 0 5
MAK5193 MA THESIS III Compulsory 0 1 0 25
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK5184 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE IV Compulsory 4 0 0 5
MAK5194 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK5181 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE I Optional 4 0 0 5
MAK5201 CONSTRUCTION RELIABILITY Optional 3 0 0 6
MAK5203 SHAPING IN CONSTRUCTION Optional 3 0 0 6
MAK5205 ADVANCED MANUFACTURING METHODS Optional 3 0 0 6
MAK5207 METHODICAL DESIGN PRINCIPLES AND APPLICATION Optional 3 0 0 6
MAK5209 PHYSICAL METALLURGY Optional 3 0 0 6
MAK5210 ERGONOMICS IN MACHINE DESIGN Optional 3 0 0 6
MAK5211 THE LIGHT ALLOYS Optional 3 0 0 6
MAK5213 TRIBOLOGY Optional 3 0 0 6
MAK5215 SPECIFIC STEELS Optional 3 0 0 6
MAK5217 COMPUTER GRAPHICS Optional 3 0 0 6
MAK5219 COMPUTER AIDED DESIGN Optional 3 0 0 6
MAK5221 ALTERNATIVE ENGINES AND PROPULSION TECHNOLOGIES Optional 3 0 0 6
MAK5223 HEAT CONDUCTION Optional 3 0 0 6
MAK5225 FINITE ELEMENT ANALYSIS IN THERMOFLUIDS Optional 3 0 0 6
MAK5227 BOUNDARY LAYER FLOWS Optional 3 0 0 6
MAK5229 VISCOUS FLOWS Optional 3 0 0 6
MAK5231 SOLAR ENERGY APPLICATIONS Optional 3 0 0 6
MAK5233 CONVECTION HEAT TRANSFER Optional 3 0 0 6
MAK5235 DESIGN OF THERMAL SYSTEMS Optional 3 0 0 6
MAK5237 HEAT PUMP THEORY AND APPLICATIONS Optional 3 0 0 6
MAK5239 HEATING, VENTILATING AND AIR CONDITIONING Optional 3 0 0 6
MAK5241 MICROSCALE FLOW AND HEAT TRANSFER Optional 3 0 0 6
MAK5243 FLUID POWER SYSTEMS AND CONTROL Optional 3 0 0 6
MAK5245 MODELLING, ANALYSIS AND PROGRAM OF ENG. SYSTEMS Optional 3 0 0 6
MAK5247 PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS AND ENG. APPLICATIONS Optional 3 0 0 6
MAK5249 DYNAMICS OF MULTIBODY SYSTEMS Optional 3 0 0 6
MAK5251 NUMERICAL ANALYSIS OF MACHINE ELEMENTS Optional 3 0 0 6
MAK5253 COMPUTATIONAL FLUID MECHANICS ON BUILDINGS Optional 3 0 0 6
MAK5255 EXPERIMENTAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND HEAT TRANSFER Optional 3 0 0 6
MAK5257 BONE MECHANICS Optional 3 0 0 6
MAK5259 TOOL DESIGN Optional 3 0 0 6
MAK5261 MECHANICAL BEHAVIOUR OF MATERIALS AT HIGH TEMPERATURES AND CREEP MECHANICS Optional 3 0 0 6
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
MAK5002 NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING Optional 3 0 0 6
MAK5182 M.A. SPECIALISED FIELD COURSE II Optional 4 0 0 5
MAK5202 STATISTICAL PROCESS CONTROL Optional 3 0 0 6
MAK5204 PROGRAMMING OF MACHINE SYSTEMS Optional 3 0 0 6
MAK5206 COMPUTER AIDED MANUFACTURING Optional 3 0 0 6
MAK5208 MODERN WELDING METHODS AND EQUIPMENTS Optional 3 0 0 6
MAK5210 ERGONOMICS IN MACHINE DESIGN Optional 3 0 0 6
MAK5212 ADVANCED CERAMIC MATERIALS Optional 3 0 0 6
MAK5216 PHASE TRANSFORMATIONS Optional 3 0 0 6
MAK5218 INDUSTRIAL NOISE CONTROL Optional 3 0 0 6
MAK5220 COMPUTER AIDED SETUP PLANNING AND FIXTURE DESIGN Optional 3 0 0 6
MAK5222 ADVANCED TOPICS IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES Optional 3 0 0 6
MAK5224 MIXTURE FORMATION IN INTERNAL COMBUSTION ENGINES Optional 3 0 0 6
MAK5226 RADIATIVE HEAT TRANSFER Optional 3 0 0 6
MAK5228 GAS DYNAMICS Optional 3 0 0 6
MAK5230 SPECIAL TOPICS IN HEAT TRANSFER AND FLUID MECHANICS Optional 3 0 0 6
MAK5232 TURBULENT FLOWS Optional 3 0 0 6
MAK5234 NUMERICAL METHODS IN HEAT TRANSFER AND FLUID DYNAMICS Optional 3 0 0 6
MAK5236 CONDENSERS AND EVAPORATORS Optional 3 0 0 6
MAK5238 HEAT AND MASS TRANSFER Optional 3 0 0 6
MAK5240 ADVANCED REFRIGERATION Optional 3 0 0 6
MAK5242 DRYING TECHNOLOGY Optional 3 0 0 6
MAK5244 ABSORPTION REFRIGERATION SYSTEMS Optional 3 0 0 6
MAK5246 COMPUTER CONTROLLED SYSTEMS Optional 3 0 0 6
MAK5248 MECHATRONICS Optional 3 0 0 6
MAK5252 COMPOSITE MATERIALS Optional 3 0 0 6
MAK5254 FINITE ELEMENT METHOD Optional 3 0 0 6
MAK5256 CLASSICAL THEORETICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS Optional 3 0 0 6
MAK5258 MATHEMATICAL THEORY OF ELASTICITY Optional 3 0 0 6
MAK5260 SUSTAINABLE DESIGN Optional 3 0 0 6
MAK5262 NUMERICAL METHODS IN WIND ENERGY Optional 3 0 0 6
MAK5264 FLOW AND HEAT TRANSFER FOR SEPARATED FLOWS Optional 3 0 0 6
MAK5266 MULTIPHASE FLOWS Optional 3 0 0 6
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr