Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Veterinary Parasitology
General Description
1
Brief History
Bursa Uludağ University Institute of Health Sciences, Department of Parasitology, gives PhD education. Students, who complete the education of PhD in the Department of Parasitology get the degree of Doctor of Parasitology (PhD). In this program, students should get basic parasitological information. Besides, they should follow the recent developments in parasitology, follow the literature, plan related projects and participate in existing studies in the department.
2
Qualification Awarded
The department offers the second and the third cycles of higher education in terms of ECTS credits (90-120 credits, awarding a Master´s degree/180-240 credits, awarding a Doctoral degree). After the successful completion of the program and fulfilment of requirements, a doctoral degree in Parasitology is awarded.
3
Level of Qualification
Third Cycle
4
Specific Admission Requirements
To apply for a doctoral program; - Candidates must hold a Master´s degree, or a degree in medicine, dentistry, veterinary medicine, or, for those with degrees in pharmacy and faculty of arts and sciences, an expert certificate in a department of laboratory as approved by the Ministry of Health. Direct admission to the doctoral program with a Bachelor´s degree depends on the specific requirements of the doctoral program. - For health sciences, holders of Bachelor´s and Master´s degrees must possess ALES with the minimum acceptable score on sciences determined by the Senate. - Those holding a degree in medicine must possess either an ALES score on sciences or TUS when applying for a doctoral program in basic medical sciences. Candidates must score at least 50 points in medical sciences when applying to the program with TUS. Those who have completed specialization are not required to possess ALES or TUS when applying for a doctoral program. - Among foreign languages such as English, German, French, Italian, Russian and Arabic, and for foreign nationals, among languages such as English, German, and French, candidates must demonstrate proficiency in a language by satisfying one of the following exams; ÜDS, KPDS, TOEFL or equivalent approved by YÖK, and provide the minimum acceptable score as approved by the Senate. Recognition of any other foreign language qualifications is dependent on the Senate. - For foreign nationals, admission requirement shall be any of the following; Turkish Proficiency Exam by TÖMER and corresponding ALES score, or scores in exams such as GRE or GMAT, accepted as internationally equivalent by YÖK. - Candidates for Master´s and doctoral programs must possess a minimum score of 55 points in ALES; 50 language points in ÜDS/KPDS/UÜDS or equivalent for Master´s programs, and 55 language points in ÜDS/KPDS or equivalent for doctoral programs. For foreign nationals, a Document by TÖMER certifying the knowledge of Turkish (except for those studying in Turkey) is accepted equivalent to the score of the exams approved by YÖK as an equivalent language proficiency exam. Those applying for doctoral programs with TUS are required to possess a minimum score of 50 points in related field. Those who score below 60 points in overall performance are not admitted. In evaluation, the listed exams are responsible for the following percentages: TUS/ALES score 50%, Foreign Language 15%, GPA of Bachelor´s/Master´s degree 15%, interview 20%.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
To apply the PhD education program in Parasitology must be graduated from the Veterinary Faculty or get a master of science (MS) degree. In order to get the degree of PhD, students must complete the all mandatory lessons which are associated or departmental and they must get a mark of 75 over 100. They should take and pass Biostatistics which has 7.5 ECTS as a mandatory Institute lesson and should take and pass Planning and Evaluation in Teaching as a mandatory credit-free lesson. Besides, they should take and pass eight mandatory departmental lessons which have 35 ECTS.
7
Profile of The Programme
Students in the Ph.D. program should get parasitological information, beside they should know the biology, diagnosis, treatment and harmful effects of animal parasites, research procedures, and principles of writing local or foreign language articles.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
SKILLS Cognitive - Practical
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
COMPETENCES Field Specific Competence
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
COMPETENCES Communication and Social Competence
COMPETENCES Learning Competence
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Basılı ve elektronik kaynakları kullanarak bilimsel bilgiye ulaşmayı bilir. Bu doğrultuda alanıyla ilgili bilimsel düzeyde tez, makale, rapor ve proje hazırlayabilir. 1 6
Bilimsel bilginin dinamik olduğu bilinciyle yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir. Veteriner Parazitoloji alanındaki son gelişmeleri takip ederek bu doğrultuda karşılaştığı sorunlara yeni fikir uygulama ve stratejiler geliştirir. 1
Doktora düzeyinde elde edilen kazanımlar temelinde, Veteriner Parazitoloji alanında ileri düzeyde ve güncel bilgi ve beceriye sahip olur. 4
Helmint, Protozoon ve Artropod enfeksiyonları, meydana getirdikleri hastalıklar ve tedavileri hakkında ayrıntılı bilgi ve beceri sahibi olur 4
Özgün bir araştırmayı tasarlayacak ve bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi birikimine sahiptir ve uygulayabilecek yetkinliktedir. 2,4
Paraziter hastalıkların muayene ve teşhis yöntemlerini bilir ve uygular. 2
Parazitolojik ve benzer alanlardaki bilimsel yenilikleri takip ederek karşılaşılan sorunları kavrar ve bilimsel sistematik çerçevesinde yeni uygulama ve çözümleri tasarlayabilir.. 2,3 1,2,3,6
Uzmanlaştığı alanla ilgili tam donanımlı araştırma laboratuvarlarında çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olur karşılaştığı sorunların eleştirel analizini yaparak çözüm üretir. 4 1,5,6

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, alana özgün laboratuar, klinik ve benzeri becerileri ustalaşmış düzeyde gerçekleştirir ve alana ilgili sorunlarda çözüm oluşturabilme becerisine sahiptir.
2-Alanıyla ilgili ileri düzeyde/ yeni tanımlanan/ortaya çıkan bir sorun için bilimsel yöntem tasarlama ve geliştirme becerisine sahiptir.
3-Bilinen bilimsel yöntemleri alanıyla ilgili ileri düzeyde/ yeni tanımlanan/ortaya çıkan bir sorun için de kullanabilme konusunda beceri sahibidir.
4-Özgün bir araştırmayı tasarlar ve bağımsız olarak gerçekleştirir.
5-Eğitim aldığı alan ya da gerektiğinde ilişkili olduğu alanlarla ilgili yeni fikirlerin eleştirel analizi, sentezi ve değerlendirmesini yapar.
6-Çalışma alanında sektöre yönelik yeni ve modern teknolojileri sistematik ve eleştirel yaklaşımla ustalaşmış düzeyde kullanır ve geliştirme becerisine sahiptir.
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Doktora düzeyinde elde edilen kazanımlar temelinde, Veteriner Parazitoloji alanında ileri düzeyde ve güncel bilgi ve beceriye sahip olur. 1 1,2,4
Edindiği bilgiler sonucunda alanıyla ilgili yetki ve sorumlulukların bilincinde ilgili mevzuata uygun olarak mesleğini icra eder ve gerektiğinde disiplinler arası konuların çözümlenmesine öncülük edebilir. 5
Helmint, Protozoon ve Artropod enfeksiyonları, meydana getirdikleri hastalıklar ve tedavileri hakkında ayrıntılı bilgi ve beceri sahibi olur 1
Özgün bir araştırmayı tasarlayacak ve bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi birikimine sahiptir ve uygulayabilecek yetkinliktedir. 3
Paraziter hastalıkların muayene ve teşhis yöntemlerini bilir ve uygular. 2
Parazitolojik ve benzer alanlardaki bilimsel yenilikleri takip ederek karşılaşılan sorunları kavrar ve bilimsel sistematik çerçevesinde yeni uygulama ve çözümleri tasarlayabilir.. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Lisans ve/veya uzmanlık düzeyinde elde edilen kazanımlar temelinde, alanında derinlemesine ve alanının ilişkili olduğu disiplinler arası (genişlemesine) bilgilere sahiptir.
2-Lisans ve / veya uzmanlık düzeyindeki temel bilgileri kullanarak, alanıyla ilgili ihtiyaç duyulan konularda özgün fikirleri geliştirir, bu fikirleri derinleştirerek/ sorgulayarak özgün tanım/ürün/tanı yöntemi vb. geliştirebilecek bilgiye sahiptir.
3-Bağımsız bir araştırmayı yürütebilecek düzeyde bilimsel araştırma ve metodolojik yöntemler konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
4-Sektöre yönelik aktarılabilir beceriler konusunda (liderlik, girişimci ruhu, kariyer gelişimi, bilgi teknolojilerine ulaşma, organizasyon, sektörel yazışmalar, vb) kuramsal bilgiye sahiptir.
5-Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanı ile ilgili her türlü veriyi(saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel bilgi, vb) derler ve amaca yönelik olarak değerlendirilerek yorumlar.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji geliştirir ve kullanır.
3-Kurumsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerini ülke ve dünyanın ihtiyaçlarının bilincinde olarak uygular, savunur ve gerektiğinde değiştirme yeterliliğine sahip olur.
4-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
5-Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır ve gerektiğinde değiştirme yeterliliğine sahiptir.
6-Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilinci ne sahiptir.
7-Fikri ve sınaî haklarını (patent hakkı) kavrar ve korur.
Bilimsel bilginin dinamik olduğu bilinciyle yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir. Veteriner Parazitoloji alanındaki son gelişmeleri takip ederek bu doğrultuda karşılaştığı sorunlara yeni fikir uygulama ve stratejiler geliştirir. 1 2,3,5,6
Doktora düzeyinde elde edilen kazanımlar temelinde, Veteriner Parazitoloji alanında ileri düzeyde ve güncel bilgi ve beceriye sahip olur. 5
Edindiği bilgiler sonucunda alanıyla ilgili yetki ve sorumlulukların bilincinde ilgili mevzuata uygun olarak mesleğini icra eder ve gerektiğinde disiplinler arası konuların çözümlenmesine öncülük edebilir. 7
Helmint, Protozoon ve Artropod enfeksiyonları, meydana getirdikleri hastalıklar ve tedavileri hakkında ayrıntılı bilgi ve beceri sahibi olur 4
Kendi alanında veya benzer alanlarda düzenlenen kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer vb. toplantılara katılarak, sahip olduğu bilgileri paylaşır, diğer uzmanlar ile ilişki kurar, çalışma ekipleri oluşturarak sorunlara çözüm getirir. 2
Özgün bir araştırmayı tasarlayacak ve bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi birikimine sahiptir ve uygulayabilecek yetkinliktedir. 1
Paraziter hastalıkların muayene ve teşhis yöntemlerini bilir ve uygular. 4
Paraziter hastalıklarla ilgili sosyal, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar. 3
Paraziter zoonozlar hakkında detaylı bilgi sahibi olur. Bunların insan ve hayvan sağlığı açısından önemini kavrayarak bunlardan korunma ve mücadele yöntemlerini bilir ve uygular. 1,3 1,3,4
Parazitolojik ve benzer alanlardaki bilimsel yenilikleri takip ederek karşılaşılan sorunları kavrar ve bilimsel sistematik çerçevesinde yeni uygulama ve çözümleri tasarlayabilir.. 1,2,3 1,3,4
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Basılı ve elektronik kaynakları kullanarak bilimsel bilgiye ulaşmayı bilir. Bu doğrultuda alanıyla ilgili bilimsel düzeyde tez, makale, rapor ve proje hazırlayabilir. 2 3,5
Edindiği bilgiler sonucunda alanıyla ilgili yetki ve sorumlulukların bilincinde ilgili mevzuata uygun olarak mesleğini icra eder ve gerektiğinde disiplinler arası konuların çözümlenmesine öncülük edebilir. 3 1,3
Kendi alanında veya benzer alanlarda düzenlenen kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer vb. toplantılara katılarak, sahip olduğu bilgileri paylaşır, diğer uzmanlar ile ilişki kurar, çalışma ekipleri oluşturarak sorunlara çözüm getirir. 4
Özgün bir araştırmayı tasarlayacak ve bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi birikimine sahiptir ve uygulayabilecek yetkinliktedir. 1,2
Parazitolojik ve benzer alanlardaki bilimsel yenilikleri takip ederek karşılaşılan sorunları kavrar ve bilimsel sistematik çerçevesinde yeni uygulama ve çözümleri tasarlayabilir.. 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahiptir.
2-Akademik çalışma alanına özgün klinik, laboratuar ve benzeri uygulamaları yeni, eksik, kısıtlı fikirleri eleştirel düşünce ve yaklaşım ile daha basit bileşenlere ayırır veya bileşenler arasında bağlantı oluşturma becerisini kullanarak, çözüm önerisi get
3-Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla-gerektiğinde disiplinler arası alanda bir araştırma projesi planlayarak, ekip oluşturur ve ekip bilinci içerisinde proje yürütür ve sonuçlandırır.
4-Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, makale tartışma saati, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki
5-Ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilimsel bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Basılı ve elektronik kaynakları kullanarak bilimsel bilgiye ulaşmayı bilir. Bu doğrultuda alanıyla ilgili bilimsel düzeyde tez, makale, rapor ve proje hazırlayabilir. 3
Bilimsel bilginin dinamik olduğu bilinciyle yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir. Veteriner Parazitoloji alanındaki son gelişmeleri takip ederek bu doğrultuda karşılaştığı sorunlara yeni fikir uygulama ve stratejiler geliştirir. 5
Edindiği bilgiler sonucunda alanıyla ilgili yetki ve sorumlulukların bilincinde ilgili mevzuata uygun olarak mesleğini icra eder ve gerektiğinde disiplinler arası konuların çözümlenmesine öncülük edebilir. 2
Kendi alanında veya benzer alanlarda düzenlenen kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer vb. toplantılara katılarak, sahip olduğu bilgileri paylaşır, diğer uzmanlar ile ilişki kurar, çalışma ekipleri oluşturarak sorunlara çözüm getirir. 1,2
Paraziter hastalıklarla ilgili sosyal, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar. 3
Paraziter zoonozlar hakkında detaylı bilgi sahibi olur. Bunların insan ve hayvan sağlığı açısından önemini kavrayarak bunlardan korunma ve mücadele yöntemlerini bilir ve uygular. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Eğitim alanıyla ilgili bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verme veya gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır.
3-Bilgi toplumu oluşturma bilinci ile sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.
4-Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirecek, sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanır.
5-Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlıdır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Eğitimi süresince edinilen kuramsal ve uygulamalı bilgiler, kavramsal ve uygulamalı beceriler, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetilerini kullanarak teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeler yaratabilecek veya bilgi toplumuna katkıda buluna
Bilimsel bilginin dinamik olduğu bilinciyle yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir. Veteriner Parazitoloji alanındaki son gelişmeleri takip ederek bu doğrultuda karşılaştığı sorunlara yeni fikir uygulama ve stratejiler geliştirir. 1 1
Helmint, Protozoon ve Artropod enfeksiyonları, meydana getirdikleri hastalıklar ve tedavileri hakkında ayrıntılı bilgi ve beceri sahibi olur 1
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
-Lecturer in Veterinary Faculty -Expert staff at the Veterinary Control and Research Institute -Lecturer in Vocational School -Veterinarian at the Ministry of Food, Agriculture and Animal Husbandry -Administrator Veterinarian at the animal husbandry industry -Self-employment Veterinarian
10
Access to Further Studies
Entrance into postgraduate doctoral studies is possible for candidates who have successfully earned a Bachelor´s degree and can provide ALES with a passing grade and meet foreign language qualifications.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
The exams of the courses can be done written, written-oral or applied. In order to take the tests of the postgraduate programs, the attendance of the courses is required to be at least 70% or 80%. The exams are evaluated by over 100points awarded. To be successful, at master with thesis and master without thesis programs, it is required to get at least 70 points out of 100 points; at doctorate and proficiency in art programs it is required to get at least 75 points out of 100 points. Within the frame of the principals mentioned above, to evaluate the points as letter grades; getting AA, BA, BB, CB and CC at master degree and scientific preparation programs, and AA,BA, BB and CB at doctorate programs are considered successful at the courses. At postgraduate programs, a student failed at any course can take the exams at the end of the semester even if the course is not opened up the following semester. The student failed at this exam on the ground of absence or not carrying out the preconditions of the lesson repeats the lesson when it is opened up. If the lesson is subtracted or not opened up, an equivalent lesson to it is determined by the suggestion of the concerned head of department and by the decision of the board. Under these circumstances, the student is responsible of the equivalent lesson instead of the lesson that s/he needs to repeat. The adjustment of the grades of the students who practice upon the national or international student Exchange programs like Erasmus and Farabi are executed by the decision of the board and the decision by the institution directory. These grades are recorded to the academic transcript. The academic standing of the student is determined at the end of every semester on the term grade point averages and general grade point averages that is calculated on the coefficients given as the letter grades according to the concerned regulations. Term grade point averages and general grade point averages are calculated by the grade point averages. Grade point average (GPA) is calculated by the division of the total credits to the total out of the multiplication of the course credits and letter grades´s equivalents. GPA is calculated as two digits after the comma. Both term grade point average and general grade point average are determined by the grades of the courses from AA to FF. All of the grades are recorded to the academic transcript.
12
Graduation Requirements
Doctorate program is formed by at least eight courses providing that they are not less than 24 credits and more than 30 credits, one seminar at course and dissertation stage, proficiency test, thesis suggestion, thesis study, thesis exam and the publications stated at the regulation´s 44th article´s second subsection. For the students accepted with bachelor degrees, the program is formed by fourteen courses providing that they are not less than 42 credits and more than 50 credits, one seminar at course and dissertation stage, proficiency test, thesis suggestion, thesis study, thesis exam and the publications stated at the regulation´s 44th article´s second subsection. The thesis should have one of the following features: novelty to science, developing a new scientific method or applying a known method to a new branch. It should be published as the full text at an international index magazine. The name of the doctorate student may not be the first one. The publication of the candidate who is going to take the argument of the doctorate should be about the doctorate thesis or the branch s/he is doing doctorate.
13
Mode of Study
Full-Time/Part-Time
14
Address and Contact Details
Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Parazitoloji Anabilim Dalı
Bursa. Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Levent Aydın: 0224 2941314
laydin@uludag.edu.tr
15
Facilities
There are six lecturers at the Department of Parasitology. Scientific research is specialized on a few basic topics. Some research is conducted, especially epidemiology of ecto-endo parasites of farm animals and pets, drug tests of newly developed drugs on the market, bee diseases and mites. Research laboratories and facilities are presented below:
1)Helminthology Laboratory, basic materials: Centrifuges, light-stereo-inverted microscopes, Mc Master slides, deep freeze (-20 0C), acclimatization cabinet and incubators.
2)Protozoology - Arthropodology Laboratory, basic materials: Desiccator, incubator, stere-light microscopes, arthropod dissection set, micropipettes, deep freeze (-80 0C), centrifuges, test hives.
3) The fly species identification and culture laboratory is under construction.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SAB 6001 BIOSTATISTICS Compulsory 2 2 0 5
VPR 6007 PARASITOLOGICAL EXAMINATION AND DIAGNOSIS TECHNIQUES Compulsory 1 2 0 5
VPR 6191 DISSERTATION SUPERVISION I Compulsory 0 1 0 1
VPR6001 INTRODUCTION TO PARASITOLOGY Compulsory 1 0 0 2
VPR6009 BEE DISEASES Compulsory 2 2 0 7
Click to choose optional courses. 10
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
SAB 6002 BIOSTATISTICS Compulsory 2 2 0 5
VPR 6002 PARASITIC DISEASES BY NEMATODES Compulsory 2 0 0 5
VPR 6172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
VPR 6192 DISSERTATION SUPERVISION II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 14
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
VPR 6173 SEMINAR Compulsory 0 2 0 5
VPR 6183 PHD SPECIALISED FIELD COURSE III Compulsory 4 0 0 5
VPR6193 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 5
YET6177 PROFICIENCY EXAM Compulsory 0 0 0 15
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
VPR6184 PHD SPECIALISED FIELD COURSE IV Compulsory 4 0 0 5
VPR6194 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ENS6121 DEVELOPMENT AND LEARNING Compulsory 3 0 0 5
VPR 6185 PHD SPECIALISED FIELD COURSE V Compulsory 4 0 0 5
VPR6195 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 20
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ENS6122 PLANNING AND EVALUATION IN EDUCATION Compulsory 3 2 0 5
VPR 6186 PHD SPECIALISED FIELD COURSE VI Compulsory 4 0 0 5
VPR6196 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 20
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
VPR 6187 PHD SPECIALISED FIELD COURSE VII Compulsory 4 0 0 5
VPR6197 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
VPR 6188 PHD SPECIALISED FIELD COURSE VIII Compulsory 4 0 0 5
VPR6198 DISSERTATION SUPERVISION Compulsory 0 1 0 25
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
VPR 6019 DRUG RESISTANCE Optional 2 0 0 5
VPR 6181 PHD SPECIALISED FIELD COURSE I Optional 4 0 0 5
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
VPR 6010 PARASITIC DISEASES OF FISH Optional 2 0 0 5
VPR 6014 ZOONOTIC PARASITES Optional 2 0 0 5
VPR 6182 PHD SPECIALISED FIELD COURSE II Optional 4 0 0 5
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr