Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Economics
General Description
1
Brief History
Department of Economics, located in the Faculty of Economics and Administrative Sciences, founded in 1974. Department of Economics consists of four departments. These departments are Economic Theory, Economic Policy, Economic Development and International Economics and Economic History.
2
Qualification Awarded
Department of Economics is subject to 240 ECTS credits in the fields of economic science.When the program is completed successfully and programs qualifications are met, Bachelor degree is achieved in the field of economics
3
Level of Qualification
First Cycle
4
Specific Admission Requirements
Candidates have to have a high school diploma or its equivalent, and get an adequate score at University Entrance Exam.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
Students should fulfill 240 ECTS which has been predetermined at department programme including must and elective courses. In addition, Cumulative Grade Point Average (CGPA) must be at least 2.00/4.00 to earn Bachelor´s for economics.
7
Profile of The Programme
The primary aim of the department of economics at the undergraduate level is to equip students with analytic capabilities of analysing economic issues and searching for solutions to economic problems on both national and international levels. In addition, training qualified researchers and economic sciencetist with an intellectual background and equipped with capabilities of producing solutions to economic and social problems via academic activities are aimed via academic activities conducted in the department.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Being able to comprehend the basic concepts and theoretical knowledge in the field of economics and grasp their details.
2. Having the knowledge of economics, public finance, law, management and accounting required in a qualified employee who is demanded by the public and private sectors and being able to utilize this knowledge.
3. Analyzing and evaluating hypothetical knowledge as well as offering solutions in the field of economics.
4. Taking responsibility in studies related to the field of economics and being able to arrange and independently conduct such studies.
5. Being able to attend research and development projects that could provide solutions to existing economic problems.
6. Being able to offer and share alternative solutions in the field of economics with awareness for lifelong learning and critical thinking.
7. Being able to evaluate the knowledge that is acquired during the education period through building cause-effect relations; being able to foresee what kind of knowledge is required in which situation (where and when) and why.
8. Being able to share theoretical and practical knowledge in the field of economics and translate them into teamwork activities.
9. Having competence of written and verbal communication in Turkish; being able to speak a foreign language at a level to exchange ideas on the field of economics.
10. Being conscious about the social, scientific and professional ethics; being open to change and new ideas.
11. Being able to present opinions as to current issues in economics, to enhance them as well as to use them in interpreting events.
12. Being able to analyze national and international economic developments as an economist.
SKILLS Cognitive - Practical
 • Being able to share theoretical and practical knowledge in the field of economics and translate them into teamwork activities.
 • Having the knowledge of economics, public finance, law, management and accounting required in a qualified employee who is demanded by the public and private sectors and being able to utilize this knowledge.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Being able to comprehend the basic concepts and theoretical knowledge in the field of economics and grasp their details.
 • Having the knowledge of economics, public finance, law, management and accounting required in a qualified employee who is demanded by the public and private sectors and being able to utilize this knowledge.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • Being able to present opinions as to current issues in economics, to enhance them as well as to use them in interpreting events.
 • Being able to evaluate the knowledge that is acquired during the education period through building cause-effect relations; being able to foresee what kind of knowledge is required in which situation (where and when) and why.
 • Being conscious about the social, scientific and professional ethics; being open to change and new ideas.
 • Being able to analyze national and international economic developments as an economist.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Taking responsibility in studies related to the field of economics and being able to arrange and independently conduct such studies.
 • Being able to share theoretical and practical knowledge in the field of economics and translate them into teamwork activities.
 • Being able to attend research and development projects that could provide solutions to existing economic problems.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Being able to share theoretical and practical knowledge in the field of economics and translate them into teamwork activities.
 • Having competence of written and verbal communication in Turkish; being able to speak a foreign language at a level to exchange ideas on the field of economics.
 • Being able to offer and share alternative solutions in the field of economics with awareness for lifelong learning and critical thinking.
COMPETENCES Learning Competence
 • Analyzing and evaluating hypothetical knowledge as well as offering solutions in the field of economics.
 • Being able to evaluate the knowledge that is acquired during the education period through building cause-effect relations; being able to foresee what kind of knowledge is required in which situation (where and when) and why.
 • Being able to offer and share alternative solutions in the field of economics with awareness for lifelong learning and critical thinking.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan;iktisat, maliye, hukuk, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 1 1,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
İktisat alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 1 2,4

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
3-Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
İktisat alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 1,4,5
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
İktisat alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hâkim olabilme. 1 1,2,3

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
6-İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan;iktisat, maliye, hukuk, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 1 1,3
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türkiye ve Dünya ekonomisinde yaşanan iktisadi sorunları ve gelişmeleri iktisatçı gözüyle anlama ve analiz etme 1,2 1,4
Güncel iktisadi konulara dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme. 1,2 1,4
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma. 1,2 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
4-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 1 3,4
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İktisat alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme 1,2,3 1,2,3,4
Mevcut iktisadi sorunlara çözüm üretebilmeye dönük araştırma-geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olabilme 2,3 1,2,3,4
İktisat alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 2 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
2-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
3-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
4-Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
5-Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme. 1,4 1,3,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
3-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
4-Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
5-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
İktisat alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 2 1,2
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile iktisat alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 2 1,4
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İktisat alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 1 1,4,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
4-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
5-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
6-Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile iktisat alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 3 1,4,7
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 1,2 1,2
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Graduates of the department of economics are employed various area of public and private sector. Accordingly, graduates of economics can be participate in various occupation such as banking, finance, foreign trade, planning, accounting, etc.
10
Access to Further Studies
Graduates, who have successfully completed undergraduate degree, providing at least minimum acceptable ALES (Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Exam) score and have a sufficient command on a foreign language, may apply to graduate programmes in Turkey or abroad.
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
Each student has to register for the classes at the beginning of the term, and she/he has to attend at least 70% of the classes to be able to enter the final exam. Students are made to take at least one mid-term and one final examination for each of the courses during a semester. The final grade for success is calculated by taking in account 40% of the mid-term grade and 60% of the final examination grade. Grades taken from the term papers, quizzes etc. can also be included in the calculation of the mid-term examination grade. All exams are assessed over a total of 100. For a student to be included in the Conditional Assessment System she/he needs to get a minimum of 20 as raw final grade and in order to be successful from a class her/his raw final grade must be at least 50. Besides, she/he must get a minimum of 50 as the final examination grade. A student is successful if she/he receives AA, BA, BB, CB and CC as the letter grade from a class. The letter grades of DC and DD stand for conditional success. In these cases, in order for a student to be successful from the class, her/his Cumulative Grade Point Average (CGPA) should be at least 2.0.
12
Graduation Requirements
In order to graduate from the programme, it is required to pass all the courses in the programme (equivalent to total 240 ECTS) and to have a minimum cumulative GPA of 2.00 over 4.00.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
16 059 Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ferudun YILMAZ
Tel: 0 224 294 10 86
Faks: 0 224 294 11 72
E-mail: fyilmaz@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Adem LEVENT
Tel: 0 224 294 0739
Faks: 0 224 294 11 72
E-mail: ademlevent@uludag.edu.tr
15
Facilities
Our education language is Turkish in the department. A library, reading room and a computer lab is available for students´ use.Students have the opportunity of studying at contracting universities during at most two semesters within the Erasmus and Farabi programmes. Academic staffs consist of 6 professors, 6 associate professors, 4 assistant professor and 1 lecturer. Courses are carried over in classrooms endowed with projection devices.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO1001 MATHEMATICS-I Compulsory 3 0 0 5
IKT1201 ECONOMICS I Compulsory 3 0 0 5
ISL1201 ACCOUNTING I Compulsory 3 0 0 5
KAM1103 SOCIOLOGY Compulsory 3 0 0 5
KAM1201 INTRODUCTION TO LAW Compulsory 3 0 0 4
ATA101 ATATURK'S PRINCIPALS AND HISTORY OF REVOLUTIONS I Compulsory 2 0 0 2
TUD101 TURKISH LANGUAGE I Compulsory 2 0 0 2
YAD101 FOREIGN LANGUAGE Compulsory 2 0 0 2
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO1002 MATHEMATICS II Compulsory 3 0 0 5
IKT1202 ECONOMICS II Compulsory 3 0 0 5
IKT1402 ECONOMIC HISTORY Compulsory 3 0 0 4
ISL1004 BUSINESS Compulsory 3 0 0 5
ISL1202 ACCOUNTING II Compulsory 3 0 0 5
ATA102 ATATURK'S PRINCIPLES AND THE HISTORY OF REVOLUTIONS II Compulsory 2 0 0 2
TUD102 TURKISH LANGUAGE II Compulsory 2 0 0 2
YAD102 FOREIGN LANGUAGE Compulsory 2 0 0 2
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO2203 DESCRIPTIVE STATISTICS Compulsory 3 0 0 5
IKT2103 MACRO ECONOMICS I Compulsory 3 0 0 6
IKT2103 MACRO ECONOMICS I Compulsory 3 0 0 7
IKT2201 MICRO ECONOMICS I Compulsory 3 0 0 7
IKT2201 MICRO ECONOMICS I Compulsory 3 0 0 8
Click to choose optional courses. -3
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO2204 INFERENTIAL STATISTICS Compulsory 3 0 0 6
IKT2106 MACRO ECONOMICS II Compulsory 3 0 0 7
IKT2202 MICRO ECONOMICS II Compulsory 3 0 0 7
Click to choose optional courses. 10
Total 30
5. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO3103 ECONOMETRICS I Compulsory 3 0 0 6
IKT3101 MONETARY THEORY AND POL. Compulsory 3 0 0 7
IKT3301 INTERNATIONAL TRADE THEO. Compulsory 3 0 0 7
Click to choose optional courses. 10
Total 30
6. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO3104 ECONOMETRICS II Compulsory 3 0 0 5
IKT3002 RESEARCH METHODS Compulsory 3 0 0 5
IKT3302 INTERNATIONAL TRADE POLIC. Compulsory 3 0 0 5
IKT3302SİL INERNATIONAL ECONOMIC POLICY Compulsory 3 0 0 4
IKT3304SİL ECONOMIC GROWTH Compulsory 3 0 0 4
IKT3308 ECONOMIC GROWTH Compulsory 3 0 0 5
Click to choose optional courses. 2
Total 30
7. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
IKT4001 CURRENT ISSUES Compulsory 3 0 0 5
IKT4101 FINANCIAL MARKETS Compulsory 3 0 0 5
IKT4301 ECONOMIC DEVELOPMENT Compulsory 3 0 0 5
IKT4401 HISTORY OF ECONOMIC THO. Compulsory 3 0 0 5
Click to choose optional courses. 10
Total 30
8. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
IKT4102 ECONOMY OF TURKEY Compulsory 3 0 0 7
IKT4104 ECONOMIC POLICY Compulsory 3 0 0 7
IKT4202 ECONOMICS OF FINANCE Compulsory 3 0 0 6
Click to choose optional courses. 10
Total 30
3. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
CAL2101 SOCIAL POLICY Optional 3 0 0 5
IKT2301 SERVICE ECONOMICS Optional 3 0 0 5
IKT2401 OTTOMAN ECONOMIC HISTORY Optional 3 0 0 5
ISL2103 MANAGEMENT Optional 3 0 0 5
ISL2201 END OF PERIOD TRANSACTIONS IN ACCOUNTING Optional 3 0 0 5
KAM2403 LAW OF OBLIGATIONS Optional 3 0 0 5
KAM2407 CONSTITUTIONAL LAW Optional 3 0 0 5
KAM2409 CIVIL LAW Optional 3 0 0 5
MAL2105 PAYROLL OBLIGATIONS Optional 3 0 0 5
4. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO2004 OFFICE PROGRAMS -CALCULATION Optional 3 0 0 5
IKT2304 ECONOMICS OF NATUREL RESOURCES Optional 3 0 0 5
IKT2306 INDUSTRIAL ECONOMICS Optional 3 0 0 5
IKT2402 ECONOMIC SYSTEMS Optional 3 0 0 5
ISL2205 INCORPORATION ACCOUNTING Optional 3 0 0 5
ISL2504 COMMERCIAL LAW Optional 3 0 0 5
KAM2302 ENVIRONMENTAL SCIENCE Optional 3 0 0 5
MAL2106 PUBLIC FINANCE Optional 3 0 0 5
MAL2404 TAX LAW Optional 3 0 0 5
5. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ISL3131 PURCHASING MANAGEMENT Optional 3 0 0 5
CAL3205 BUSINESS LAW Optional 3 0 0 5
EKO3203 STATISTICAL PACKAGES Optional 3 0 0 5
EKO3209 FINANCIAL STATISTICS Optional 3 0 0 5
IKT3303 AGRICULTURAL ECONOMY Optional 3 0 0 5
IKT3305 WORLD ECONOMY Optional 3 0 0 5
IKT3401 ECONOMICS AND MENTALITY Optional 3 0 0 5
ISL3105 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Optional 3 0 0 5
ISL3211 BANK ACCOUNTING Optional 3 0 0 5
ISL3211 BANK ACCOUNTING Optional 3 0 0 5
ISL3215 FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS Optional 3 0 0 5
6. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
IKT3102 POLITICAL ECONOMY Optional 3 0 0 5
IKT3104 ECONOMICS OF REGULATION Optional 3 0 0 5
IKT3204 LABOR MARKET ANALYSIS Optional 3 0 0 5
IKT3206 ECONOMICS OF WELFARE Optional 3 0 0 5
IKT3304 ECONOMIC PLANING Optional 3 0 0 5
ISL3104 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Optional 3 0 0 5
ISL3206 COST ACCOUNTING Optional 3 0 0 5
ISL3216 ANALYSIS OF SECURITIES Optional 3 0 0 5
KAM3304 ENVIRONMENTAL POLITICS Optional 3 0 0 5
KAM3404 ADMINISTRATIVE LAW Optional 3 0 0 5
MAL3204 PUBLIC BUDGETING Optional 3 0 0 5
MAL3404 TURKISH TAXATION SYSTEM Optional 3 0 0 5
7. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO4111 TIME SERIES ANALYSIS Optional 3 0 0 5
EKO4201 SIX SIGMA Optional 3 0 0 5
EKO4211 RISK ANALYSIS Optional 3 0 0 5
IKT4201 METHODOLOGY OF ECONOMICS Optional 3 0 0 5
IKT4203 BUSINESS CYCLES AND FINANCIAL CRISIS Optional 3 0 0 5
IKT4303 ECONOMIC INTEGRATION Optional 3 0 0 5
IKT4305 ECONOMICS OF EUROPEAN UNION Optional 3 0 0 5
IKT4309 ECONOMICS OF INFORMATION AND TECHONOLGY Optional 3 0 0 5
ISL4105 PUBLIC RELATIONS Optional 3 0 0 5
ISL4201 ACCOUNTING AUDIT Optional 3 0 0 5
ISL4307 FUNDAMENTALS OF ENTREPRENEURSHIP Optional 3 0 0 5
MAL4305 FISCAL POLICY Optional 3 0 0 5
8. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
EKO4102 ECONOMETRICS ANALYSIS II Optional 3 0 0 8
EKO4112 FINANCIAL ECONOMETRICS Optional 3 0 0 5
IKT4302 INTERNATIONAL FINANCE Optional 3 0 0 5
CAL4204 SOCIAL SECURITY LAW Optional 3 0 0 5
IKT4106 ANALYSIS OF INVEST MENST PROJECTS Optional 3 0 0 5
IKT4108 ANALYSIS OF ECONOMIC AND FINANCIAL INDICATORS Optional 3 0 0 5
IKT4304 REGIONAL ECONOMICS Optional 3 0 0 5
ISL4108 TOTAL QUALITY MANAGEMENT Optional 3 0 0 5
ISL4308 LOGISTIC MANAGEMENT Optional 3 0 0 5
ISL4314 ENTREPRENEURSHIP PROJECTS Optional 3 0 0 5
KAM4112 TURKISH POLITICAL LIFE Optional 3 0 0 5
MAL4102 FISCAL INCENTIVE SYSTEM Optional 3 0 0 5
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr