Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
Landscape Architecture
General Description
1
Brief History
B.U.Ü. Faculty of Agriculture Department of Landscape Architecture was established on 29.06.1999. In the department, with the decision of CoHE dated 07.11.2014, has started education at the level of Master´s degree.
2
Qualification Awarded
The graduate program in the department of Landscape Architecture is subjected to 90-120 ECTS credits in higher education. When the program is successfully completed and program qualifications are provided, master’s degree is given in the department of Landscape Architecture
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
It is required that the bachelor of science and the numerical score for the sciences have the ALES base score to be determined by the Uludağ University Senate. The candidate must have taken the base score from one of the foreign languages of UDS, KPDS, TOEFL such as English, German, French, Italian, Russian and Arabic or must have taken the base score equivalent examination accepted by the Higher Education Council, determined by Uludag University Senate and applied by Uludağ University Foreign Language Higher School. The Senate of Uludag University decides on the equivalence of individual foreign language documents. Foreign candidates are required to submit a certificate of the results of the Turkish language proficiency test given by TÖMER and the relevant ALES exam result certificate or any of the GRE, GMAT and similar exams which are accepted internationally equivalent by the YÖK. The applicant must be successful in the written, practical and / or interview examinations related to the field of Landscape Architecture.
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
The Master´s program in Landscape Architecture includes at least a two-year education program. Students are required to complete compulsory and elective courses in the first year of the department program and successfully complete the course phase seminar (23 credits - 60 ECTS). In the second year, a theoretical and applied thesis study is carried out on a thesis topic determined by the thesis supervisor. Students who successfully complete the thesis work and fulfills the publication requirement successfully defend their master´s thesis in front of the determined jury. Students who take a valid grade from the exam made by the thesis defense jury will be awarded the title of Masters Degree and Science Expert in Landscape Architecture.
7
Profile of The Programme
The program aims to provide students with the knowledge and skills of basic landscape architecture, to develop and deepen the knowledge gained at the level of the graduate level, to develop knowledge and interpretation of the interdisciplinary relations on the basis of the landscape architecture field using and commenting on the relevant knowledge and knowledge, to cultivate landscape architects who can use the foreign language in a level that can communicate in writing, verbally and visual and can use the information technologies required by the field of landscape architecture at a high level.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. Having a comprehensive knowledge of relevant theories, concepts, different approaches and techniques in the fields of architecture, landscape architecture and environmental psychology, able to construct new theoretical frameworks and approaches by applying them to a research problem in their field
2. To carry out interdisciplinary research on environmental perception cognition and behavioral theories and methodologies in the context of human-environment interactions, and to develop scientific findings that have practical implications for application in the field of landscape architecture.
3. Having the ability to produce all kinds of plant material used in aesthetic and functional properties in plant designs in Landscape Architecture and to solve the problems that may arise during the production phase
4. Having the ability to do structural and plant designs of specific and problematic areas and to solve problems that can be encountered in plant designs
5. To learn about protected area forms and to make tourism and recreational planning respectful to environmental values in these areas.
6. Urban green network planning that can create a qualified open green space fiction in the cities and the ability to make green path planning
7. Ability to have verbal and written communication skills
8. Have the understanding of professional and ethical responsibility
9. Knowledge of national and international contemporary issues
10. Knowledge of quality issues
11. Ability to be able to perform interdisciplinary and interdisciplinary teamwork
12. Have the ability to act independently, use initiative and creativity
13. Be able to gain lifelong learning behavior
SKILLS Cognitive - Practical
 • To carry out interdisciplinary research on environmental perception cognition and behavioral theories and methodologies in the context of human-environment interactions, and to develop scientific findings that have practical implications for application in the field of landscape architecture.
 • Having a comprehensive knowledge of relevant theories, concepts, different approaches and techniques in the fields of architecture, landscape architecture and environmental psychology, able to construct new theoretical frameworks and approaches by applying them to a research problem in their field
 • Urban green network planning that can create a qualified open green space fiction in the cities and the ability to make green path planning
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • Knowledge of quality issues
 • Knowledge of national and international contemporary issues
COMPETENCES Field Specific Competence
 • To carry out interdisciplinary research on environmental perception cognition and behavioral theories and methodologies in the context of human-environment interactions, and to develop scientific findings that have practical implications for application in the field of landscape architecture.
 • To learn about protected area forms and to make tourism and recreational planning respectful to environmental values in these areas.
 • Have the understanding of professional and ethical responsibility
 • Having the ability to produce all kinds of plant material used in aesthetic and functional properties in plant designs in Landscape Architecture and to solve the problems that may arise during the production phase
 • Urban green network planning that can create a qualified open green space fiction in the cities and the ability to make green path planning
 • Having a comprehensive knowledge of relevant theories, concepts, different approaches and techniques in the fields of architecture, landscape architecture and environmental psychology, able to construct new theoretical frameworks and approaches by applying them to a research problem in their field
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • Having the ability to do structural and plant designs of specific and problematic areas and to solve problems that can be encountered in plant designs
 • Have the ability to act independently, use initiative and creativity
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • Ability to have verbal and written communication skills
 • Ability to be able to perform interdisciplinary and interdisciplinary teamwork
COMPETENCES Learning Competence
 • Be able to gain lifelong learning behavior
 • Have the ability to act independently, use initiative and creativity
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisine sahip olabilecek 2
İnsan-çevre etkileşimi bağlamında çevresel algı, biliş ve davranış kuram ve metodolojileri ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yürüterek peyzaj mimarlığı alanında uygulamaya yönelik pratik sonuçları olan bilimsel bulgular ortaya koyabilecek 1,2,3 2
Kentlerde nitelikli açık yeşil alan kurgusu oluşturabilen kentsel yeşil ağ planlamaları ve kent-kır ilişkisi kurabilen yeşil yol planlamaları yapabilme becerisi kazanabilecekler 1,2,3
Mimarlık, peyzaj mimarlığı ve çevresel psikoloji alanlarındaki ilgili kuramlar, kavramlar, farklı yaklaşımlar ve teknikler konusunda kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olacak, bunları alanındaki bir araştırma problemine uygulayarak yeni teorik çerçeveler ve yaklaşımlar kurgulayabilecek 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
2-Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
3-İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.
4-Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kalite konularında bilgi sahibi olabilecek 1,2 1,2
Ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilecek 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
2-Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
2-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
3-Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.
4-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
5-Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan,
İnsan-çevre etkileşimi bağlamında çevresel algı, biliş ve davranış kuram ve metodolojileri ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yürüterek peyzaj mimarlığı alanında uygulamaya yönelik pratik sonuçları olan bilimsel bulgular ortaya koyabilecek 1,2,3 1,2,4,5
Kentlerde nitelikli açık yeşil alan kurgusu oluşturabilen kentsel yeşil ağ planlamaları ve kent-kır ilişkisi kurabilen yeşil yol planlamaları yapabilme becerisi kazanabilecekler 1,2,3 1,4,5
Korunan alan formlarını öğrenerek bu alanlarda çevre değerlerine saygılı turizm ve rekreasyonel planlama yapabilecekler 1,2,3 1,2,4,5
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olabilecek 1,2,3
Mimarlık, peyzaj mimarlığı ve çevresel psikoloji alanlarındaki ilgili kuramlar, kavramlar, farklı yaklaşımlar ve teknikler konusunda kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olacak, bunları alanındaki bir araştırma problemine uygulayarak yeni teorik çerçeveler ve yaklaşımlar kurgulayabilecek 1,2,3 1,4,5
Özel ve sorunlu alanların yapısal ve bitkisel tasarımlarını yapabilme ve bitkisel tasarımlarda karşılaşılabilecek sorunları çözme becerisine sahip olacak 1,5
Peyzaj Mimarlığında bitkisel tasarımlarda estetik ve işlevsel özellikleriyle kullanılan her tür bitki materyalinin üretilmesi ve üretim aşamasında ortaya çıkabilecek problemleri çözebilme becerisine sahip olacak 1,2,3
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olabilecek 1,2,3
İnsan-çevre etkileşimi bağlamında çevresel algı, biliş ve davranış kuram ve metodolojileri ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yürüterek peyzaj mimarlığı alanında uygulamaya yönelik pratik sonuçları olan bilimsel bulgular ortaya koyabilecek 3
Özel ve sorunlu alanların yapısal ve bitkisel tasarımlarını yapabilme ve bitkisel tasarımlarda karşılaşılabilecek sorunları çözme becerisine sahip olacak 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
2-Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
3-Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.
4-Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisine sahip olabilecek 1 1,2
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olabilecek 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
2-Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
5-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olabilecek 1
İnsan-çevre etkileşimi bağlamında çevresel algı, biliş ve davranış kuram ve metodolojileri ile ilgili disiplinler arası araştırmalar yürüterek peyzaj mimarlığı alanında uygulamaya yönelik pratik sonuçları olan bilimsel bulgular ortaya koyabilecek 1
Özel ve sorunlu alanların yapısal ve bitkisel tasarımlarını yapabilme ve bitkisel tasarımlarda karşılaşılabilecek sorunları çözme becerisine sahip olacak 1
Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanabilecek 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Universities (faculties, vocational colleges and environmental regulatory units affiliated to the rectorates), Municipalities (parks and horticulture directorates, zoning and planning directorates, cemeteries directorates), affiliated to various Ministries Highways, Iller Bank, State Hydraulic Works, General Directorate of Environment, National Parks, Agricultural Research Institutes, Agriculture Provincial Directorates, General Directorate of Tourism, General Directorate of Tourism Planning, Cultural and Natural Assets Preservation Authority, Real Estate Bank, General Directorate of Mass Housing, General Directorate of Physical Education etc.), Landscape Architecture, Architecture, Urban Planning and Construction Supervision and Companies, Private Companies Undertaking Municipal Services, Production of Structural and Herbal Materials And Marketing Organizations, Building Cooperatives and Tourism - Recreation Facilities.
10
Access to Further Studies
Graduate students with sufficient ALES score and sufficient knowledge of foreign language may apply to doctorate programs in any field or proficiency in fine arts programs
11
Examination Regulations, Assessment and Grading
This section is explained in course presentation and application forms of related courses.
12
Graduation Requirements
To successfully complete the master´s program, the conditions described in the "Qualification Requirements and Rules" section must be met and a thesis must be prepared in a related field on the topic needs to be successfully defended in front of a selected jury.
13
Mode of Study
Full-Time
14
Address and Contact Details
Prof.Dr. Murat ZENCİRKIRAN
e-mail: mzencirkiran@uludag.edu.tr
Telefon:0.224. 2941482
Fax:0.224. 2941637
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Görükle Kampüsü, Nilüfer, BURSA.
15
Facilities
There are currently 1 professor, 3 Associate Professors, 2 Research Assistants. There is a departmental library and preparation room for master’s program.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
PYM5001 PREPARING RESEARCH PROJECTS IN LANDSCAPE ARCHITECTURE Compulsory 3 0 0 6
PYM5181 ADVANCED TOPICS IN MA THESIS I Compulsory 4 0 0 5
PYM5191 THESIS CONSULTING I Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 18
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
FEN5000 RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS Compulsory 2 0 0 2
PYM5172 SEMINAR Compulsory 0 2 0 4
PYM5182 ADVANCED TOPICS IN MSC THESIS II Compulsory 4 0 0 5
PYM5192 THESIS CONSULTING II Compulsory 0 1 0 1
Click to choose optional courses. 18
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
PYM5183 ADVANCED TOPICS IN MSC THESIS III Compulsory 4 0 0 5
PYM5193 THESIS CONSULTING III Compulsory 0 1 0 25
Total 30
4. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
PYM5184 ADVANCED TOPICS IN MSC THESIS IV Compulsory 4 0 0 5
PYM5194 THESIS CONSULTANTS IV Compulsory 0 1 0 25
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
PYM5003 PROTECTED AREAS AND PLANNING Optional 3 0 0 6
PYM5005 PLANTATION TECHNIQUE AND APPLICATIONS Optional 3 0 0 6
PYM5009 URBAN IDENTITY AND AESTHETIC VALUES Optional 3 0 0 6
PYM5011 RECREATINOL AREA PLANNING Optional 3 0 0 6
PYM5013 SITE ELEMENTS AND USAGE IN LANDSCAPE ARCHITECTURE Optional 3 0 0 6
PYM5017 PLANTING TECHNIQUES ON BUILDING SURFACES Optional 3 0 0 6
PYM5019 ADVANCED COMPUTER APPLICATIONS IN LANDSCAPE ARCHITECTURE Optional 3 0 0 6
PYM5021 TRANSPORTATION AND LANDSCAPE Optional 3 0 0 6
PYM5023 ARID LANDSCAPE (XERISCAPE) AND APPLICATION TECHNIQUES Optional 3 0 0 6
PYM5025 ADVANCED TECHNIQUE NURSERIES AND MANAGEMENT Optional 3 0 0 6
PYM5027 BOTANICAL GARDENS AND PLANNING Optional 3 0 0 6
PYM5031 WETLAND ECOSYSTEM AND MANAGEMENT Optional 3 0 0 6
PYM5033 GEOPHYTES Optional 3 0 0 6
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
PYM5002 SCIENTIFIC PRESENTATION TECHNIQUES IN LANDSCAPE ARCHITECTURE Optional 3 0 0 6
PYM5004 PLANT MATERIAL IN LANDSCAPE ARCHITECTURE AND THEIR USES Optional 3 0 0 6
PYM5006 WATER AND AQUATIC PLANTS IN LANDSCAPE ARCHITECTURE Optional 3 0 0 6
PYM5012 LANDSCAPE DESIGN AND PLANNING IN HISTORICAL PLACES Optional 3 0 0 6
PYM5014 DESIGN OF THEME PARKS Optional 3 0 0 6
PYM5016 PRINCIPLES OF URBAN GREEN SPACES DESIGN Optional 3 0 0 6
PYM5018 TOURISM PLANNING Optional 3 0 0 6
PYM5020 COASTAL AREAS PLANNING Optional 3 0 0 6
PYM5022 NATIVE PLANTS AND USING OF LANDSCAPE PLANTS Optional 3 0 0 6
PYM5024 MAINTENANCE TECHNIQUES IN OUTDOOR SPACES Optional 3 0 0 6
PYM5028 PLANT COMPOSITION IN URBAN SPACES Optional 3 0 0 6
PYM5030 VISUAL LANDSCAPE ASSESMENT Optional 3 0 0 6
PYM5034 THEORY AND APPLICATIONS IN URBAN DESIGN Optional 3 0 0 6
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr