Türkçe English Curriculum Key Learning Outcomes
International Relations (Without Thesis)
General Description
1
Brief History
International Relations department has been carried out postgraduate programs in Social Science Institude that was established in 1982.
The aims of the department is to comprehend the issues in international politics by giving special emphasis to Turkish Foreign Policy, to grasp Turkey´s national interests, and to enlighten scientists and public opinion in this direction.
Parallel to the enlargement in the meaning of international relations together with the globalization process, the program of the department is being continuously updated. In this sense, the students are provided with the necessary abilities for their carrier plans both by compulsory and selective courses in master level.
2
Qualification Awarded
Department of International Relations is subject to 90 ECTS for graduation. Non-thesis Master Program offers the second cycle of higher education. After the program is completed successfully and programs qualifications are met, master degree is achieved in the field of International Relations.
3
Level of Qualification
Second Cycle
4
Specific Admission Requirements
Undergraduate diploma
5
Specific arrangements for the recognition of prior learning
The provisions in “Regulation on Transfer among Associate and Undergraduate Degree Programs, Double Major, and Subspecialty and the Principals of Credit Transfer among Institutions in Higher Education Institutions” are applied.
6
Qualification Requirements and Regulations
Student’s must take and be successful the lessons. In addition they must prepare term project successfullly to take the master diploma in International Relations.
7
Profile of The Programme
The members of the department have devoted their selves to educate patriotic individuals who have global concerns, equipped with modern knowledge and culture; have abilities in communicating, researching, analyzing, coping with the problems, have leadership features, making research and have a duty to transfer the findings to the people in global standards. In this sense, the students are provided with the necessary abilities for their carrier plans both by compulsory and selective courses.
8
Key Learning Outcomes & Classified & Comparative
1. 1. Being able to improve the basic knowledge acquired in the field of international relations to the expertise level and to comprehend interdisciplinary interaction.
2. 2. Being able to evaluate and use the advanced level knowledge on international relations, diplomatic history, international law and international political economy that are required in experts and researchers who are much needed by the public and private sectors.
3. 3. Being able to analyze and resolve the problems encountered in the field of international relations by combining the field knowledge with those obtained from other disciplines and to evaluate the findings of such analyses.
4. 4. Being able to plan, independently carry out and publish studies related to the field of international relations.
5. 5. Being able to develop new strategic approaches and generate solutions by taking on responsibility in the practices of international relations.
6. 6. Being able to make the critical analysis, synthesis and the evaluation of new and complicated ideas in the field of the international relations.
7. 7. Being able to present current developments and own studies concerning the field of international relations in oral, written and visual forms to those groups within and outside the public financial world.
8. 8. Being able to use the information and communication technologies at an advanced level together with different software as required by the field of international relations.
9. 9. Being able to speak a foreign language and keep up with a foreign literature in the field of international relations.
10. 10. By paying regard to social, scientific and ethical values, being able to instruct and supervise these values in studies related to the field of international relations.
SKILLS Cognitive - Practical
 • 2. Being able to evaluate and use the advanced level knowledge on international relations, diplomatic history, international law and international political economy that are required in experts and researchers who are much needed by the public and private sectors.
 • 3. Being able to analyze and resolve the problems encountered in the field of international relations by combining the field knowledge with those obtained from other disciplines and to evaluate the findings of such analyses.
KNOWLEDGE Theoretical - Conceptual
 • 1. Being able to improve the basic knowledge acquired in the field of international relations to the expertise level and to comprehend interdisciplinary interaction.
COMPETENCES Field Specific Competence
 • 10. By paying regard to social, scientific and ethical values, being able to instruct and supervise these values in studies related to the field of international relations.
 • 5. Being able to develop new strategic approaches and generate solutions by taking on responsibility in the practices of international relations.
COMPETENCES Competence to Work Independently and Take Responsibility
 • 4. Being able to plan, independently carry out and publish studies related to the field of international relations.
 • 5. Being able to develop new strategic approaches and generate solutions by taking on responsibility in the practices of international relations.
COMPETENCES Communication and Social Competence
 • 7. Being able to present current developments and own studies concerning the field of international relations in oral, written and visual forms to those groups within and outside the public financial world.
 • 8. Being able to use the information and communication technologies at an advanced level together with different software as required by the field of international relations.
 • 9. Being able to speak a foreign language and keep up with a foreign literature in the field of international relations.
COMPETENCES Learning Competence
 • 3. Being able to analyze and resolve the problems encountered in the field of international relations by combining the field knowledge with those obtained from other disciplines and to evaluate the findings of such analyses.
 • 6. Being able to make the critical analysis, synthesis and the evaluation of new and complicated ideas in the field of the international relations.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
2. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, uluslararası hukuk, uluslararası politik iktisat bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme. 1,2 1,3,5
3. Uluslararası ilişkiler alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme. 1,2,3 1,5,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
1. Uluslararası ilişkiler alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme. 1,2 2,4,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
10. Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme. 1,3 1,4,6
5. Uluslararası ilişkiler alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 2 5,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
4. Uluslararası ilişkiler alanı ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme. 1,2 1,2,3,6
5. Uluslararası ilişkiler alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 2,3 2,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
7. Uluslararası ilişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme. 1 1,2,5
8. Uluslararası ilişkiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 4 8
9. Uluslararası ilişkiler alanında bir yabancı dili kullanabilme ve yabancı literatürü takip edebilme 3 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
3. Uluslararası ilişkiler alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme. 1 1,2,3
6. Uluslararası ilişkiler alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. 1 1,2,4
9
Occupational Profiles of Graduates With Examples
The graduates are employed as specialists primarily for Ministry of Foreign Affairs and other related Ministries and institutions in public sector, and as managers in the departments of international trade and international relations of the private firms that operate in various kinds of sectors like automotive, food, logistics, banking and etc.
10
Graduation Requirements
-
11
Mode of Study
12
Facilities
In order to graduate from the program, it is required to pass all the courses in the program (equivalent to total 90 ECTS) and to be successful at term project.
13
Access to Further Studies
Full-Time
14
Address and Contact Details
Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
16 059 Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tayyar ARI
Tel: 0 224 294 10 52
Faks: 0 224 294 11 72
E-mail: atayyar@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Yrd. Doç Dr. Çiğdem Aydın Koyuncu
Tel:02242941168
Faks: 0 224 294 11 72
E-mail: cigdema@uludag.edu.tr
15
Examination Regulations, Assessment and Grading
Education language is Turkish in the Department. A library, reading room, and a computer lab is avaible for students´ use. In the Department, at present there are six professors, one associate professor, two assistant professors and ten research assistants on duty.
1. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ULI5301 COMPARATIVE THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS Compulsory 3 0 0 8
ULI5303 TURKISH FOREIGN POLICY IN POST-SOVIET ERA Compulsory 3 0 0 6
ULI5369 RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS Compulsory 3 0 0 4
Click to choose optional courses. 12
Total 30
2. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ULI5302 CONTEMPORARY ISSUES IN IR THEORIES Compulsory 3 0 0 8
ULI5304 TURKEY'S SECURITY ISSUES IN POST-SOVIET ERA Compulsory 3 0 0 7
Click to choose optional courses. 15
Total 30
3. Semester
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ULI5381 TERM PROJECT Compulsory 0 0 0 30
Total 30
1. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ULI5307 EUROPEAN INTEGRATION POLICY Optional 3 0 0 6
ULI5309 EU’S JURISDICTION AUTHORITY Optional 3 0 0 6
ULI5311 HUMAN RIGHTS IN INTERNATIONAL LAW Optional 3 0 0 6
ULI5313 RUSSIAN FOREIGN POLICY IN POST-SOVIET ERA Optional 3 0 0 6
ULI5315 19TH CENTURY WORLD HISTORY Optional 3 0 0 6
ULI5317 US FOREIGN POLICY AFTER THE COLD WAR Optional 3 0 0 6
ULI5319 NATIONALISM AND ETHNIC CONFLICTS Optional 3 0 0 6
ULI5321 POLITICAL VIOLENCE AND TERRORISM Optional 3 0 0 6
ULI5323 SECURITY ISSUES IN ASIA PACIFIC Optional 3 0 0 6
2. Semester Optional Courses
Course Code Course Title Type of Course T1 U2 L3 ECTS
ULI5306 INTERNATIONAL ECONOMY POLITICS Optional 3 0 0 5
ULI5308 EU’S SECURITY POLICY Optional 3 0 0 5
ULI5310 LAW OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS Optional 3 0 0 5
ULI5312 COMPARATIVE FOREIGN POLICY ANAILYSIS Optional 3 0 0 5
ULI5314 20TH CENTURY WORLD HISTORY Optional 3 0 0 5
ULI5318 INTERNATIONAL SECURITY AND FEMINIST APPROACHES Optional 3 0 0 5
ULI5320 GEOPOLITICS IN INTERNATIONAL RELATIONS Optional 3 0 0 5
ULI5322 ETHICS IN INTERNATIONAL RELATIONS Optional 3 0 0 5
ULI5324 CHINA IN WORLD POLITICS Optional 3 0 0 5
ULI5326 BALKANS IN INTERNATIONAL POLITICS Optional 3 0 0 5
ULI5328 CONTEMPORARY ISSUES IN THE MIDDLE EAST Optional 3 0 0 5
ULI5330 DENEME Optional 3 0 0 5
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr