Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı´nda, 200 öğrenciye 8 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca diğer programlar tarafından öğretim desteklenmektedir.
Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyal Bilgiler Öğretmeni gereksinimini karşılamak amacıyla açılmış bir programdır. 2008–2009 akademik yılından başlayarak öğrenci kabul eden programda, öğrencilere alan eğitimi ve öğretmenlik mesleği bilgi ve becerileri kapsayan dört yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. Öğretmenlik mesleği eğitimi uygulamaları, Fakülte-Okul işbirliği çerçevesinde ortaokullarda yürütülmektedir.
2
Verilen Derece
Programdaki mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ alanında lisans diploması verilir
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında lisans derecesi alabilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programının amacı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mesleği alanında hizmet verebilecek düzeyde bilgi ve beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, alanında eğitim, öğretim ve araştırma yapabilecek düzeyde bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili terimler ve kavramlar arasındaki ilişkileri kavrar.
2. İyi insan ve iyi vatandaş olma bağlamında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. Alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin, yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranış biçimlerini özümser.
3. Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
4. Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
5. Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak
6. Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek
7. Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak
8. Alana özgü öğretim-öğrenme sürecini tasarlamak
9. Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenlemek
10. Sosyal bilimler alanında etkinlikler ve projeler hazırlamak
11. Sosyal bilgiler eğitiminde işlenecek konuya ve öğrencinin ihtiyacına göre öğretim materyalleri tasarlamak.
12. Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alana özgü öğretim-öğrenme sürecini tasarlamak
 • Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenlemek
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
 • Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Sosyal bilimler alanında etkinlikler ve projeler hazırlamak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili terimler ve kavramlar arasındaki ilişkileri kavrar.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • Sosyal bilgiler eğitiminde işlenecek konuya ve öğrencinin ihtiyacına göre öğretim materyalleri tasarlamak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak
 • Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
 • Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
 • Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek
 • İyi insan ve iyi vatandaş olma bağlamında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. Alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin, yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranış biçimlerini özümser.
Öğrenme Yetkinliği
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular. 1,2 1,2,3,4,5
Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak 2,3
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek 4
Sosyal bilgiler eğitiminde işlenecek konuya ve öğrencinin ihtiyacına göre öğretim materyalleri tasarlamak. 5
Sosyal bilimler alanında etkinlikler ve projeler hazırlamak 1,2 5
Alana özgü öğretim-öğrenme sürecini tasarlamak 1,2 4
Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenlemek 1,2 4
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek 1,2 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 5
Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili terimler ve kavramlar arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1 2
Alana özgü öğretim-öğrenme sürecini tasarlamak 4
Öğrencilerinin yorumlama, değerlendirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla bireysel ve grup etkinlikleri düzenlemek 5
Sosyal bilgiler eğitiminde işlenecek konuya ve öğrencinin ihtiyacına göre öğretim materyalleri tasarlamak. 1 4
Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 1,2
Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel olarak kendi alanında ve diğer alanlarda işbirliği içinde etkin çalışmak 4,5
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak 1,2,3,4,5
Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin temel becerilere sahip olmak 1,2,3,4,5 5
Sosyal bilimler alanında etkinlikler ve projeler hazırlamak 3
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak 1,2,3,4,5 1,4,5
Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak 1,2,3,4,5 2
İyi insan ve iyi vatandaş olma bağlamında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. Alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin, yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranış biçimlerini özümser. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5
Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek 3,4
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek 1,2,3 2
Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit eder ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak 1,2
Alana özgü öğretim-öğrenme sürecini tasarlamak 2
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarında Sosyal Bilgiler öğretmeni veya yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, ilköğretim okullarında öğretmen olarak görev yapmaktadır. Bu program mezunları, KPSS´den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak atanmaktadır
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genelağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmiş olması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Fatih DEMİREL
Adres: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Blok Görükle, Bursa 16059
Phone: +90 224 2940684
Email: fatihdemirel@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatorü:
Prof. Dr. Fatih DEMİREL
Adres: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Blok Görükle, Bursa 16059
Phone: +90 224 2940684
Email: fatihdemirel@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim ve öğretim etkinlikleri teknik donanımlı derslik yürütülmektedir.
İlköğretim bölümündeki dershaneler de, laboratuarlarda ve ayrıca koridorlarda öğrencinin kullanımına açık bilgisayarlar mevcuttur. Fakültemiz 3 adet bilgisayar laboratuarındaki bilgisayarlar da ders saatleri dışında, öğrencilerin kullanımına hazır tutulmaktadır.
Üniversitemiz merkez kütüphanesi, süreli yayınlar ve online veri tabanları bakımından oldukça zengindir. Öğrencilerimiz tarafından Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Eğitim Fakültesi Kütüphanesi etkin olarak kullanılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GKZ0001 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
MBZ0001 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0003 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
SOS1201 SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ Zorunlu 2 0 0 4
SOS1203 GENEL FİZİKİ COĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 4
GKZ1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Zorunlu 2 0 0 3
GKZ1003 TÜRK DİLİ 1 Zorunlu 3 0 0 5
GKZ1005 YABANCI DİL 1 Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0002 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0003 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
SOS1004 İSLAM ÖNCESİ TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 3
SOS1202 SİYASET BİLİMİ Zorunlu 2 0 0 3
SOS1206 SOSYAL ANTROPOLOJİ VE MEDENİYET TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
SOS1208 GENEL BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYA Zorunlu 2 0 0 4
GZK1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
GZK1004 TÜRK DİLİ II Zorunlu 3 0 0 5
GZK1006 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0005 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0008 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
SOS2201 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2 0 0 3
SOS2203 TÜRKİYE'NİN FİZİKİ COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 3
SOS2205 İLK TÜRK -İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
SOS2207 ORTAÇAĞ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GKZ0002 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
MBZ0006 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0007 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
SOS2204 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 0 3
SOS2206 BİLİM , TEKNOLOJİ VE TOPLUM Zorunlu 2 0 0 2
SOS2208 VATANDAŞLIK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
SOS2210 TÜRKİYE'NİN BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 19
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0009 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0010 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 0 3
SOS3201 OSMANLI TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 4
SOS3203 YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
SOS3205 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ I Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 19
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0011 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0012 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
SOS3202 OSMANLI TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 4
SOS3204 SOSYAL BİLGİLERDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT Zorunlu 2 0 0 2
SOS3206 SİYASİ COĞRAFYA VE TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
SOS3208 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ II Zorunlu 3 0 0 5
Toplam 19
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBSOS01 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Zorunlu 2 6 0 10
MBZ0013 OKULLARDA REHBERLİK Zorunlu 2 0 0 3
SOS4201 AFETLER VE AFET YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
SOS4203 SANAT VE MÜZE EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 2
SOS4205 MEDYA OKURYAZARLIĞI VE EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 2
SOS4207 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ 1 Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 22
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBSOS02 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 2 6 0 10
MBZ0014 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 0 3
SOS4202 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
SOS4204 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 3
SOS4206 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 22
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GKS0001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 3
GKS0002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
GKS0004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
GKS0005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
GKS0008 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
GKS0009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
GKS0011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
GKS0012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
GKS0014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
GKS0016 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
GKS0017 TÜRK MUSİKİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GKS0023 TÜRK İSLAM DÜNYASINDA BİLİM VE TEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
GKS0024 OSMANLI MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 3
GKS0025 TÜRKİYE COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 3
GKS0026 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
GKS0028 TÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞLAŞMA Seçmeli 2 0 0 3
GKS0031 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
GKS0032 İSLAM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
GKS0033 İSLAM MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 3
MBS0002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0004 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
MBS0005 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0007 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
MBS0008 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
MBS0009 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
MBS0010 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
MBS0011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
MBS0012 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0013 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
MBS0016 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
MBS0017 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0018 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
MBS0020 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
SOS0002 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
SOS0006 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI İNCELEMESİ Seçmeli 2 0 0 4
SOS0009 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
SOS0010 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TARİHSEL KANIT,YEREL VE SÖZLÜ TARİH Seçmeli 2 0 0 4
SOS0012 TÜRKİYE'NİN EKONOMİK YAPISI Seçmeli 2 0 0 4
SOS0013 TÜRK HUKUK SİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr