Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Hukuk Fakültesi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 21 Temmuz 1995 tarih ve 22350 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4 Temmuz 1995 tarih ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuştur. 1995’ten 2007 yılına kadar faaliyete geçmesi konusunda çeşitli hazırlık çalışmaları yapılmıştır. Prof. Dr. Mehmet Genç’in kurucu dekan olarak atanmasının ardından fakültede eğitim öğretim 2007-2008 öğretim yılında başlamıştır.
2
Verilen Derece
Hukuk
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise veya dengi okul diplomasına sahip olunması ve Üniversite Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavından yeterli puanın alınmış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Hukuk alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
7
Program Profili
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, sağlam temelleri olan ve çağın gereklerine uygun bir hukuk eğitimi vermeyi amaçlarken, bu eğitim ile öğrencilerinin insan onurunun dokunulmazlığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerini benimsemelerini hedefler. Fakülte, Türk hukukunun temel alanlarına ilişkin zorunlu ve seçimlik derslerin yanında müfredatında bulunan Uluslararası Hukuk, Avrupa hukuku, Uluslararası İlişkiler, İktisat ve Kamu maliyesi gibi dersler sayesinde öğrencilerini yargı organları, kamu yönetimi ve özel sektördeki farklı pozisyonlar için yapılan sınavlara hazırlar. Kamu Hukuku Yüksek Lisans, Kamu Hukuku Doktora ve Özel Hukuk Yüksek Lisans programları ile 2021-2022 Güz Dönemi´nde öğrenci kabul edecek olan Özel Hukuk Doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, bilgilerini genişletme ve derinleştirme ve akademik bir kariyer sürdürme fırsatı kazanırlar.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Hukukun teorik ve felsefi temelleri, modern toplumlardaki yeri ve diğer disiplinlerle ilişkilerini kavrama.
2. Hukuk normlarının kavramsal analizi, yorumlama ve değerlendirebilme yetisi kazanma.
3. Hukuki gerekçelendirme ve tartışma yöntemlerini kazanma.
4. Hukuk teorisi ve uygulamadaki sorunları tespit etme ve hukuk kurallarını uygulayarak hukuki problemleri çözme.
5. Pozitif hukuk kurallarına eleştirel bir bakış açısı geliştirme ve olması gereken hukuk bakımından reform olanaklarını değerlendirebilme.
6. Uluslararası hukuk ve kurumlarına dönük gelişmeleri takip etme, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer hukuk sistemlerinde gerçekleşen değişimleri karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde analiz etme.
7. Hukuk devleti ilkesi ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme.
8. İnsan hakları ihlallerine duyarlı olma, bu ihlallere dönük ulusal ve ulusüstü yargı kararlarını takip etme.
9. Yazılı veya sözlü bir akademik çalışmayı akademik etik ve kurallar çerçevesinde hazırlama/sunma.
10. Hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim becerilerini geliştirme ve etik ve mesleki kurallarını özümseme
11. Yabancı dil bilgisini pekiştirme ve hukuk terminolojisine hâkim olma.
12. Hukuk bilimindeki temel kavram ve kurumları teorik temelleri ile işleyerek bunları araştırma ve uygulamada kullanma becerisini kazandırmak.
13. Hukuk biliminin temel alt alanlarını kapsayan konuları birbirleri ile bağlantılı değerlendirerek analitik ve eleştirel bir yaklaşımla ele almak.
14. Hukuk biliminin tüm alt alanlarındaki çalışmalarında disiplinlerarası yaklaşımı benimseyerek çözümler geliştirmek.
15. Mesleki bilgi ve uygulamalarda etik ilke ve sorumlulukların farkındalığını kazandırmak.
16. Yaşam boyu öğrenmenin zorunluluğunu kavrama
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Fakülte mezunları, avukatlık, hakimlik savcılık yapabilir, diplomasi ve mülki idarede görev olabilir veya özel sektörün farklı branşlarında çalışabilirler veya akademik bir kariyere yönelebilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60´dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Hukuk alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Dr. Öğr. Üyesi Güher Ulu
guherulu@uludag.edu.tr
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Gemlik
Gemlik Sunğipek Yerleşkesi
Gemlik - Bursa. Tel: 0224 513 80 03
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Halen fakültemizde altı profesör, iki doçent, on dokuz doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi, otuz dört araştırma görevlisi kadrolu olarak görev yapmaktadır. Bölüm, Anayasa Hukuku Anabilim dalı, Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı, Hukuk Tarihi Anabilim Dalı, İdare Hukuku Anabilim Dalı, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı, Roma Hukuku Anabilim Dalı, Mali Hukuk Anabilim Dalı, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı, Medeni Hukuk Anabilim Dalı, Medeni Usul ve İcra-İflas Anabilim Dalı ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalından müteşekkildir. Zorunlu derslerin yanında öğrencilerimizin geniş bir seçimlik ders kataloguna sahip olduğu Fakültemizde mesleki İngilizce dersleri de verilmektedir. Fakülte’nin kamu hukuku yüksek lisans programı 2008-2009 yılında başlamıştır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HUK1040 HUKUK BAŞLANGICI Zorunlu 3 0 0 6
HUK1041 ROMA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 6
HUK1042 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 10
HUK1043 MEDENİ HUKUK Zorunlu 3 0 0 10
HUK1045 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
ATA103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
TUD103 TÜRK DİLİ Zorunlu 2 0 0 4
YAD103 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. -15
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HUK2040 BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Zorunlu 3 0 0 8
HUK2041 CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Zorunlu 3 0 0 8
HUK2042 İDARE HUKUKU Zorunlu 3 0 0 8
HUK2043 DEVLETLER GENEL HUKUKU Zorunlu 3 0 0 6
HUK2044 HUKUK TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
HUK2045 HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
HUK2046 İNSAN HAKLARI HUKUKU Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. -14
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HUK3040 TİCARET HUKUKU Zorunlu 4 0 0 8
HUK3041 EŞYA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 8
HUK3043 MEDENİ USUL HUKUKU Zorunlu 3 0 0 6
HUK3044 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Zorunlu 3 0 0 6
HUK3045 BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Zorunlu 3 0 0 6
HUK3046 VERGİ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 6
HUK3047 İDARİ YARGILAMA HUKUKU Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. -14
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HUK4040 CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 6
HUK4041 DEVLETLER ÖZEL HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
HUK4042 İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 5 0 0 7
HUK4043 İCRA VE İFLAS HUKUKU Zorunlu 3 0 0 6
HUK4045 GENEL KAMU HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
HUK4046 MİRAS HUKUKU Zorunlu 2 0 0 4
HUK4048 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 4
HUK4049 SİGORTA VE DENİZ TİCARETİ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. -14
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
Seçmeli dersler için tıklayınız. 30
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FSL1031 MANTIK Seçmeli 2 0 0 4
HUK1021 MUHASEBE Seçmeli 2 0 0 4
HUK1033 ROMA AİLE HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
IKT1021 İKTİSAT Seçmeli 2 0 0 4
SSY1025 SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH1023 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
HUK1022 KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 0 0 4
HUK1028 SİYASİ TARİH Seçmeli 2 0 0 4
IKT1030 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ISL1024 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HUK2019 HUKUK METODOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
HUK2021 ANAYASA YARGISI Seçmeli 2 0 0 4
HUK2023 TÜRK ANAYASA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
HUK2027 DERNEKLER VE VAKIFLAR HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK2029 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
HUK2031 ROMA EŞYA HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
TUR2031 OSMANLI TÜRKÇESİ I Seçmeli 2 0 0 4
YAD2013 LEGAL SYSTEM I Seçmeli 2 0 0 4
HUK2014 ENERJİ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK2016 MUKAYESELİ HUKUK Seçmeli 2 0 0 4
HUK2018 PARLAMENTO HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK2020 ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Seçmeli 2 0 0 4
HUK2022 İSLAM BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK2024 MAL REJİMLERİ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK2026 ADALET PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
HUK2028 MEDYA VE KİŞİLİK HAKLARI Seçmeli 2 0 0 4
HUK2030 HUKUK DİLİ VE YAZIŞMA Seçmeli 2 0 0 4
IKT2306 SANAYİ EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ISL2030 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 4
TUR2032 OSMANLI TÜRKÇESİ II Seçmeli 2 0 0 4
YAD2012 LEGAL SYSTEM II Seçmeli 2 0 0 4
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HUK3013 ÇEVRE HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK3017 FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK3023 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK3025 ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK3029 GENEL HUKUK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
HUK3031 KAMU İHALE HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK3033 MÜLTECİ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK3035 YARGI ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
HUK3039 İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU Seçmeli 2 0 0 4
ISL3027 MUHASEBE DENETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
YAD3015 LEGAL WRITING Seçmeli 2 0 0 4
HUK3018 SAĞLIK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK3022 İMAR HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK3024 İDARİ YARGI Seçmeli 2 0 0 4
HUK3026 ATİPİK SÖZLEŞMELER Seçmeli 2 0 0 4
HUK3028 REKABET HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK3030 SPOR HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK3032 SERMAYE PİYASASI HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK3034 MEZOPOTAMYA HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK3036 KAT MÜLKİYETİ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK3038 ULUSLARARASI YARGI Seçmeli 2 0 0 4
HUK3042 TAHKİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK3052 ADALET TEORİSİ Seçmeli 2 0 0 4
YAD3016 COMMON LAW Seçmeli 2 0 0 4
YAD3018 LEGAL AND ETHICAL ASPECTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE Seçmeli 2 0 0 4
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HUK4009 AVRUPA BİRLİĞİ YARGI YETKİSİ Seçmeli 2 0 0 4
HUK4019 TÜKETİCİ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK4021 KOOPERATİFLER HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK4023 ARABULUCULUK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK4029 İNŞAAT HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK4033 ADLİ SÜREÇLER Seçmeli 2 0 0 4
HUK4035 İSLAM AİLE HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK4037 KAMU İCRA HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK4039 HAVA ÖZEL HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
TIP4017 ADLİ TIP Seçmeli 2 0 0 4
YAD4015 MEDICAL LAW AND ETHICS Seçmeli 2 0 0 4
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HUK4016 KRİMİNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
HUK4018 AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK4020 TAŞIMA HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK4026 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK4028 TEBLİGAT HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK4030 TAZMİNAT HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK4032 İSLAM KİŞİLER HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
HUK4034 VERGİ HUKUKUNDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM Seçmeli 2 0 0 4
HUK4036 ULUSLARARASI ÇOCUK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
YAD4016 INTERNATIONAL INVESTMENT LAW AND ARBITRATION Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr