Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Konservatuvar Müzik Anasanat Dalı (Kompozisyon)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
U.Ü. Devlet Konservatuvarı 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7d/2 maddesi uyarınca 1998 yılında kurulmuştur. 2003 yılında da Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Müzik Anasanat Dalı (Kompozisyon sanat dalı) yüksek lisans programları açılarak uygulamaya konmuştur.
2
Verilen Derece
Yüksek öğretimde Konservatuvar Müzik Anasanat Dalı Kompozisyon Sanat Dalı yüksek lisans programı 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında Müzik Anasanat Dalı’nda ( kompozisyon ) Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için; 1-Müzik alanı Kompozisyon Anasanat Dalı´nda (en az 70 başarı notuyla mezun olduğu) lisans diplomasına, 2-Yeterli düzeyde yabancı dil becerisine (UÜDS veya YDS´ndan en az 50 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından eşdeğer puana) sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesi istenir. 3-Giriş sınavındaki sanatsal birikim ve performansından en az 70/100 puan almak koşuluyla %50´si, lisans başarı notunun %25’i, mülakatın %25’i alınarak oluşan ağırlıklı ortalamanın en az 65/100 puan olması gerekir. 4- ALES şartı bulunmamaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Konservatuvar Müzik Anasanat Dalı´nda Kompozisyon Sanat Dalı Yüksek Lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gerekli 24 kredilik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü, 100 üzerinden en az 70 alarak tamamlaması gerekmektedir. Programı bitirme aşamasında, seçilmiş bir jüri önünde hazırladığı performans programını başarıyla sunan ve çalışma metnini savunan öğrencilere Müzik Anasanat Dalı’nda yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Konservatuvar Müzik Anasanat Dalı Kompozisyon yüksek lisans programının amacı; kendi sanat dalına ilişkin lisans eğitimi ile kazandığı bilgi ve becerileri uzmanlık düzeyinde kullanabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören yaratıcı, gelişmeye açık çağdaş sanatçılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin uzmanlık programının gerektirdiği yeterli bilgi birikimini kazanmak
2. Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavramak
3. Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek
4. Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi ve beceriler doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmaları kuram ve uygulama ilişkisi kurarak aktarmak
5. Sanat dalına ilişkin sahip olduğu yöntem ve teknikleri bireysel olarak geliştirme ve yorumlama becerisini kazanmak
6. Müzik eserlerinin tasarlanmasına yönelik olarak teknik, estetik ve felsefi bir anlayış geliştirmek
7. Sanat dalı ile ilgili edindiği kazanımları ulusal ve uluslararası ortamlarda sergilemek
8. Sanat dalına ilişkin özgün çalışmalar hazırlayıp sunmak ve yönetmek
9. Alanında gerçekleştirilen etkinlikleri takip ederek sorgulayıcı bir yorumlama ve yönetme becerisi geliştirmek
10. Alanıyla ilgili yaptığı çalışmaları açıklamak ve bu konulardaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkili bir şekilde ifade etmek
11. Müzik alanında ulusal ve uluslararası proje ekipleri içinde çalışmak
12. Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi ve beceriler doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmaları kuram ve uygulama ilişkisi kurarak aktarmak
 • Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavramak
 • Müzik eserlerinin tasarlanmasına yönelik olarak teknik, estetik ve felsefi bir anlayış geliştirmek
 • Sanat dalına ilişkin sahip olduğu yöntem ve teknikleri bireysel olarak geliştirme ve yorumlama becerisini kazanmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek
 • Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavramak
 • Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin uzmanlık programının gerektirdiği yeterli bilgi birikimini kazanmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi ve beceriler doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmaları kuram ve uygulama ilişkisi kurarak aktarmak
 • Sanat dalı ile ilgili edindiği kazanımları ulusal ve uluslararası ortamlarda sergilemek
 • Sanat dalına ilişkin özgün çalışmalar hazırlayıp sunmak ve yönetmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanında gerçekleştirilen etkinlikleri takip ederek sorgulayıcı bir yorumlama ve yönetme becerisi geliştirmek
 • Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek
 • Müzik alanında ulusal ve uluslararası proje ekipleri içinde çalışmak
 • Sanat dalına ilişkin özgün çalışmalar hazırlayıp sunmak ve yönetmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurmak
 • Alanıyla ilgili yaptığı çalışmaları açıklamak ve bu konulardaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkili bir şekilde ifade etmek
 • Sanat dalı ile ilgili edindiği kazanımları ulusal ve uluslararası ortamlarda sergilemek
 • Sanat dalına ilişkin özgün çalışmalar hazırlayıp sunmak ve yönetmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında gerçekleştirilen etkinlikleri takip ederek sorgulayıcı bir yorumlama ve yönetme becerisi geliştirmek
 • Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek
 • Müzik eserlerinin tasarlanmasına yönelik olarak teknik, estetik ve felsefi bir anlayış geliştirmek
 • Sanat dalına ilişkin sahip olduğu yöntem ve teknikleri bireysel olarak geliştirme ve yorumlama becerisini kazanmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi ve beceriler doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmaları kuram ve uygulama ilişkisi kurarak aktarmak 1 1,3,4,5
Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavramak 2 2
Müzik eserlerinin tasarlanmasına yönelik olarak teknik, estetik ve felsefi bir anlayış geliştirmek 1,2 1,2
Sanat dalına ilişkin sahip olduğu yöntem ve teknikleri bireysel olarak geliştirme ve yorumlama becerisini kazanmak 2,3 1,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
3-Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
4-Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
5-Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek 1 2
Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavramak 2 1,3,4
Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin uzmanlık programının gerektirdiği yeterli bilgi birikimini kazanmak 1 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
2-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
3-Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
4-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi ve beceriler doğrultusunda ortaya koyduğu çalışmaları kuram ve uygulama ilişkisi kurarak aktarmak 1 1,2
Sanat dalı ile ilgili edindiği kazanımları ulusal ve uluslararası ortamlarda sergilemek 1 1,2,3
Sanat dalına ilişkin özgün çalışmalar hazırlayıp sunmak ve yönetmek 1 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
2-Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında gerçekleştirilen etkinlikleri takip ederek sorgulayıcı bir yorumlama ve yönetme becerisi geliştirmek 2,3 1
Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek 1 1
Müzik alanında ulusal ve uluslararası proje ekipleri içinde çalışmak 1,2 2
Sanat dalına ilişkin özgün çalışmalar hazırlayıp sunmak ve yönetmek 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
2-Proje süreçlerini planlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurmak 1,2,3,4 6,7
Alanıyla ilgili yaptığı çalışmaları açıklamak ve bu konulardaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkili bir şekilde ifade etmek 1,2 1,2,5
Sanat dalı ile ilgili edindiği kazanımları ulusal ve uluslararası ortamlarda sergilemek 1 3
Sanat dalına ilişkin özgün çalışmalar hazırlayıp sunmak ve yönetmek 1 3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
2-Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
3-Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
4-Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
5-Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
6-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında gerçekleştirilen etkinlikleri takip ederek sorgulayıcı bir yorumlama ve yönetme becerisi geliştirmek 1 2
Müzik alanında sahip olduğu birikimi, eleştirel ve araştırmacı bir yaklaşımla geliştirmek 1 1,2
Müzik eserlerinin tasarlanmasına yönelik olarak teknik, estetik ve felsefi bir anlayış geliştirmek 1 2,3,4
Sanat dalına ilişkin sahip olduğu yöntem ve teknikleri bireysel olarak geliştirme ve yorumlama becerisini kazanmak 1 2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
2-Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
3-Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
4-Öğrenmeyi yönlendirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olduğu sanat dalına ilişkin performans düzeyine göre yurt içinde ve yurt dışında besteci, eleştirmen veya senfoni, opera vb. kurumlarda şef olarak çalışabilir, müzik ve sahne sanatları alanlarına ilişkin eğitim veren çeşitli yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve Sanat Dalı ile ilgili yaratıcılık becerilerine veya eserlere sahip olmaları koşuluyla Sanatta Yeterlik/Doktora programlarında öğrenim görebilirler
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin çalgısına ilişkin performanslarını göstermek durumunda oldukları zorunlu derslerin yarıyıl sonu sınavları en az üç kişilik komisyonlarca yapılır. Bir dersten en az 70 puan alma zorunluluğu vardır ve AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, ders ve tez dönemlerinde birer semineri vermek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir (90-120 AKTS).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
konsogis@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Müzik Anasanat Dalı Komposizyon Sanat Dalı programı içinde mümkün oldukça alanında isim yapmış, kariyerli sanatçılarla eğitim-öğretim yapılmaya çalışılmakta, bu sanatçıların deneyim ve birikimlerinden, gerektiğinde arşivlerinden yararlanma olanağı yaratılmaktadır. Ayrıca araştırma yapma ve seslendirilecek eserlerin notalarını temin etmede Konservatuvarın donanımlı sayılabilecek kütüphanesinden yararlanılabilmektedir.
Yüksek lisans öğrencilerinin bireysel olarak resitaller veya Konservatuvar Akademik Orkestrası ile konserler yapmaları ya da Konservatuvarın düzenlediği ulusal veya uluslararası etkinliklere katılmaları, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda sözleşmeli sanatçı olarak büyük bir devlet orkestrası ile çalışma fırsatına sahip olmaları önemli fırsatlardır.
2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren faaliyete geçen Konservatuvarın yeni binası da bu programın gerektirdiği eğitimin kalitesini daha üst seviyelere taşıyacak olanaklara sahiptir. Gerek bu bina için gerekse iç donanımı için üniversitemizin sağlamış olduğu finansal olanaklar, bu programın önemli avantajlarıdır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KOM5101 KOMPOZİSYON I Zorunlu 3 0 0 6
KOM5103 ORKESTRASYON I Zorunlu 3 0 0 5
KOM5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
KOM5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 13
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KOM5102 KOMPOZİSYON II Zorunlu 3 0 0 7
KOM5104 ORKESTRASYON II Zorunlu 3 0 0 6
KOM5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KOM5173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
KOM5177 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
KOM5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KOM5178 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
KOM5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KOM5105 20.Y.Y. KOMPOZİSYON TEKNİKLERİ I Seçmeli 2 0 0 3
KOM5107 TÜRK BESTECİLERİNİN PİYANO ESERLERİ Seçmeli 2 0 0 3
KOM5109 MÜZİK ALANINDA ARAŞTIRMALAR Seçmeli 2 0 0 3
KOM5111 ALAN ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 3
KOM5113 ELEKTRONİK MÜZİK Seçmeli 2 0 0 3
KOM5115 POST TONAL MÜZİK I Seçmeli 2 0 0 3
KOM5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KOM5106 20.YÜZYIL KOMPOZİSYON TEKNİKLERİ II Seçmeli 2 0 0 4
KOM5108 TÜRK BESTECİLERİNİN ODA MÜZİĞİ ESERLERİ Seçmeli 2 0 0 4
KOM5110 MÜZİK ALANINDA ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
KOM5112 ALAN ÖĞRETİMİ VE PLANLAMASI Seçmeli 2 0 0 4
KOM5114 ELEKTRONİK MÜZİK KOMPOZİSYONU Seçmeli 2 0 0 4
KOM5116 POST TONAL MÜZİK II Seçmeli 2 0 0 4
KOM5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr