Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 1982 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. Kamu Yönetimi Anabilim Dalı bugüne dek Yüksek Lisans düzeyinde 78 mezun vermiştir.
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı dört bilim dalından oluşmaktadır. Bunlar:
-Siyaset ve Sosyal Bilimler
-Yönetim Bilimleri
-Kentleşme ve Çevre Sorunları
-Hukuk Bilimleri dir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Kamu Yönetimi Anabilim Dalında 90-120 arası AKTS ve 2. Öğretimde(Tezsiz) 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1.Lisans diploması, 2.Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma (3 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup Eşit Ağırlıklı ve en az 55 puan olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler [GRE, GMAT vb.] geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır). 3.Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (UÜDS, YDS için en az 50, TOEFL IBT için en az 50, TOEFL CBT için en az 130, TOEFL PBT için en az 450 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye´de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesi). - ALES %50 + LİSANS.BAŞ.ORT.%20 + YAZILI/ MÜLAKAT %30 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır (Genel başarı notunun en az 65 olması gerekmektedir). Yabancı Uyruklular için LİSANS NOTU %50 + YABANCI DİL PUANI %50 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans için mevcut olan derslerden en az 21 en fazla 28 (Tezsiz yıllık 16 tezli yıllık 24 olarak belirlenmiştir) kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 70 alan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Kamu Yönetimi Alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Programın amacı, lisans mezunlarına kamu yönetimi anabilim dalının, siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri gibi alt dallarında uzmanlaşma olanağı sağlamak; ve bu alanlardaki temel teorik tartışmaları kavrayacak ve yorumlayabilecek, güncel gelişmeleri takip edebilecek, analitik düşünme ve bilimsel araştırma yapma yetisine sahip akademisyenler ve meslek uzmanları yetiştirmektedir.
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının toplam eğitim süresi iki yıldır. Programın ilk yılında siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri alanında okutulacak temel zorunlu dersler ve diğer disiplinlerden alınacak seçimlik dersler yer almaktadır. Programın ikinci yılı ise tez çalışmasına ayrılmıştır. Tez çalışmasına destek sağlaması amacıyla programda yer verilen uzmanlık alan dersi ve seminer dersleri ise dört yarıyıl boyunca devam etmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Kamu yönetimi alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme.
2. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme.
3. Kamu yönetimi alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme.
4. Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme.
5. Kamu yönetimi alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
6. Kamu yönetimi alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7. Kamu yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme.
8. Kamu yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
9. En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
10. Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Kamu yönetimi alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme.
 • Kamu yönetimi alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme.
 • Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme.
 • Kamu yönetimi alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme.
 • Kamu yönetimi alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Kamu yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme.
 • Kamu yönetimi alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Kamu yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Kamu yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu yönetimi alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme. 1,2,3
Kamu yönetimi alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme. 1,2,3 3,5,7
Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme. 1,2,3,4,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme. 1,2
Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme. 1,2
Kamu yönetimi alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme. 1,2 1,2,3,4,5,7
Kamu yönetimi alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. 1,2
Kamu yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme. 1,2
Kamu yönetimi alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme. 1,2,3
Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme. 1,3
Kamu yönetimi alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 2,5,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme. 1,3,5
Kamu yönetimi alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 2,4,5,6
Kamu yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme. 7
Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme. 1,2,3,4
Kamu yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme. 1,2,3
Kamu yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 8
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu yönetimi alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme. 1,5,6
Kamu yönetimi alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. 1,2,6,7
Kamu yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
- Devlet ve Vakıf Üniversiteleri - Başbakanlık, Bakanlıklar ve bunların teftiş kurulları, müsteşarlık ve genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları, - Diğer Kamu Kurumları, - İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Yerel Yönetimlere bağlı çeşitli birimler, - Kamu ve Özel Sektör Bankaları, - Özel Sektör Kuruluşları ve Çok uluslu Şirketler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (90-120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Uludağ Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
16 059 Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
Program Başkanı: Prof. Dr.Ali Yaşar SARIBAY
Tel: 0 224 294 11 15
Fax: 0 224 294 11 99
E-mail: politolog@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Yasemin Kaya
Tel: 0224 294 11 07
Fax: 0 224 294 11 99
E-mail: yaseminkahveci@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Program dili Türkçedir. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, bir okuma salonu ve bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.
Anabilim Dalında 3 Prof. Dr. ve 3 Doç. Dr. ve 3 Yard.Doç Dr. olmak üzere 9 öğretim üyesi, 1 Öğr. Gör Dr., 1 Araş. Gör. Dr. ve 8 Araş. Gör. bulunmaktadır. Ayrıca Kamu Yönetimi Bölümü Koordinatörlüğünde Üniversite bünyesinde kurulan Kent Tarihi ve Araştırmaları Merkezi (KETAM), 2002 yılından bu yana kentsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY5101 SİYASAL BİLİM METODOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 7
KMY5101 PSİKANALİTİK SOSYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 7
KMY5103 AB VE TÜRKİYE’DE YERELLEŞME VE YEREL YÖNETİMLER Zorunlu 3 0 0 6
KMY5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
KMY5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY5102 EKOLOJİK RİSK VE POLİTİKA Zorunlu 3 0 0 6
KMY5104 ÇAĞDAŞ POLİTİK FELSEFE Zorunlu 3 0 0 6
KMY5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
KMY5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
KMY5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IKT5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
IKT5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY5105 POLİTİK KİŞİLİK Seçmeli 2 0 0 4
KMY5107 EKOLOJİK PARADİGMANIN TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5109 POST MODERN DÖNEMDE KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5111 KENT, TOPLUM VE KİMLİK Seçmeli 2 0 0 4
KMY5113 AB VE KAMU YÖNETİMİNDE REFORM Seçmeli 2 0 0 4
KMY5115 İDARE HUKUKUNDA GELİŞMELER VE SORUNLAR Seçmeli 2 0 0 4
KMY5117 KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
KMY5119 POLİTİK KÜLTÜR ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5121 DEMOKRASİ TEORİSİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR Seçmeli 2 0 0 4
KMY5125 KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM VE OMBUDSMANLIK Seçmeli 2 0 0 4
KMY5127 KAMU PERSONEL SİSTEMİ VE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
KMY5129 KARŞILAŞTIRMALI KAMU POLİTİKASI Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY5106 ÇAĞDAŞ POLİTİK REJİM TİPLERİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5108 MEDYA VE POLİTİKA Seçmeli 2 0 0 4
KMY5110 KENTSEL EKONOMİ VE EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5112 İNTERNET VE DEMOKRASİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5114 YEREL POLİTİKALAR Seçmeli 2 0 0 4
KMY5116 YÖNETİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5118 İDARİ REFORM ANALİZLERİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5120 TÜRKİYE’NİN GÜNCEL ANAYASAL SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
KMY5122 KİŞİ HAK VE HÜRRİYETLERİ VE KOLLUK FAALİYETLERİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5124 ÇEVRE ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
KMY5126 POLİTİK ANAYASACILIK Seçmeli 2 0 0 4
KMY5130 YEREL YÖNETİMLERDE YENİ VİZYONLAR Seçmeli 2 0 0 4
KMY5132 KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİM ÇALIŞMALARI Seçmeli 2 0 0 4
KMY5134 KAMU PERSONEL YÖNETİMİNDE REFORM Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr