Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Gıda Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği programı 1981 yılında Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1982 yılında lisans düzeyinde eğitim vermeye başlayan bölümün ilk ismi Tarım Ürünleri Teknolojisi Bölümü olup, daha sonra Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü olarak değiştirilmiştir. 1993 yılında Gıda Mühendisliği Bölümü adını almış ve 1996 yılında bu unvanla ilk mezunlarını vermiştir. Gıda Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşabilme yeteneği kazandırmaya yönelik lisans üstü eğitimi vermeye kurulduğu yıldan itibaren devam etmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, doktora öğretimde Gıda Mühendisliği alanında 300 AKTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Gıda Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların, Gıda Mühendisliği, “Lisans” derecesine sahip olmaları, mezuniyet not ortalamasının 4’lük not sistemi üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları, Yabancı dil sınavlarından (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) gerekli puana sahip olmaları, ALES Sınavından en az 80 Puan almış olmaları gerekmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Gıda Mühendisliği Bütünleşik Doktora programı derecesi elde etmek için; en az 47 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alması, bu derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca ilgili alanda uzman öğretim üyeleri tarafından yapılan doktora yeterlilik sınavından (sözlü ve yazılı) en az 75 not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Gıda Mühendisliği doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Gıda Mühendisliği bütünleşik doktora programı 10 yarıyıllık eğitim-öğretim programını içermektedir. İlk dört yarıyıl öğrencilerin ilgili anabilim dalındaki bilgi ve beceri düzeyini ilerletmek için bazı zorunlu ve seçmeli dersler (120 AKTS) alması gerekmektedir. Daha sonraki yıllarda ise, tez danışmanı tarafından belirlenen bir tez konusu üzerinde teorik ve uygulamalı tez çalışmasını sürdürür. Tez çalışmasını (180 AKTS) başarılı bir şekilde tamamlayan ve tez savunma jürisi tarafından yapılan sınavdan geçerli not olan öğrenciye Doktora derecesi verilir.
Gıda Mühendisliği Bütünleşik Doktora Programının amacı, Hızla gelişen gıda sanayiindeki tekniklerinin izlenmesi, bu bilgilerin ülke gerçeklerine uygun biçimde yorumlanarak düzenlenmesi, kendine özgü tekniklerin geliştirilmesine yarayacak bilgilerin üretilmesi ve yayılması, Gıda Mühendisliği bölümlerinin görevleri arasındadır. Gıda Mühendisliği bölümlerinin bir diğer görevi de; ülkemizde tarımsal üretime paralel olarak gelişen gıda sanayiinin ihtiyacı olan Gıda Mühendislerinin yetiştirilmesidir. Bu bağlamda Gıda Mühendisliği Bölümlerinin amacı öğrencilerin gıdaların işlenmesi, korunması, dağıtımı ve pazarlanması konularında modern bilim ve teknolojiyi kullanabilecek mühendislik becerilerini kazanmasını sağlamaktır. Bilindiği üzere Gıda endüstrisinde, gıda üretim zincirindeki ham maddeden tüketicinin tüketebileceği son ürüne kadar olan bütün teorik ve pratik, temel veri ve yöntemler Gıda Mühendisliği eğitimi kapsamındadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
2. Gıda Mühendisliği alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanı sıra ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak
3. Alanında bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içerisinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneği kazanmak
4. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunmak
5. Yeni fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek
6. Alanında elde ettiği bilgi ve çözüm yöntemlerini fen ve mühendislik alanlarında uygulayarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak
7. En az bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
 • Gıda Mühendisliği alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanı sıra ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Gıda Mühendisliği alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanı sıra ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanında elde ettiği bilgi ve çözüm yöntemlerini fen ve mühendislik alanlarında uygulayarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunmak
 • Alanında bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içerisinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneği kazanmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Yeni fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek
 • En az bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içerisinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneği kazanmak 1,5
Alanında elde ettiği bilgi ve çözüm yöntemlerini fen ve mühendislik alanlarında uygulayarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak 3
Gıda Mühendisliği alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanı sıra ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak 1,2,3,4 1,3,4,5
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 1,2,3,4 1,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde saptar ve uygular.
4-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
5-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında elde ettiği bilgi ve çözüm yöntemlerini fen ve mühendislik alanlarında uygulayarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak 1
Gıda Mühendisliği alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanı sıra ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak 1,2 1,2
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
2-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında elde ettiği bilgi ve çözüm yöntemlerini fen ve mühendislik alanlarında uygulayarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak 1,2,3 1
En az bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içerisinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneği kazanmak 1,2,3
Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunmak 1,2,3 1
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
En az bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek 1,2,3 2
Yeni fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içerisinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneği kazanmak 1,2
Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunmak 1 4
Gıda Mühendisliği alanında en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanı sıra ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak 1,2
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı Gıda Mühendisliği alanında bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
2-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.
3-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
4-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Doktora mezunları daha çok akademik çalışmalarına devam etmekte olup, kamu sektöründe ya da özel sektörde de çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (180 AKTS) seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması ve tez konusu kapsamında en az bir adet SCI veya SCI-expanded dergilerde makale yayımlaması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR
Bursa Uludağ Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
C Blok Kat: 1
Görükle Yerleşkesi 16059 Nilüfer / BURSA
e-posta: ucopur@uludag.edu.tr , gida@uludag.edu.tr
tel: 0 224 29 41 490
Bologna Birim ve Program Koordinatörü:
Prof. Dr. Sine ÖZMEN TOĞAY
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA
Tel:+90 (224) 29441629 sinetogay@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Gıda Mühendisliği Bölümü’nde halen 8 Profesör, 6 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 doktorasını tamamlamış Araştırma Görevlisi, 4 doktora aşamasında olan Araştırma Görevlisi ve 1 sekreter görev yapmaktadır. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için bölüm bünyesinde öğrenci uygulama (67.85 m2), bakteriyoloji (35 m2), mikoloji (35 m2), örnek hazırlama (35 m2), genel yaş analiz (70.54 m2), elektroforez (15.08 m2), gaz kromatografi-kütle spektrofotometre (15.08 m2) ile enstrümantal analiz (70.54 m2) Laboratuvarları bulunmaktadır. Mikrobiyoloji ve diğer analiz laboratuvarlarında mikrobiyolojik, klasik ve enstrümantal yöntemlerle gıda kalitesinin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin uygulamalı olarak üretim yapabileceği Ziraat Fakültesi bünyesinde pilot tesis de bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB6001 İLERİ STERİLİZASYON TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
GMB6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
GMB6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
GMB6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
GMB6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
GMB6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
GMB6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
GMB6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
GMB6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
GMB6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
GMB6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
GMB6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB6009 DURULTMA VE FİLTRASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6011 YAĞLARIN HİDROJENENASYONU VE MARGARİN TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6013 NİŞASTA KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB6015 GIDA MİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB6017 AROMA AKTİF GIDA BİLEŞENLERİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB6019 GIDA KAYNAKLI SÜLFÜR BİLEŞENLERİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB6021 İLERİ SÜT TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6023 İLERİ GIDA BİYOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
GMB6025 GIDA BİLİMİNDE ARAŞTIRMA METOTLARI Seçmeli 3 0 0 6
GMB6027 LAKTİK ASİT BAKTERİLERİ VE LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARDA KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
GMB6029 SÜT ÜRÜNLERİNDE FONKSİYONEL KATKILAR Seçmeli 3 0 0 6
GMB6031 ET ÜRÜNLERİNDE FONKSİYONEL KÜLTÜRLER Seçmeli 3 0 0 6
GMB6033 GIDA SANAYİNDE EKSTRAKSİYON TEKNİKLERİ VE OPTİMİZASYON Seçmeli 3 0 0 6
GMB6035 GELECEĞİN GIDALARI Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMB6008 GIDA MUHAFAZA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6010 LİPİTLER Seçmeli 3 0 0 6
GMB6012 GIDA SANAYİNDE İSTATİKSEL KALİTE KONTROL Seçmeli 3 0 0 6
GMB6014 İLERİ GIDA KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
GMB6016 DEĞİRMENCİLİK TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB6018 ÖZEL TAHIL ÜRÜNLERİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB6020 GIDA TOKSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6022 GIDALARIN İŞLENMESİ SIRASINDA OLUŞAN KİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER Seçmeli 3 0 0 6
GMB6024 GIDA FERMENTASYONLARI Seçmeli 3 0 0 6
GMB6026 FLAVOR VE FENOL BİLEŞİKLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 2 6
GMB6028 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6030 GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6032 ÜRÜN GELİŞTİRMEDE GIDA KATKILARI Seçmeli 3 0 0 6
GMB6034 GIDA KALİTESİNİN MİKROBİYOLOJİK OLARAK BELİRLENMESİNDE PROTEOM VE METABOLOM ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6036 GIDA SANAYİNDE KULLANILAN BAHARATLAR VE ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6038 GIDALARDA MİKROBİYEL RAF ÖMRÜ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6040 İLERİ PEYNİR TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6042 ET VE ET ÜRÜNLERİ KAYNAKLI SAĞLIK RİSKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
GMB6044 YENİLİKÇİ GIDA AMBALAJLAMA TEKNİKLERİ VE BİYOPOLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr