Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tekstil Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1982 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış, Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı bu güne dek 250´nin üzerinde yüksek lisans ve doktora öğrencisini mezun vermiştir.
2
Verilen Derece
Tekstil Mühendisliği Doktora Programı yükseköğretimde 180-240 AKTS kredilik sisteme tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tekstil Mühendisliği dalında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa başvuru, kabul ve kayıt işlemleri “Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre yürütülür. Doktora programına başvuru için adayların, kabul edilen alanlarda tezli yüksek lisans derecesine sahip olmaları, ALES’ten sayısal puan türünde en az 55 puan almış olmaları ve 4´lük sistemde 2,25 (100´lük sistem için 59,16) yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmaları gerekir. Adayların, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından da (YDS, ÜDS, KPDS, TOEFL,…) en az 55 puan almaları istenir. Programa başvuran adayların, ALES puanı, yabancı dil puanı, lisans/yüksek lisans not ortalaması, yazılı bilimsel sınav ve mülakat sonuçlarının, Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre belirli yüzdeleri alınarak başarı puanları hesaplanır. Başarı puanı en az 70 olanlar arasında sıralama yapılarak ilan edilmiş kontenjan sayısına göre öğrenci programa kabul edilir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora derecesi alabilmek için öğrencilerin en az yedi dersten başarılı olması ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması aşamalarını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Doktora programı en az 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Zorunlu Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin alınması gerekir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. Doktora programından mezun olabilmek için senatonun belirlediği sayıda ve nitelikte tam metin özgün makale yayımlama şartı vardır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Tekstil Mühendisliği dalında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Programın amacı
1.Bilgiye ve teknolojiye erişme becerilerini geliştirmek
2.Ulusal veya uluslararası nitelikte yayın sayısını arttırmak
3.Sanayi destekli araştırma projelerinin sayısını artırmak
4.Mühendislik tasarım ve analizlerinde modern mühendislik yöntemlerini kullanmak
5.Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneğini kazandırmak
6.Yeni sentezlere ulaşabilme yeteneğini kazandırmak
7.Öğrenciye bağımsız araştırma yapma yeteneğini kazandırmak
Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı eğitim planında öğrenci, ilk dört yarıyılda ilgili anabilim dalı lisansüstü programında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri alır. Ayrıca öğrenci bir seminer vermek ve bir doktora tezi hazırlamak zorundadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi
2. Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi
3. Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi
4. Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği
5. Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği
6. Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi
7. Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi
8. Bağımsız araştırma yapabilme yeteneği
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi
 • Bağımsız araştırma yapabilme yeteneği
 • Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi
 • Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği
 • Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi
 • Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi
 • Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi
 • Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi
 • Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği
 • Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi
 • Bağımsız araştırma yapabilme yeteneği
 • Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi
 • Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği
 • Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi
 • Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi
Öğrenme Yetkinliği
 • Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız araştırma yapabilme yeteneği 3 5
Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği 3 2
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 4 1
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 2 1
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1,2 4
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde saptar ve uygular.
4-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olur.
5-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği 2
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 2
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1 2
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
2-Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 2
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 2
Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği 3 1
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1
Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız araştırma yapabilme yeteneği 2 1
Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği 3 2,3
Mesleki etik ve sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği 3
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
2-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
3-Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma yeteneği 2 2
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 3 2
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
2-Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bağımsız araştırma yapabilme yeteneği 4
Bilimsel verilere ulaşma, yorumlama, kullanma ve sunma becerisi 2
Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi 2
Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, analiz etme, modelleme ve çözme becerisi 1 1
Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini sorunları çözmede kullanabilme becerisi 3
Üretim verimliliği ve ürün kalitesini geliştirme becerisi 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
2-Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur.
3-Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
4-Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Bölümümüz mezunlarının başlıca çalışma alanları üretim sektörü, danışmanlık şirketleri, firma temsilcilikleri, çeşitli kamu kurumları, üniversiteler olarak sıralanabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programını başarıyla tamamlamak için - Yeterlilik Koşulları ve Kuralları - bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Y. Dilek KUT
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Görükle/Bursa
Tel: 0090 224 2942041
Faks: 0090 224 2941903
eposta: dilek@uludag.edu.tr
Program ve Bologna Koordinatörü Doç. Dr. Serpil KORAL KOÇ
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 Görükle/Bursa
Tel: 0090 224 2942065
Faks: 0090 224 2941903
eposta: skoral@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 17 profesör, 6 doçent, 3 doktor öğretim üyesi, 1 doktor araştırma görevlisi ve 4 araştırma görevlisi ile 1 uzmandan oluşan kadro ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Üniversitemizin Görükle yerleşkesinde yer alan bölümümüz, derslikler ve ofislerin yer aldığı Mühendislik Fakültesi Binası ve Tekstil laboratuvarı binasında çalışmalarını sürdürmektedir. Tekstil laboratuvarı binasında araştırma görevlilerine ait ofisler yanında donanım, cihaz ve yazılımları kapsayan Elyaf, Tekstil Kimyası, Fiziksel Analiz, Kimyasal Analiz, İplik Teknolojisi, Dokuma Teknolojisi, Örme Teknolojisi, Terbiye Teknolojisi ve Konfeksiyon Teknolojisi laboratuvarları mevcuttur.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK6001 LİF OLUŞUM TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 6
TEK6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
TEK6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
TEK6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
TEK6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
TEK6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
TEK6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
TEK6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
TEK6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
TEK6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
TEK6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
TEK6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK6009 JEO-TEKSTİL MALZEMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK6011 ENDÜSTRİYEL YIKAMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK6013 TEKSTİL TERBİYESİNDE YENİ TEKNOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 6
TEK6015 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA İLERİ KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK6017 TEKNİK TEKSTİLLERDE DOKUNMAMIŞ YÜZEY UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TEK6019 POLİMER REOLOJİSİ VE PROSESLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK6021 KUMAŞ TUTUMUNUN OBJEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK6023 TEKSTİLDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TEK6006 DOKUMA MAKİNELERİ MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK6008 İPLİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK6010 RENK FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK6012 BİO-TIP UYGULAMALARI İÇİN TEKSTİL MALZEMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK6016 BİLİMSEL YAZIM Seçmeli 3 0 0 6
TEK6018 POLİMER NANOKOMPOZİTLER Seçmeli 3 0 0 6
TEK6020 TEKSTİL TERBİYESİNDE İLERİ REAKSİYON MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TEK6022 İNCE FİLM KAPLAMA TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr