Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Hemşirelik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 1996 Yılında "Hemşirelik", 1998 Yılında "Sağlık Memurluğu" bölümlerinde lisans eğitim programına başlamıştır. Yüksek Öğretim Genel Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 2008 yılında bu iki bölüm "Hemşirelik Bölümü" adı altında birleştirilmiş, 2016 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi olmuştur.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Hemşirelik bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Hemşirelik Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Yurt içi eş değer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci YÖK ün belirlemiş olduğu kurallara ve mevzuata uygun olarak yatay geçiş yapabilir. (http://www.yok.gov.tr)
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Hemşirelik alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir
7
Program Profili
Evrensel değerler, ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplum sağlığını koruyan, sürdüren, geliştiren ve bozulduğu durumlarda hemşirelik bakımı veren, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen meslek üyesidir
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal bilgi ve uygulama becerilerini kazanmak
2. Mesleki uygulamalarına temel oluşturan kuram ve modelleri kavramak
3. Hemşirelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda karşılanmasını sağlamak
4. Birey, aile ve toplumun sağlık bakım gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla hemşirelik süreci doğrultusunda karşılanmasını sağlamak
5. Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini kazanmak
6. Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanmak
7. Hemşirelik mesleğini etkileyen yasa, yönetmelik ve mevzuatı bilmek ve izlemek
8. Hemşirelik uygulamalarında temel değer ve sosyal hakları gözetmek, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranmak
9. Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak
10. Birey ve meslek üyesi olmanın gerektirdiği genel kültür bilgisine sahip olmak
11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer almak
12. Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olmak
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Hemşireler kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır.Hemşireler; kamu ve özel hastanelerde, sağlık yüksekokulları, hemşirelik yüksekokulları ve sağlık bilimleri fakültelerinde, aile ve toplum sağlığı merkezlerinde, işyeri sağlık birimlerinde, okullarda, huzurevlerinde, çocuk yuvalarında çalışmaktadırlar
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik alanında Yüksek lisans ve doktora mproğramı açılmıştır. Yine Uludağ Üniversitesi ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ortak yürütülen "Hemşirelik" alanında Yüksek lisans programı bulunmaktadır. Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla üniversitemizin veya diğer üniversitelerin lisansüstü eğitim programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bologna Kurum Koordinatörü
Prof.Dr. Berrin Tunca (Fakülte Dekanı)
Tel: (0224) 29 54 161
E-mail:tunca.berrin@gmail.com,
Yürütücü
Doç.Dr. Neriman Akansel ( Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı)
Tel: (0224) 29 42 456 ( Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Tel: (0224) 29 42 456
E-mail: nakansel@uludag.edu.tr / neriman.akansel@gmail.com.
Program Başkanı
Prof.Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu
Tel: (0224) 29 42 470 ( Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Tel: (0224) 29 42 470
E-mail: nurcanoz@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Sağlık Bilimleri Fakültesi Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içinde 2.225 m 2 alana yerleşmiş ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile ortak kullanım alanına sahip binasında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yüksekokulumuzda ana bina içinde 1 anatomi laboratuvarı, 1 Teknik dershane, 1 Bilgisayar Laboratuvarı ve 8 adet derslik bulunmaktadır. Mevcut 8 dersliğin 5 tanesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile ortak kullanılmaktadır.
Fakültemiz kadrosunda bir profesör, iki doçent, dört yardımcı doçent, üç doktorasını tamamlamış öğretim görevlisi,yedi yüksek lisans mezunu öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 19 öğretim elemanı görev yapmaktadır.
Fakültemiz Eğitim- Öğretim programında yer alan hemşirelik ile ilgili dersler ve bu derslerin klinik uygulamaları fakültemiz kadrosunda bulunan öğretim elemanları tarafından, temel tıp bilimleri dersleri ise ilgili anabilim dallarında görevli olan öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Klinik uygulamalarda Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kliniklerinin yanısıra, Bursa ili içindeki diğer devlet hastanelerinden, huzurevlerinden, toplum sağlığı merkezlerinden ve diğer sağlık merkezlerinden faydalanılmaktadır
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr