Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Fizik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Fizik Bölümü 1982 yılında kuruldu ve 1983 yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başladı. Fizik bölümünde: Genel Fizik, Nükleer Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği ve Katıhal Fiziği olmak üzere beş araştırma alanı vardır. Fizik bölümü her akademik yılda yaklaşık olarak 70 öğrenci kabul etmektedir ve lisans programı dünyadaki birçok tanınmış üniversitelerinkine benzerdir. Fizik bölümünde ayrıca yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Fizik bölümü, öğrencilerinin iyi bir araştırmacı olabilmeleri için temel fizik kadar iyi bir uygulamalı fizik eğitimi de vermektedir. Bölüm mezunlarımız sadece fizik alanında değil aynı zamanda birçok alanda örneğin malzeme bilimi, mühendislik, elektronik, bilgisayar gibi alanlarda iş bulabilmektedirler.
Fizik Bölümü personeli Genel Fizik, Nükleer Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği ve Katıhal Fiziği araştırma alanlarında yetkindirler. Fizik bölümünde Nükleer, Katıhal ve Atom ve Molekül Fiziği laboratuvarları mevcuttur. Fizik bölümü uluslararası işbirliğinde ve araştırma konularında kilit görevi görecek mezunlar yetiştirir. Fizik bölümü öğretim personeli ve öğrencilerini Erasmus programı ile yurt dışına çıkmada teşvik etmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü diğer ülkelerden gelen araştırmacı ve öğrencileri beklemektedir.
2
Verilen Derece
Fizik Programı yüksek öğretimde 90-120 AKTS kredilik sistemine tabidir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı için 120 AKTS kredi alınması gerekir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Fizik dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Fizik Programı Tezli Yüksek Lisans Kabul ve Kayıt Koşulları; Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal, puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21-24 kredi (60 AKTS) almak koşuluyla en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Fizik dalında Yüksek Lisans diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
7
Program Profili
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde 9 Profesör, 9 Doçent, 4 Dr.Öğr.Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi ve 1 Fizikçi görev yapmaktadır. Fizik Bölümünde Genel Fizik, Nükleer Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği ve Katıhal Fiziği olmak üzere 5 bilim dalı bulunmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Fizik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren yada bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
2. Fizik alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgür bir yapıt üreterek yada yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
3. Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar
4. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
5. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir
6. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
7. Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
8. Fizik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır
9. Ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar
10. Fizik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
11. Fizik alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
12. Fizik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Fizik alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
 • Fizik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler
 • Fizik alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgür bir yapıt üreterek yada yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
 • Fizik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır
 • Fizik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Fizik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır
 • Fizik alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
 • Fizik alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgür bir yapıt üreterek yada yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
 • Fizik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler
 • Fizik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren yada bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
 • Ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Fizik alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgür bir yapıt üreterek yada yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
 • Fizik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren yada bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
 • Fizik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır
 • Fizik alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir
 • Fizik alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
 • Fizik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren yada bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur
 • Fizik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Fizik alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar
 • Fizik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur
 • Fizik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
 • Fizik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler
 • Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar
 • Ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar
Öğrenme Yetkinliği
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
 • Ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar
 • Fizik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Fizik alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgür bir yapıt üreterek yada yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir 1,2,3,4
Fizik alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar 1,2,3,4
Fizik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler 1,2,3,4
Fizik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur 1,2,3,4
Fizik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır 1,2,3,4
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
3-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
4-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Fizik alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgür bir yapıt üreterek yada yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir 1,2
Fizik alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar 1,2
Fizik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler 1,2
Fizik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren yada bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur 1,2 1
Fizik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır 1,2
Ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar 1,2
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır 1,2,3
Fizik alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgür bir yapıt üreterek yada yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir 1,2,3
Fizik alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar 1,2,3 2
Fizik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler 3
Fizik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren yada bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur 1,2,3 1
Fizik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur 3
Fizik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır 1,2,3
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
3-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Fizik alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar 1,2,3
Fizik alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren yada bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur 1,2,3
Fizik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır 1,2,3
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar 1,2,3 3
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir 1,2,3
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye ka
2-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır 1,2,3 3
Fizik alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgür bir yapıt üreterek yada yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir 2,3,5
Fizik alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar 1,2,3
Fizik alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler 1,2,3
Fizik alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur 1,2,3
Fizik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır 1,2,3 4
Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar 1,2,3
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir 1,2,3 1,4
Ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar 1,2,3 5
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar 1,2,3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
5-Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır 1
Fizik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır 1
Ulusal ve uluslar arası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar 1
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Endüstriyel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme laboratuarlarına araştırıcı ve kalite kontrol uzmanı. Doktora programına katılan başarılı öğrenciler için akademik iş imkanları, araştırma kuruluşlarında uzman araştırmacı ve sağlık fizikçisi. Eğitim alanında öğretmenlik.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans programını başarıyla tamamlamak için Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir. Mezuniyet için ulusal / uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makale gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Nilgün DEMİR
E-posta: dnilgun@uludag.edu.tr
Tel.: +90 224 2941702
Bologna Koordinatörü: Prof. Dr. Nil KÜÇÜK
E-posta: nilkoc@uludag.edu.tr
Tel.: +90 224 2941705
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Fatma KOÇAK
E-posta: fkocak@uludag.edu.tr
Tel.: +90 224 2941710
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
16059 Bursa
TÜRKİYE
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde 9 Profesör, 9 Doçent, 4 Dr.Öğr.Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi ve 1 Fizikçi görev yapmaktadır. Fizik Bölümünde Genel Fizik, Nükleer Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği ve Katıhal Fiziği olmak üzere 5 bilim dalı bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
FZK6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
FZK6207 NANOFOTONİK (GENEL FİZİK A.B.D. İÇİN) Zorunlu 3 0 0 6
Bilim Dalı Zorunlu Dersi Havuzu için Tıklayınız 7,5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10,5
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
FZK6102 NÜKLEER MANYETİK REZONANS II (ATOM VE MOLEKÜL FİZ.A.B.D. İÇİN) Zorunlu 3 0 0 6
FZK6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
FZK6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
FZK6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Bilim Dalı Zorunlu Dersi Havuzu için Tıklayınız 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
FZK6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
FZK6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
FZK6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
FZK6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
FZK6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
FZK6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK6103 ELEKTRON SPİN REZONANS I Seçmeli 3 0 0 6
FZK6105 FİZİKSEL OPTİK I Seçmeli 3 0 0 6
FZK6107 TERMOLÜMİNESANS VE VERİ ANALİZİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK6109 YÜKSEK ENERJİ GAZ DETEKTÖRLERİN FİZİĞİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6111 YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİNDE HESAPLAMA TEKNİKLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6115 ELEKTROKİMYASAL EMPEDANS SPEKTROSKOPİSİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK6203 MADDENİN DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6205 SÜPERMETRİ III Seçmeli 3 0 0 6
FZK6301 MANYETİZMADA SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK6305 X-IŞINLARI VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
FZK6307 MİKROMANYETİZMA I Seçmeli 3 0 0 6
FZK6309 İLERİ MANYETİK MADDELER I Seçmeli 3 0 0 6
FZK6311 HETEROEKLEMLER VE METAL-YARIİLETKEN EKLEMLER Seçmeli 3 0 0 6
FZK6315 MANYETİK ÇEKİRDEKLER VE ÖZELLİKLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK6317 DİYOT LAZERLER I Seçmeli 3 0 0 6
FZK6319 FOTONİK VE LAZERLER Seçmeli 3 0 0 6
FZK6323 TERMOELEKTRİK SOĞUTMA Seçmeli 3 0 0 6
FZK6325 TERMOELEKTRİK YARIİLETKENLER Seçmeli 3 0 0 6
FZK6327 MANYETİK NANOPARÇACIKLAR Seçmeli 3 0 0 6
FZK6401 FİZİKTE MATEMATİK YÖNTEMLER II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6503 İLERİ RADYASYON FİZİĞİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6507 RADYASYON VE RADYASYON DOZİMETRESİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK6601 ELEKTROZAYIF ETKİLEŞMELER Seçmeli 3 0 0 6
FZK6603 PARÇACIK FİZİĞİNDE LİE CEBRİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK6605 KUANTUM ELEKTRO DİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK6607 HADRON FİZİĞİ VE KUARK MODELİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK6609 KUANTUM ALANLAR TEORİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6613 İLERİ KATILAŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK6615 YÜKSEK ENERJİ DETEKTÖRLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6617 NÜKLEER OLAYLAR İÇİN SAYISAL UYGULAMALAR I Seçmeli 3 0 0 6
FZK6101 NÜKLEER MANYETİK REZONANS I (ATOM VE MOLEKÜL FİZ.A.B.D. İÇİN) Zorunlu 3 0 0 6
FZK6303 KATI MADDELERİN ÖZELLİKLERİ I (KATIHAL FİZİĞİ A.B.D. İÇİN) Zorunlu 3 0 0 6
FZK6501 İLERİ NÜKLEER FİZİK II (NÜKLEER FİZİK A.B.D.İÇİN) Zorunlu 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK6608 KUANTUMLU ALANLAR TEORİSİ I (YÜK.EN.FİZ.A.B.D İÇİN) Zorunlu 3 0 0 6
FZK6104 ELEKTROSPİN REZONANS II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6106 FİZİKSEL OPTİK II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6108 TERMOLÜMİNESANS VE VERİ ANALİZİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6110 GENEL RELATİVİTE Seçmeli 3 0 0 6
FZK6112 STANDART MODEL VE ÖTESİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6114 ELEKTROKİMYASAL EMPEDANS SPEKTROSKOPİSİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6202 ELEKTRON MİKROSKOPLARI VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 6
FZK6204 SÜPERMETRİ IV Seçmeli 3 0 0 6
FZK6302 YAPAY SİNİR SİTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK6304 KATI MADDELERİN ÖZELLİKLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6308 MİKROMANYETİZMA II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6310 İLERİ MANYETİK MADDELER II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6312 NANOFİZİK VE NANOBİLİM Seçmeli 3 0 0 6
FZK6314 YARIİLETKENLERİN OPTİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK6316 MANYETİK ÇEKİRDEKLER VE ÖZELLİKLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6318 DİYOT LAZERLER II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6324 TERMOELEKTRİK SİSTEMLER VE UYGULAMALRI Seçmeli 3 0 0 6
FZK6326 LAZER SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK6328 İNFRARED VE RAMAN SPEKTROSKOPİSİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK6402 İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6502 NÜKLEER SHELL MODELİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK6602 TEMEL PARÇACIKLAR FİZİĞİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6604 AYAR TEORİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK6606 KUANTUM KROMO DİNAMİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK6614 ORGANİK ELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 6
FZK6616 YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİNDE BENZETİŞİM TEKNİKLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK6618 YENİ NESİL PARÇACIK DETEKTÖRLERİNİN KARAKTERİZASYONU Seçmeli 3 0 0 6
FZK6620 PARÇACIK DETEKTÖRLERİ İÇİN KARAKTERİZASYON HESAPLAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
FZK6622 NÜKLEER OLAYLAR İÇİN SAYISAL UYGULAMALAR II Seçmeli 2 2 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr