Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Kimya
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Kimya bölümü 1983 yılında, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Otuza yakın akademik kadrosu: 13 Profesör, 7 Doçent, 2 Dr. Öğrt. Üyesi, 3 Arş. Görv Dr., 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 1 adet kimyager ile Yüksek lisans eğitiminin süresi en az 2 en çok 3 yıldır. Mezunlarımız Kimya Yüksek Lisans diploması alarak Yüksek Kimyager olarak çalışmaktadırlar. Misyonumuz, U.Ü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan kişileri, Kimya Anabilim Dalının Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dallarının birinde ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmalar yapabilecek, sorunlar karşısında bilgi ve becerisini etkin kullanabilme kapasitesine sahip uzman kimyacılar yetiştirerek, bilim ve teknolojinin toplum yararına dönüşmesine öncülük etmektir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek lisans öğretiminde Kimya Bilimi alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kimya Bilim alanında Bilim Uzmanı derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların belirtilen alanlar için 1-Lisans diplomasına, 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) ve 3- Yabancı dil sınavlarından (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) gerekli puana sahip olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kimya alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin yüksek lisans programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alması, bu derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekir.
7
Program Profili
Kimya yüksek lisans programı en az 2, en çok 3 yıllık eğitim-öğretim programını içermektedir. Birinci yıl öğrencilerin ilgili anabilim dalındaki bilgi ve beceri düzeyini ilerletmek için bazı zorunlu ve seçmeli dersler (60 AKTS) alması gerekmektedir. İkinci yıl ise, tez danışmanı tarafından belirlenen bir tez konusu üzerinde teorik ve uygulamalı tez çalışmasını sürdürür. Tez çalışmasını (60 AKTS) başarılı bir şekilde tamamlayan ve tez savunma jürisi tarafından yapılan sınavdan geçerli not olan öğrenciye Yüksek Lisans derecesi verilir. Kimya Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler Bilim Uzmanı unvanı alırlar ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında Doktora eğitimine hak kazanırlar.
Kimya Lisansüstü Programının amacı, Kimya Anabilim Dalının Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dallarının birinde özel bir konuda literatür araştırması yapabilen, bu araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuarda uygulayabilen, elde ettiği laboratuar sonuçlarını değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma-geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Kimya Bilim Uzmanı yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
2. Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada uzmanlaşır.
3. Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
4. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
5. Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
6. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
7. Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır.
8. Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9. Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
10. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada uzmanlaşır.
 • Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır.
 • Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
 • Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır.
 • Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
 • Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada uzmanlaşır.
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
 • Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada uzmanlaşır.
 • Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
 • Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
 • Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
 • Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
 • Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada uzmanlaşır.
 • Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
 • Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır.
 • Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
 • Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada uzmanlaşır.
 • Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
 • Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
 • Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir.
 • Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır.
 • Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
 • Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada uzmanlaşır.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
 • Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 1,2,3
Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır. 1,2,3 2
Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular. 1,2,3
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır. 1,2,3
Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1,2,3
Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 1,2,3 3
Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır. 1,2,3
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir. 1,2,3
Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada uzmanlaşır. 1,2,3 1
Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 1,2
Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır. 1,2
Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular. 1,2
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır. 1,2
Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1,2
Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 1,2
Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır. 1,2
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir. 1,2
Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada uzmanlaşır. 1,2
Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 1,2,3
Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır. 1,2,3
Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular. 1,2,3
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır. 1,2,3
Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1,2,3
Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 1,2,3
Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır. 1,2,3
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir. 1,2,3
Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada uzmanlaşır. 1,2,3
Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
4-Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 1,2,3 3
Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır. 1,2,3
Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular. 1,2,3 2
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır. 1,2,3
Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1,2,3
Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 1,2,3
Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır. 1,2,3 3
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir. 1,2,3
Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada uzmanlaşır. 1,2,3
Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 1,2,3,4
Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır. 1,2,3,4
Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular. 1,2,3,4
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır. 1,2,3,4 1
Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1,2,3,4 4
Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 1,2,3,4
Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır. 1,2,3,4
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir. 1,2,3,4 3
Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada uzmanlaşır. 1,2,3,4
Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar. 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 1
Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır. 1
Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular. 1
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır. 1
Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1
Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir. 1
Çalışmalarında bireysel sorumluluk alabilme, takım oluşturma bilinci kazanır. 1
En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahiptir. 1
Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada uzmanlaşır. 1
Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar özel sektörde; petrokimya, ilaç, kozmetik, demir-çelik, otomotiv, gıda, tekstil, maden v.b. endüstri kuruluşlarında kalite-kontrolörü veya uzman araştırmacı, pedagojik formasyona sahip olanlar; özel ve kamu sektöründe yüksek öğretmen olarak, ayrıca enstitü ve fakültelerde ise akademisyen olarak iş olanaklarına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisansüstü eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilan edilen düzeyde ALES ve Yabancı Dil bilgisine (TOEFL-IELTS-KPDS-UDS vb sınavlarla belgelemek koşulu ile) sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim-öğrenim programlarına kaydolabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslere devam zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk en az %70´dir. Devam zorunluluğunu yerine getirenler, dönem sonu sınavına girebilirler. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama ödevi, vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu ortalamasının en az 70 puan olma zorunluluğu vardır. Ayrıca verilen tez çalışmasını başarılı bir şekilde tamamlayıp ve tez savunma jürisi tarafından yapılan sınavdan geçerli not almalıdır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan 60 AKTS´lik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü geçmek ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60 AKTS) seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Kimya Program Başkanı: Prof. Dr. Asim OLGUN
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü 16059 Görükle/BURSA
Tel: 0 224 29 42863
e-posta: nbesirli@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Prof. Dr. Asim OLGUN
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü 16059 Görükle/BURSA
Tel: 0 224 29 42863
e-posta: asimolgun@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz; 13 adet profesör, 7 adet doçent, 2 adet Dr. Öğrt Üyesi, 3 adet Arş. Görv. Dr, 2 adet araştırma görevlisi ve 1 adet kimyager ile eğitim-öğretim vermektedir. Bölüme ait 3 adet derslik ve 1 adet amfi bulunmakta olup her biri klima ve projeksiyon cihazları ile donatılmıştır. Bölümümüzde Anorganik, Analitik, Organik, Biyokimya ve Fizikokimya anabilim dalları aktif olup her anabilim dalına ait hem öğrenci hem de araştırma laboratuarları bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak genel kimya öğrenci laboratuarı da yaptırılmaktadır. Bölümümüzde kimyasal maddeleri karakterize edebilmek için: farklı kütle spektrometreleri (TD/GC-MS; HPLC/ICP-MS; GC-MS; TG-DTA-MS), farklı kromatografi cihazları (GPC; LC), dönüşümlü voltametri (CV), farklı absorpsiyon spektrofotometreleri (AAAS; GFAAS), nükleer manyetik rezonans spektrometresi (1H, 13C, 31P-NMR, COSY, HETCOR), UV-VIS, PL ve IR spektrofotometreleri, elementel analiz cihazı, potansiyometrik titrasyon düzeneği, yüzey plazma rezonans (SPR) spektrometresi mevcuttur.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM5001 ANALİTİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER(ANALİTİK KİMYA BİLİM DALI İÇİN ZORUNLU) Zorunlu 3 0 0 6
KIM5025 İLERİ BİYOKİMYA (BİYOKİMYA BİLİM DALI İÇİN ZORUNLU) Zorunlu 3 0 0 6
KIM5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
KIM5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
KIM5002 ATOM VE MOLEKÜLER SİSTEMLERİN FİZİKOKİMYASI (FİZİKOKİMYA BİLİM DALI İÇİN ZORUNLU) Zorunlu 3 0 0 6
KIM5004 İLERİ ORGANİK KİMYA (ORGANİK KİMYA BİLİM DALI İÇİN ZORUNLU) Zorunlu 3 0 0 6
KIM5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
KIM5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
KIM5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
KIM5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
KIM5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM5005 İLERİ ANALİTİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
KIM5007 ANALİTİK KİMYADA ÖRNEK HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5009 KEMOMETRİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5011 ANALİTİK KİMYADA POTANSİYOMETRİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5013 ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5015 TERMİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5017 ENDÜSTRİYEL ANORGANİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
KIM5019 ASİTLER, BAZLAR VE ÇÖZÜCÜLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5021 AKILLI POLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5023 GÖZENEKLİ MALZEMELER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5027 ATIK SULARIN FİZİKOKİMYASAL ARITIM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5029 ORGANİK KİMYADA AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5031 ANALİTİK KİMYADA AYIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5033 ANALİTİK KİMYADA ADSORBSİYON YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5035 ZAYIF ENERJİLİ BAĞLARIN ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5037 MOLEKÜLER BASKILANMIŞ POLİMERLER VE NANOBİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5039 YEŞİL ORGANİK SENTEZ REAKSİYONLARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5041 DNA,RNA VE PROTEİN SENTEZ METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5043 ORGANİK ELEKTRONİK MALZEMELER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5045 ORGANİK KİMYADA REAKTİF ARA ÜRÜNLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5047 ENDÜSTRİYEL ELEKTROKİMYA Seçmeli 3 0 0 6
KIM5049 İLERİ FİZİKOKİMYA Seçmeli 3 0 0 6
KIM5051 OKSİM VE SCHİFF BAZI BİLEŞİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5053 ICP-MS TEORİ VE ANALİTİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5055 İLERİ HETEROHALKALI BİLEŞİKLER KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5057 OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDAN SAVUNMA MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5059 FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ VE MODELLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5061 MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5063 OKSİDATİF STRESİN DOKUYA ETKİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM5006 ANALİTİK KİMYADA KROMOTOGRAFİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5008 KÜTLE SPEKTROMETRİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5010 ATOMİK SPEKTROSKOPİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5012 NÜKLEER ANALİTİK TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5014 KOORDİNASYON KİMYASINDA SEÇME KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
KIM5016 ÇEVRİMSEL VOLTAMETRİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5018 ANORGANİK KİMYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5020 ÇÖZELTİLERDE KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİNİN KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5022 ELEMENTLER KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5024 ANORGANİK KİMYADA YÜKSELTGENME VE İNDİRGENME TEPKİMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5026 BİYOMOLEKÜLLERİN İLERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5028 ORGANİK KİMYADA ELEKTRONİK TEORİLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5030 İYON DEĞİŞTİRİCİLER VE FİZİKOKİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5032 SENTETİK ÖZEL POLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5034 HETEROJEN KATALİZ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5036 NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5038 ÖZEL İSİMLERİ İLE BİLİNEN ORGANİK REAKSİYONLAR Seçmeli 3 0 0 6
KIM5040 ELEKTROANALİTİK KİMYA Seçmeli 3 0 0 6
KIM5042 BİYOLOJİK ZARLARDA TAŞINMA VE VE BİYOSİNYAL İLETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5044 BİYOSENTEZ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5046 METABOLİZMANIN HORMONAL DÜZENLENMESİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5048 NMR SPEKTROSKOPİSİ İLE YAPI TAYİNİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5050 ORGANİK SENTEZLERDE KORUYUCU GRUPLAR Seçmeli 3 0 0 6
KIM5052 KAPİLER ELEKTROFOREZ TEORİ VE ANALİTİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KIM5054 ELEMENTEL BİYOYARARLILIK VE BİYOERİŞİLEBİLİRLİK Seçmeli 3 0 0 6
KIM5056 POLİMER-ANORGANİK NANOKOMPOZİTLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5058 DNA HASARI, ONARIMI, HASAR ÜRÜNLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
KIM5060 SEKONDER METABOLİTLER Seçmeli 3 0 0 6
KIM5062 KOROZYON KİMYASI VE KOROZYONDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr