Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Fizik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Fizik Bölümü 1982 yılında kuruldu ve 1983 yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başladı. Fizik bölümünde: Genel Fizik, Nükleer Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği ve Katıhal Fiziği olmak üzere beş araştırma alanı vardır. Fizik bölümü her akademik yılda yaklaşık olarak 70 öğrenci kabul etmektedir ve lisans programı dünyadaki birçok tanınmış üniversitelerinkine benzerdir. Fizik bölümünde ayrıca yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Fizik bölümü, öğrencilerinin iyi bir araştırmacı olabilmeleri için temel fizik kadar iyi bir uygulamalı fizik eğitimi de vermektedir. Bölüm mezunlarımız sadece fizik alanında değil aynı zamanda birçok alanda örneğin malzeme bilimi, mühendislik, elektronik, bilgisayar gibi alanlarda iş bulabilmektedirler.
Fizik Bölümü personeli Genel Fizik, Nükleer Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği ve Katıhal Fiziği araştırma alanlarında yetkindirler. Fizik bölümünde Nükleer, Katıhal ve Atom ve Molekül Fiziği laboratuvarları mevcuttur. Fizik bölümü uluslararası işbirliğinde ve araştırma konularında kilit görevi görecek mezunlar yetiştirir. Fizik bölümü öğretim personeli ve öğrencilerini Erasmus programı ile yurt dışına çıkmada teşvik etmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü diğer ülkelerden gelen araştırmacı ve öğrencileri beklemektedir.
2
Verilen Derece
Fizik Programı yüksek öğretimde 90-120 AKTS kredilik sistemine tabidir. Tezsiz Yüksek Lisans Programı için 120 AKTS kredi alınması gerekir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Fizik dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Fizik Programı Tezli Yüksek Lisans Kabul ve Kayıt Koşulları; Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal, puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21-24 kredi (60 AKTS) almak koşuluyla en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Fizik dalında Yüksek Lisans diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
7
Program Profili
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde 9 Profesör, 9 Doçent, 4 Dr.Öğr.Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi ve 1 Fizikçi görev yapmaktadır. Fizik Bölümünde Genel Fizik, Nükleer Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği ve Katıhal Fiziği olmak üzere 5 bilim dalı bulunmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Fizik alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
2. Fizik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir
3. Fizik alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar
4. Fizik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öz gelişimini sağlar
5. Fizik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
6. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer
7. Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar
8. Fizik alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
9. Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir
10. Fizik alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
11. Fizik alanının gelişmesinde yer alan önemli olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Fizik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar
 • Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir
 • Fizik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öz gelişimini sağlar
 • Fizik alanının gelişmesinde yer alan önemli olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir
 • Fizik alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
 • Fizik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir
 • Fizik alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Fizik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir
 • Fizik alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
 • Fizik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
 • Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir
 • Fizik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
 • Fizik alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar
 • Fizik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öz gelişimini sağlar
 • Fizik alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
 • Fizik alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
 • Fizik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer
 • Fizik alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar
 • Fizik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
 • Fizik alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
 • Fizik alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
 • Fizik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir
 • Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer
 • Fizik alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür
 • Fizik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
 • Fizik alanının gelişmesinde yer alan önemli olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir
 • Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir
 • Fizik alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
Öğrenme Yetkinliği
 • Fizik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öz gelişimini sağlar
 • Fizik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar 1,2
Fizik alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar 3
Fizik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir 1,2,3 3
Fizik alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür 1,2,3 1,2,3
Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir 1,2,3
Fizik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öz gelişimini sağlar 1,2,3 2
Fizik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır 1,2,3 3
Fizik alanının gelişmesinde yer alan önemli olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir 1,2,3 2
Fizik alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Fizik alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar 1
Fizik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir 1,2 2
Fizik alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür 1,2 1
Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir 1,2
Fizik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öz gelişimini sağlar 1
Fizik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır 1,2 2
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Fizik alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir 1,2,3
Fizik alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar 1,2,3 1
Fizik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir 1,2,3 3
Fizik alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür 1,2,3 1,3
Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir 1,2,3 1
Fizik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öz gelişimini sağlar 1,2,3 3
Fizik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır 1,2,3 3
Fizik alanının gelişmesinde yer alan önemli olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
4-Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar 1,2,3
Fizik alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir 1,2,3
Fizik alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar 1,2,3 1,2,3
Fizik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir 1,2,3 2
Fizik alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür 1,2,3 1,2,3
Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir 1,2,3
Fizik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öz gelişimini sağlar 2
Fizik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır 1,2,3 2
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer 1,2,3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar 1,2 3
Fizik alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir 2
Fizik alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar 2
Fizik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretir 1,4
Fizik alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür 1,2,3,4 1
Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir 1,2,3,4
Fizik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öz gelişimini sağlar 3
Fizik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır 1,2,3,4 1,4
Fizik alanının gelişmesinde yer alan önemli olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir 1,2,3,4 3,4
Fizik alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır 1,2,3,4 4
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer 1,2,3,4 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Fizik alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür 1
Fizik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öz gelişimini sağlar 1
Fizik alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır 1 1
Fizik alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Endüstriyel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme laboratuarlarına araştırıcı ve kalite kontrol uzmanı. Doktora programına katılan başarılı öğrenciler için akademik iş imkanları, araştırma kuruluşlarında uzman araştırmacı ve sağlık fizikçisi. Eğitim alanında öğretmenlik.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans programını başarıyla tamamlamak için Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir. Mezuniyet için ulusal / uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makale gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Nilgün DEMİR
E-posta: dnilgun@uludag.edu.tr
Tel.: +90 224 2941702
Bologna Koordinatörü: Prof. Dr. Nil KÜÇÜK
E-posta: nilkoc@uludag.edu.tr
Tel.: +90 224 2941705
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Fatma KOÇAK
E-posta: fkocak@uludag.edu.tr
Tel.: +90 224 2941710
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
16059 Bursa
TÜRKİYE
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde 9 Profesör, 9 Doçent, 4 Dr.Öğr.Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi ve 1 Fizikçi görev yapmaktadır. Fizik Bölümünde Genel Fizik, Nükleer Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği ve Katıhal Fiziği olmak üzere 5 bilim dalı bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
FZK5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
FZK5403 İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ I Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
FZK5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
FZK5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
FZK5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
FZK5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
FZK5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
Toplam 0
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK5101 MANYETİK REZONANSTA DENEYSEL TEKNİKLER Seçmeli 2 2 0 6
FZK5103 SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
FZK5105 FOTODETEKTÖRLER Seçmeli 3 0 0 6
FZK5107 İLERİ ATOM FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK5109 MOLEKÜLER FİZİK I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5111 DOZİMETRİK MALZEMELER Seçmeli 3 0 0 6
FZK5113 LUMİNESANS ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMA ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
FZK5201 MADDENİN DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5203 İNTERNET PROGRAMLAMA I Seçmeli 2 2 0 6
FZK5205 PYTHAN İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
FZK5209 RELATİVİSTİK KUANTUM MEKANİĞİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5211 STANDART MODEL VE ÖTESİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5215 SÜPERMETRİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5301 MADDELERİN MANYETİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK5303 İLERİ KATIHAL FİZİĞİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5307 İLERİ MANYETİZMA II Seçmeli 3 0 0 6
FZK5309 ELEKTROKİMYASAL METOTLAR Seçmeli 3 0 0 6
FZK5311 SÜPERİLETKENLER II Seçmeli 3 0 0 6
FZK5313 YARIİLETKEN DÜZENEKLER FİZİĞİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK5315 YARIİLETKENLER FİZİĞİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK5317 KATILARIN KUANTUM TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK5319 MANYETİK KAYIPLAR Seçmeli 3 0 0 6
FZK5321 FİZİKTE ÖLÇME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK5323 SÜPERPARAMANYETİZMA Seçmeli 3 0 0 6
FZK5325 TERMOELEKTRİK SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
FZK5327 TERMOELEKTRİK Seçmeli 3 0 0 6
FZK5329 FİZİKSEL ADSORPSİYON Seçmeli 3 0 0 6
FZK5331 MİKRO-BOYUTLU YARIİLETKEN DEDEKTÖRLER Seçmeli 3 0 0 6
FZK5401 FİZİKTE MATEMATİK YÖNTEMLER I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5405 İLERİ TEORİK MEKANİK Seçmeli 3 0 0 6
FZK5407 YÜKSEK ENERJİ DETEKTÖRLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5501 İLERİ NÜKLEER SPEKTROSKOPİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5503 İLERİ NÜKLEER FİZİK I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5505 NÜKLEER MODELLER Seçmeli 3 0 0 6
FZK5507 İLERİ NÖTRON FİZİĞİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK5509 İLERİ RADYASYON FİZİĞİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5511 NÜKLEER FİZİKTE ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5513 İLERİ MİKROSKOPİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK5601 TEMEL SAÇILMA TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK5603 TEMEL PARÇACIKLAR FİZİĞİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5605 SİMETRİLER VE PARÇACIK SINIFLANDIRMASI Seçmeli 3 0 0 6
FZK5607 HIZLANDIRICI FİZİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
FZK5609 İLERİ OPTİK I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5611 GÜNEŞ ENERJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK5613 KAPLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK5615 GÜNEŞ PİLLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5617 İLERİ NANOELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 6
FZK5619 PARÇACIK DETEKTÖRLERİNDE SİNYAL OLUŞUM MEKANİZMALARI Seçmeli 3 0 0 6
FZK5621 PARÇACIK DETEKTÖRLERİ İÇİN TEMEL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK5102 SIVILARDA REZONANS ÇİZGİLERİNİN ÇOK KATLI YAPISI Seçmeli 3 0 0 6
FZK5104 MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME Seçmeli 3 0 0 6
FZK5106 ELEKTRO-OPTİK Seçmeli 3 0 0 6
FZK5108 MOLEKÜLER FİZİK II Seçmeli 3 0 0 6
FZK5110 YÜKSEK ENERJİ GAZ DETEKTÖRLERİ FİZİĞİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5114 NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLARLA VERİ ANALİZİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5202 İNTERNET PROGRAMLAMA II Seçmeli 2 2 0 6
FZK5204 YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİNDE HESAPLAMA TEKNİKLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5206 RELATİVİSTİK KUANTUM MEKANİĞİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK5208 SÜPERMETRİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK5302 MANYETİK MADDELERİN YAPISI Seçmeli 3 0 0 6
FZK5304 İLERİ KATIHAL FİZİĞİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK5306 İLERİ MANYETİZMA I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5308 YÜZEY OKSİT FİLMLER VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK5310 SÜPERİLETKENLER I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5312 YARIİLETKEN DÜZENEKLER FİZİĞİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5314 YARIİLETKENLER FİZİĞİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5316 MANYETİK İNCE FİLMLER Seçmeli 3 0 0 6
FZK5318 MANYETİK DOMAİNLER Seçmeli 3 0 0 6
FZK5320 YÜZEY FİZİĞİ VE İNCELEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK5322 MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK5324 NANOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK5326 X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU Seçmeli 3 0 0 6
FZK5328 TERMOELEKTRİK MADDELER Seçmeli 3 0 0 6
FZK5330 TERMOELEKTRİK ALGILAYICILAR Seçmeli 3 0 0 6
FZK5332 TERMOELEKTRİK YARIİLETKENLERİN TERMAL ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK5402 ELEKTROMANYETİK TEORİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK5404 FİZİKTE SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 2 0 6
FZK5502 İLERİ NÜKLEER SPEKTROSKOPİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK5504 NÜKLEER RADYASYON DEDEKSİYONU Seçmeli 3 0 0 6
FZK5506 İLERİ NÖTRON FİZİĞİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5508 NÜKLEER ETKİLEŞMELER Seçmeli 3 0 0 6
FZK5512 NÜKLEER FİZİKTE ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK5514 İLERİ MİKROSKOPİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
FZK5602 BÜYÜK BİRLEŞİK TEORİLER Seçmeli 3 0 0 6
FZK5604 YÜKLÜ PARÇACIK FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK5610 YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİNDE BENZETİŞİM TEKNİKLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
FZK5612 İLERİ OPTİK II Seçmeli 3 0 0 6
FZK5614 İNCE FİLM FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK5616 GÜNEŞ PİLLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
FZK5618 İLERİ İSTATİSTİK FİZİK Seçmeli 3 0 0 6
FZK5620 YENİ NESİL PARÇACIK DETEKTÖRLERİ Seçmeli 3 0 0 6
Genel Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr