Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında toplam 263 öğrenciye 12 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi ve diğer programlardan gelen öğretim elemanları ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir.
Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Öğretmeni gereksinimini karşılamak amacıyla açılmış bir programdır. 2003–2004 Akademik yılından başlayarak öğrenci kabul eden bu programda, öğrencilere alan bilgisi, genel kültür ve genel eğitim dersleri verilmektedir. 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından itibaren II. Öğretime öğrenci alınmaya başlanmıştır ve aynı yıl YÖK kararı ile II. Öğretim programı kapatılmıştır. II. Öğretim programına alınan öğrenciler mezun oluncaya kadar başka öğrenci alınmamıştır. Şu an halen I. Öğretim fen bilgisi öğretmenliği programına öğrenci alınımına devam edilmektedir.
2
Verilen Derece
Programdaki mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne davam edip bu dersleri başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından sayısal puan türünde yeterli puanı almış olması gerekir. Ayrıca, öğretmenlik programlarına yerleşme sırasında, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar okul birincisi olsalar dahi programa yerleştirilemez koşulu bulunmaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
MİSYON
Evrensel, milli, manevi, insanı ve etik değerlere bağlı; yenilikçi, girişimci, alanında uzman, sorgulayıcı ve çözümleyici, çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, bilim ve teknoloji okuryazarı fen bilgisi öğretmenleri ve alan uzmanları yetiştirmektir.
VİZYON
Küresel ölçekte, fen bilimleri eğitimi alanında eğitim-öğretim ve araştırma yapabilen öğretmen ve akademisyenler yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir eğitim programı olmaktır.

AMAÇ ve HEDEFLER
Amaç 1: Araştırma üniversitesi vizyonunu güçlendirecek nitelikli ve katma değeri yüksek AR-GE çalışmalarını yürütmek
Hedef 1.1. Öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen nitelikli ulusal, uluslararası ve kurumsal bilimsel araştırma projeleri ve yayın sayılarını arttırmak,
Hedef 1.2. Ulusal ve Uluslararası indeksli yayınlarda (dergi, kitap vb.) yer alan atıf sayılarını arttırmak,
Hedef 1.3. Bilimsel yetkinlik ve değerlere sahip akademisyenler yetiştirmek ve bunun için düzenli eğitim faaliyetleri yürütmek,
Amaç 2: Eğitim-öğretim kalitesini arttırarak nitelikli mezunlar vermek
Hedef 2.1. Ortaokul öğretim programlarındaki tüm deneyleri yapabilecek bilgi ve becerileri kazandırmak,
Hedef 2.2. Sorgulamaya dayalı öğretim anlayışını kazandırmak,
Hedef 2.3. Lisansüstü eğitimin niteliğini arttırmak,
Hedef 2.4. Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı arttırmak için uluslararası ilişkiler anlaşmalarını arttırmak ve güçlendirmek,
Hedef 2.5. Özel alan yeterliliklerini kazandırmak için fen bilgisi öğretmenliği öğretim programdaki derslerin kapsamını ve işleyişini düzenlemek,
Hedef 2.6. Ulusal düzeydeki program geliştirme çalışmalarına etkin olarak katılmak,
Hedef 2.7. Öğretim elemanları ile öğrencilerin ortaklaşa yürütebilecekleri, bilimsel ve sosyal etkinliklere teşvik etmek,
Hedef 2.8. Mezun öğrencilerin kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirecek etkinlik sayısını arttırmak,
Hedef 2.9. Öğretim elemanlarının yeni yaklaşım ve tekniklerden haberdar etme amacıyla sürdürülebilir eğitimler düzenlemek,
Hedef 2.10. Fiziksel ve Dijital öğrenme alt yapılarını zenginleştirmek,
Hedef 2.11. Mezunların ulusal ve uluslararası merkezi sınavlarda başarılarını arttırmak,
Hedef 2.12. Mezunların lisansüstü programlara devam etmelerini sağlamak,
Amaç 3. Sosyal sorumluluk bilinciyle topluma katkı sağlamak,
Hedef 3.1.Toplumsal farkındalık oluşturacak etkinlik sayısını arttırmak
Hedef 3.2. Dezavantajlı gruplara destek sağlayan projeleri arttırmak,
Hedef 3.3. Sosyal girişimciliği teşvik eden etkinlikleri arttırmak,
Hedef 3.4. Sosyal sorumluluk projelerine katılan gönüllü öğrenci sayısını arttırmak,
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarıyla ilgili terimler arasındaki ilişkiyi kavrar.
2. Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
3. Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4. Öğrencilerin gelişim düzeylerine bağlı olarak Fen Bilgisi ve Teknolojiye ilişkin öğrenme özellikleri ve güçlükleri hakkında kuramsal ve olgusal bilgilere sahip olur.
5. Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar.
6. Fen eğitimindeki konuların özelliklerine göre kazanımları da dikkate alarak uygun öğretim yöntemlerini seçer ve uygular.
7. Fen eğitiminde işlenecek konulara ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğretim materyalleri tasarlar ve geliştirir.
8. Öğrenci kazanımlarını, farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
9. Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır.
10. Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler.
11. Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir.
12. Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirir.
13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır.
14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir.
15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, yürütür ve değerlendirir.
16. Öğretmenin rehberlik görevlerini bilir ve öğrenci tanıma yollarını kavrar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Öğrencilerin gelişim düzeylerine bağlı olarak Fen Bilgisi ve Teknolojiye ilişkin öğrenme özellikleri ve güçlükleri hakkında kuramsal ve olgusal bilgilere sahip olur.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır.
 • Fen eğitimindeki konuların özelliklerine göre kazanımları da dikkate alarak uygun öğretim yöntemlerini seçer ve uygular.
 • Fen eğitiminde işlenecek konulara ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğretim materyalleri tasarlar ve geliştirir.
 • Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarıyla ilgili terimler arasındaki ilişkiyi kavrar.
 • Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır.
 • Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Öğrenci kazanımlarını, farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, yürütür ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar.
 • Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir.
 • Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır.
 • Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Fen eğitimindeki konuların özelliklerine göre kazanımları da dikkate alarak uygun öğretim yöntemlerini seçer ve uygular.
 • Öğrencilerin gelişim düzeylerine bağlı olarak Fen Bilgisi ve Teknolojiye ilişkin öğrenme özellikleri ve güçlükleri hakkında kuramsal ve olgusal bilgilere sahip olur.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir.
 • Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Fen eğitiminde işlenecek konulara ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğretim materyalleri tasarlar ve geliştirir.
 • Öğrenci kazanımlarını, farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 • Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarıyla ilgili terimler arasındaki ilişkiyi kavrar.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, yürütür ve değerlendirir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirir.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini bilir ve öğrenci tanıma yollarını kavrar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır.
 • Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Fen eğitimindeki konuların özelliklerine göre kazanımları da dikkate alarak uygun öğretim yöntemlerini seçer ve uygular.
 • Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarıyla ilgili terimler arasındaki ilişkiyi kavrar.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir.
 • Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır.
 • Öğrencilerin gelişim düzeylerine bağlı olarak Fen Bilgisi ve Teknolojiye ilişkin öğrenme özellikleri ve güçlükleri hakkında kuramsal ve olgusal bilgilere sahip olur.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, yürütür ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar.
 • Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Fen eğitiminde işlenecek konulara ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğretim materyalleri tasarlar ve geliştirir.
 • Öğrenci kazanımlarını, farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini bilir ve öğrenci tanıma yollarını kavrar.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır.
 • Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir.
 • Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini bilir ve öğrenci tanıma yollarını kavrar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar. 1,2 1,2,3
Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular. 1,2 2,6
Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarıyla ilgili terimler arasındaki ilişkiyi kavrar. 1,2 1,2,5
Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır. 1,2 1,3
Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur. 1,2 1,2
Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler. 1,2 1,2,3
Fen eğitiminde işlenecek konulara ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğretim materyalleri tasarlar ve geliştirir. 1,2 1,2,3,4,5
Fen eğitimindeki konuların özelliklerine göre kazanımları da dikkate alarak uygun öğretim yöntemlerini seçer ve uygular. 1,2 1,4,5
Öğrenci kazanımlarını, farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir. 1,2 6
Öğrencilerin gelişim düzeylerine bağlı olarak Fen Bilgisi ve Teknolojiye ilişkin öğrenme özellikleri ve güçlükleri hakkında kuramsal ve olgusal bilgilere sahip olur. 1,2 3,4,5
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir. 1,2 4,5
Öğretmenin rehberlik görevlerini bilir ve öğrenci tanıma yollarını kavrar. 4
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, yürütür ve değerlendirir. 1,2 1,2,3,4,5,6
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir. 1,2
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar. 1 1,2,3
Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular. 1 4
Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarıyla ilgili terimler arasındaki ilişkiyi kavrar. 1 1,2
Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır. 1 3,4
Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur. 1 2
Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler. 1 1,2,3
Fen eğitiminde işlenecek konulara ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğretim materyalleri tasarlar ve geliştirir. 1 1,3,4,5
Fen eğitimindeki konuların özelliklerine göre kazanımları da dikkate alarak uygun öğretim yöntemlerini seçer ve uygular. 1 4,5
Öğrenci kazanımlarını, farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir. 1 4,5
Öğrencilerin gelişim düzeylerine bağlı olarak Fen Bilgisi ve Teknolojiye ilişkin öğrenme özellikleri ve güçlükleri hakkında kuramsal ve olgusal bilgilere sahip olur. 1 5
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir. 1 4,5
Öğretmenin rehberlik görevlerini bilir ve öğrenci tanıma yollarını kavrar. 5,6
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, yürütür ve değerlendirir. 1 1,3,4
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir. 1
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirir. 1,2 2
Öğretmenin rehberlik görevlerini bilir ve öğrenci tanıma yollarını kavrar. 1,2
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır. 1,2 1,2,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar. 1,2,3
Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular. 1,2,3
Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarıyla ilgili terimler arasındaki ilişkiyi kavrar. 1,2,3
Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır. 1,2,3 2,3
Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur. 1,2,3
Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler. 1,2,3 1,3
Fen eğitiminde işlenecek konulara ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğretim materyalleri tasarlar ve geliştirir. 1,2,3
Fen eğitimindeki konuların özelliklerine göre kazanımları da dikkate alarak uygun öğretim yöntemlerini seçer ve uygular. 1,2,3
Öğrenci kazanımlarını, farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir. 1,2,3
Öğrencilerin gelişim düzeylerine bağlı olarak Fen Bilgisi ve Teknolojiye ilişkin öğrenme özellikleri ve güçlükleri hakkında kuramsal ve olgusal bilgilere sahip olur. 1,2,3
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir. 1,2,3
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, yürütür ve değerlendirir. 1,2,3 3
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir. 1,2,3
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır. 7
Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler. 1,2,3,4,5 3,4,5
Öğretmenin rehberlik görevlerini bilir ve öğrenci tanıma yollarını kavrar. 1,2,3,4,5 3
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir. 1,2,3,4,5 6,8
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır. 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar. 4
Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarıyla ilgili terimler arasındaki ilişkiyi kavrar. 1,24
Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır. 1,2,3 1,2,3,4
Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur. 4
Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler. 1,2,3 3,4
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir. 1,2,3
Öğretmenin rehberlik görevlerini bilir ve öğrenci tanıma yollarını kavrar. 1,2,3
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, yürütür ve değerlendirir. 1,2,3,4
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir. 1,2,3
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız özel ya da devlet ortaokullarında Fen Bilgisi Öğretmeni veya yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte mezunlar, Fen Bilgisi Eğitimi bilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden, diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak öğrenimlerine devam edebilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla, lisansüstü programlarına devam edebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için, kuramsal derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmek zorundadırlar. Öğrenciler, her ders için en az bir ara sınav, bir ödev veya bir etkinlik yapma ve yarı yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkı payı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı payı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ayrıca, yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan almak şartı bulunmaktadır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notlarını alan öğrenciler başarılı olarak kabul edilmektedir. Öğrencinin DC veya DD notlarının başarılı sayılabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2,0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçen, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip öğrenciler mezun kabul edilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Zehra ÖZDİLEK
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Adres:Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Blok Görükle, Bursa 16059
Telefon: +90 224 2942281
zozdilek@uludag.edu.tr
Doç. Dr. Dilek ZEREN ÖZER
Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Bologna Birim Koordinatörü
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Blok Görükle, Bursa 16059
Telefon: +90 224 2942254
dzeren@uludag.edu.tr
Program Adresi: Bursa Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı
Nilüder/BURSA
http://uludag.edu.tr/fenbilegitabd
fenegitimi@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim ve öğretim etkinlikleri teknik donanımlı derslik ve laboratuvarlarda yürütülmektedir. Bilim dalımızda 2 adet Fen Bilgisi laboratuvarı mevcuttur. Bu laboratuvarlarda mikroskop, stereo mikroskop, etüv, kurutma makinesi, santrifüj, desikatör, fırın, çeşitli hayvan ve insan maket ve mülajları, bitki maketleri, hayvan ve bitki koleksiyonları, kimyasal ve cam malzemeler, buzdolapları, fizik konularında düzenlenmiş deney setleri ve diğer araç ve gereçleri bulunmaktadır. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve yardımcılarının kullanımına sunulmuş olan çok sayıda bilgisayar ve yazıcı, akıllı tahta vb. eğitim öğretim ve akademik faaliyetler amacıyla kullanılmaktadır.
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünde dershaneler, laboratuvarlar ve ayrıca lisansüstü öğrencilerinin kullanımına açık internet ağı ve bilgisayarların bulunduğu odalar mevcuttur. Bu odalar, ders saatleri dışında lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin kullanımına hazır tutulmaktadır.
Üniversitemiz merkez kütüphanesi, süreli yayınlar ve online veri tabanları bakımından oldukça zengindir. Öğrencilerimiz tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Eğitim Fakültesi Kütüphanesi etkin olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Fen Bilgisi Eğitimi anabilim dalına ait anabilim dalı kütüphanesi bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN1111 MATEMATİK I Zorunlu 4 0 0 4
FEN1111 BİYOLOJİ I Zorunlu 4 0 0 5
FEN1115 BİYOLOJİ LABORATUVARI I Zorunlu 0 0 2 2
FEN1117 KİMYA I Zorunlu 4 0 0 5
FEN1119 KİMYA LABORATUVARI I Zorunlu 0 0 2 2
GKFEN11 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
MBZ0011 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0013 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN1112 MATEMATİK II Zorunlu 4 0 0 4
FEN1114 BİYOLOJİ II Zorunlu 4 0 0 4
FEN1116 BİYOLOJİ LABORATUVARI II Zorunlu 0 0 2 2
FEN1118 KİMYA II Zorunlu 4 0 0 4
FEN1120 KİMYA LABORATUVARI II Zorunlu 0 0 2 2
GZK0011 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
MBZ0012 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN2211 KİMYA III (ANALİTİK KİMYA) Zorunlu 2 0 0 4
FEN2213 KİMYA LABORATUVARI III Zorunlu 0 0 2 2
FEN2215 FİZİK I (MEKANİK) Zorunlu 4 0 0 4
FEN2217 FİZİK LABORATUVARI I Zorunlu 0 0 2 2
MBZ0015 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0017 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN2212 KİMYA IV (ORGANİK KİMYA) Zorunlu 2 0 0 4
FEN2214 YER BİLİMİ Zorunlu 2 0 0 2
FEN2216 FİZİK II (ELEKTRİK) Zorunlu 4 0 0 4
FEN2218 FİZİK LABORATUVARI II Zorunlu 0 0 2 2
FEN2220 FEN ÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 0 3
GKZ0012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
MBZ0016 FEN ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMI VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 22
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN3311 BİYOLOJİ III Zorunlu 2 0 0 2
FEN3313 BİYOLOJİ LABORATUVARI III Zorunlu 0 0 2 2
FEN3315 FİZİK III Zorunlu 2 0 0 3
FEN3317 FEN ÖĞRETİMİ I Zorunlu 2 2 0 4
FEN3319 FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI I Zorunlu 2 2 0 3
FEN3321 FİZİK LABORATUVARI III Zorunlu 0 0 2 2
MBZ0019 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0021 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 22
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN3312 BİYOLOJİ IV (İNSAN ANATOMİİSİ VE FİZYOLOJİSİ) Zorunlu 2 0 0 3
FEN3314 ÇEVRE EĞİTİMİ Zorunlu 2 1 0 3
FEN3316 FİZİK IV (MODERN FİZİĞE GİRİŞ) Zorunlu 2 0 0 3
FEN3318 FEN ÖĞRETİMİ II Zorunlu 2 2 0 4
FEN3320 FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI II Zorunlu 2 2 0 3
MBZ0010 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0022 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 22
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN4411 DİSİPLİNLERARASI FEN ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 0 2
FEN4413 FİZİK V (ASTRONOMİ) Zorunlu 2 0 0 3
MBFEN01 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Zorunlu 2 6 0 10
MBZ0019 OKULLARDA REHBERLİK Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 18
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN4412 BİLİMİN DOĞASI VE ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
FEN4414 FEN ÖĞRETİMİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Zorunlu 2 0 0 2
MBFEN02 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 2 6 0 10
MBZ0014 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 18
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GKS0010 KÜLTÜR VE DİL Seçmeli 2 0 0 4
MBS0007 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli 2 0 0 4
MBS0009 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
MBS0010 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
MBS0011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
MBS0013 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
MBS0014 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0016 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
MBS0017 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0021 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
MBS0023 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0026 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
FEN0001 BİLİMİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
FEN0101 YENİ NESİL FEN SORULARI Seçmeli 2 0 0 4
FEN0102 GÜNLÜK YAŞAM VE FİZİK Seçmeli 2 0 0 4
FEN0103 GÜNLÜK YAŞAM VE KİMYA Seçmeli 2 0 0 4
FEN0104 GÜNLÜK YAŞAM VE BİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
FEN0105 FEN EĞİTİMİNDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 0 0 4
FEN0106 FEN EĞİTİMİNDE 21. YÜZYIL BECERİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
FEN0107 FEN VE TEKNOLOJİ KAYNAKLI SORUNLAR Seçmeli 2 0 0 4
FEN0108 TEKNO-PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 4
FEN0109 FEN BİLGİSİ DERS KİTABI İNCELEMESİ Seçmeli 2 0 0 4
FEN0110 KİMYASAL ATIKLAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
FEN0111 TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
FEN0112 FEN ÖĞRETİMİNDE ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 4
FEN0113 FEN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI Seçmeli 2 0 0 4
FEN0113 FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI Seçmeli 2 0 0 4
FEN0114 FEN BİLİMLERİ LABARATUARLARINDA PREPERAT VE MATERYAL HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
FEN0115 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Seçmeli 2 0 0 4
FEN0116 FEN BİLİMLERİNDE VARLIK FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FEN0117 SİNİRBİLİM Seçmeli 2 0 0 4
FEN0118 ÖĞRENMENİN BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
FEN0119 FEN ÖĞRETİMİNDE ROBOTİK VE KODLAMA Seçmeli 2 0 0 4
FEN0120 FEN EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
FEN0121 KİMYADA DENEY TASARIMI VE UYGULAMA Seçmeli 2 0 0 4
FEN0122 STEM PROJE I (TASARIM) Seçmeli 2 0 0 4
FEN0123 STEM PROJE II Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr