Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında toplam 263 öğrenciye 12 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi ve diğer programlardan gelen öğretim elemanları ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir.
Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Öğretmeni gereksinimini karşılamak amacıyla açılmış bir programdır. 2003–2004 Akademik yılından başlayarak öğrenci kabul eden bu programda, öğrencilere alan bilgisi, genel kültür ve genel eğitim dersleri verilmektedir. 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından itibaren II. Öğretime öğrenci alınmaya başlanmıştır ve aynı yıl YÖK kararı ile II. Öğretim programı kapatılmıştır. II. Öğretim programına alınan öğrenciler mezun oluncaya kadar başka öğrenci alınmamıştır. Şu an halen I. Öğretim fen bilgisi öğretmenliği programına öğrenci alınımına devam edilmektedir.
2
Verilen Derece
Programdaki mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) alınması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne davam edip bu dersleri başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından sayısal puan türünde yeterli puanı almış olması gerekir. Ayrıca, öğretmenlik programlarına yerleşme sırasında, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar okul birincisi olsalar dahi programa yerleştirilemez koşulu bulunmaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
MİSYON
Evrensel, milli, manevi, insanı ve etik değerlere bağlı; yenilikçi, girişimci, alanında uzman, sorgulayıcı ve çözümleyici, çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, bilim ve teknoloji okuryazarı fen bilgisi öğretmenleri ve alan uzmanları yetiştirmektir.
VİZYON
Küresel ölçekte, fen bilimleri eğitimi alanında eğitim-öğretim ve araştırma yapabilen öğretmen ve akademisyenler yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir eğitim programı olmaktır.

AMAÇ ve HEDEFLER
Amaç 1: Araştırma üniversitesi vizyonunu güçlendirecek nitelikli ve katma değeri yüksek AR-GE çalışmalarını yürütmek
Hedef 1.1. Öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen nitelikli ulusal, uluslararası ve kurumsal bilimsel araştırma projeleri ve yayın sayılarını arttırmak,
Hedef 1.2. Ulusal ve Uluslararası indeksli yayınlarda (dergi, kitap vb.) yer alan atıf sayılarını arttırmak,
Hedef 1.3. Bilimsel yetkinlik ve değerlere sahip akademisyenler yetiştirmek ve bunun için düzenli eğitim faaliyetleri yürütmek,
Amaç 2: Eğitim-öğretim kalitesini arttırarak nitelikli mezunlar vermek
Hedef 2.1. Ortaokul öğretim programlarındaki tüm deneyleri yapabilecek bilgi ve becerileri kazandırmak,
Hedef 2.2. Sorgulamaya dayalı öğretim anlayışını kazandırmak,
Hedef 2.3. Lisansüstü eğitimin niteliğini arttırmak,
Hedef 2.4. Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı arttırmak için uluslararası ilişkiler anlaşmalarını arttırmak ve güçlendirmek,
Hedef 2.5. Özel alan yeterliliklerini kazandırmak için fen bilgisi öğretmenliği öğretim programdaki derslerin kapsamını ve işleyişini düzenlemek,
Hedef 2.6. Ulusal düzeydeki program geliştirme çalışmalarına etkin olarak katılmak,
Hedef 2.7. Öğretim elemanları ile öğrencilerin ortaklaşa yürütebilecekleri, bilimsel ve sosyal etkinliklere teşvik etmek,
Hedef 2.8. Mezun öğrencilerin kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirecek etkinlik sayısını arttırmak,
Hedef 2.9. Öğretim elemanlarının yeni yaklaşım ve tekniklerden haberdar etme amacıyla sürdürülebilir eğitimler düzenlemek,
Hedef 2.10. Fiziksel ve Dijital öğrenme alt yapılarını zenginleştirmek,
Hedef 2.11. Mezunların ulusal ve uluslararası merkezi sınavlarda başarılarını arttırmak,
Hedef 2.12. Mezunların lisansüstü programlara devam etmelerini sağlamak,
Amaç 3. Sosyal sorumluluk bilinciyle topluma katkı sağlamak,
Hedef 3.1.Toplumsal farkındalık oluşturacak etkinlik sayısını arttırmak
Hedef 3.2. Dezavantajlı gruplara destek sağlayan projeleri arttırmak,
Hedef 3.3. Sosyal girişimciliği teşvik eden etkinlikleri arttırmak,
Hedef 3.4. Sosyal sorumluluk projelerine katılan gönüllü öğrenci sayısını arttırmak,
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarıyla ilgili terimler arasındaki ilişkiyi kavrar.
2. Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
3. Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4. Öğrencilerin gelişim düzeylerine bağlı olarak Fen Bilgisi ve Teknolojiye ilişkin öğrenme özellikleri ve güçlükleri hakkında kuramsal ve olgusal bilgilere sahip olur.
5. Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar.
6. Fen eğitimindeki konuların özelliklerine göre kazanımları da dikkate alarak uygun öğretim yöntemlerini seçer ve uygular.
7. Fen eğitiminde işlenecek konulara ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğretim materyalleri tasarlar ve geliştirir.
8. Öğrenci kazanımlarını, farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
9. Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır.
10. Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler.
11. Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir.
12. Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirir.
13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır.
14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir.
15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, yürütür ve değerlendirir.
16. Öğretmenin rehberlik görevlerini bilir ve öğrenci tanıma yollarını kavrar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Öğrencilerin gelişim düzeylerine bağlı olarak Fen Bilgisi ve Teknolojiye ilişkin öğrenme özellikleri ve güçlükleri hakkında kuramsal ve olgusal bilgilere sahip olur.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır.
 • Fen eğitimindeki konuların özelliklerine göre kazanımları da dikkate alarak uygun öğretim yöntemlerini seçer ve uygular.
 • Fen eğitiminde işlenecek konulara ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğretim materyalleri tasarlar ve geliştirir.
 • Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarıyla ilgili terimler arasındaki ilişkiyi kavrar.
 • Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır.
 • Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Öğrenci kazanımlarını, farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, yürütür ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar.
 • Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir.
 • Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır.
 • Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Fen eğitimindeki konuların özelliklerine göre kazanımları da dikkate alarak uygun öğretim yöntemlerini seçer ve uygular.
 • Öğrencilerin gelişim düzeylerine bağlı olarak Fen Bilgisi ve Teknolojiye ilişkin öğrenme özellikleri ve güçlükleri hakkında kuramsal ve olgusal bilgilere sahip olur.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir.
 • Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Fen eğitiminde işlenecek konulara ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğretim materyalleri tasarlar ve geliştirir.
 • Öğrenci kazanımlarını, farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
 • Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarıyla ilgili terimler arasındaki ilişkiyi kavrar.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, yürütür ve değerlendirir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirir.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini bilir ve öğrenci tanıma yollarını kavrar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır.
 • Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Fen eğitimindeki konuların özelliklerine göre kazanımları da dikkate alarak uygun öğretim yöntemlerini seçer ve uygular.
 • Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarıyla ilgili terimler arasındaki ilişkiyi kavrar.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir.
 • Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır.
 • Öğrencilerin gelişim düzeylerine bağlı olarak Fen Bilgisi ve Teknolojiye ilişkin öğrenme özellikleri ve güçlükleri hakkında kuramsal ve olgusal bilgilere sahip olur.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, yürütür ve değerlendirir.
 • Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar.
 • Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
 • Fen eğitiminde işlenecek konulara ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğretim materyalleri tasarlar ve geliştirir.
 • Öğrenci kazanımlarını, farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini bilir ve öğrenci tanıma yollarını kavrar.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır.
 • Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir.
 • Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini bilir ve öğrenci tanıma yollarını kavrar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar. 1,2 1,2,3
Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular. 1,2 2,6
Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarıyla ilgili terimler arasındaki ilişkiyi kavrar. 1,2 1,2,5
Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır. 1,2 1,3
Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur. 1,2 1,2
Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler. 1,2 1,2,3
Fen eğitiminde işlenecek konulara ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğretim materyalleri tasarlar ve geliştirir. 1,2 1,2,3,4,5
Fen eğitimindeki konuların özelliklerine göre kazanımları da dikkate alarak uygun öğretim yöntemlerini seçer ve uygular. 1,2 1,4,5
Öğrenci kazanımlarını, farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir. 1,2 6
Öğrencilerin gelişim düzeylerine bağlı olarak Fen Bilgisi ve Teknolojiye ilişkin öğrenme özellikleri ve güçlükleri hakkında kuramsal ve olgusal bilgilere sahip olur. 1,2 3,4,5
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir. 1,2 4,5
Öğretmenin rehberlik görevlerini bilir ve öğrenci tanıma yollarını kavrar. 4
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, yürütür ve değerlendirir. 1,2 1,2,3,4,5,6
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir. 1,2
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar. 1 1,2,3
Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular. 1 4
Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarıyla ilgili terimler arasındaki ilişkiyi kavrar. 1 1,2
Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır. 1 3,4
Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur. 1 2
Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler. 1 1,2,3
Fen eğitiminde işlenecek konulara ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğretim materyalleri tasarlar ve geliştirir. 1 1,3,4,5
Fen eğitimindeki konuların özelliklerine göre kazanımları da dikkate alarak uygun öğretim yöntemlerini seçer ve uygular. 1 4,5
Öğrenci kazanımlarını, farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir. 1 4,5
Öğrencilerin gelişim düzeylerine bağlı olarak Fen Bilgisi ve Teknolojiye ilişkin öğrenme özellikleri ve güçlükleri hakkında kuramsal ve olgusal bilgilere sahip olur. 1 5
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir. 1 4,5
Öğretmenin rehberlik görevlerini bilir ve öğrenci tanıma yollarını kavrar. 5,6
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, yürütür ve değerlendirir. 1 1,3,4
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir. 1
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki sorumluluk ve etik bilinci geliştirir. 1,2 2
Öğretmenin rehberlik görevlerini bilir ve öğrenci tanıma yollarını kavrar. 1,2
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır. 1,2 1,2,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar. 1,2,3
Alanıyla ilgili öğretim programlarını ve kullanılmakta olan ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular. 1,2,3
Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarıyla ilgili terimler arasındaki ilişkiyi kavrar. 1,2,3
Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır. 1,2,3 2,3
Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur. 1,2,3
Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler. 1,2,3 1,3
Fen eğitiminde işlenecek konulara ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre öğretim materyalleri tasarlar ve geliştirir. 1,2,3
Fen eğitimindeki konuların özelliklerine göre kazanımları da dikkate alarak uygun öğretim yöntemlerini seçer ve uygular. 1,2,3
Öğrenci kazanımlarını, farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir. 1,2,3
Öğrencilerin gelişim düzeylerine bağlı olarak Fen Bilgisi ve Teknolojiye ilişkin öğrenme özellikleri ve güçlükleri hakkında kuramsal ve olgusal bilgilere sahip olur. 1,2,3
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir. 1,2,3
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, yürütür ve değerlendirir. 1,2,3 3
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir. 1,2,3
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır. 7
Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler. 1,2,3,4,5 3,4,5
Öğretmenin rehberlik görevlerini bilir ve öğrenci tanıma yollarını kavrar. 1,2,3,4,5 3
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir. 1,2,3,4,5 6,8
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır. 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar. 4
Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik alanlarıyla ilgili terimler arasındaki ilişkiyi kavrar. 1,24
Biyoloji, Fizik, Kimya, Teknoloji ve Fen Eğitimi konularında, edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, ihtiyaçları belirler, öğrenimini yaşam boyu sürdürmeye çalışır, gelişmeleri izler ve güncel bilgilere ulaşmada teknolojiyi etkin biçimde kullanır. 1,2,3 1,2,3,4
Fen Bilgisi ve Teknoloji ile ilgili bilgilerin doğası, kaynağı, sınırlarıyla güvenirlik ve geçerliliklerin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur. 4
Fen eğitimi ile ilgili alanlarda projeler yapar, konulara ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm yollarını, nicel ve nitel verilerle destekler. 1,2,3 3,4
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilir. 1,2,3
Öğretmenin rehberlik görevlerini bilir ve öğrenci tanıma yollarını kavrar. 1,2,3
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlar, yürütür ve değerlendirir. 1,2,3,4
Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeleri ve meslektaşları ile iletişim becerilerini geliştirir. 1,2,3
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır. 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız özel ya da devlet ortaokullarında Fen Bilgisi Öğretmeni veya yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte mezunlar, Fen Bilgisi Eğitimi bilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden, diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak öğrenimlerine devam edebilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla, lisansüstü programlarına devam edebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için, kuramsal derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmek zorundadırlar. Öğrenciler, her ders için en az bir ara sınav, bir ödev veya bir etkinlik yapma ve yarı yıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkı payı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı payı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ayrıca, yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan almak şartı bulunmaktadır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notlarını alan öğrenciler başarılı olarak kabul edilmektedir. Öğrencinin DC veya DD notlarının başarılı sayılabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2,0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçen, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasına sahip öğrenciler mezun kabul edilir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Zehra ÖZDİLEK
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Adres:Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Blok Görükle, Bursa 16059
Telefon: +90 224 2942281
zozdilek@uludag.edu.tr
Doç. Dr. Dilek ZEREN ÖZER
Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Bologna Birim Koordinatörü
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Blok Görükle, Bursa 16059
Telefon: +90 224 2942254
dzeren@uludag.edu.tr
Program Adresi: Bursa Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı
Nilüder/BURSA
http://uludag.edu.tr/fenbilegitabd
fenegitimi@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim ve öğretim etkinlikleri teknik donanımlı derslik ve laboratuvarlarda yürütülmektedir. Bilim dalımızda 2 adet Fen Bilgisi laboratuvarı mevcuttur. Bu laboratuvarlarda mikroskop, stereo mikroskop, etüv, kurutma makinesi, santrifüj, desikatör, fırın, çeşitli hayvan ve insan maket ve mülajları, bitki maketleri, hayvan ve bitki koleksiyonları, kimyasal ve cam malzemeler, buzdolapları, fizik konularında düzenlenmiş deney setleri ve diğer araç ve gereçleri bulunmaktadır. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve yardımcılarının kullanımına sunulmuş olan çok sayıda bilgisayar ve yazıcı, akıllı tahta vb. eğitim öğretim ve akademik faaliyetler amacıyla kullanılmaktadır.
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünde dershaneler, laboratuvarlar ve ayrıca lisansüstü öğrencilerinin kullanımına açık internet ağı ve bilgisayarların bulunduğu odalar mevcuttur. Bu odalar, ders saatleri dışında lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin kullanımına hazır tutulmaktadır.
Üniversitemiz merkez kütüphanesi, süreli yayınlar ve online veri tabanları bakımından oldukça zengindir. Öğrencilerimiz tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Eğitim Fakültesi Kütüphanesi etkin olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Fen Bilgisi Eğitimi anabilim dalına ait anabilim dalı kütüphanesi bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB1003 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
FEN1007 GENEL FİZİK I Zorunlu 4 0 0 5
FEN1009 GENEL FİZİK LABORATUVARI I Zorunlu 0 2 0 2
FEN1011 GENEL KİMYA I Zorunlu 4 0 0 5
FEN1013 GENEL KİMYA LABORATUVARI I Zorunlu 0 2 0 2
FEN1015 GENEL MATEMATİK I Zorunlu 4 0 0 5
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUR101 TÜRK DİLİ I: YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 3
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 3 0 0 3
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. -6
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB1004 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
FEN1008 GENEL FİZİK II Zorunlu 4 0 0 5
FEN1010 GENEL FİZİK LABORATUVARI II Zorunlu 0 2 0 2
FEN1012 GENEL KİMYA II Zorunlu 4 0 0 5
FEN1014 GENEL KİMYA LABORATUVARI II Zorunlu 0 2 0 2
FEN1016 GENEL MATEMATİK II Zorunlu 4 0 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUR102 TÜRK DİLİ II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 3
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. -3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL2051 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 2 0 4
EBB2003 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
FEN2001 GENEL BİYOLOJİ I Zorunlu 4 0 0 5
FEN2007 GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI I Zorunlu 0 2 0 3
FEN2009 GENEL FİZİK III Zorunlu 2 0 0 3
FEN2011 GENEL FİZİK LABORATUVARI III Zorunlu 0 2 0 4
FEN2013 GENEL KİMYA III (ANALİTİK KİMYA) Zorunlu 2 2 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 4
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL2052 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 4
FEN2002 GENEL BİYOLOJİ II Zorunlu 4 0 0 5
FEN2004 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 4
FEN2010 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI II Zorunlu 0 2 0 3
FEN2012 MODERN FİZİĞE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
FEN2014 GENEL KİMYA IV (ORGANİK KİMYA) Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB3005 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
FEN3005 FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI I Zorunlu 2 2 0 4
FEN3009 İNSAN ANOTOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
FEN3017 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
FEN3019 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
FEN3021 FEN TEKNOLOJİSİ PROGRAMI VE PLANLAMASI Zorunlu 3 0 0 3
FEN3015 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB3006 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
FEN3004 FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI II Zorunlu 2 2 0 4
FEN3008 GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
FEN3012 ÇEVRE BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 2
FEN3014 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 4
FEN3014 YER BİLİMİ Zorunlu 2 0 0 3
FEN3016 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB4005 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 4
FEN4009 EVRİM Zorunlu 2 0 0 3
FEN4011 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
FEN4013 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB4006 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
FEN4004 ASTRONOMİ Zorunlu 2 0 0 3
FEN4014 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK0535 İTALYA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0537 ANADOLU KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0539 ANTİK YUNANDA MİMARLIK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
BEB4001 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4003 PLATES YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4005 BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4007 TENİS YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4009 KAYAK YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4011 ESKRİM FLÖRE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4021 FUTBOL YENİ BAŞLAYAN Seçmeli 2 0 0 3
BEB4027 EĞİTSEL OYUN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4029 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
GSB0501 KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 3 0 0 3
GSB0503 MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ I Seçmeli 1 2 0 3
GSB0505 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ I Seçmeli 1 2 0 3
GSB0507 GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I I Seçmeli 1 2 0 3
GSB0509 FOTOĞRAF I Seçmeli 1 0 2 3
SRM220 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BEB4002 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4004 PLATES YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4006 BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4008 TENİS YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4010 KAYAK YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4012 ESKRİM FLÖRE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4014 ESKRİM EPE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4016 TEATRAL ESKRİM II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4018 TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4020 KAYAK ORTA SEVİYE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4026 TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4028 EĞİTSEL OYUN-II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4030 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-II Seçmeli 2 0 0 3
GSB0501 KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 3 0 0 3
GSB0502 SANAT BİLİNCİ Seçmeli 3 0 0 3
GSB0504 MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0506 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0508 GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0510 FOTOĞRAF II Seçmeli 1 0 2 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN2101 BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
FEN2103 FEN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİM TASARIMI Seçmeli 2 0 0 4
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN2104 BİTKİ VE HAYVAN TOPLAMA VE SAKLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
FEN2110 AKUSTİK-OPTİK Seçmeli 2 0 0 4
FEN2108 WEB TASARIMI Seçmeli 2 2 0 4
MAT2108 EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN3011 FİZİKTE ÖZEL KONULAR Seçmeli 2 0 0 5
FEN3013 KİMYADA ÖZEL KONULAR Seçmeli 2 0 0 5
FEN3101 NÜKLEER FİZİK Seçmeli 2 0 0 4
FEN3103 ARGÜMANTASYON YÖNTEMİYLE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN3102 ÇEVRE KİMYASI Seçmeli 3 0 0 4
FEN3104 DOĞA KORUMASI Seçmeli 2 0 0 4
FEN3106 EĞİTİMDE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
FEN3110 FEN EĞİTİMİNDE İYİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 2
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN4007 BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Seçmeli 2 0 0 6
FEN4101 BİYOLOJİDE DENEY TASARLAMA VE UYGULAMA Seçmeli 2 0 0 6
FEN4001 MATEMATİKSEL DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 3
FEN4103 TÜRKİYENİN DOĞAL ZENGİNLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
FEN4105 FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNE GÖRE DERS MATERYALİ HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 5
ÖEB4001 ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN4104 ÇEVRE VE ÇEVRE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
FEN4108 FEN EĞİTİMİNDE KAVRAM DEĞİŞİM KURAM VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
FEN4206 FİZİKTE DENEY TASARIMI VE UYGULAMA Seçmeli 2 0 0 6
FEN4210 KİMYADA DENEY TASARIMI VE UYGULAMA Seçmeli 2 0 0 6
FEN4306 FEN EĞİTİMİNDE ALAN ARAŞTIRMASI VE PROJE TASARIMI Seçmeli 2 0 0 6
FEN4308 BİYOCOĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr