Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Çocuk Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları (Klinik Psikoloji - Çocuk Ve Ergen )
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bölümün/Programın Kısa Geçmişi: Çocuk ve ergene özgü klinik psikoloji uzmanlık alanı bilgileri, daha önce Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Tıp-Klinik Psikoloji” programı kapsamında aktarılmaktaydı. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları dalının ülkemizde tıbbın ana dallarından biri olarak kabulü ve Üniversitemizde de Anabilim Dalı statüsü kazanması ile birlikte; klinik psikoloji yüksek lisans eğitimi, çocuk-ergen yaş grubuna ve erişkin yaş grubuna yönelik olarak iki özgünleşmiş program olarak sunulmaya başlanmıştır. Bunlardan çocuk-ergen klinik psikoloji programı, Anabilim Dalımızca sunulmaktadır. U.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Klinik Psikoloji – Çocuk Ergen Yüksek Lisans programı (Tezli); kurumsal derslerin yanı sıra, U.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği ve Kliniği’nde uygulamalı eğitim ile yürütülmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bilim dalı yükseköğretimde 90-120 ECTS kredilik ikinci aşama derece sistemine sahiptir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Klinik Psikoloji –Çocukı Ergen Alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için; -Lisans diploması ile sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. -İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK’ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından Senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. -Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır. -Yüksek lisans ve lisans diplomasıyla başvuranlardan; sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. -Yüksek Lisans başvuru için adayların en az 55 ALES puanına, en az 50 UDS/KPDS/UÜDS ya da eşdeğeri Yabancı Dil Puanına, - Yabancı Uyruklu Öğrencilerden; Türkçe bildiklerine dair TÖMER Belgesi (Türkiye’de eğitim görenler hariç),Yabancı Dil Puanları Eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almakta kabul edilir. - Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Yabancı Dil Puanı %15, Lisans/Y.Lisans Not ortalaması %15, Mülakat notu %20 ağırlığa sahiptir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Klinik Psikoloji – Çocuk Ergen alanında Yüksek Lisans eğitimine başvurabilmek için Psikoloji alanında lisans mezunu olmak gerekmektedir. Yüksek Lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlaması, her bir dersten 100 üzerinden en az 70 alınması gerekmektedir. Enstitü zorunlu dersi olarak 5 AKTS’lik Biyoistatistik ile alan zorunlu dersleri olarak 5’er AKTS’lik 1) Psikolojik Muayene Yöntemleri, 2) Çocuk ve Ergende Psikiyatrik Hastalıkların Sınıflandırılması/Tanımlanması, 3) Çocuk ve Ergende Psikopatolojik Değerlendirme, 4) İnterviü Teknikleri, 5) Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi alınmalı, tez çalışması yapılmalı ve bunlar başarılmalıdır.
7
Program Profili
- U.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Klinik Psikoloji – Çocuk Ergen Tezli Yüksek Lisans programı öğrencileri; kurumsal dersleri izlemenin yanı sıra, U.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği ve Kliniği’nde uygulamalı eğitim görürler. Yüksek Lisans öğrencilerine, süpervizyon altında, çocuk ve ergenlerde psikiyatrik açıdan ayırıcı ayırıcı tanı – tedavi – takip basamaklarını takip etme ve bu alanda multidisipliner çalışma ortamını deneyimleme imkanı sunulur.
- Programın koordinatörlüğü, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından yürütülür. Eğitim haftada beş gün ve tam zamanlıdır. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı´nda yüksek lisans eğitimini başarıyla bitiren öğrenciler Klinik Psikolog (M.A.) ünvanı alırlar. Yüksek Lisans eğitimi sırasında öğrenciler, klinik psikoloji açısından temel fizyopatolojik mekanizmalar hakkında bilgi edinmelerinin yanı sıra, klinik psikolojideki güncel gelişmeleri izlemeleri, literatür takip etmeleri, ilgi alanlarında bilimsel projeler planlamaları ve anabilim dalında yapılan araştırmalara katılmaları gereklidir. Yüksek lisans öğrencileri her dönemde birer makale ve seminer sunarak, yayın tarama, bilimsel sunum hazırlama ve sunma teknikleri konularında da kendilerini geliştirirler.
- Klinik psikoloji bilimindeki hızlı gelişim sürecine koşut olarak, bilgiye hızlı ulaşmak da oldukça önem kazanmıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince öğrenciler, doğru bilgiye hızla ulaşabilmeyi öğrenirler ve pratik olarak da uygularlar. Araştırmacı kişiliklerinin ve klinik gözlem becerilerinin gelişmesi için hastaların değerlendirilmesinde, klinik ve/veya deneysel çalışmalarda sorumluluk almalarına özen gösterilir. Diğer anabilim dallarından ders aldırılarak bilimsel ufuklarının genişletilmesi ve konulara çok yönlü bakabilme yetisi kazanmaları amaçlanır.
- Klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini bitirmiş olan bir öğrencinin bilgi, beceri, tutum ve bilimsel yaklaşım bakımından üstün özellikleri kazanmış olması beklenir.
- ´Klinik Psikoloji - Çocuk ve Ergen´ dalında yüksek lisans eğitimine ilgi duyan psikoloji öğrencilerine
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Çocuk ve ergende uygun psikolojik muayene yöntemlerini uygulayabilmek
2. Çocuk ve ergende psikopatolojiyi değerlendirebilmek
3. Çocuk/ergen ve ailesi ile uygun görüşme tekniklerini uygulayabilmek
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı mezunları; uzman psikolog olarak resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Çocuk ve ergen yaşa özgü Klinik Psikoloji alanında uzmanlaşmış psikolog olarak öncelikle çocuk psikiyatrisi, fakat ayrıca nöroloji, beyin cerrahisi gibi beyin hastalıkları ile ilgili dallarda; bunun yanı sıra onkoloji gibi hastaları psikolojik değerlendirme ihtiyacı gösteren dallarda da çalışabilirler. Ayrıca rehabilitasyon hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda, veya özel eğitim merkezlerinde çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
-Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; kuramsal derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için tezli yüksek lisans programlarında 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir. -Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. -Lisansüstü programlarda; herhangi bir dersin sınavında başarısız olan öğrenci, izleyen dönemde o ders açılmasa dahi yarıyıl sonunda yapılacak sınavlara girebilir. Bu sınavda da başarısız olan, devamsızlık sebebiyle başarısız sayılan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenci, açıldığı dönemde dersi tekrarlar. Dersin açılmaması veya programdan çıkartılmış olması halinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve yönetim kurulu kararı ile o dersin yerine eşdeğer bir ders belirlenir. Bu durumda öğrenci başarısız olup da tekrarlamak zorunda olduğu ders yerine eşdeğer dersten sorumlu olur. -Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. -Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda ilgili yönetmeliğin 22 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. -YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. -Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. -Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı; 21 kredi saatten az ve 28 kredi saatten fazla olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, ders ve tez aşamasında birer seminer, tez çalışması ve tez sınavından oluşur. Bilimsel hazırlık programına ihtiyaç duyulmamasına rağmen, danışmanın gerekli görmesi halinde, krediye sayılmamak koşulu ile öğrenciye lisans düzeyinde dersler de aldırılabilir. Yüksek Lisans çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini sağlaması ve tez konusu veya anabilim dalıyla ilgili tam metin özgün bir makalenin uluslararası indekslere giren dergilerden birinde, yayımlanması gerekir. Bu yayınlarda yüksek lisans öğrencisinin birinci isim olması şart değildir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Yrd. Doç. Dr. Yeşim TANELİ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Görükle Kampüsü, 16059 Bursa
Tel: 0224-2950640; Faks: 0224-4428085; e-mail: yesimtaneli@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının çalışma alanı, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinin içerdiği tüm konuları (Biyopsikososyal gelişim; Çocukluk ve gençlik çağında anksiyete ve duygu durumu bozuklukları; Yaygın gelişimsel bozukluklar, örneğin Otizm ve Asberger Sendromu; Organik Psikosendromlar; Çocukluk ve gençlik çağı psikozları; Yeme bozuklukları; gibi) kapsamaktadır.
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı´nda yapılan bilimsel çalışmalar birkaç ana konu üzerinde yoğunlaşmıştır. Özellikle fenomenolojik ve epidemiyolojik çalışmalar (Depresyon ve intihar, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk) ile psikofizyolojik ilişkiler konularında güncel çalışmalar sürdürülmektedir. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı´ndaki çalışma ve araştırma olanakları aşağıda sunulmuştur.
1. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği (0-18 yaş)
2. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği (0-18 yaş; Türkiye´de ilk ve halen yedi kurumdan biri.)
3. Konsultasyon- Liyezon çalışmaları
4. Psikometri Laboratuarı
5. Elektroensefalografi Laboratuarı (EEG)
6. Tarama çalışmaları - Epidemiyoloji
7. Toplum Ruh Sağlığı çalışmaları
8. Koruyucu Ruh Sağlığı çalışmaları
9. Okul Ruh Sağlığı çalışmaları
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 5001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
TPÇ 5001 PSİKOLOJİK MUAYENE YÖNTEMLERİ Zorunlu 1 2 0 5
TPÇ 5003 ÇOCUK-ERGENDE PSİKİYATRİK HASTALIKLARIN SINIFL./TANIMI Zorunlu 1 2 0 5
TPÇ5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 5002 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
TPÇ 5002 ÇOCUK VE ERGENDE PSİKO-PATOLOJİK DEĞERLENDİRME Zorunlu 1 2 0 5
TPÇ 5004 İNTERVÜ TEKNİKLERİ Zorunlu 1 2 0 5
TPÇ5172 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
TPÇ5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TPÇ5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
TPÇ5192 TEZ ÇALIŞMASI II Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TPÇ 5005 HASTALIK YAŞANTISI Seçmeli 1 2 0 5
TPÇ 5007 RUH SAĞLIĞINI ETKİLEYEN PSİKOSOSYAL KOŞULLAR Seçmeli 1 2 0 5
TPÇ 5009 ÇOCUK-ERGEN PSİKİYATRİSİ ÖZEL KONULARI Seçmeli 1 2 0 5
TPÇ5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TPÇ 5006 OKUL ÖNCESİ PSİKİYATRİK HASTALIK TABLOLARI Seçmeli 1 2 0 5
TPÇ 5008 PSİKOSOMATİK HASTALIKLAR Seçmeli 1 2 0 5
TPÇ5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr