Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tıp-Biyokimya
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
1982 yılında Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında , lisansüstü eğitim çerçevesinde Biyokimya doktora eğitimi verilmektedir. Bu eğitime katılan akademik kadroda 8 öğretim üyesi bulunmaktadır. Biyokimya Anabilim Dalı´nda doktora eğitimini bitiren öğrenciler Biyokimya Doktoru (Ph.D.) unvanını almaktadır.
2
Verilen Derece
Biyokimya Anabilim Dalı´nda doktora eğitimini başarıyla bitiren öğrenciler Biyokimya Doktoru (Ph.D.) unvanını almaktadır.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bir öğrencinin doktora programına başvurabilmesi için; -Tıp fakültesi diplomasına sahip olması gerekir. -Lisans derecesiyle doktora programına başvuruda diploma not ortalaması 4’lük sistemde en az 3 veya eşdeğer bir not ortalamasına ,ALES sınavından en az 80 puan koşulu aranmaktadır. -Anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın eşdeğeri puan almış olmalıdır. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine Senato karar verir. – Yabancı uyruklu adaylarda Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlar hariç, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin ULUTÖMER veya diğer devlet üniversiteleri tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya Senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan en fazla 1 (bir) yıl süreli Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır. Lisans veya yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz. Yabancı uyruklu adaylar, anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen dillerin birinden YDS’den en az 55 (elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan eşdeğeri puan almaları hâlinde programa kabul edilebilirler. Bir öğrencinin Doktora programında değerlendirilmeye alınabilmesi için; Değerlendirme aralığı olarak ALES puanı %50, Lisans/Yüksek Lisans not ortalaması %20, Mülakat notu %30 ağırlığa sahiptir. Yabancı uyruklu adaylarda ise Lisans/ Yüksek Lisans not ortalaması % 50, Mülakat notu %50 ağırlığa sahiptir. Genel başarı notu 70 puanın altında olan adaylar başarısız sayılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Biyokimya alanında doktora eğitimine başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunu olmakgerekmektedir. Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken ortak ve alan zorunlu derslerin tümünü başarı ile tamamlamak, her bir dersten 100 üzerinden en az 75 alınması gerekmektedir.
7
Program Profili
Programın amacı; doktora eğitimi ile öğrencilerin biyokimya ve ilgili alanlardaki temel bilgileri anlamaları ve bu bilgileri derinleştirmeleri; laboratuvar uygulamalarında teknik becerilerini geliştirmeleri; yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, ve karar verme gibi yüksek entelektüel beceriler kullanarak biyokimyada yeni yöntem ve fikirler üretebilmeleri; özgün deneysel araştırma planlayabilmeleri; deney sonuçlarını sözlü ve yazılı sunumlar ile paylaşabilmeleri; çalışmalarını uluslar arası düzeyde dergilerde yayımlayabilmeleri; bilimsel etik kurallarını benimsemeleri ve biyokimyada akademik formasyon elde etmeleridir.
Programın eğitim planında; protein, lipid ve karbonhidrat metabolizması ile enzim kinetiği gibi zorunlu temel derslerin yanı sıra, apoptozis, hücre kültürü, proteomik, oksidatif stres, antioksidanlar ve temel biyokimyasal analiz yöntemleri gibi seçmeli dersler de yer almaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Üst düzeyde temel biyokimya bilgisine sahip olmak
2. Biyokimya ve ilgili diğer alanlarla olan ilişkileri kavrayabilmek.
3. Bilgiyi değerlendirerek orijinal bulgular elde edebilmek ve çok merkezli araştırma yapabilmek.
4. Belli konularda uluslar arası düzeyde gelişmeleri takip edebilmek.
5. Bilimsel alanda katkı sağlayabilecek yeni hipotezler geliştirebilmek ve bu hipotezleri sınamak üzere deneysel çalışmalar planlayabilmek.
6. Özgün bilimsel araştırma planlamasını yapabilmek.
7. Laboratuvar uygulamalarında üst düzey beceri sahibi olmak.
8. Bilinen biyokimyasal yöntemleri yeni uygulama alanlarına aktarabilmek ve yeni bilimsel yöntemler geliştirerek problem çözebilmek
9. Deneysel verileri yorumlayabilmek ve özgün sonuçlar elde edebilmek.
10. Çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilmek ve uluslararası dergilerde yayınlayabilmek.
11. Bir konu hakkında inceleme yaparak seminer halinde paylaşabilmek
12. Biyokimya konularını akademik düzeyde anlatabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Deneysel verileri yorumlayabilmek ve özgün sonuçlar elde edebilmek.
 • Belli konularda uluslar arası düzeyde gelişmeleri takip edebilmek.
 • Bilgiyi değerlendirerek orijinal bulgular elde edebilmek ve çok merkezli araştırma yapabilmek.
 • Laboratuvar uygulamalarında üst düzey beceri sahibi olmak.
 • Bilimsel alanda katkı sağlayabilecek yeni hipotezler geliştirebilmek ve bu hipotezleri sınamak üzere deneysel çalışmalar planlayabilmek.
 • Bilinen biyokimyasal yöntemleri yeni uygulama alanlarına aktarabilmek ve yeni bilimsel yöntemler geliştirerek problem çözebilmek
 • Özgün bilimsel araştırma planlamasını yapabilmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilgiyi değerlendirerek orijinal bulgular elde edebilmek ve çok merkezli araştırma yapabilmek.
 • Bilimsel alanda katkı sağlayabilecek yeni hipotezler geliştirebilmek ve bu hipotezleri sınamak üzere deneysel çalışmalar planlayabilmek.
 • Belli konularda uluslar arası düzeyde gelişmeleri takip edebilmek.
 • Biyokimya ve ilgili diğer alanlarla olan ilişkileri kavrayabilmek.
 • Üst düzeyde temel biyokimya bilgisine sahip olmak
 • Özgün bilimsel araştırma planlamasını yapabilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Belli konularda uluslar arası düzeyde gelişmeleri takip edebilmek.
 • Çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilmek ve uluslararası dergilerde yayınlayabilmek.
 • Biyokimya ve ilgili diğer alanlarla olan ilişkileri kavrayabilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bir konu hakkında inceleme yaparak seminer halinde paylaşabilmek
 • Deneysel verileri yorumlayabilmek ve özgün sonuçlar elde edebilmek.
 • Bilinen biyokimyasal yöntemleri yeni uygulama alanlarına aktarabilmek ve yeni bilimsel yöntemler geliştirerek problem çözebilmek
 • Laboratuvar uygulamalarında üst düzey beceri sahibi olmak.
 • Belli konularda uluslar arası düzeyde gelişmeleri takip edebilmek.
 • Bilgiyi değerlendirerek orijinal bulgular elde edebilmek ve çok merkezli araştırma yapabilmek.
 • Bilimsel alanda katkı sağlayabilecek yeni hipotezler geliştirebilmek ve bu hipotezleri sınamak üzere deneysel çalışmalar planlayabilmek.
 • Özgün bilimsel araştırma planlamasını yapabilmek.
 • Çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilmek ve uluslararası dergilerde yayınlayabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Belli konularda uluslar arası düzeyde gelişmeleri takip edebilmek.
 • Biyokimya konularını akademik düzeyde anlatabilmek
 • Biyokimya ve ilgili diğer alanlarla olan ilişkileri kavrayabilmek.
 • Çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilmek ve uluslararası dergilerde yayınlayabilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Deneysel verileri yorumlayabilmek ve özgün sonuçlar elde edebilmek.
 • Belli konularda uluslar arası düzeyde gelişmeleri takip edebilmek.
 • Bilgiyi değerlendirerek orijinal bulgular elde edebilmek ve çok merkezli araştırma yapabilmek.
 • Bilimsel alanda katkı sağlayabilecek yeni hipotezler geliştirebilmek ve bu hipotezleri sınamak üzere deneysel çalışmalar planlayabilmek.
 • Bilinen biyokimyasal yöntemleri yeni uygulama alanlarına aktarabilmek ve yeni bilimsel yöntemler geliştirerek problem çözebilmek
 • Biyokimya konularını akademik düzeyde anlatabilmek
 • Özgün bilimsel araştırma planlamasını yapabilmek.
 • Biyokimya ve ilgili diğer alanlarla olan ilişkileri kavrayabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Belli konularda uluslar arası düzeyde gelişmeleri takip edebilmek. 1,2,3,4 1
Bilgiyi değerlendirerek orijinal bulgular elde edebilmek ve çok merkezli araştırma yapabilmek. 1,2,3,4 1
Bilimsel alanda katkı sağlayabilecek yeni hipotezler geliştirebilmek ve bu hipotezleri sınamak üzere deneysel çalışmalar planlayabilmek. 1,2,3,4 2
Bilinen biyokimyasal yöntemleri yeni uygulama alanlarına aktarabilmek ve yeni bilimsel yöntemler geliştirerek problem çözebilmek 1,2,3,4 2,5
Bir konu hakkında inceleme yaparak seminer halinde paylaşabilmek 3,4
Biyokimya konularını akademik düzeyde anlatabilmek 3
Biyokimya ve ilgili diğer alanlarla olan ilişkileri kavrayabilmek. 1
Çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilmek ve uluslararası dergilerde yayınlayabilmek. 3,4
Deneysel verileri yorumlayabilmek ve özgün sonuçlar elde edebilmek. 1,2,3,4 3,4,6
Laboratuvar uygulamalarında üst düzey beceri sahibi olmak. 1,2,3,4 2,5,6
Özgün bilimsel araştırma planlamasını yapabilmek. 1,2,3,4 2
Üst düzeyde temel biyokimya bilgisine sahip olmak 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
3-Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
4-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
5-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
6-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Belli konularda uluslar arası düzeyde gelişmeleri takip edebilmek. 1,2 1,2
Bilgiyi değerlendirerek orijinal bulgular elde edebilmek ve çok merkezli araştırma yapabilmek. 1,2 1,2
Bilimsel alanda katkı sağlayabilecek yeni hipotezler geliştirebilmek ve bu hipotezleri sınamak üzere deneysel çalışmalar planlayabilmek. 1,2 1,2,5
Bilinen biyokimyasal yöntemleri yeni uygulama alanlarına aktarabilmek ve yeni bilimsel yöntemler geliştirerek problem çözebilmek 3
Biyokimya ve ilgili diğer alanlarla olan ilişkileri kavrayabilmek. 1,2 1,2,4
Deneysel verileri yorumlayabilmek ve özgün sonuçlar elde edebilmek. 2,3,5
Laboratuvar uygulamalarında üst düzey beceri sahibi olmak. 3
Özgün bilimsel araştırma planlamasını yapabilmek. 1,2 1,4,5
Üst düzeyde temel biyokimya bilgisine sahip olmak 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
4-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
5-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Belli konularda uluslar arası düzeyde gelişmeleri takip edebilmek. 1,2,3 1,6
Bilgiyi değerlendirerek orijinal bulgular elde edebilmek ve çok merkezli araştırma yapabilmek. 4,6
Bilimsel alanda katkı sağlayabilecek yeni hipotezler geliştirebilmek ve bu hipotezleri sınamak üzere deneysel çalışmalar planlayabilmek. 5
Bilinen biyokimyasal yöntemleri yeni uygulama alanlarına aktarabilmek ve yeni bilimsel yöntemler geliştirerek problem çözebilmek 3
Bir konu hakkında inceleme yaparak seminer halinde paylaşabilmek 1,2,3,6
Biyokimya konularını akademik düzeyde anlatabilmek 2
Biyokimya ve ilgili diğer alanlarla olan ilişkileri kavrayabilmek. 1,2,3 1,4,6
Çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilmek ve uluslararası dergilerde yayınlayabilmek. 1,2,3 1,2
Deneysel verileri yorumlayabilmek ve özgün sonuçlar elde edebilmek. 5
Özgün bilimsel araştırma planlamasını yapabilmek. 5
Üst düzeyde temel biyokimya bilgisine sahip olmak 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
3-Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
4-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
5-Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
6-Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Belli konularda uluslar arası düzeyde gelişmeleri takip edebilmek. 1,2,3
Bilgiyi değerlendirerek orijinal bulgular elde edebilmek ve çok merkezli araştırma yapabilmek. 1,2,3 4
Bilimsel alanda katkı sağlayabilecek yeni hipotezler geliştirebilmek ve bu hipotezleri sınamak üzere deneysel çalışmalar planlayabilmek. 1,2,3 1
Bilinen biyokimyasal yöntemleri yeni uygulama alanlarına aktarabilmek ve yeni bilimsel yöntemler geliştirerek problem çözebilmek 1,2,3 1
Bir konu hakkında inceleme yaparak seminer halinde paylaşabilmek 1,2,3
Biyokimya konularını akademik düzeyde anlatabilmek 4
Biyokimya ve ilgili diğer alanlarla olan ilişkileri kavrayabilmek. 4
Çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilmek ve uluslararası dergilerde yayınlayabilmek. 1,2,3 1,3
Deneysel verileri yorumlayabilmek ve özgün sonuçlar elde edebilmek. 1,2,3 1,2
Laboratuvar uygulamalarında üst düzey beceri sahibi olmak. 1,2,3 1
Özgün bilimsel araştırma planlamasını yapabilmek. 1,2,3 1
Üst düzeyde temel biyokimya bilgisine sahip olmak 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye ka
2-Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Belli konularda uluslar arası düzeyde gelişmeleri takip edebilmek. 1,2,3 1
Bir konu hakkında inceleme yaparak seminer halinde paylaşabilmek 1,2
Biyokimya konularını akademik düzeyde anlatabilmek 1,2,3 2,3
Biyokimya ve ilgili diğer alanlarla olan ilişkileri kavrayabilmek. 1,2,3 1
Çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilmek ve uluslararası dergilerde yayınlayabilmek. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Belli konularda uluslar arası düzeyde gelişmeleri takip edebilmek. 1 2,3
Bilgiyi değerlendirerek orijinal bulgular elde edebilmek ve çok merkezli araştırma yapabilmek. 1 2,3
Bilimsel alanda katkı sağlayabilecek yeni hipotezler geliştirebilmek ve bu hipotezleri sınamak üzere deneysel çalışmalar planlayabilmek. 1 1,2,3
Bilinen biyokimyasal yöntemleri yeni uygulama alanlarına aktarabilmek ve yeni bilimsel yöntemler geliştirerek problem çözebilmek 1 1,2,3
Biyokimya konularını akademik düzeyde anlatabilmek 1
Biyokimya ve ilgili diğer alanlarla olan ilişkileri kavrayabilmek. 1
Deneysel verileri yorumlayabilmek ve özgün sonuçlar elde edebilmek. 1
Özgün bilimsel araştırma planlamasını yapabilmek. 1 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2-Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
3-Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlayarak Ph.D. unvanı alan öğrencilerimizden biri yurt dışında konusuyla ilgili araştırmalarına devam etmektedir. Diğerleri ise halen tıp doktoru olarak yurt içinde görevlerini sürdürmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
--
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin sınavı; yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınav evrakı ve sonuçları anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile beş iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir. Ders başarısının tespitine ilişkin esaslar şunlardır: a) Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için; teorik derslerde % 70, uygulamalı derslerde % 80 devam etmiş olma şartı aranır. Sınavlar 100 üzerinden verilen puanlar ile değerlendirilir. Başarılı olmak için doktora programında 100 üzerinden en az 75 puan almak gerekir. 100 üzerinden alınan puanların harf notu ve katsayı karşılıkları aşağıdaki gibidir: Harf Notu Katsayısı Puan AA 4.00 90-100 BA 3.50 85-89 BB 3.00 80-84 CB 2.50 75-79 FF 0-74 b)Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; doktora programında AA, BA, BB ve CB notlarını alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. c) Ayrıca, yukarıdaki harf notları dışında aşağıdaki harfler de kullanılabilir: 1) D (Devamsız) notu; derse devam yükümlüğüne ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları ve gerekleri yerine getirmeyen öğrenciye verilir. D not ortalaması hesabına FF notu olarak geçilir. 2) G (Geçer) notu; kredisiz dersler ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. 3) K (Kalır) notu; kredisiz dersler ile tez çalışmasında başarısız olan öğrenciye verilir. ç) Zorunlu ve seçmeli derslerin sınavlarında başarısız olan, devamsızlıktan kalan veya ilgili dersin ön koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili ders/dersleri açıldığı ilk yarıyılda alır. Seçmeli dersten başarısız olunması halinde öğrenci onun yerine yeni bir ders seçebilir. d) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçlarını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş iş günü içinde anabilim dalı başkanları aracılığı ile ilgili enstitüye iletilir. e) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan öğrencilerin aldıkları derslerin notlarının intibakı anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Bu notlar öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders başarı ortalaması (1) Öğrencinin başarı durumu, her yarıyıl sonunda bu Yönetmeliğin 21 nci maddesindeki tabloda harf notu karşılığı olarak verilen katsayılar üzerinden hesaplanan yarıyıl akademik not ortalaması (YANO) ve genel akademik not ortalaması (GANO) ile belirlenir. YANO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GANO, öğrencinin lisansüstü programa girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu anabilim dalının ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. (2) YANO ve GANO ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması, alınan derslerin kredileriyle, derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın, toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır. (3) Gerek YANO ve gerekse GANO öğrencinin kredili derslerden aldığı, (AA)´dan (FF)´ye kadar notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir. (4) Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı; a) Doktora programına, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin mezun olabilmeleri için tez çalışmasının yanında en az 240 AKTS’den başarılı olmaları gerekir. Bu kredi yükünün bir eğitimöğretim yılı için 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla, ders aşamasında en az sekiz ders ve seminerden oluşması; geri kalan yükün yeterlik sınavı, Doktora Uzmanlık Alan dersi, Tez Danışmanlığı dersi ile sağlanması zorunludur. b) Bütünleşik doktora programındaki öğrenciler için mezuniyet koşulu, en az on dört ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. c) Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur. (BUÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları ek 1 maddesinde belirtilen yayın koşullarından oluşur).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Esma GÜR
Adres: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, 16059/ Görükle BURSA-TURKIYE
Tel: (224) 2953911
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümün akademik kadrosunda 5 profesör bulunmaktadır.
Biyokimya Anabilim Dalı´nda yapılan bilimsel çalışmalar birkaç ana konu üzerinde yoğunlaşmıştır. Özellikle oksidatif stres, kanser/apoptozis, yağ asitleri ve referans aralıkları konularında güncel çalışmalar sürdürülmektedir. Biyokimya Anabilim Dalı´ndaki araştırma laboratuvarları ve olanakları aşağıda sunulmuştur.
1) Oksidatif Stres ve Antioksidanlar Araştırma Laboratuvarı : Özelikle oksidatif stres, antioksidan sistemler ve yağ asitleri ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Laboratuvarda bulunan başlıca cihazlar spektrofometre, HPLC sistemi, gaz kromatografisi
2) Apoptozis ve Kanser Araştırma Laboratuarı: Bu laboratuvarda apoptozis ve kanser araştırma ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Tam donanımlı bir hücre kültür laboratuvarı ve beraberinde SDS-PAGE ve Western Blot çalışmaları yapmaya uygun elektroforez ünitesi bulunmaktadır. Ayrıca, immünositokimya ve immünohistokimya metodları çalışılabilmektedir. Laboratuvarda temel bilim araştırmalarının yanı sıra klinikle ilişkili olarak tümör kemosensitivite testi (onkogram) çalışmaları yapılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 6001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
SAB6003 AKTARILABİLİR BECERİLER Zorunlu 3 0 0 5
TBK6001 PROTEİNLERİN YAPISI VE FONKSİYONLARI Zorunlu 2 2 0 9
TBK6003 LİPİDLER, LİPOPROTEİNLER, APOLİPOPROTEİNLER; LİPOPROTEİN METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI Zorunlu 1 2 0 5
TBK6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB6002 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
TBK6002 ENZİMATİK REAKSİYONLAR VE ENZİM KİNETİĞİ Zorunlu 1 2 0 5
TBK6004 KARBONHİDRAT METABOLİZMASI: MAJOR VE MİNÖR METABOLİK YOLLAR Zorunlu 2 2 0 8
TBK6010 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
TBK6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
TBK6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TBK6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
TBK6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TBK6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
TBK6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TBK6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
TBK6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TBK6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
TBK6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TBK6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
TBK6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TBK6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
TBK6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB6005 SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
TBK6007 OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDANLAR Seçmeli 1 4 0 5
TBK6009 HORMON BİYOKİMYASI VE BİYOKİMYADA UYGULANAN ENDOKRİNOLOJİK TESTLER Seçmeli 1 0 0 5
TBK6011 BİYOKİMYADA KULLANILAN TEMEL ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 1 2 0 6
TBK6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TBK6006 ENDOKRİN SİSTEM BİYOKİMYASI Seçmeli 1 0 0 5
TBK6008 HÜCRE KÜLTÜRÜ VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 4
TBK6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr