Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Ekonometri
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Ekonometri Bölümü 1982 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölüm, İstatistik, Ekonometri ve Yöneylem Araştırması olmak üzere üç anabilim dalından oluşmaktadır.
2
Verilen Derece
Ekonometri Bölümü, yüksek öğretimde Ekonometri Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ekonometri Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ekonometride lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.
7
Program Profili
Ekonometri Bölümünün temel amacı, gelişen dünya ve ülke koşullarına göre ihtiyaç duyulan istatistik, ekonometri ve yöneylem bilim dallarında eğitim vererek, araştırma ve sorun çözme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan bölüm programı ile öğrencilerin kentsel ve ülke düzeyinde ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar yapma ve bu araştırmaları kamuoyunun bilgisine sunma becerisine sahip olmaları hedeflenmektedir.
Ekonometri Bölümü, analiz ve sentez yeteneğine sahip, sosyal bilimler alanında bilimsel araştırma yapabilen Ekonometrisyen, İstatistikçi ve Yöneylem Araştırmacısı yetiştirmektedir. Bunun yanı sıra bölümün ders programı diğer bölümlerden (iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ve işletme) bazı dersleri içerdiği için disiplinler arası yaklaşımı benimseyen bir bakış açısıyla öğrencilerin yetişmesine olanak sağlamaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem bilim dallarının temel kavramlarını ve kuramlarını anlayabilme.
2. Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; ekonometri, istatistik ve yöneylem, iktisat, maliye, hukuk, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
3. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirme ve çözüm önerileri üretebilme.
4. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında sorumluluk alma, planlayabilme ve sorumlulukları bağımsız olarak yürütebilme.
5. Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında alternatif çözümler üretebilme.
6. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
7. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
8. Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
9. Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
10. Güncel Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem konularına ilişkin görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
11. Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki bilgisayar programlarını kullanmada gerekli yetkinliğe sahip olma.
12. Güncel ekonomik ve sosyal konularda ilgi duyduğu bir soruna ilişkin bilimsel bir araştırma yapabilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme ve değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; ekonometri, istatistik ve yöneylem, iktisat, maliye, hukuk, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem bilim dallarının temel kavramlarını ve kuramlarını anlayabilme.
 • Güncel ekonomik ve sosyal konularda ilgi duyduğu bir soruna ilişkin bilimsel bir araştırma yapabilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme ve değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olabilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; ekonometri, istatistik ve yöneylem, iktisat, maliye, hukuk, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki bilgisayar programlarını kullanmada gerekli yetkinliğe sahip olma.
 • Güncel Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem konularına ilişkin görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında sorumluluk alma, planlayabilme ve sorumlulukları bağımsız olarak yürütebilme.
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
 • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında alternatif çözümler üretebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında alternatif çözümler üretebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; ekonometri, istatistik ve yöneylem, iktisat, maliye, hukuk, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 1 1,4,5
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirme ve çözüm önerileri üretebilme. 2 1,4,5
Güncel ekonomik ve sosyal konularda ilgi duyduğu bir soruna ilişkin bilimsel bir araştırma yapabilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme ve değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olabilme. 1,2,3,4,5
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
3-Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; ekonometri, istatistik ve yöneylem, iktisat, maliye, hukuk, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 1 1,3
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem bilim dallarının temel kavramlarını ve kuramlarını anlayabilme. 1 1,2,3
Güncel ekonomik ve sosyal konularda ilgi duyduğu bir soruna ilişkin bilimsel bir araştırma yapabilme, araştırma sonuçlarını analiz edebilme ve değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olabilme. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
6-İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 1 3,4
Güncel Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem konularına ilişkin görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme. 1,2 1,4
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarındaki bilgisayar programlarını kullanmada gerekli yetkinliğe sahip olma. 1 3,4
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma. 1,2 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
4-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 2 2
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında sorumluluk alma, planlayabilme ve sorumlulukları bağımsız olarak yürütebilme. 1,2 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
2-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
3-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
4-Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
5-Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme. 1,4 1,3,6
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında alternatif çözümler üretebilme. 2 1,4
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde geliştirebilme, etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
3-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
4-Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
5-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirme ve çözüm önerileri üretebilme. 1 1,4,6
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 1,2 1,2,6
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem alanlarında alternatif çözümler üretebilme. 3 1,4,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
4-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
5-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
6-Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Yoğun uygulamalı eğitim gören Ekonometri Bölümünden mezun olan öğrenciler hem kamu hem de özel sektörde çalışma imkanı bulabilmektedirler. Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başta olmak üzere bölüm mezunları özellikle firmaların Ar-Ge, planlama ve kalite kontrol bölümlerinde çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra, bankacılık, finans, sigortacılık sektörlerinde ve araştırma şirketlerinde geniş bir alanda iş bulma olanağına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, kısa sınav vb. ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bağıl Değerlendirme Katma Sınırı 20 puan, Yarıyıl Sonu Sınav Limiti 50 puan ve Ham Başarı Notu Alt Sınırı 50 puandır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi, Görükle Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Pk. 16059 , Nilüfer/BURSA.
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Nuran BAYRAM ARLI
Tel: 0 224 294 1126
Faks: 0 224 294 11 99
E-posta: nuranb@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Prof. Dr. Sevda GÜRSAKAL, Doç. Dr. Selim TÜZÜNTÜRK
E-posta: sdalgic@uludag.edu.tr,
selimtuzunturk@uludag.edu.tr
Erasmus Koordinatörü: Prof. Dr. Sevda GÜRSAKAL
E-posta: sdalgic@uludag.edu.tr
Mevlana Koordinatörü: Doç. Dr. Vesile Sinem Arıkan KARGI
E-posta: vesa@uludag.edu.tr
Farabi Koordinatörü: Doç. Dr. Selim TÜZÜNTÜRK
E-posta: selimtuzunturk@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, bir okuma salonu ve bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Öğrenciler, Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler. Bölüme ait Ekonometri-İstatistik Araştırma Merkezi (EKOMER) mevcuttur.
Bölümde 7 Profesör, 5 Doçent ve 1 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Dr Araştırma Görevlisi, 5 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO1001 MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 5
EKO1003 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
IKT1001 İKTİSAT I Zorunlu 3 0 0 5
ISL1003 İŞLETME Zorunlu 3 0 0 5
ISL1201 MUHASEBE I Zorunlu 3 0 0 5
KAM1201 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL1102 SOSYAL POLİTİKA Zorunlu 3 0 0 4
EKO1002 MATEMATİK II Zorunlu 3 0 0 5
EKO1202 BETİMSEL İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 5
IKT1002 İKTİSAT II Zorunlu 3 0 0 5
ISL1202 MUHASEBE II Zorunlu 3 0 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO2005 DOĞRUSAL CEBİR Zorunlu 3 0 0 6
EKO2201 ÇIKARIMSAL İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 8
EKO2203 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ Zorunlu 3 0 0 5
IKT2101 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO2004 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE VBA UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 7
EKO2102 MODEL KURMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 5
EKO2202 İSTATİSTİKSEL KARAR TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 7
IKT2102 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO3101 EKONOMETRİ I Zorunlu 3 0 0 5
EKO3109 MATEMATİKSEL İKTİSAT I Zorunlu 3 0 0 5
EKO3201 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 5
EKO3301 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO3006 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
EKO3102 EKONOMETRİ II Zorunlu 3 0 0 5
EKO3112 MATEMATİKSEL İKTİSAT II Zorunlu 3 0 0 5
EKO3302 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO4003 GÜNCEL KONULAR Zorunlu 3 0 0 5
EKO4101 EKONOMETRİK ANALİZ I Zorunlu 3 0 0 8
EKO4203 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Zorunlu 3 0 0 5
EKO4301 BENZETİM Zorunlu 3 0 0 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO4102 EKONOMETRİK ANALİZ II Zorunlu 3 0 0 8
EKO4104 FİNANSAL EKONOMETRİ Zorunlu 3 0 0 5
EKO4206 ÖRNEKLEME Zorunlu 3 0 0 5
EKO4302 PLANLAMA VE OPTİMİZASYON Zorunlu 3 0 0 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2101 TÜRKİYE'DE SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 5
EKO2003 OFİS PROGRAMLARI HESAP TABLOLARI Seçmeli 3 0 0 5
EKO2107 EKONOMİK GÖSTERGELER ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO2215 NÜFUS BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO2217 DEMOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2103 İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2201 MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2203 FİNANS MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2303 DOĞA-İNSAN-BİLİM Seçmeli 3 0 0 5
KAM2403 BORÇLAR HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
MAL2401 VERGİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
ULU2105 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2304 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Seçmeli 3 0 0 5
EKO2004 OFİS PROGRAMLARI -KELİME İŞLEM Seçmeli 3 0 0 5
EKO2206 NİCEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT2304 DOGAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT2306 SANAYİ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT2402 İKTİSADİ SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL2202 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2208 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2210 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 5
ISL2504 TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
KAM2308 KENT ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL2106 KAMU MALİYESİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU2304 ULUSLARARASI HUKUK Seçmeli 3 0 0 5
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3105 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
CAL3107 YOKSULLUK VE REFAH POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 5
EKO3001 R İLE İSTATİSTİKSEL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 5
EKO3105 EKONOMETRİK PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 5
EKO3203 İSTATİSTİKSEL PAKET PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 5
EKO3205 NİTEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO3207 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 5
EKO3209 FİNANSAL İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 5
EKO3311 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3103 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
IKT3305 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3307 ULUSLAR ARASI İKTİSAT TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3211 BANKACILIK VE MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3301 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3305 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Seçmeli 3 0 0 5
ISL3333 SATIN ALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3205 BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET Seçmeli 3 0 0 5
KAM3407 MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL3203 HAZİNE İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL3303 KAMU EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL3403 DIŞ TİCARET İŞLEM VE VERGİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3204 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
EKO3002 R İLE EKONOMETRİK ANALİZ Seçmeli 3 0 0 5
EKO3010 İLERİ EXCEL Seçmeli 3 0 0 5
EKO3108 EKONOMETRİK YAZILIM GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 5
EKO3204 İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 5
EKO3206 İSTATİSTİKSEL KALİTE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
EKO3208 SİGORTA İSTATİSTİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO3310 PYHTON UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
IKT3102 POLİTİK İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
IKT3306 İKTİSADİ PLANLAMA Seçmeli 3 0 0 5
IKT3308 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
ISL3104 İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3206 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3216 MENKUL KIYMETLER ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3218 FİNANSAL TEKNİKLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL3308 SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3310 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Seçmeli 3 0 0 5
KAM3304 ÇEVRE POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 5
MAL3204 KAMU BÜTÇESİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL3404 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 5
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4107 ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK Seçmeli 3 0 0 5
CAL4205 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
CAL4405 KARİYER YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO4005 PYTHON İLE PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 5
EKO4107 TAHMİN TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO4111 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO4113 UYGULAMALI EKONOMETRİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO4115 ÖNRAPORLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO4201 ALTI SİGMA Seçmeli 3 0 0 5
EKO4207 KATEGORİK VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO4211 RİSK ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO4303 KALİTE YÖNETİMİ VE PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 5
EKO4305 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
IKT4105 MAKRO EKONOMİDE YENİ GELİŞMELER Seçmeli 3 0 0 5
IKT4203 KONJONKTÜR VE FİNANSAL KRİZLER Seçmeli 3 0 0 5
IKT4305 AB EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4309 BİLGİ TEKNOLOJİ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4105 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL4201 MUHASEBE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4203 ÇOK ULUSLU İŞLETMELERDE FİNANS Seçmeli 3 0 0 5
ISL4303 TEDARİK ZİNRİCİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4305 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL4303 FAYDA MALİYET ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
MAL4305 MALİYE POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
ULU4107 ULUSLARARASI TERÖRİZM VE GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4108 İSTİHDAM VE İŞSİZLİK Seçmeli 3 0 0 5
CAL4206 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
EKO4006 MATLAB UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
EKO4110 EŞANLI DENKLEM MODELLERİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO4114 SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ MODELLER Seçmeli 3 0 0 5
EKO4116 UYGULAMALI FİNANSAL EKONOMETRİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO4118 PANEL VERİ EKONOMETRİSİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO4202 DENEY TASARIMI Seçmeli 3 0 0 5
EKO4210 İSTATİSTİKSEL MODELLER Seçmeli 3 0 0 5
EKO4214 ORGANİZASYONEL AĞ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO4216 YÖNETİM SİSTEMLERİNDE İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 5
EKO4218 GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER Seçmeli 3 0 0 5
IKT4106 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4112 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4306 DİJİTAL EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4108 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4112 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 5
ISL4308 LOJİSTİK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4314 ULUSLARARASI PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 5
MAL4102 MALİ TEŞVİK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr