Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Maliye
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Temelleri 1972 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde kurulan "Maliye Kürsüsü" ile atılan Maliye Bölümü, 1982 yılından bu yana Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi`nin yedi bölümünden biri olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Örgün öğretim ve ikinci öğretim düzeyinde eğitim-öğretim veren Maliye Bölümü, maliye teorisi, bütçe ve mali planlama, mali iktisat ve mali hukuk ana bilim dallarından oluşmaktadır.
2
Verilen Derece
Maliye Bölümü, yüksek öğretimde Maliye Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Maliye Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Maliye Bölümünden lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde 240 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının en az 2.00 olması şarttır.
7
Program Profili
Maliye Bölümü, maliye başta olmak üzere, iktisat, işletme ve hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek niteliklere sahip; sorgulayan, araştıran, analitik düşünen, yorumlama ve sentez yeteneği kuvvetli mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ders plânında maliye teorisi, kamu ekonomisi, bütçe, maliye politikası, vergi hukuku gibi maliye bilimine özgü temel dersler yer almaktadır. Ayrıca ders plânında fakültemizin diğer bölümlerinden bazı dersler de bulunmaktadır. Öğrencilerin ilgi alanlarına uygun dersleri alabilmeleri için ders plânındaki derslerin %25`lik kısmı seçmeli derslerden oluşmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Maliye alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
2. Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
3. Maliye alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
4. Maliye alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
5. Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile maliye alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
6. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
7. Maliye alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
8. Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
9. Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
10. Güncel mali konulara dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Maliye alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
 • Maliye alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Maliye alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme.
 • Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Güncel mali konulara dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme.
 • Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Maliye alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme.
 • Maliye alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Maliye alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme.
 • Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme.
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile maliye alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile maliye alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme.
 • Maliye alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 1 1,4,5
Maliye alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 1 2,4
Maliye alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 2 1,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
3-Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
5-Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; maliye, hukuk, iktisat, kamu yönetimi, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme. 1 1,3
Maliye alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme. 1 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
5-Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir
6-İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 1 3,4
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma. 1,2 1,3
Güncel mali konulara dair görüşlerini ortaya koyabilme, geliştirebilme ve olayları yorumlamada kullanabilme. 1,2 1,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
4-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Maliye alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 2 2,3
Maliye alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme. 1,2,3 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
2-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
3-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
4-Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
5-Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile maliye alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 2 1,4
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilme. 1,4 1,3,6
Maliye alanıyla ilgili bilgi ve uygulamaları takım çalışması halinde etkinliklere dönüştürebilme ve paylaşabilme. 2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
3-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
4-Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
5-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile maliye alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme. 3 1,4,7
Maliye alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme. 1 1,4,6
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme. 1,2 1,2,6,
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
2-Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
4-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
5-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
6-Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Maliye Bölümü mezunları kamu ve özel sektörün üst düzey yönetim kademelerinde geniş bir istihdam olanağına sahiptir. Mezunlarımız kamu kesiminde; Vergi Müfettişliği, Gelir Uzmanlığı, Devlet Bütçe Uzmanlığı, Sayıştay Denetçiliği, Bakanlıkların teftiş ve denetim kurullarında denetçilik, idari yargı hâkimliği başta olmak üzere birçok kariyer mesleğe girebilmektedir. Özel sektörde ise mali müşavirlik, gümrük müşavirliği, bankalar, sigorta şirketleri, denetim firmaları ve yöneticilik gibi birçok alanda çalışma imkanı bulabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması, dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, kısa sınav vb. ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bağıl Değerlendirme Katma Sınırı 20 puan, Yarıyıl Sonu Sınav Limiti 50 puan ve Ham Başarı Notu Alt Sınırı 50 puandır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü
Görükle Kampüsü, Nilüfer, Bursa, Türkiye
Telefon (224) 294 10 93
Faks (224) 294 10 03
Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Tolga DEMİRBAŞ
e-posta: tolga@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Prof.Dr. Adnan GERÇEK
e-posta: agercek@uludag.edu.tr
Erasmus Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Feride BAKAR TÜREGÜN
e-posta: feridebakar@uludag.edu.tr
Mevlana Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Reyhan LEBA
e-posta: reyhan@uludag.edu.tr
Farabi Koordinatörü: Prof.Dr. Tolga DEMİRBAŞ
e-posta: tolga@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, bir okuma salonu ve bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Öğrenciler; Erasmus, Mevlana ve Farabi programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler.
Bölümümüzde 7 Profesör, 1 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere kadrolu 11 öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisi ile 4 proje asistanı olmak üzere 10 öğretim üyesi yardımcısı görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO1005 MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 5
IKT1203 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
ISL1201 MUHASEBE I Zorunlu 3 0 0 5
KAM1201 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
MLY1101 KAMU MALİYESİ I Zorunlu 3 0 0 5
MLY1103 KARİYER PLANLAMA Zorunlu 1 0 0 1
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 31
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO1202 BETİMSEL İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 5
IKT1204 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 5
ISL1202 MUHASEBE II Zorunlu 3 0 0 5
KAM1406 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
MLY1104 KAMU MALİYESİ II Zorunlu 3 0 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IKT2105 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
KAM2405 İDARE HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
MLY2109 PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLER Zorunlu 3 0 0 4
MLY2301 KAMU EKONOMİSİ I Zorunlu 3 0 0 4
MLY2403 VERGİ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IKT2102 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 4
KAM2406 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
MLY2102 MALİYE TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
MLY2202 MAHALLİ İDARELER MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 4
MLY2302 KAMU EKONOMİSİ II Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL3503 TİCARET HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
MLY3101 DEVLET BORÇLARI Zorunlu 3 0 0 5
MLY3205 KAMU BÜTÇESİ I Zorunlu 3 0 0 5
MLY3401 TÜRK VERGİ SİSTEMİ I Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MLY3002 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
MLY3206 KAMU BÜTÇESİ II Zorunlu 3 0 0 5
MLY3302 İKTİSADİ GELİŞME VE VERGİLEME Zorunlu 3 0 0 5
MLY3402 TÜRK VERGİ SİSTEMİ II Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MLY4001 GÜNCEL KONULAR Zorunlu 3 0 0 5
MLY4203 KAMU MALİ DENETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
MLY4307 MALİYE POLİTİKASI I Zorunlu 3 0 0 5
MLY4401 VERGİ CEZA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISL4202 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 5
MLY4104 ULUSLARARASI MALİYE Zorunlu 3 0 0 5
MLY4306 MALİYE POLİTİKASI II Zorunlu 3 0 0 5
MLY4402 KAMU İCRA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2101 SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 5
CAL2403 ÇALIŞMA YAŞAMINDA İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 5
EKO2003 OFİS PROGRAMLARI HESAP TABLOLARI Seçmeli 3 0 0 5
EKO2107 EKONOMİK GÖSTERGELER ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2003 İŞLETME Seçmeli 3 0 0 5
ISL2203 FİNANS MATEMATİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2207 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL2311 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 5
KAM2203 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2401 CEZA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
MLY2001 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 3 0 0 5
MLY2111 KAYITDIŞI EKONOMİ VE VERGİLEME Seçmeli 3 0 0 5
MLY2201 KAMU GİRİŞİMCİLİĞİ VE ÖZELLEŞTİRME Seçmeli 3 0 0 5
ULU2105 ULUSLARARASI İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL2304 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Seçmeli 3 0 0 5
EKO2004 OFİS PROGRAMLARI -KELİME İŞLEM Seçmeli 3 0 0 5
EKO2206 NİCEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO2212 ÇIKARIMSAL İSTATİSTİK Seçmeli 3 0 0 5
IKT2306 SANAYİ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT2402 İKTİSADİ SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL2202 MUHASEBEDE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2114 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2308 KENT ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM2402 MEDENİ HUKUK Seçmeli 3 0 0 5
MLY2104 MALİYE SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
MLY2304 SAĞLIK HİZMETLERİ VE FİNANSMANI Seçmeli 3 0 0 5
MLY2306 ALTYAPI EKONOMİSİ VE KAMU HİZMETLERİ Seçmeli 3 0 0 5
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3105 ÇALIŞMA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO3001 R İLE İSTATİSTİKSEL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 5
EKO3203 İSTATİSTİKSEL PAKET PROGRAMLARI Seçmeli 3 0 0 5
IKT3303 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3305 DÜNYA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3403 KONJONKTÜR VE FİNANSAL KRİZLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL3211 BANKACILIK VE MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3303 PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3109 SİYASET FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
KAM3205 BİLGİ TOPLUMU VE E-DEVLET Seçmeli 3 0 0 5
KAM3405 ANAYASA YARGISI Seçmeli 3 0 0 5
MLY3203 HAZİNE İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
MLY3305 EĞİTİM HİZMETLERİ VE FİNANSMANI Seçmeli 3 0 0 5
MLY3403 DIŞ TİCARET İŞLEM VE VERGİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
ULU3305 DİPLOMASİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL3112 İŞGÜCÜ PİYASASI İÇİN BECERİLER Seçmeli 3 0 0 5
CAL3204 İŞ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
EKO3010 İLERİ EXCEL Seçmeli 3 0 0 5
EKO3204 İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 5
EKO3310 PYHTON UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
IKT3206 REFAH EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3308 ULUSLAR ARASI İKTİSAT TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT3308 ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
ISL3104 İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3206 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3216 MENKUL KIYMETLER ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL3310 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI Seçmeli 3 0 0 5
KAM3302 KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 5
KAM3304 ÇEVRE POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 5
MLY3202 DEVLET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
MLY3208 MALİ YERİNDEN YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 5
MLY3306 KAMUSAL KARAR ALMA Seçmeli 3 0 0 5
MLY3310 ÇEVRE EKONOMİSİ VE MALİ POLİTİKALAR Seçmeli 3 0 0 5
MLY3406 E-VERGİLEME SİSTEMİ Seçmeli 3 0 0 5
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4103 DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ÇALIŞMA Seçmeli 3 0 0 5
CAL4107 ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK Seçmeli 3 0 0 5
CAL4205 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
EKO4111 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
EKO4201 ALTI SİGMA Seçmeli 3 0 0 5
IKT4307 KALKINMA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4309 BİLGİ TEKNOLOJİ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4105 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 5
ISL4209 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4301 REKLAMCILIK Seçmeli 3 0 0 5
KAM4409 İŞLETME ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ: ISO 14000 Seçmeli 3 0 0 5
MLY4303 FAYDA MALİYET ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
MLY4309 YOKSULLUK VE KAMU POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 5
MLY4405 KAMU İHALE MEVZUATI VE UYGULAMASI Seçmeli 3 0 0 5
MLY4407 VERGİ DENETİM HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
ULU4103 ULUSLARARASI TERÖRİZM VE GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 5
ULU4309 ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI Seçmeli 3 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
CAL4108 İSTİHDAM VE İŞSİZLİK Seçmeli 3 0 0 5
CAL4206 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
IKT4112 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 5
IKT4302 ULUSLAR ARASI FİNANS Seçmeli 3 0 0 5
IKT4304 BÖLGESEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 5
ISL4214 MUHASEBE DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
ISL4216 MUHASEBE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 5
ISL4308 LOJİSTİK YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
KAM4112 TÜRK SİYASAL HAYATI Seçmeli 3 0 0 5
KAM4204 İDARİ REFORM Seçmeli 3 0 0 5
MLY4102 MALİ TEŞVİK SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
MLY4204 ÇAĞDAŞ BÜTÇE YAKLAŞIMLARI Seçmeli 3 0 0 5
MLY4302 KÜRESELLEŞME VE MALİ YAPI Seçmeli 3 0 0 5
MLY4406 AVRUPA BİRLİĞİ MALİYESİ VE TÜRKİYE Seçmeli 3 0 0 5
MLY4408 VERGİ YARGILAMA HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr